Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ropczycach.


Data publikacji strony: 2007-11-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Kłusowski, pinb@spropczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 22 28 941. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ropczycach.
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ropczycach mieści się w budynku Starostwa Powiatowego
w Ropczycach, przy ulicy Konopnickiej, na pierwszym piętrze, w pokojach 220, 221, 222. Budynek posiada dwa wejścia na parterze. Do siedziby Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach, można dojechać winda, będącą na parterze budynku. Przed wejściem do windy zlokalizowany jest podjazd wraz z barierkami umożliwiającymi dostanie się osoba niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń. W budynku Starostwa na parterze znajduje się także toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku umieszczone są informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych i rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń. Budynek wyposażony jest w dzwonek przywoławczy znajdujący się przy głównych drzwiach wejściowych od strony ul. M. Konopnickiej, który zapewnia wsparcie osobie ze szczególnymi potrzebami przez dyżurnego pracownika Starostwa Powiatowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek wyposażony jest w windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Drzwi do wind otwierają się automatycznie.
Dostępność parkingu.
Przed budynkiem, w którym siedzibę ma Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach,
od strony ul. Konopnickiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.