Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  


Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE
         
          LI Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się 14 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim za 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
 6. Wnioski Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie Sesji.
 
 
Józef Rojek
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE
         
          L Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się 7 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2022 rok.
 4. Debata nad raportem o stanie powiatu:
 1. głosy radnych,
 2. głosy mieszkańców.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2022 rok - debata absolutoryjna radnych nad:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2022 rok,
 2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2022 rok,
 3. informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku,
 4. opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2022 rok,
 5. opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2022 rok,
 6. wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
 7. opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
 1. w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
 2. Wnioski Radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie Sesji.
 
 
 
Józef Rojek
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE
         
          XLIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się 15 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2022 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2022 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
 7. Wnioski Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie Sesji.
 
Józef Rojek
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego
 

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Kamionka zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Kozodrza - zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic

Przejdź do wpisu
 •  

Zdżary-zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic

Przejdź do wpisu
 •  

Wolica Piaskowa-zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Przejdź do wpisu
 •  

Ostrów-zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Przejdź do wpisu
 •  

Ocieka-zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Przejdź do wpisu
 •  

Czarna Sędziszowska-zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE
               
            XLVIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek), o godz. 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2022 roku.
 4. Informacja dot. oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za rok 2022.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych
   z powiatu ropczycko-sędziszowskiego (I)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
  2. w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
   i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2023 r.,
  3. w sprawie: złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym Sportowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach oddziału przygotowania wojskowego,
  4. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
   nr XCVIII/720/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
   finansowej Województwu Podkarpackiemu,
  5. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
   nr XCVIII/721/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  6. w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim,
  7. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminom powiatu ropczycko-sędziszowskiego,
  8. w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  9. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-
   Sędziszowskiego,
  10. w sprawie: powierzenia Gminie Wielopole Skrzyńskie zadania zarządzania drogami powiatowymi,
  11. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2024 rok.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
 7. Wnioski Radnych.
 8. Sprawy różne:
  1. informacja dot. złożenia oświadczeń majątkowych.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
                                                                                                                          Józef  Rojek
                                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

 

OGŁOSZENIE
           
          XLVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Debata o stanie  ochrony zdrowia w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim.
4. Przyjęcie apelu w sprawie stanowiska dot. ochrony zdrowia w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim.
5. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
 
                     Józef  Rojek
 
                                           Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                       Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

 

 
 
OGŁOSZENIE
           
            XLVI Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 roku (wtorek),
o godz. 13.00,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim za 2022 rok.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
 5. Sprawozdania stałych Komisji Rady Powiatu z prac Komisji za 2022 rok:
  1. odczytanie sprawozdań z prac Komisji Stałych przez Przewodniczących
   poszczególnych Komisji.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przystąpienia do realizacji programu opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023,
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka oraz podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.
 8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
 9. Wnioski Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
 
                                                                             Józef  Rojek
 
                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                       Ropczycko - Sędziszowskiego      
 
 

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej reki nieruchomości wchodzacych w skład masy upadłości Moniki Kosińskiej zam. ul. Szkodna 11a, 39-126 Zagorzyce

Przejdź do wpisu
 •  

XLV Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku (czwartek), o godz. 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).
 
Proponowany porządek obrad:
 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok:
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną.
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji.
 4. Przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 5. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opinii Komisji uwzględnionych w projekcie budżetu.
 6. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu.
 7. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.
 8. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
 9. Dyskusja nad projektem budżetu.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały.
  1. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;
  2. w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok;
  3. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023 rok;
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim;
  5. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/223/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.;
  6. w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXIII/179/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok;
  8. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok;
  9. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok.
            4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
            5. Wnioski Radnych.
            6. Sprawy różne.
            7. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                              Józef  Rojek
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                   Ropczycko - Sędziszowskiego        
 

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

          
            XLIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 13.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).
 
Proponowany porządek obrad:
 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXXVII/231/2022 z dnia
   9 marca 2022 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
   i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2022 r.;
  2. w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej;
  3. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na
   2023 rok;
  4. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
   w 2023 roku;
  5. w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 5 września 2022 r.;
  6. w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 13 września 2022 r.;
  7. w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
 6. Wnioski Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
 
                                                                                                              Józef  Rojek
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                   Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie § 32 ust. I rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021. poz. 1390) uprzejmie zawiadamiam, że odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 521/10 z działką sąsiednią nr 522/1.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Uprzejmie informujemy, o przygotowaniu wstępnego projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Uprzejmie informujemy, o przygotowaniu wstępnego projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. Zgodnie z art. 5a ust. 1 przytoczonej ustawy i na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX/278/2010 Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 5 listopada 2010 r. „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego”, przedstawiamy w/w projekt programu do konsultacji. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski od dnia 8 listopada do dnia           15 listopada br. konsultacje przeprowadzi Referat Promocji i Sportu  w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, pokój 310.
tel. 17 2218306
fax: 17 2228571
e-mail:  sekretariat@spropczyce.pl

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

XLIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 25 października 2022 roku (wtorek), o godz. 13.00, w siedzibie Starostwa Powiatowegow Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVII/231/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
  określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
  niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2022 r.,
 2. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIII/165/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  dotyczącej przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2027 pn. RODZINABEZ PRZEMOCY,
 3. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy, promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim na lata 2022 – 2027,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej,
 5. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 6. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
 7. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
4. Informacja o realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
6. Wnioski Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
 
         Józef  Rojek
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

XLII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 20 września 2022 roku (wtorek), o godz. 13.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).

Proponowany porządek obrad:
 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
 2. w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi powiatowej,
 3. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2023,
 4. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad określania wymiaru zajęć nauczycieli,
 5. w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 1. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
 3. Wnioski Radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie Sesji.
 
   Józef  Rojek
 
   Przewodniczący Rady Powiatu
   Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

XLI Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 13.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Informacja o działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim za 2021 rok.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2021 rok,

b) w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

c) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2023, 2024, 2025, 2026,

d) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6. Wnioski Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie Sesji.

 

Przejdź do wpisu
 •  

XL Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku (wtorek), o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok.

4. Debata nad raportem o stanie powiatu:

a) głosy radnych,

b) głosy mieszkańców.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2021 rok – debata absolutoryjna radnych nad:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok,

b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok,

c) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień
31 grudnia 2021 roku,

d) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2021 rok,

e) opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2021 roku,

f) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

g) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: ustalenia przebiegu dróg powiatowych na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

b) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

10. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

11. Wnioski Radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie Sesji.

Józef Rojek

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 •  

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 20.06.2023 r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.221.2023.AW w sprawie wszczęcia postępow3ania z wniosku Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenia wód w ramach inwestycji: "Budowa drogi gminnej Brzeziny-Rzeki w km od 0+000 do ok. 1+801"

 • 26 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Będziemyśl, Ropczyce, Ropczyce-Chechły

 • 26 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Lubzina

 • 25 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.3.2.2023 z dnia 22.06.2023 roku dot. zawiadomienia o zebraniu całości materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji adm. ustalającej wysokość odszkodowanie za nieruchomość tj. dz. nr 2421/5 poł. Sędziszów Młp. zajętą pod inwestycję drogową.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.9.1.2022 z dnia 22.06.2023 r. w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Ropczyce-Pietrzejowa dz. nr 1085/1

 • 22 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 21.06.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: WAB.6740.6.9.2023.ZRID, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej ul. Fredry na działkach ewid. 1015, 1006/13, 3002/1, 1006/22, 1006/23 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w mieście Sędziszów Małopolski".

 • 20 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji nr 6/2023/ZRID z dnia 20.06.2023r. (znak akt sprawy WAB.6740.6.2.2023.ZRID) dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Budowa dróg gminnych (odcinek „A” od km 0+000,00 do km 725,00, odcinek „B” od km 0+000,00 do km 0+595,85, odcinek „C” od km 0+000,00 do km 0+192,00) o łącznej długości ok. 1513m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu na terenie osiedla Kolonia w mieście Ropczyce”.

 • 19 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Wolica Piaskowa

 • 18 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Kozodrza, Kawęczyn Sędziszowski

 • 18 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja z dnia 16.06.2023r. w sprawie zmiany decyzji Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 26.11.2020r. Nr 720/2020 /znak sprawy WAB.6740.4.90.2019/ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym: inwertery, wolno stojąca stacja transformatorowo – rozdzielcza, okablowanie oraz zagospodarowanie terenu - na działce nr ewid.: 2736/3 położonej w m. Kozodrza, gm. Ostrów

 • 15 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w prawie sporządzenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 225/1 poł. w obrębie Ropczyce-Witkowice przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 15 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji nr 269/2023 z dnia 15.06.2023r. (znak akt sprawy WAB.6740.2.6.2023) dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp, w tym stacji transformatorowej, na terenie działki nr ewid. 190/2 w Sędziszowie Małopolskim – obręb Wolica Ługowa - w ramach zadania pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp, na terenie działek nr ewid. 190/2, 190/3, 190/7 w Sędziszowie Młp. - obręb Wolica Ługowa” - I etap realizacji inwestycji

 • 14 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.5.35.2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sielec dz. nr 524/1

 • 14 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6812.7.1.2023 z dnia 13.06.2023 r.

 • 13 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mała

 • 13 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 09.06.2023r. o wydaniu decyzji nr 259/2023 z dnia 09.06.2023r. (znak akt sprawy WAB.6740.4.6.2023) obejmującej: ,,przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących zasieków magazynowych z pomieszczeniami gospodarczymi na dwie hale produkcyjno-magazynowe wraz z urządzeniami budowlanymi, budowę zamkniętego naziemnego zbiornika p.poż., budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, podziemnych odcinków instalacji: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z dachów budynków z istniejącym odprowadzeniem do przydrożnego rowu,budowę obiektów budowlanych – budowli tj. ścian oddzielenia przeciw pożarowego, fundamentów pod zbiornik na olej opalowy i olej napędowy wraz z ich montażem oraz budowę 4 miejsc postojowych" - na terenie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy,

 • 12 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-I.7536.27.2023 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w miejscowości Sielec dz. nr 402/9, 90/64

 • 12 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Postanowienie z dnia 07.06.2023r. o sprostowaniu omyłki /błędu pisarskiego/ w decyzji Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego nr 4/2023/ZRID z dnia 26.04.2023r., znak sprawy: WAB.6740.6.18.2022.ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107404R Podlasek – Sielec od km 0+982 do km 2+167 w m. Sielec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" .

 • 06 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie z dnia 07.06.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: WAB.6740.6.4.2023.ZRID w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim wraz z niezbędną infrastrukturą" – etap II zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ul. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim”

 • 06 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Kamionka

 • 05 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.3.10.2022 z dnia 02.06.2023r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 1202/1 poł. Ropczyce-Pietrzejowa

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Łączki Kucharskie

 • 01 czerwca 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Sielec

 • 31 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie nr WG-WN.6821.2.5.2023 z dnia 31.05.2023 roku - dot. wszczęcia postęp. admin. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruch. gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako dz. nr 1648 poł. Ropczyce-Chechły

Przejdź do wpisu

Informacja o wydaniu decyzji Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego nr 249/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie pozwolenia na ,,Rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją" w obrębie ewidencyjnym Skrzyszów, w jednostce ewidencyjnej Ostrów.

 • 30 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Nawsie

 • 30 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ruda

 • 29 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Ostrów o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe pot6oku Tuszymka nowego mostu i odprowadzenie wód opadowych w ramach zadania: " Rzobiórka istniejącego drewnianego mostu i budowa nowego z infrastrukturą na potoku Tuszymka w m. Ocieka".

 • 29 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr 47/2023 z dnia 26.05.2023r.+Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia) - dot. dz. nr 3380/35 o pow. 0,0175 ha poł. Wielopole Skrzyńskie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.12.21.2022 z dnia 26.05.2023 roku o wydaniu decyzji o tym samym numerze w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość tj. dz. nr 283/2 poł. Wiśniowa, na podstawie ZRiD.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Łączki Kucharskie

 • 25 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.12.6.2022 z dnia 25.05.2023 roku o wydaniu decyzji o tym samym numerze w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość tj. dz. nr 103/2 poł. Wiśniowa, na podstawie ZRiD.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Glinik, Mała

 • 23 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Budowa dróg gminnych (odcinek „A” od km 0+000,00 do km 725,00, odcinek „B” od km 0+000,00 do km 0+595,85, odcinek „C” od km 0+000,00 do km 0+192,00) o łącznej długości ok. 1513m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu na terenie osiedla Kolonia w mieście Ropczyce”, na działkach wskazanych we wniosku

 • 16 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle dot. wydania dla Burmistrza Ropczyc pozwolenia wodnoprawnego z dnia 5.05.2023 r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.481/2022.AW na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów odwadniających, wylotów wód opadowo-roztopowych, zbiorników retencyjno-odparowujących, a także usługę wodną w ramach inwestycji "Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od km 0+000 do km 2+428,0 w m. Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci".

 • 15 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 217/2023 z dnia 10.05.2023r. (znak akt sprawy WAB.6740.5.13.2023) obejmującej ,,budowę mostu przez rzekę Wielopolka w km 46+120 (km rzeki) w ciągu drogi wewnętrznej Glinik – Lipowiec w m. Glinik wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+021 (km drogi) oraz przebudową drogi wewnętrznej i przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 107711R Glinik – Sklep Krzemienica" w m. Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie.

 • 11 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mała

 • 08 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji nr 27/2023 z dnia 05.05.2023r. (znak akt sprawy WAB.6740.1.261.2022) dot. zmiany ważnego pozwolenia na budowę nr 576/2021 z dnia 21.09.2021r. (znak akt sprawy WAB.6740.1.261.2021) - TOMSYSTEM Sp. z o.o.w m. Ropczyce

 • 04 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Wielopole Skrzyńskie

 • 01 maja 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.5.50.2021 z dnia 24.04.2023r. dot. działki nr 3314/3 położonej w obrębie Zagorzyce

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.8.29.2022 z dnia 24.04.2023r. dot. działki nr 757/1 położonej w obrębie Góra Ropczycka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.3.10.2022 z dnia 21.04.2023r. dot. działki nr 1202/1 położonej w obrębie Ropczyce-Pietrzejowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.12.24.2022 z dnia 21.04.2023r. dot. działki nr 300/2 położonej w obrębie Wiśniowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.12.21.2022 z dnia 20.04.2023r. dot. działki nr 283/2 położonej w obrębie Wiśniowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.12.6.2022 z dnia 20.04.2023r. dot. działki nr 103/2 położonej w obrębie Wiśniowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.8.40.2022 z dnia 17.04.2023r. dot. działki nr 790/1 położonej w obrębie Góra Ropczycka.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.8.37.2022 z dnia 17.04.2023r. dot. działki nr 783/1 położonej w obrębie Góra Ropczycka.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego nr WG-WN.683.8.20.2022 z dnia 13.04.2023r. dot. działki nr 626/2 położonej w m. Góra Ropczycka.

 • 13 kwietnia 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego nr WG-WN.683.8.32.2022 z dnia 13.04.2023r. dot. działki nr 774/1położonej w m. Góra Ropczycka.

 • 13 kwietnia 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obr. Boreczek

 • 03 kwietnia 2023 22:00

Przejdź do wpisu
Powrót