Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o wydanej decyzji

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

data wpływu zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

14.09.2023r.

Sylwia i Przemysław Wierzchanowscy

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce - Pietrzejowa  działka o  nr ewid.: 1436/9, 1436/3, 1436/4, 1434/2

Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwuw  dniu 20.09.2023r.  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 55

 •  

w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XVI/117/2012 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 28 października 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 53

 •  

w sprawie: powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 51

 •  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 46

 •  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowksiego za rok  2014.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 42

 •  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu połatności, rozłożenia na raty lub odstepowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 40

 •  

w sprawie uczczenia 100 rocznicy urodzin Tadusza Kantora.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 39

 •  

w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 37

 •  

w sprawie przyjęcia reygnacji Etatowego Członka Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 35

 •  

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 26

 •  

w sprawie; sprzedaży lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 25

 •  

w sprawie: zbycia nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 24

 •  

w sprawie: udzielenia bonifikaty.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 23

 •  

w sprawie: ustalenia godzin aptek ogólnodostepnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 21

 •  

w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 8

 •  

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 3

 •  

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 264

 •  

w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 259

 •  

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin apteki ogólnodostępnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 258

 •  

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach z obowiązku realizacji zajęć szkolnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 257

 •  

w sprawie: wprowdzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 254

 •  

w sprawie : zmiany uchwały własnej Nr XXXI/240/2014.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 252

 •  

w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 247

 •  

w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 243

 •  

w sprawie zmiany zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2014 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 242

 •  

w sprawie: zbycia nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 241

 •  

w sprawie: zbycia nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 240

 •  

w sprawie: nabycia nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 239

 •  

w sprawie: nabycia nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 237

 •  

w sprawie powierzenia Gminie Iwierzyce zadania zarządzania drogą powiatową

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 235

 •  

w sprawie powierzenia Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogami powiatowymi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 228

 •  

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 227

 •  

w sprawie: ustalenia kryteriów i ich wartości punktowqej dot. postepowania rekrutacyjnego do Międzyszkoslnej Bursy w Ropczycach.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 225

 •  

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 224

 •  

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 217

 •  

w sprawie: zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ropczycach.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 215

 •  

w sprawie : zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 212

 •  

w sprawie ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 211

 •  

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 208

 •  

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 198

 •  

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 195

 •  

w sprawie: regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 194

 •  

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokość nagród dla nauczycieli.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 189

 •  

dotyczącej zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dłuższego niż 1 rok budżetowy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 188

 •  

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr XX/160/2012 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 183

 •  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 178

 •  

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/2011 rady PowiatuRopczycko-Sędziszowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 174

 •  

w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2014 rok środków finansowych.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia dla Gminy Sędziszów Młp. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę rowów drogowych oraz na usługę wodną w ramach zadania: "Budowa ulicy Brzozowej w Sędziszowie Małopolskim - osiedle Wolica Piaskowa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".

 • 04 kwietnia 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o wydaniu decyzji z dnia 10.10.2022 r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.266.2022.HK dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w2 Ropczycach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów-Sędziszów Młp. - Boreczek klasy technicznej Z w m. Borek Mały"

 • 12 października 2022 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 09.08.2022r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa i budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+288,91 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu w m. Góra Ropczycka"

 • 08 sierpnia 2022 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do 0+192,90 w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach wymienionych we wniosku.

 • 03 sierpnia 2022 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczyck-Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji nr 431/2021 z dnia 23.07.2021r. (znak akt sprawy WAB.6740.1.121.2021) dot. wydania pozwolenia na budowę budynku hali magazynowej wraz z malarnią oraz zapleczem socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym: budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z rozbudową zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, a także budowa instalacji kanalizacji deszczowej /wraz z wylotem/ oraz instalacji oświetlenia terenu inwestycji, jak również niezbędnego zagospodarowania terenu inwestycji /w tym placów utwardzonych/ - na działkach o nr ewid. 497/6, 497/7, 1531, 500, 501 oraz działce o nr ewid. 596/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 596/2) położonych w obrębie ewid. Brzezówka, w jednostce ewid. Ropczyce – obszar wiejski- dla Weldon Sp. z o.o., Brzezówka 90A, 39-102 Lubzina

 • 22 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczyck-Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji nr 431/2021 z dnia 23.07.2021r. (znak akt sprawy WAB.6740.1.121.2021) dot. wydania pozwolenia na budowę budynku hali magazynowej wraz z malarnią oraz zapleczem socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym: budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z rozbudową zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, a także budowa instalacji kanalizacji deszczowej /wraz z wylotem/ oraz instalacji oświetlenia terenu inwestycji, jak również niezbędnego zagospodarowania terenu inwestycji /w tym placów utwardzonych/ - na działkach o nr ewid. 497/6, 497/7, 1531, 500, 501 oraz działce o nr ewid. 596/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 596/2) położonych w obrębie ewid. Brzezówka, w jednostce ewid. Ropczyce – obszar wiejski- dla Weldon Sp. z o.o., Brzezówka 90A, 39-102 Lubzina

 • 22 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot.wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Zagorzyce, Szkodna”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Młp.-Zagorzyce-Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna”

 • 21 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 422/2021 z dnia 19.07.2021r. znak akt sprawy WAB.6740.1.36.2021 dotyczące budowę zbiornika emulsji asfaltowej o pojemności 45m3, zasiek na kruszywo, zadaszonych boksów na piasek i granulat, stacji paliw (zbiornik na olej napędowy wraz z dystrybutorem), a także budowę oświetlenia terenu i instalacji zewnętrznych /doziemnych/: elektrycznej i kanalizacji deszczowej, oraz budowę przepompowni ścieków deszczowych wraz z zewnętrznym /doziemnym/ odcinkiem instalacji zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej, a także przebudowę i rozbudowę układu dróg i placów manewrowych, 2. rozbiórkę istniejących budynków biurowo – technicznych w ramach zadania pn. „Przebudowa Zakładu Eurovia Polska S.A. w Ropczycach obejmującego Wytwórnię Mas Bitumicznych, Laboratorium i siedzibą oddziału”.- na działkach nr ewid.: 2906/1, 2909/1, 2950/9, 2947/7, 2951/1, 2947/3, 2947/6, 2950/13, 2951/5 i 2950/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ropczyce, w jednostce ewidencyjnej Ropczyce- miasto.

 • 18 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Invest MG1 Sp. z o.o. Jastrzębia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowo-roztopowych do rowu melioracyjnego oraz na wykonanie wylotu w m. Sędziszów Młp.

 • 15 czerwca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr 37/2020 z dnia 28.01.2020r. dot. rozbudowy stacji paliw o zbiornik paliw i zbiornik płynu Ad Blue na dz.2737 w Sędziszowie Młp. - podana do publicznej wiadomości na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ...

 • 16 lutego 2020 23:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle PGW Wody Polskie o rozprawie administracyjnej w dniu 4 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dla Gminy Sędziszów Młp. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych celem zasilenia stawu w Parku "Buczyna" w Górze Ropczyckiej

 • 12 lutego 2020 23:00

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Przejdź do wpisu

STAROSTA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI z a w i a d a m i a o wydaniu decyzji Nr 315/2019 (znak sprawy WAB.6740.1.80.2019) z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ropczyce – dla tematu „Projekt uzbrojenia Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach”

 • 03 czerwca 2019 22:00

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2018 rok.

 • 22 maja 2019 22:00

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia  Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12.00
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
 
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu ropczycko-sędziszowskiego Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji nr 2/2018/ZRID z dnia 27.09.2018r. dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrz. - Sośnice - Jaszczurowa

 • 26 września 2018 22:00

Przejdź do wpisu

informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę udostępniona na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm./

 • 15 sierpnia 2018 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej pn„„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107744R Brzeziny – Pogwizdów /w km 0+000,00 – 1+400,00/ wraz z niezbędną infrastrukturą"

 • 01 sierpnia 2018 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja o wydaniu przez Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego decyzji - pozwolenia na budowę inwestycji pn."Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim" w dniu 7 marca 2018r.

 • 12 marca 2018 23:00

Przejdź do wpisu

Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 221/2017 z dnia 09.05.2017r. dot. inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przetwórstwa mięsnego wraz z modernizacją instalacji do przetwórstwa produktów zwierzęcych w Gospodarstwie Rolnym w Górze Ropczyckiej Spółka z o.o.”

 • 09 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 221/2017 z dnia 09.05.2017r. dot. inwestycji pn."Przebudowa i rozbudowa budynku przetwórstwa mięsnego (...)w Gospodarstwie Rolnym w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o."

 • 09 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja o udzieleniu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych projektowanym wodociągiem w m. Glinik.

 • 10 maja 2017 22:00

Decyzja o udzieleniu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych projektowaną siecią wodociągową z przyłączmi w m. Glinik

 

Ropczyce, dnia 11.05.2017 r.

WR. 6341.12.2017

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Starosta Ropczycko-Sędziszowski w Ropczycach, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10.05.2017 r. została wydana decyzja udzielająca dla Gminy Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie pozwoleniu wodnoprawnym na przekroczenie rzeki Wielopolka, cieków wodnych i rowów rurociągiem sieci wodociągowej w m. Glinik w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie – etap II sieć wodociągowa z przyłączami”

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w p. 214 budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5 w dniach 15-29 maja 2017 r.

 

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego w Ropczycach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach : spropczyce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. M. Konopnickiej 5 oraz w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. przyjętego zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrz. (znak akt sprawy WA.6743.14.2.2017)

 • 04 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. przyjętego zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Broniszów (znak akt sprawy WA.6743.14.3.2017)

 • 04 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wydania pozwolenia na budowę nr 204/2017 z dnia 04.05.2017. (znak akt sprawy WA.6740.1.50.2017)

 • 04 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wydania pozwolenia na budowę nr 203/2017 z dnia 04.05.2017. (znak akt sprawy WA.6740.1.45.2017)

 • 04 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wydania pozwolenia na budowę nr 202/2017 z dnia 04.05.2017. (znak akt sprawy WA.6740.1.44.2017)

 • 04 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w Brzezinach

 • 03 maja 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obr. Ropczyce

 • 25 kwietnia 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Blizna nr WA.6740.13.3.2017

 • 20 kwietnia 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi gminnej ulicy prof. S. Kota w Sędziszowie Młp.

 • 10 kwietnia 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty z prac Zarządu od poprzedniej sesji oraz realizacji uchwał Rady Powiatu

 • 30 marca 2017 22:00

Informacja Starosty z prac Zarządu od poprzedniej sesji oraz realizacji uchwał Rady Powiatu
 

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. przyjętego zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Ociecka (znak akt sprawy:WA.6740.13.1.2017)

 • 29 marca 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. przyjętego zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Ociecka (znak akt sprawy:WA.6740.13.1.2017)

 • 29 marca 2017 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. drogi gminnej "Zagorzyce-Ochałówka"

 • 15 marca 2017 23:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o udzieleniu dla Łukasza Skowrońskiego pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie jazem wód potoku Tuszymka dla potrzeb młyna gospodarczego w m. Ocieka

 • 14 marca 2017 23:00

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Ropczyce, dnia 06.03.2017 r. WR. 6341.68.2016 O B W I E S Z C Z E N I E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Starosta Ropczycko-Sędziszowski w Ropczycach, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.02.2017 r. została wydana decyzja udzielająca dla P. Łukasza Skowrońskiego, zam. Ocieka 437 pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych potoku Tuszymka w m. Ocieka w km 14+065 za pomocą istniejącego jazu dla potrzeb młyna gospodarczego oraz zatwierdzenie „Instrukcji gospodarowania wodą”. Z treścią decyzji można zapoznać się w p. 214 budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5 w dniach 17-31 marca 2017 r. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego w Ropczycach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach : spropczyce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. M. Konopnickiej 5 oraz w Urzędzie Gminy w Ostrowie.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu o nr ewid. 673 w m. Ropczyce z wniosku Bogusławy i Krzysztofa Kowalczuk

 • 14 marca 2017 23:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Ropczyce, 15.03.2017 r. WR.6341.13.2017 I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz. 469 ze zm.) oraz art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku P.P. Bogusławy i Krzysztofa Kowalczuk, zam. 39-100 Ropczyce, ul. Szkolna 30 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego o nr ewid. 673 celem wykonania zjazdu. Informuję, że do dnia 28 marca 2017 r. zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w p. 214 budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach w godzinach pracy Starostwa. Istnieje również możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuje się o umieszczeniu ww. wniosku w publicznie dostępnym wykazie.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Strzyżowie pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją "Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina-Huta Głogowska

 • 08 marca 2017 23:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.

Ropczyce, dnia 09.03.2017 r. WR.6341.15.2017 I N F O R M A C J A ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. , poz. 465 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23) informuję, że w dniu 08.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 33 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska i budowę przepustów na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Głogowska w km 3+308 i w km 4+711 w miejscowości Stępina oraz umocnień dna i skarp potoku bez nazwy, a także przebudowę rowu przydrożnego poprzez jego zabudowę w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Głogowska w km 3+308 i w km 4+711”. W terminie do dnia 22 marca 2017 r. można zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski w pokoju Nr 214 budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach w godzinach od 730 – 1530. Niniejsza informacja zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach: spropczyce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Frysztak.

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia dla Zarządu Dróg w Dębicy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków z drogi do rowów przydrożnych w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa.

 • 08 marca 2017 23:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Ropczyce, dnia 07.03.2017 r.

WR.6341.6.2017

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 465 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 zez m.) informuję, że w dniu 27.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Krzysztofa Filewicza pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w sprawie udzielenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków z drogi do rowów przydrożnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr `1301 R Latoszyn-Braciejowa – budowa chodnika w km 1+623 – 4+812 i 6+855 – 7+792 w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa”.

 

W terminie do dnia 22 marca 2017 r. można zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski w pokoju Nr 214 budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach w godzinach od 730 1530.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach: spropczyce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dębicy.

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy ulicy prof.Stanisława Kota w Sędziszowie Młp.

 • 06 marca 2017 23:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędz. dot. wydania pozwolenia na budowę nr 97/2017 z dnia 28.02.2017r.

 • 28 lutego 2017 23:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędz. dot. wydania pozwolenia na budowę nr 98/2017 z dnia 28.02.2017r.

 • 28 lutego 2017 23:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wydania pozwolenia na budowę nr 70/2017 (znak akt sprawy WA.6740.1.12.2017) w sprawie przebudowy mostu w m. Gnojnica

 • 12 lutego 2017 23:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę nr 66/2017 z dnia 08.02.2017r. (znak akt sprawy WA.6740.3.5.2017) dot. przebudowy mostu w m. Bystrzyca i Wiśniowa.

 • 12 lutego 2017 23:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 2 lutego 2017r.

 • 01 lutego 2017 23:00

Starosta Ropczycko-Sędziszowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa i rozbudowa drogi gminnej Zagorzyce- Ochałówka od km 0+000,00 do km 0+210,00 wraz z odwodnieniem oraz przebudową urządzeń infrastruktury technicznej" na działkach w obrębie ewid. 0014 Zagorzyce.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

 • 20 grudnia 2016 23:00

z dnia  19 grudnia 2016r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: KAMIONKA gmina Ostrów,  woj. podkarpackie
 


        Na podstawie  art. 24a ust.4, 8, 9 i 12  ustawy  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 )                                                                                                                                
 

   § 1. Informuję, że projekt operatu opisowo – kartograficznego  dotyczący modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu: Kamionka położonego w jednostce ewidencyjnej Ostrów, w gminie Ostrów wyłożony w dniach od 19.09.2016r. - 07.10.2016 r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5  oraz  w Biurze Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Ropczycach z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim ul. Rynek 10,  stał się z dniem  31 października 2016 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.
                                                          
   § 2.  Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów  i budynków  ujawnione w operacie opisowo kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego, zgłaszać do Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego zarzuty do tych danych.
 
   § 3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w §2 będą traktowane jako wnioski   o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 
 
 
                                                                                                 Starosta Ropczycko-Sędziszowski        
                                                                                                                   Witold Darłak             

Przejdź do wpisu

Skrócony czas pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego

 • 25 lipca 2016 22:00

Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 25 lipca 2016r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach , Referatu Komunikacji i Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp. w okresie od dnia 26 do 27 iapca 2016r.
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. / tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 814/ oraz art. 207 Kodeksu Pracy / tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Z powodu upałów ( tj. przekroczenia w pomieszczeniach biurowych temperatury + 28°C) wprowadza się skrócony czas pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz Referatu Komunikacji i Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp. ustalam czas pracy Starostwa Powiatowego w dniach od 26 do 27 lipca 2016r. od godziny 7.30 do godz. 14.00.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. obręb Sędziszów Młp.

 • 20 lipca 2016 22:00

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot wydania pozwolenia na budowę nr 280/2016 z dnia 13.07.2016 (znak akt sprawy WA. 6740.1.119.2016) w. m. Ropczyce

 • 14 lipca 2016 22:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wydania decyzji nr 1/2016/ZRID z dnia 16.03.2016r.

 • 22 września 2023 08:09

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. wydania pozwolenia na budowę nr 110/2016 z dnia 14.03.2016r.

 • 22 września 2023 08:09

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie

 • 22 września 2023 08:09

o czynnościach ustalenia przebiegu granic na terenie obrębu Gnojnica dz. 1926

Przejdź do wpisu
Powrót