Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  


1.W zakresie ruchu drogowego.

 1. Czasowa i stała rejestracja pojazdów;
 2. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 3. Wydawanie decyzji o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdui innych zmian konstrukcyjnych pojazdów;
 4. Dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i innych adnotacji przewidzianych prawem;
 5. Wyrejestrowanie pojazdów;
 6. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
 7. Kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania techniczne;
 8. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i prowadzenie rejestru;
 9. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 10. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
 11. Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 12. Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;
 13. Dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
 14. Wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne;
 15. Wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy;
 16. Wydawanie legitymacji instruktora i prowadzenie ewidencji instruktorów;
 17. Skreślanie instruktora z ewidencji w przypadkach określonych ustawą;
 18. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru;
 19. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców;
 20. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
 21. Wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych ustawą;
 22. Wyznaczanie jednostek prowadzących parking strzeżony na którym umieszcza się pojazdy usunięte z drogi w przypadkach określonych w ustawie;
 23. Realizacja zadań związanych z ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym;
 24. Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu w przypadkach określonych ustawą.
2.W zakresie Transportu.
 1. Koordynacja i aktualizacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym;
 2. Ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa lub w wypadku klęski żywiołowej;
 3. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
 4. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
 5. Udzielenie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym – przewozy regularne, regularne specjalne, wahadłowe - na terenie powiatu;
 6. Wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne w ruchu krajowym;
 7. Udzielanie i odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 8. Opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na terenie powiatu;
 9. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym wydano licencję, zaświadczenie lub zezwolenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia;
 10. Zadania realizowane na podstawie ustawy - ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to przeprowadzanie kontroli zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 11. Organizowanie publicznego transportu drogowego;
 12. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Przejdź do wpisu

STRUKTURA

 •  

Przejdź do wpisu
Powrót