Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 89 - 2022

 •  

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88 - 2022

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87 - 2022

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót realizowanych przy udziele dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86 - 2022

 •  

w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85 - 2022

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru usługi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84 - 2022

 •  

w sprawach organizacyjno - kadrowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83 - 2022

 •  

w sprawie wprowadzenia programu do sprawozdawczości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82 - 2022

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2022 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 11 lutego 2022 roku zmienionego Zarządzeniem  Nr 22/2022 z dnia 24 marca 2022, Zarządzeniem N=r472/2022 z dnia 26 lipca 2022 i Zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 3 listopada 2022 w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81 - 2022

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80 - 2022

 •  

w sprawie powołania  Komisji do odbioru robót realizowanych przy dofinansowaniu w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79 - 2022

 •  

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót geodezyjnych.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78 - 2022

 •  

w sprawie ustalenia odpłatności za kursy i szkolenia prowadzone w formach pozaszkolnych w Zespole Szkół im. ks.dra Jana Zwierza, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropvczycko - Sędziszowski.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77 - 2022

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76 - 2022

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75 - 2022

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74 - 2022

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73 - 2022

 •  

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu ze służby przygotowawczej.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72 - 2022

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2022 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 11 lutego  2022 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 24 marca w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej,obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71 - 2022

 •  

w sprawie zmian w Regulaminie użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów łużbowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70 - 2022

 •  

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania pt. ,, Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej " oraz wyznaczenia Instytucji  Koordynującej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69 - 2022

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68 - 2022

 •  

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont  dotyczącego realizacji konkursu grantowego ,, Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu o numerze 5353/P/2022 .

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67 - 2022

 •  

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia  etapu powiatowego oraz wyłonienia laureatów w konkursach organizowanych w ramach Powiatowych Obchodach Romantyzmu Polskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66 - 2022

 •  

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65 - 2022

 •  

w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach do współpracy przy organizacji Licealiady

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64 - 2022

 •  

w sprawie powołania Powiatowego Organizatora imprez Sportowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 63 - 2022

 •  

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w 2023 roku.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62 - 2022

 •  

w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60 - 2022

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61 - 2022

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne  stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Dróg Powiatowych w Wydziale Dróg Powiatowych w Starostwie Powiaytowym w Ropczycach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59 - 2022

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Promocji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 58 - 2022

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Komunikacji w Sędziszowie Młp. - Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 57 - 2022

 •  

w sprawie norm zużycia paliw płynnych samochodu eksploatowanego w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56 - 2022

 •  

w sprawie norm zużycia paliw płynnych ciągnika eksploatowanego w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55 - 2022

 •  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół im. ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54 - 2022

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 104/2019 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia
1 października 2019 r. dotyczącego ,, Instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 53 - 2022

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 120/2019 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 12 listopada 2019  r. dotyczącego ,, Procedury dotyczącej transmisji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego oraz udostępniania nagrań  obrad Rady Powiatu Ropczycko - Sędzioszowskiego w Biuletynie  Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52 - 2022

 •  

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Referatu Komunikacji i Biura Geodezji
i Gospodarki gruntami w Sędziszowie Młp.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 51 - 2022

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50 - 2022

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Ewidencji Gruntów
i Budynków - Wydział Geodezji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 49 - 2022

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Finansowym oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48 - 2022

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 47 - 2022

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2022 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 11 lutego w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych zmienionego Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 24 marca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46 - 2022

 •  

w sprawie ustalenia zasad zabezpieczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz postępowania z kluczami

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 45 - 2022

 •  

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Referatu Komunikacji i Biura Geodezji
i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 44 - 2022

 •  

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Referatu Komunikacji i Biura Geodezji
i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp.

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji celu publicznego

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Referatu Komunikacji i Biura Geodezji
i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp.

Przejdź do wpisu
 •  

wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Referatu Komunikacji i Biura Geodezji
i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 21 - 2022

 • 28 marca 2022 10:37

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu
Powrót