Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2020 rok

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej powiatu ropczycko - sędziszowskiego w 2020 roku

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie wprowadzenia ,, Regulaminu monitoringu wizyjnego" w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2019 rok

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2018 z dnia 25 września 2018r. zmienionego Zarządzeniem Nr 90/2018 z dnia 22 listopdada 2018r., Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 10 stycznia 2019r., Zarządzeniem 15/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. i Zarządzeniem Nr 89 z dnia 30 sierpnia 2019r. Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 136 - 2019

 •  

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji zawodów sportowych w ramach Licealiady

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 135 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 134 - 2019

 •  

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 133 - 2019

 •  

w sprawach organizacyjno - kadrowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 132 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru dostaw

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 131 - 2019

 •  

w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Szkół im. ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach do współpracy przy organizacji Licealiady

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 130 - 2019

 •  

w sprawie powołania Powiatowego Organizatora Imprez Sportowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 129 - 2019

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2019 rok

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie ustalenia odpłatności za kurs prowadzony w formach pozaszkolnych w Zespole Szkół im. ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 127 - 2019

 •  

w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 126 - 2019

 •  

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 125 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu ze służby przygotowawczej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 124 - 2019

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 123 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 122 - 2019

 •  

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży samochodu terenowego stanowiącego własność Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 121 - 2019

 •  

w sprawie powołania komisji w celu odbioru właściwych prac wykonanych w ramach zadania pn. ,, Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa gm. Iwierzyce przy drodze powiatowej Nr 1340R relacjiu Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 0+300 - 0+530 ".

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 120 - 2019

 •  

w sprawie procedur dotyczących transmisji Rady Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego oraz udostępniania nagrań obrad Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 119 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 118 - 2019

 •  

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 117 - 2019

 •  

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 116 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 115 - 2019

 •  

w sprawie ustalenia odpłatności za kursy i szkolenia prowadzone w formach pozaszkolnych w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 114 - 2019

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2019 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 113 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia etapu powiatowego oraz wyłonienia laureatów w Powiatowym Konkursie Historycznym ,, Od Krewa do Lublina dzieje unii polsko - litewskich ".

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 112 - 2019

 •  

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 111 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 110 - 2019

 •  

w sprawie określenia lokali, w których  będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim w 2020 roku.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 109 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 108 - 2019

 •  

 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Ropczyach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 107 - 2019

 •  

w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 106 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 105 - 2019

 •  

w sprawie powołania komisji do zakupu i odbioru samochodu terenowego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 103 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 102 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 101 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 100 - 2019

 •  

wyznaczenia osób odpowiedzialnych za czynności związane z technicznym nadawaniem i odbieraniem uprawnień do dostępu do Geoportalu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego oraz uprawnień do systemu informatycznego i aplikacji dziedzinowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz ich rejestrowania

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 99 - 2019

 •  

wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 78/2018 Starosty Powiatu Ropczycko- -Sędziszowskiego z dnia 12 października 2018 r. dotyczącego wprowadzenia
,, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 98 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji do robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 97 - 2019

 •  

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 96 - 2019

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 95 - 2019

 •  

zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2019 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 104 - 2019

 •  

wprowadzenia ,, Instrukcji postępowania w przyppadku naruszenia ochrony danych osobowych " w Starostwie Powiatowym w Ropczycach "

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 94 - 2019

 •  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 92 - 2019

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu
Powrót