Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  


1.Do zakresu  Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp. należy:

1) Prowadzenie  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości): w tym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków prowadzonej za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych;  
2) Zawiadamianie organów podatkowych;
3) Zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu;   
4) Zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej –  w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania  i wykreślania budynków;
5) Zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek ewidencyjnych i organów o dokonanych zmianach;
6) Zawiadamianie Starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów;
7) Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonych za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz udostępnianie informacji zawartych w bazach danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości  poprzez:  
  a) sporządzanie i udostępnianie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
  b) udostępnianie danych z rejestrów publicznych: ewidencja gruntów  i budynków oraz  z  rejestru cen i wartości nieruchomości,
  c) ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane dane z bazy danych ewidencji gruntów  i budynków,
  d) wydawanie licencji dotyczących udostępnianych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości,  
  e) wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych danych z baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen
i wartości nieruchomości lub wysokości należnej opłaty,
8) Pozyskiwanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków i stosowanie odpowiednich procedur z tym związanych;
9) Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób o nie się ubiegających;  
10) Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w postaci: wypisów          z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych;
11)Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen
i wartości nieruchomości, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących rejestru cen  i wartości nieruchomości;  
12)Opracowywanie procedur i informacji umieszczanych na stronie BIP, oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, dotyczących  zadań realizowanych przez Referat EGiB;  
13) Udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. posiadania nieruchomości, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych  w zakresie udzielania informacji publicznych dotyczących spraw prowadzonych przez Referat EGiB;
14) Tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych, prowadzenie których, należy do zakresu Referatu EGiB;  
15) Gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych;
16) Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w części opisowej i graficznej;
17) Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie postanowień
i decyzji administracyjnych o dokonanych zmianach w zakresie ewidencji gruntów i budynków;
18) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego ze spraw ewidencji gruntów i budynków.

Przejdź do wpisu
Powrót