Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu
  •  

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Ropczycach w sprawie dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

Przejdź do wpisu
  •  

Informujemy, że od dnia 17.11.2021r. do 19.11.2021r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach będzie nieczynny.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 17 22 27 576 lub 17 86 52 540, lub mailowo: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.pcpr-ropczyce.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

Wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce lub można składać osobiście w siedzibie PCPR w Ropczycach.

Przejdź do wpisu
  •  

Informujemy, iż w terminie od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. odbędzie się druga tura naboru wniosków dot. programu "Zajęcia klubowe w WTZ, w ramach, którego mają zostać uruchomione i prowadzone zajęcia od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.  oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie nr tel. 17 86 52 540 lub w siedzibie PCPR w Ropczycach ul. Konopnickiej 3 39-100 Ropczyce.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne

  • 26 lutego 2021 13:29


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego programu działań na rzecz niepełnosprawnych na lata 2021-2027”
Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, osób niepełnosprawnych, podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu Programu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 26 lutego 2021r. do  4 marca 2021 r. w formie pisemnej.
Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną ww. dokumentu, stanowiącą załącznik do niniejszej informacji lub z wersją papierową dostępną w siedzibie PCPR w Ropczycach pod adresem ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce.
Opinie, uwagi, propozycje zmian należy wpisać do formularza konsultacji społecznych a następnie przekazać osobiście lub wysłać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce lub też przesłać pocztą elektroniczną na adres: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl
Opinie, uwagi i propozycje wniesione po 4 marca 2021 r. nie będą uwzględnione.
 
szczegóły:https://pcpr-ropczyce.pl/index.php/start/aktualnosci/349-konsultacje-spoleczne-projektu-powiatowego-programu-dzialan-na-rzecz-niepelnosprawnych-na-lata-2021-2027.html

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2027”

  • 12 stycznia 2021 07:59

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2027”, których celem jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego na temat strategii. Zakładamy, że przyczynią się one do stworzenia dokumentu pozwalającego na odzwierciedlenie realnych problemów społecznych i proponującego efektywne rozwiązania w obszarze polityki społecznej powiatu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 11-18 stycznia 2021 r. w formie pisemnej.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną ww. dokumentu, stanowiącą załącznik do niniejszej informacji lub z wersją papierową dostępną w siedzibie PCPR w Ropczycach pod adresem ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce.

Opinie, uwagi, propozycje zmian należy wpisać do formularza konsultacji społecznych a następnie przekazać osobiście lub wysłać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce lub też przesłać pocztą elektroniczną na adres: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl
Opinie, uwagi i propozycje wniesione po terminie 18 stycznia 2021 r. nie będą uwzględnione.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.

Projekt „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2027”

 

Załączniki:

1. Formularz konsultacji społecznych projektu „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2027” wraz z klauzulą informacyjną

Przejdź do wpisu

Program wyrównywania różnic między regionami III

  • 18 marca 2016 08:41

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że w 2016 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski przystapił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu w 2016 r. udzielona może być pomoc w ramach:
1. obszar B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2. obszaru C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3. obszaru D - na likiwdację barier transportowych,
4. obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5. obszaru G - skierowane do powiatu poza algorytmem dodatakowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu z obszaru B, C, D, G można składać do PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, w terminie do 31.03.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Przejdź do wpisu

Aktywny samorząd - dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu EDSZKOLU LUB POD INNĄ TEGO TYPU OPIEKĄ.

  • 18 marca 2016 08:21

DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA POBYT DZIECKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB POD INNĄ TEGO TYPU OPIEKĄ.


      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach realizuje pilotażowy programu „Aktywny Samorząd”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu można uzyskać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
    Osoby niepełnosprawne w ramach obszaru D będące w wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i mające pod swoją opieką dziecko, mogą się starać o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką (np. dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Maksymalne dofinansowanie do pobytu jednego (każdego) dziecka wynosi 200 złotych na miesiąc, nie więcej niż 2400,00 zł w ciągu roku.Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 sierpnia 2016 roku.
    
Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu znajdują się na stronie PFRON – www.pfron.org.pl lub można uzyskać telefonicznie pod numerem – 17/ 22 28 924.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, przyjmuje wnioski w pokoju 121 A, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Przejdź do wpisu

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - 2016 r. - moduł I

  • 18 marca 2016 08:17

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2016 roku -  moduł I

Na co można uzyskać pomoc finansową w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 r. - moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

 

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
– 600 zł,
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2:
dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
w zakresie ręki – 9.000 zł,
przedramienia – 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
na poziomie podudzia – 14.000 zł,
na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
 Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
a)    10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,
b)    15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
c)    25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2.

Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2016 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski w ramach Obszaru C Zadanie nr 3,  pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu,
2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom
z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a - nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Przejdź do wpisu

Pilotażowy program

  • 18 marca 2016 08:15

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2016 roku -  moduł II 

 

W ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 r. -  moduł II można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:
- szkole policealnej,
- kolegium,
- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). 

 

Terminy przyjmowania i razpatrywania wniosków:

W ramach modułu II – wnioski przyjmowane będą w dwóch etapach rozpatrywania:
- I etap - od 01.03.2016 r. do 15.04.2016 r. (rozpatrzenie wniosków, podpisanie umów i wypłata dofinansowania nastąpi do 31.05.2016 r.),
- II etap – od 18.04.2016 r. do 10.10.2016 r. (rozpatrzenie wniosków, podpisanie umów i wypłata dofinansowania nastąpi po przekazaniu drugiej transzy środków przez PFRON na realizację modułu II w 2016 r.). 

 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny). Wysokość dofinansowania

 

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
  (przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).


Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego. 

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Wnioskodawcy zatrudnieni:                                         

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - 15%
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) -65% */ warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)/.

Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (wiecej niż jeden kierunek) - 50%* / rawunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)/
* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). 

 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:
- który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
- którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. 

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

 

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym. Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :
1. roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
2. roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r. Warunki zwiększenia dofinansowania

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:
1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:
1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2,
2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 

 

Przypominamy, że:
- dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny), decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy, - kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
- decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu. 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

26.02.2016 - Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
18.03.2016 - Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2016 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
31.05.2016 - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.
10.10.2016 - Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu
31.01.2017- Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Przejdź do wpisu

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - 2016 r. moduł II

  • 18 marca 2016 08:03

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2016 roku -  moduł II 

W ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 r. -  moduł II można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:
- szkole policealnej,
- kolegium,
- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). 

Terminy przyjmowania i razpatrywania wniosków:

W ramach modułu II – wnioski przyjmowane będą w dwóch etapach rozpatrywania:
- I etap - od 01.03.2016 r. do 15.04.2016 r. (rozpatrzenie wniosków, podpisanie umów i wypłata dofinansowania nastąpi do 31.05.2016 r.),
- II etap – od 18.04.2016 r. do 10.10.2016 r. (rozpatrzenie wniosków, podpisanie umów i wypłata dofinansowania nastąpi po przekazaniu drugiej transzy środków przez PFRON na realizację modułu II w 2016 r.). 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny). Wysokość dofinansowania

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
  (przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego. 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Wnioskodawcy zatrudnieni:                                         

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - 15%
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) -65% */ warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)/.

Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (wiecej niż jeden kierunek) - 50%* / rawunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)/
* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:
- który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
- którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. 

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym. Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :
1. roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
2. roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r. Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:
1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:
1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2,
2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 

Przypominamy, że:
- dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny), decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy, - kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
- decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu. 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

26.02.2016 - Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
18.03.2016 - Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2016 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
31.05.2016 - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.
10.10.2016 - Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu
31.01.2017- Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Przejdź do wpisu
Powrót