Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr. 305

 •  

Uchwała Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 303

 •  

Uchwała Rady Powiatu w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/295/2018 z dnia 7 września 2018 roku 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 304

 •  

Uchwała Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: przekazania nieruchomości w drodze darowizny.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 302

 •  

Uchwała Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 301

 •  

Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. XXXIX/300/2018

 •  

Uchwała Nr XXXIX/300/2018 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 7 września 2018r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 299

 •  

Uchwała Nr XXXIX/299/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 298

 •  

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/262/2018 z dnia 26 lutego 2018r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2018r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 297

 •  

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Wspaarcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Nasza Baza" w Ropczycach w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-25/18 w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 296

 •  

Uchwała w sprawie: zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 295

 •  

Uchwała Nr XXXIX/295/2018 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Profesjonalny elektryk" w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP-18-022/18 w ramch Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 294

 •  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 292

 •  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/274/2018 z dnia 16 maja 2018 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 291

 •  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 290

 •  

w sprawie udzielenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 293

 •  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 289

 •  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2019, 2020, 2021, 2022.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 288

 •  

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rzeszowskim w przedmiocie powierzenia Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu Rzeszowskiego przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sędziszowie Małopolskim.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 287

 •  

w sprawie przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 286

 •  

w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 285

 •  

w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 284

 •  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/267/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 283

 •  

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielenia pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 282

 •  

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Silne partnerstwo-lepsze kadry” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 281

 •  

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Sędziszowskie Liceum Szkołą Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania kompetencji i umiejętności uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nalata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 280

 •  

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Z doświadczeniem w przyszłość” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nalata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 279

 •  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2017 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 278

 •  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2017 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 277

 •  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 275

 •  

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 276

 •  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2019.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 274

 •  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXI/244/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 273

 •  

w sprawie zmiany uchwały ustalenia zasad określenia wymiaru zajęć nauczycieli. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 272

 •  

 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 267

 •  

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 266

 •  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXI/243/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 271

 •  

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 270

 •  

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/263/2018 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 269

 •  

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/261/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w hostelu w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 268

 •  

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 265

 •  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2019.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 264

 •  

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 263

 •  

w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 262

 •  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2018 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 261

 •  

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w hostelu w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 260

 •  

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 259

 •  

w sprawie realizacji projektu pt.” Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim( IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 258

 •  

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia działań kontrolnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 257

 •  

w sprawie powołania Komitetu Honorowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 256

 •  

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Przejdź do wpisu
Powrót