Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapytanie

 •  

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO PPK

Przejdź do wpisu

Przetarg

 •  

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Toyota Land Cruiser o numerze rejestracyjnym RRS 07XV

Przejdź do wpisu
 •  

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem do 31.12.2019r. pomieszczeń CKP wraz z infrastrukturą w ramach realizacji projektu pn. "Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii - Powiat Ropczycko - Sędziszowski" w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu praktycznym

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem do 31.12.2018r. pomieszczeń CKP wraz z infrastrukturą w ramach realizacji projektu pn. "Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii - Powiat Ropczycko - Sędziszowski" w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu praktycznym

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 •  

na przeprowadzenie szkolenia zamknietego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach na temat: ,,Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego" poniżej 30000 euro

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 10 grudnia 2020 09:40

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

 1. Ogłoszenie naboru
Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce,ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20.
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. t. j. z 2018r. poz. 1431).
 
 1. Cel Partnerstwa
Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu mającego na celu:
- dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski
- wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski, poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Powiat Ropczycko-Sędziszowski będzie pełnił rolę Wnioskodawcy / Lidera Partnerstwa.
 1. Zakres tematyczny projektu:
Zakres planowanych zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie będzie ukierunkowany na wsparcie ścisłego powiązania zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi  potrzebami rynku pracy i będzie obejmował:
 1. Modyfikację programów nauczania do zawodów:technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, Branżowa I stopnia mechanik pojazdów samochodowych(w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach), technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec (w Zespole Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.), , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta  (w Zespole Szkół Agro- Technicznychim. W Witosa w Ropczycach) w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami.
 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia dla uczniów kształcących się  w zawodach modyfikowanych lub w zawodzie wprowadzanym poprzez realizację staży u pracodawcy/pracodawców
 3. Staże lub praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się wg opracowanego / zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu nauczania w zawodach:technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa mechanik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta.
Planuje się organizację staży w miesiącach wakacyjnych i w okresie ferii zimowych w latach 2020, 2021 i 2022.
Przewidywana łączna liczba stażystów wyniesie 313 w poszczególnych zawodach w okresie realizacji projektu:
- technik programista-25 osób,
technik pojazdów samochodowych -26 osób,
technik budownictwa-23 osób,
mechanik pojazdów - 18 osób,
technik teleinformatyk -11 osób,
technik elektryk -20 osób,
technik usług fryzjerskich -50 osób,
technik handlowiec -20 osób ,
technik żywienia i usług gospodarczych-50 osób,
technik informatyk -23 osób,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki -25 osób,
technik urządzeń energetyki odnawialnej- 15 osób,
technik geodeta -7 osób.
 1. Dodatkowe zajęcia / kursy specjalistyczne dla uczniów zmodernizowanego kierunku kształcenia zawodowego: technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta  - o ile taka potrzeba będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb pracodawcy / pracodawców, a zajęcia/ kursy będą powiązane z kierunkiem kształcenia
 2. Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych dla potrzeb zmodyfikowanych programów nauczania w zawodach: technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta 
 3. Stworzenie klasy patronackiej w zawodach:technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta, chyba, że patronat został już ustanowiony
 4. Włączenie pracodawcy/pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodachtechnik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta.
 5. Promocja nowoutworzonego i zmodernizowanych w ramach projektu kierunków kształcenia zawodowego
 
 1. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:
 1. Współpracy z Liderem partnerstwa przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań projektowych, a następnie wspólnej realizacji projektu, w tym udziale w zarządzaniu projektem
 2. Współpracy przy opracowaniu diagnozy potrzeb obejmującej inwentaryzację posiadanego przez szkołę wyposażenia
 3. Objęciu patronatem kształcenia w zawodach:technik programista- kod zawodu 351406, technik pojazdów samochodowych - kod zawodu 311513, technik budownictwa- kod zawodu 311204, mechanik pojazdów- kod zawodu 723103, technik teleinformatyk- kod zawodu 351103, technik elektryk- kod zawodu 311303, technik usług fryzjerskich kod -zawodu 514105, technik handlowiec- kod zawodu 522305 , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk- kod zawodu 351203, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki- kod zawodu 311515, technik urządzeń energetyki odnawialnej- kod zawodu 311930, technik geodeta - kod zawodu 311104, chyba, że patronat został już ustanowiony.
 4. Pomocy w opracowaniu modyfikacji programów nauczania do zawodów: technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta, a także zatwierdzeniu opracowanego / zmodyfikowanych programów do realizacji
 5. Organizacji staży dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych /lub instruktorów praktycznej nauki zawodu (160 godz. stażu na 1 nauczyciela/instruktora) uczących w zmodyfikowanych zawodach: technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta.
 6. Organizacji staży lub praktyk dla uczniów (150 godz. stażu na 1 ucznia), uczących się według zmodyfikowanego/opracowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodach: technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta.
 7. Współpracy przy organizacji dodatkowych zajęć / kursów specjalistycznych dla uczniów nowotworzonego/ zmodernizowanych kierunków
 8. Pomocy w opracowaniu programu staży lub praktyk zawodowych dla nauczycieli i uczniów
 9. Udziale pracodawcy/ów – partnera/ów lub jego pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta, w charakterze egzaminatorów lub obserwatorów
 
Uwaga: ostateczny zakres działań partnera/partnerów zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie.
Najważniejsze korzyści, jakie odniesie partner/partnerzy z uczestnictwa w projekcie:
 • Opracowanie / modyfikacja programu nauczania pod potrzeby pracodawcy/ów
 • Wyszkolenie przyszłego pracownika zgodne z zapotrzebowaniem i wymaganiami pracodawcy/ców
 1. Forma prawna partnera
Partnerem może zostać każdy podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych- nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) spoza sektora finansów publicznych.
Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu,w tym w zarządzaniu projektem.
 
 1. Wymagania i oczekiwania w stosunku do partnera/ partnerów – kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera/partnerów:
 
Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
a) Podmiot nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 703, z późn. zm.).
b)Podmiot nie zalega z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
c) Potencjalny partner prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego
d) Zgodność działaniapotencjalnego partnera z celami partnerstwa  - profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z modyfikowanymi kierunkami kształcenia w zawodach:technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec , technik żywienia i usług gospodarczych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta.
e) Podmiot musi być potencjalnym pracodawcą, który z racji prowadzonej działalności jest zainteresowany zatrudnieniem absolwentów wprowadzanego lub zmodyfikowanych kierunków kształcenia zawodowego - zadeklaruje wolę zatrudnienia najlepszych absolwentów  tych kierunków
 
Kryteria oceny ofert – punktowane
 
a.Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa - zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe - opis potencjału partnera planowanego do zaangażowania
w ramach realizacji projektumaksymalnie 10pkt
b. Doświadczenie  w realizacji projektów o podobnym charakterze - opis doświadczenia w realizacji projektów jako beneficjent lub partner projektu lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami lub na ich rzecz, w zakresie podobnym z założeniami projektu - maksymalnie 10 pkt
c. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu - opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu (przy uwzględnieniu działań przewidzianych dla Partnera opisanych w pkt.4 ogłoszenia) - maks. 10 pkt,
W szczególności brana będzie pod uwagę możliwość jednoczesnego przyjęcia na staż/praktykę jak największej liczby uczniów. Oferent powinien w treści oferty wskazać liczbę  uczniów, którą może jednocześnie przyjąć na staż/praktykę, oraz łączną liczbę uczniów stażystów/praktykantów w okresie dwóch miesięcy wakacji (przy założeniu maksymalnie 150 godz. stażu/praktyki dla 1 ucznia podczas wakacji); ponadto wskazać możliwość przyjęcia uczniów na staż/praktykę podczas ferii zimowych, wraz ze wskazaniem maksymalnej liczby stażystów/praktykantów podczas ferii.
Najwyższa możliwa liczba punktów do zdobycia przez potencjalnego partnera - 30 pkt
 1. Sposób oceny zakresu spełniania kryteriów:
a.  Po upływie terminu składania ofert Komisja Wyboru Partnera dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert/y najkorzystniejszej/szych
b. Kryteria zostaną poddane ocenie względem innych partnerów, którzy złożyli oferty, a w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie przyznana punktacja zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Ogłoszenia.
c.   W przypadku, gdyby tylko jeden podmiot złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, wszystkie kryteria zostaną ocenione w systemie spełnia albo nie spełnia, tj. zostanie mu przyznane 0 lub maksymalna ilość punktów w każdym kryterium.
d. Spośród ocenionych ofert Komisja Wyboru Partnera wybierze ofertę lub oferty, która/eoprócz spełniania wszystkich wymagań formalnych i kryteriów dostępu, w wyniku oceny wymagań merytorycznych wg kryteriów punktowanych, uzyska/ją co najmniej 18 punktów.Ogłaszający utworzy listę Ofert współpracy uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.
e. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert
f. Ostateczną decyzję o wyborze Partnera/ów w projekcie podejmie Zarząd Powiatu na podstawie rekomendacji Komisji Wyboru Partnera.
g. Zarząd Powiatu może wybrać jednego lub więcej niż jednego Partnera do projektu, z zastrzeżeniem, że każdy kierunek kształcenia zawodowego obejmowany projektem, może mieć jednego lub kilku partnerów. Zarząd Powiatu może również postanowić o niedokonaniu wyboru partnera do danego kierunku kształcenia, w przypadku braku ofert lub braku wystarczającej liczby ofert, dających gwarancję spełnienia wszystkich kryteriów dostępu określonych w konkursie nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20
h. Wybranemu/-m podmiotowi/podmiotom Ogłaszający nabór zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera partnerstwa i Partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu
i. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez Ogłaszającego nabór w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera/-ów, Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru partnera/partnerów spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej
j.   Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach naboru.Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
Zawierać wszystkie dane i informacje określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta wraz załącznikami musi być złożona w języku polskim.
Jeden podmiot może złożyć jedną lub więcej ofert, zgodnie z założeniem że jedna oferta może dotyczyć jednego kierunku kształcenia zawodowego.
Na ofertę składają się stosowne oświadczenia zawarte w pkt. II formularza oferty.
Wraz z ofertą należy złożyć:
1.   Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli okażą się konieczne.
2. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO, załączoną do niniejszego ogłoszenia
3. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty (nieobowiązkowe).
Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, Sekretariat - pok. nr 314, II piętro, w godzinach pracy urzędu.
Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór  partnera/partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20”.
Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna parafować każdą stronę oferty oraz złożyć podpis pod ofertą, w miejscu do tego wyznaczonym.
Oferty należy składać w terminie do 16listopada 2020 r., do godz. 10.00, w  wyżej wyznaczonym miejscu.Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Oferty nadesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Sylwia Borowska, Tel. 17 784 25 12, sborowska@spropczyce.pl
 
 1. Informacje dodatkowe:
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera/Partnerów Projektu.
2. Negocjowania zakresu, warunków i ewentualnych wkładów w realizację poszczególnych działań
z wybranym Partnerem/-mi projektu.
3. Rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów/partnerów oraz unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie
5. Planowany termin realizacji projektu: 01.04.2021 r. - 30.09.2023 r.
6. Udział Partnera/Partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 
Ropczyce, dnia 12 października2020 r.
 
 
Załączniki:
 1. Wzór formularza oferty - załącznik nr 1
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Regulamin naboru partnera/partnerów

Przejdź do wpisu
Powrót