Menu Podmiotowe menu ikonka

KLAUZULA INFORMACYJNA e-SESJA

  •  

KLAUZULA INFORMACYJNA E-SESJA

Przejdź do wpisu

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  •  

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą: ul Konopnickiej5, 39-100 Ropczyce
e-mail: sekretariat@spropczyce.pl
tel. 172218306
fax: 172228571

Przejdź do wpisu
  •  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Przejdź do wpisu
  •  

KLAUZULA   INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego  z siedzibą w  Ropczycach,               ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Siorek kontakt :  e-mail  rodo@spropczyce.pl, w siedzibie, pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami  oraz  w zakresie i celu określonym w treści  udzielonej zgody;  
5) źródłem informacji o Pani/Pana danych osobowych są organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, który przetwarzają dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub zawartych stosownych umów.
6)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem  jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych1;
9)  w przypadku gdy,  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. -  ma Pani/ Pan  prawo do cofnięcia zgody                        w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym Pani/ Pana danych osobowych;
11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Przejdź do wpisu
  •  

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych- RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce;

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Siorek, kontakt: e-mail rodo@spropczyce.pl, w siedzibie, pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych1;

8) w przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym Pani/ Pana danych osobowych ;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

1Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez ta osobę;

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

Przejdź do wpisu
Powrót