Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

 

Wykaz rejestrów Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu:
 

 1. Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu

 2. Rejestr uchwał Rady Powiatu

 3. Rejestr wniosków, interpretacji i postulatów Rady Powiatu

 4. Rejestr protokołów sesji Rady Powiatu

 5. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu

 6. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu

 Wykaz rejestrów Wydziału Administracyjnego i Kadr:
 

 1. Rejestr skarg i wniosków

 2. Rejestr aktów wewnętrznych

 3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

 4. Rejestr porozumień o powierzeniu prowadzenia spraw

 5. Rejestr oświadczeń majątkowych

Wykaz rejestrów Wydziału Dróg Powiatowych :
 

 1. Rejestr wydawanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

 2. Rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu
   

Wykaz rejestrów Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
 

 1. Elektroniczny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń z projektem budowlanym ( system RWDZ )

 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzony w wersji papierowej

 3. Rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej prowadzony w wersji papierowej

 4. Rejestr zezwoleń na realizację inwestycji drogowych prowadzonych w wersji papierowej

 5. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzony w wersji papierowej i elektronicznej
   

Wykaz rejestrów Wydziału Komunikacji i Transportu:
 

 1. Ewidencja pojazdów

 2. Ewidencja kierowców

 3. Ewidencja instruktorów nauki jazdy

 4. Ewidencja diagnostyków

 5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 6. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 7. Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

 8. Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób

 9. Rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wydanych wypisów z zaświadczeń

 10. rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy oraz wydanych wypisów z licencji

 11. Rejestr udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydanych wypisów z zezwolenia

 12. Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego
  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 13. Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wydanych wypisów z licencji

 14. Rejestr wydanych licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym oraz wydanych wypisów z licencji
   

Wykaz rejestrów Wydziału Finansowego:
 

 1. Zbiór danych osobowych do bankowości elektronicznej

 2. Ewidencja sprzedaży VAT

 3. Dowody księgowe księgowości budżetowej

 4. Ewidencja i spisy tytułów wykonawczych

 5. Zbiór danych osobowych przetwarzanych do ZUS

 6. Rejestr upomnień

 7. Ewidencja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z windykacją, w części dotyczącej windykacji opłat – ewidencja w programie komputerowym ATUT

Wykaz rejestrów Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 

 1. Rejestr ewidencji gruntów i budynków

 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości

 3. Rejestr zamówień na materiały z państwowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego

 4. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

 5. Rejestr uzgodnień projektów na naradach koordynacyjnych

 6. Rejestr użytkowników wieczystych Skarbu Państwa

 7. Rejestr trwałych zarządców na gruntach Skarbu Państwa

 8. Ewidencja zasobu gruntów Skarbu Państwa

 9. Ewidencja mienia powiatowego

 10. Rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej

 11. Rejestr gruntów podlagających rekultywacji
   

Wykaz rejestrów Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 

 1. Rejestr wydanych kart wędkarskich

 2. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

 3. Rejestr wydanych legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej

 4. Rejestr przetrzymywanych zwierząt na terenie powiatu wymagających wpisu do rejestru zgodnie z art.61 ustawy o ochronie przyrody

 5. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

 6. Rejestr posiadaczy psów rasy Chart i chartopodobne

 7. Rejestr właścicieli działek leśnych w uproszczonych planach urządzania lasu, inwentaryzacje stanu lasów

 8. Rejestr pozwoleń wodnoprawnych

 9. Rejestr pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powiatrza oraz substancji i energii do środowiska

 10. Rejestr osuwisk na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego

 11. Rejestr udzielonych koncesji na poszukiwanie oraz wydobywanie kopalin


Wykaz rejestrów Wydziału Organizacyjnego i Promocji:

 

      1. Rejestr Stowarzyszeń

        - rejestrowych

        - zwykłych

        - fundacji

 

Wykaz rejestrów Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu:

 

1. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

2. Rejestr Placówek Niepublicznych

3.  Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych

4. Rejestr Klubów Sportowych

5. Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 

Przejdź do wpisu
Powrót