Menu Podmiotowe menu ikonka

Kontrole 2019

  •  

Przejdź do wpisu

Kontrole 2020

  •  

Przejdź do wpisu

Kontrole 2021

  •  

Przejdź do wpisu

Kontrole 2016

  •  

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
            w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBZINIE  w 2016 r.
 
Lp. Okres kontroli Zakres kontroli Instytucja kontrolująca
1.  
22.04.2016
Kontrola umowy nr 5610.4.6.2016 z 24.03.2016 r.
w sprawie sfinansowania z KFS kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
 
2.
 
28.04.2016 r.
Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS w Lubzinie Sąd Rejonowy
w Ropczycach
3.  
13.06.2016
Kontrola sanitarna warunków produkcji i obrotu żywnością Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki inspektor Sanitarny w Rzeszowie
4.  
13.06.2016
 
Kontrola przydatności wody do spożycia przez ludzi
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 
5.
 
 
21-23.09.
2016 r.
Kontrola problemowa dotycząca: realizacja indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, ocena zgodności zatrudnia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi, zasady przyjmowania nowych mieszkańców do DPS, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, realizacja zamówień publicznych z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień Publicznych  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  w Ropczycach
 
 
 
 
 

Przejdź do wpisu

Kontrole 2017

  •  

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
      w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBZINIE  w 2017 r.
 
Lp. Okres kontroli Zakres kontroli Instytucja kontrolująca
1. 20 –21.02. 2017 r. Kontrola kompleksowa Wojewoda Podkarpacki
 
2.
 
24.03.2017 r.
Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS w Lubzinie, sposób ich dokumentowania Sąd Rejonowy
w Ropczycach
3.  
21.06.2017 r.
Kontrola sanitarna warunków produkcji i obrotu żywnością Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
4.  
21.06.2017 r.
Kontrola bieżąca stanu sanitarno-porządkowego DPS Lubzina  dla wodociągu Podkarpacki Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 
5.
11-12.07.
2017 r.
Kontrola problemowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  w Ropczycach
6. 17.07.2017 r. Kontrola sanitarna – tematyczna
 
 
Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
7. 17.07.2017 r. Kontrola przydatności poboru próbek wody do spożycia Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
8. 09.10.2017 r. Kontrola przydatności poboru próbek wody do spożycia – legionella Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 

Przejdź do wpisu

Kontrole 2018

  •  

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
            w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBZINIE  w 2018 r.
 
 
Lp. Okres kontroli Zakres kontroli Instytucja kontrolująca
1.  
12.01.2018 r.
Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością, kontrole sprawdzająca wykonanie decyzji PPWIS Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
2. 12.01.2018 r. Kontrola sprawdzająca bieżący stanu sanitarno-porządkowy obiektu Podkarpacki Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 
3.
 
20.04.2018 r.
Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS w Lubzinie, sposób ich dokumentowania Sąd Rejonowy
w Ropczycach
4.  
07.06.2018 r.
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji z dnia 30.06.2017 r. znak: SK.9020.67.6.2017 do zaleceń pokontrolnych z 21.06.2017 r i 12.01.2018r. Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
5. 24.07.2018 r. Kontrola przydatności poboru próbek wody do spożycia paremetry gr A, +Fe, Mn Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
6. 17.08.2018 r. Kontrola doraźna Wojewoda Podkarpacka
 
 
7.
30-31.08.
2018 r.
Kontrola problemowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  w Ropczycach
 

Przejdź do wpisu

Kontrole 2015

Przejdź do wpisu
Powrót