Menu Podmiotowe menu ikonka

ZARZĄDZENIE NR 121 - 2017

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2017 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 120 - 2017

 •  

w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 119 - 2017

 •  

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 117 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót wykonywanych przy dofinansowaniu w ramach osi priorytetowej V infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 116 - 2017

 •  

w sprawie powołania komisji w celu odbioru symulacji kosztów wraz z oceną opłacalności inwestycji do opracowania projektu budowlanego dla zadania pn.:,, Zabezpieczenia osuwiska w m. Wiśniowa, gm.Iwierzyce przy drodze powiatowej nr 1340R relacji Bystrzyca - Nowa Wieś - wraz z odbudową drogi w km 0=300 - 0=900 ".

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 115 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 114 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 113 - 2017

 •  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 112 - 2017

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 111 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót realizowanych przy dofinansowaniu w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 110 - 2017

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 109 - 2017

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2017 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 108 - 2017

 •  

W sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 107 - 2017

 •  

W sprawie powołania Kapituły Konkursowej celem wyłonienia kandydatów na najlepszych sportowców, trenerów oraz talenty

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 106 - 2017

 •  

W sprawie powołania komisji w celu odbioru dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania pn:,, Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa gm. Iwierzyce przy drodze powiatowej Nr 1340R relacji Bustrzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 0+300 - 0+900".

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 105 - 2017

 •  

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 104 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego  w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 103 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 102 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 101 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 100 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 99 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót geodezyjnych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 98 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 97 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 96 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót  wykonywanych przy dofinansowaniu w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 95 - 2017

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2017 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 94 - 2017

 •  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 93 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 92 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 91 - 2017

 •  

w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie ropczycko - sędziszowskim

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 90 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzętu i wyposażenia

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 89 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 88 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 87 - 2017

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 20/2017 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 7 marca 2017 r. dotyczącego ,, Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych."

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 86 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 85 - 2017

 •  

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ropczycko- Sędziszowskim w 2018 roku.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 84 - 2017

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2017 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 83 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 82 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 81 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 80 - 2017

 •  

W sprawie przyjętych zasad ( polityki ) oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu współfinansowaneho ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o nazwie  ,, Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno - komunikacyjne" realizowanego na podstawie podpisanej umowy partnerskiej 4/PU/RZ/17.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 79 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegon w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 78 - 2017

 •  

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 23/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 77 - 2017

 •  

W sprawie przyjętych zasad ( polityki )  rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V
,, Infrastruktura komunikacyjna " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa dofinansowania Projektu Nr RPPK.05.01.00-18-0009/17-00 dotycząca ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Młp. w m. Borek Wielki ".

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 76 - 2017

 •  

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 75 - 2017

 •  

W sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2017 r

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 74 - 2017

 •  

W sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2017 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 73 - 2017

 •  

w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu współfinansowaniego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr IV
,, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata  2014 - 2020 o nazwie ,, Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej "nr rppk.04.04.00-18-0075/16/00.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 72 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 71 - 2017

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu
Powrót