Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

1.W zakresie spraw organizacyjnych.

1) Realizowanie wyznaczonych przez Sekretarza Powiatu zadań związanych  z opracowaniem Statutu Powiatu oraz aktów       regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;
2) Opracowywanie Regulaminu Pracy oraz kontrola jego realizacji;
3) Prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw
w imieniu Starosty;
4) Prowadzenie zbioru porozumień spraw realizowanych przez starostwo;
5) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz w tym zakresie;
6) Organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i petycji obywateli oraz przyjęć interesantów;
7) Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty i innych aktów i dokumentów wewnętrznych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
8) Prowadzenie rejestru porozumień i umów;
9) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty;
10) Realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej
w Starostwie;
11) Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
12) Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę;
13) Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków  o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
14) Prowadzenie zbioru dokumentacji nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj. przekazanych Staroście wypełnionych kart nieodpłatnej pomocy prawnej i kart nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz oświadczeń,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;
15) Przygotowywanie sprawozdań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
16) Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych (elektronicznych) na umawianie terminów wizyt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
17) Prowadzenie i aktualizowanie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego;
18) Wykonywanie zadań Starosty związanych ze stosowaniem procedury postępowania pracowników Starostwa wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową;
19) Prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Starostwa.
20) Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
21) Realizowanie czynności związanych z organizacją i obsługą administracyjną narad Starosty z pracownikami

2.W zakresie spraw kadrowo-osobowych.

1) Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa;
2) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę, Zarząd, z wyłączeniem dyrektorów szkół
i placówek oświatowych;
3) Współudział w planowaniu i realizacją wydatków osobowych Starostwa;
4) Przygotowanie projektów dotyczących zaszeregowań, awansów, nagród, dodatków funkcyjnych, stażowych, itp. oraz dokumentacji dotyczącej spraw płacowych
i wyróżnień;
5) Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy;
6),Załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników;
7) Rozpatrywanie skarg i roszczeń wynikających ze stosunku pracy;
8) Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
9) Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
10) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, współpraca w ww. zakresie z Komisją Socjalną;
11) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;
12) Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
13) Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;
14) Organizowanie prac związanych z dokonywaniem oceny pracowników Starostwa;
15) Organizacja służby przygotowawczej dla nowo przyjętych pracowników;
16) Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Przejdź do wpisu
Powrót