Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach petycją: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Przy składaniu petycji prosimy pamiętać, że adresaci petycji przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Petycje można nadsyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Starostwo Powiatowe w Ropczycach
  ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spropczyce.pl
 • faksem pod nr +48 17 22 28 571
 • doręczać bezpośrednio do Biura Podawczego w Starostwie Powiatowym w Ropczycach
   

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z ustawą o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostaną bez rozpatrzenia

Przejdź do wpisu

PETYCJA

 • 12 lutego 2016 11:03

Kancelaria Prawna ,, ŚWIECA I wSPÓLNICY '' sp.k., ul. Bagatela 11 lok.3
00-585 Warszawa, reprezentowana przez komplementariusza: radcę prawnego Jacka Świecę z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie wszczęcia kontroli w trybie art.83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012r. poz. 1137 t.j. ze zm. ) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat. Audi, Skoda i Porche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym ( silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzace substancje w ilości wielokrotnie przekraczajacej    dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności podjął powitowy ( miejski ) rzecznik konsumentów

Przejdź do wpisu
Powrót