Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD SESJI RADY POWIATU Z DNIA 20 września 2022 ROKU
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 28 czerwca 2022r. do 20 września 2022r.  
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 8 posiedzeniach, w trakcie którego podjął 66 uchwał oraz przygotował 4 projekty uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg powiatowych

 1. Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej  Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w m. Kamionka na długości 202 m. Gmina Ostrów udzieliła dotacji na ten cel w kwocie 300 tys. zł. Całkowity koszt wyniósł 326 023,49 zł.
 2. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Sędziszowie Małopolskim na dł. ok. 200m. Koszt 526 612,20 zł, w 50% dofinansowuje to zadanie Gmina Sędziszów Małopolski.
 3. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty związane z budową mostu na potoku Niedźwiadka w ciągu drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś. Koszt 2 611 186,22 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego to 33 210 zł. Zadanie to jest dofinansowane w 50% ze środków pozyskanych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
 4. Prowadzona jest procedura związana z udzieleniem zamówienia na budowę chodników w m. Niedźwiada przez wieś na dł. 340m i w ciągu ul. Wyszyńskiego w Ropczycach na dł. 370m do ulicy Szkolnej. W tym drugim przypadku byłoby to wywiązanie się z ustaleń z gminą Ropczyce w ramach których gmina podjęła się zaprojektowania i wykonania odcinka chodnika od ulicy Szkolnej w kierunku centrum miasta, zaś powiat miał zaprojektować i wykonać chodnik od stacji kolejowej  do ul. Szkolnej.
 5. Prowadzone są procedury związane z zakupem materiału do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/23 (piasku i soli).
W zakresie inwestycji
1. Kontynuowane są roboty budowlane przy inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach” – realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Do chwili obecnej:
- wykonano wszystkie posadzki przemysłowe na budynku magazynowym i boksach,
- wymieniono okna i luksfery oraz docieplono budynek warsztatowy, 
- wykonano konstrukcje stalowe nad boksami,
- prowadzony jest remont wewnątrz budynku magazynowo – warsztatowego,
- prowadzone są roboty w zakresie zadaszenia boksów.
2. Początkiem września br. złożony został wniosek do programu Cyfrowy Powiat o dofinasowanie zadania polegającego na modernizacji sieci i urządzeń sieciowych w urzędzie Starostwa Powiatowego w Ropczycach w celu podniesienie cyberbezpieczeństwa. Koncepcja zakłada utworzenie pomiędzy kluczowymi elementami sieci połączenia 10G.
Konieczny do tego będzie:
a) zakup modułów 10G SFP+ do montażu w używanych serwerach,
b) zakup modułu 10G dla używanego urządzenia UTM,
c) zakup 2 szt. przełączników LAN Core wyposażonych w interfejs 10G,
d) zakup 8 szt. przełączników LAN IDF, w tym 2 szt. urządzeń 24 portowych i 6 szt. urządzeń 48-portowych.
Ten element projektu pozwoli na poprawę szybkości działania sieci i umożliwi udostępnienie jej zasobów np. pracownikom pracującym zdalnie. Poprawi również jakość świadczonych e-usług dla mieszkańców.
Kolejną częścią składową poprawiającą bezpieczeństwo systemu będzie zakup centralnego UPS-a oraz zakup licencji kompleksowego oprogramowanie do zarządzania zasobami IT, użytkownikami oraz bezpieczeństwem. Zakup liczby licencji dla wszystkich użytkowników (około 150 licencji). Oprogramowanie pozwoli na monitorowanie stanu sieci, ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, aktualizację centralną stacji roboczych, itp.
Oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST jest również składnikiem polityki bezpieczeństwa Powiatu. System pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa całej sieci informatycznej poprzez wdrożenie centralnej polityki zarządzania zasobami. Planowane jest także uzupełnienie wyposażenia urzędu w laptopy. Łącznie planuje się zakup 10 szt. urządzeń.
 
Całkowita wartość zadania to kwota: 223 719,00 zł.
Dofinansowanie w 100 % z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 
W zakresie geodezji:
Od ostatniej sesji Rady Powiatu z mienia powiatowego zostały zbyte następujące nieruchomości:
1) W drodze darowizny przekazano  Gminie Sędziszów Małopolski działkę powiatową nr 1685/41 o pow. 0,1064 ha, drogę serwisową przy ul. Wesołej  w Sędziszowie Młp.  akt  notarialnym Rep. A 2087/2022 w dniu 5 lipca 2022 r.
    
2) W drodze zamiany za działkę powiatową  nr 942/1 o powierzchni 0,0350 ha położonej w Małej nabyto działki nr, nr: 1882/5 o powierzchni 0,0105 ha i 1882/7 o powierzchni 0,0111 ha położone w Małej w celu regulacji stanu prawnego gruntów gminnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych aktem not. Rep. A 3779/2022 z dnia 11.07.2022 r.
 
 
 
W zakresie architektury i budownictwa
  Na terenie gminy Ropczyce
 1. Wydano pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce.
 Inwestor: INES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wesołej 12A w Sędziszowie Młp.
 
 1. W toku postępowania jest sprawa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Lubzina Okonin wraz z infrastrukturą i przebudową sieci.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach
 
Na terenie gminy Sędziszów Młp.
 1. W toku postępowania jest sprawa budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych/każda
  o mocy do 1MW/ wraz z infrastrukturą techniczną w m. Klęczany.
Inwestor: SIG POLSKA PORTFOLIO 1 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Marszałka Piłsudskiego 2 w Warszawie.
 
 1. W toku postępowania jest sprawa budowy bazy samochodów ciężarowych, budynku serwisu, stacji paliw, wiaty, parkingów, stacji ładowania samochodów w Sędziszowie Młp. – obręb Borek Wielki.
Inwestor: S-TRANSPORT Sp. z o.o. sp. komandytowa, z siedzibą przy ul. Robotniczej 20A w Ropczycach.
 
 1. Wydano pozwolenie na budowę hali usługowej z częścią biurowo-socjalną w m. Sędziszów Małopolski, ul. K.K. Jagiellończyka.
Inwestor: DL Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 
 1. W toku postępowania jest sprawa budowy restauracji McDonald’s wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Sędziszów Młp.
Inwestor: McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15
w Warszawie.

 
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Ostrów-Sędziszów Młp. Boreczek
Inwestor: Zarząd powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5
 
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Południowa w Sędziszowie Młp.
Inwestor: Burmistrz Sędziszowa Młp. Z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Sędziszowie Młp
 
W zakresie konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach
W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach (ogłoszonego zgodnie z Uchwalą Nr CLXXXVI/1203/2022 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 31 maja 2022 r.), Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  Uchwałą Nr CXCI/1233/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. ogłosił kolejny konkurs na przedmiotowe stanowisko.
W terminie przewidzianym do złożenia aplikacji konkursowych tj. do 15 lipca 2022 r. wpłynęły 2 ofert aplikacyjne.
W wyniku dwóch posiedzeń Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach – wyłoniono kandydata na przedmiotowe stanowisko
w osobie pana Tomasza Barana.
W wyniku powyższego, Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Uchwałą Nr CXCVI/1264/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.  - z dniem 30 sierpnia 2022 r. powołał pana Tomasza Barana na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach na okres 6 lat.
 
W zakresie edukacji:
 1. Uchwała z dnia 26 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego powierzył Pani Agnieszce Nazimek stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Ropczycach od dnia 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 2. Uchwała z dnia 26 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi
  w Sędziszowie Małopolskim Panu Janowi Flisakowi, na okres od dnia 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 3. Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzył Pani Dorocie Bieszcz-Daniluk stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach od dnia 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.
W zakresie promocji i uroczystości
 1. 8 lipca 2022 roku obchodzono Jubileusz Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach Dolnych, który został uruchomiony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w budynku dawnej "Ochronki" prowadzonej przez siostry zakonne.
 2. 21 lipca 2022 roku obchodzono uroczystość Święta Policji, która odbyła się przed Komendą Powiatową Policji w Ropczycach. Podczas uroczystości wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie policyjne, a także odznaczenia.
 3. W czwartek, 28 lipca 2022 roku w podziemnej części Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach została otwarta wystawa „Śladami Społeczności żydowskiej
  w powiecie ropczycko-sędziszowskim”. Ekspozycja została opracowana na podstawie materiałów z zasobów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie jak również Archiwum Państwowego w Rzeszowie oraz zbiorów osób prywatnych. Prezentację można oglądać w PCPK do 28 lutego 2023 roku.
 4. W piątek, 26 sierpnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji, które dotyczyło przedstawienia wstępnych rozwiązań projektowych planowanej inwestycji pn. „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4
  z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów”. Celem konferencji było m.in. uzgodnienie proponowanych rozwiązań, sugestii i wniosków, wyboru wariantów preferowanych dla złożenia skutecznego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 5. 1 września 2022r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
 6. W miesiącach sierpień i wrzesień br. Święto Plonów obchodzono we wszystkich Gminach Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 7. W niedzielę, 4 września 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Ropczyckiej obchodziła 100 lat działalności. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. o godz. 13:00 w kościele św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej.
 8.  5 września 2022 r., o godz.12.00 w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło się  spotkanie z Wiceministrem Rozwoju i Technologii Panem Piotrem Uścińskim. Tematem przewodnim była reforma przepisów dot. ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.
 9.  W niedziele, 4, 11 i 18 września 2022 roku odbywały się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zmaganiach wzięły udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych  z poszczególnych Gmin. W zmaganiach rywalizowały trzy kategorie drużyn: męską, żeńską i dziecięcą.
 10.  14 września 2022 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim gościły członków międzynarodowego projektu "Building a Network to Boost Socially Secure Europe" (Budowanie sieci w celu zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego w Europie). Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Grecji, Rumunii, Łotwy, Norwegii i Włoch mieli okazję do zapoznania się z działalnością tejże placówki.
 11.  14 września br. miało miejsce odsłonięcie muralu Żołnierzy Wyklętych. Wizerunek upamiętnia kpt. Karola Chmiela oraz por. Stanisława Dydo.
 12.  W czwartek, 15 września 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło  się  uroczyste wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w 2022 roku  w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W bieżącym roku stopień nauczyciela mianowanego otrzymało
  13 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
 13.  W niedzielę, 18 września br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i 8. rocznicę odsłonięcia pomnika Sybiraków Żołnierzy AK Podobwodu Sędziszów.
 
Witold Darłak
 
Starosta Powiatu
 Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD SESJI RADY POWIATU Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od od 31 MAJA 2022r. do 28 czerwca 2022r.
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 4 posiedzeniach, w trakcie którego podjął 27 uchwał oraz przygotował 4 projekty uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg powiatowych

 1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 
  Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w m. Kamionka”.
  Gmina Ostrów udzieliła dotacji na ten cel w kwocie 300 tys. zł.
 2. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
  na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegającą na budowie chodnika w m. Skrzyszów wraz z budową odwodnienia drogi”.
Koszt w wysokości 107 010,00 zł będzie sfinansowany w ramach udzielonej przez gminę Ostrów dotacji w kwocie 150 tys. na opracowanie dokumentacji projektowych.
W zakresie inwestycji
1. Została opracowana ekspertyza techniczna w zakresie możliwości dalszego bezpiecznego   użytkowania budynku „C” Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. 3-go Maja 9.
Wykonawca ekspertyzy tj. Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów przestawiło następujące wnioski;
Bezpieczne użytkowanie budynku będzie możliwe po wykonaniu następujących zaleceń:
- usunięcie zadrzewienia (tuje) i wykonanie kostki brukowej na terenie przed budynkiem do skarpy zabezpieczającej teren przed infiltracją wód opadowych i roztopowych,
- spadki nowej nawierzchni należy ukształtować w stronę naroża kaszyc od strony skarp mostu,
- prowadzenie stałego monitoringu osiadań/przechyleń budynku oraz naciągu ściągów 1 raz na rok.
 
2. Kontynuowane są roboty budowlane przy inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach” – realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Obecnie wykonywane są:
- fundamenty pod budowę budynku do magazynowania soli technicznej,
- wykonano częściową rozbiórkę istniejącego budynku magazynowo – warsztatowego, wykonano nowe ścianki działowe, wykonywane jest docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
- wykonane zostały fundamenty pod obiekty w formie boksów otwartych z zadaszeniem, mogący pomieścić do 1 500 m3 materiałów sypkich.
 
W zakresie architektury i budownictwa
Na terenie Gminy Ropczyce
1. W toku postępowania jest sprawa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Lubzina-Okonin.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach przy  ul. Konopnickiej 5.
2. W toku postępowania jest sprawa budowy budynku handlowo - usługowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Ropczycach.
Inwestor: INES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wesołej w Sędziszowie Młp.
3. W toku postępowania jest sprawa budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW w Ropczycach.
Inwestor: Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie.                  
                
Na terenie Gminy Sędziszów Młp.
1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Ostrów - Sędziszów Młp. -Boreczek w miejscowości Borek Wielki, Borek Mały.
 Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą przy ul. Konopnickiej w Ropczycach.
2.  W toku postępowania jest sprawa budowy hali usługowej z częścią socjalno - biurową w miejscowości Borek Wielki przy drodze powiatowej – ul. Króla Kazimierza Jagiellończyka.
Inwestor: DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. W toku postępowania jest sprawa budowy bazy samochodów ciężarowych, budynku serwisu i stacji paliw w miejscowości Sędziszów Młp, przy drodze serwisowej autostrady we własności powiatu.
Inwestor: S-TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Robotniczej w Ropczycach.
4. W toku postępowania jest sprawa budowy dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW w miejscowości Klęczany.
Inwestor: SIG POLSKA PORTFOLIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 
W zakresie konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach
Uchwałą Nr CLXXXVI/1203/2022 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 31 maja 2022 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach.  Zgodnie z pkt. 7 ogłoszenia – termin złożenia dokumentów wymaganych od kandydatów na przedmiotowe stanowisko upłynął z dniem 17 czerwca 2022 r. (ogłoszenie opublikowane zostało
z dniem 02 czerwca br. w BIP Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz w siedzibie ZOZ w Ropczycach w sposób zwyczajowo przyjęty – tj . poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń). W ww. okresie do siedziby Starostwa Powiatowego w Ropczycach wpłynęła jedna oferta na przedmiotowe stanowisko. Mając na uwadze powyższą sytuację oraz treść art. 49 ust. 3 ustawy
z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711 ze zm.), jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej 2 kandydatów, podmiot tworzący zobligowany jest ogłosić nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie. Ta czynność zapoczątkowuje kolejną procedurę, która musi obejmować „od nowa” wszystkie etapy, łącznie z przyjęciem regulaminu pracy komisji konkursowej oraz ogłoszenia o konkursie. Nie jest potrzebne powoływanie nowej Komisji konkursowej, bowiem ta rozwiązuje się dopiero z chwilą zawarcia stosunku pracy z wybranym kandydatem.
            Zgodnie z art. 49 ust. 4  ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „jeżeli
w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ust. 3, odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej”.
            W dniu 29 czerwca br. zaplanowane jest posiedzenie komisji konkursowej, na którym powinny zostać podjęte decyzje rozstrzygające pierwszy konkurs oraz ewentualne ustalenia związane z ogłoszeniem kolejnego konkursu.
 
W zakresie edukacji i kultury:
17 czerwca 2022 roku upłynął termin składania ofert na ogłoszenie Zarządu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie  Młp., ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Młp., we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zaplanowane na dzień 29 czerwca 2022 r. posiedzenie komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim nie odbędzie się.
W związku z upływem 5-letniej kadencji dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach ogłoszony został konkurs na to stanowisko. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Pani Marzena Jakubek Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach w dniu 31 maja br. złożyła  podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę.  Zarząd Powiatu ustosunkował się pozytywnie do złożonego podania w dniu 7 czerwca 2022r.
W dniu 20 czerwca 2022 roku nad stawem Skrzynczyna w Sędziszowie Małopolskim miał miejsce Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Rota w obrazach”. Organizatorem wydarzenia był Powiat Ropczycko-Sędziszowskiego.  W rywalizacji wzięło udział 145 uczniów z 18 szkół podstawowych i jednej ponadpodstawowej. Komisja Konkursowa po obradach
10 czerwca br. roku wybrała 42 najlepsze prace.

W zakresie promocji i uroczystości
 1. Od 1 czerwca 2022 roku ponownie została uruchomiona Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Małopolskim, w nowej lokalizacji pod adresem Rynek 9, I piętro pok. nr 18 (budynek dawnej szkoły podstawowej nr 2) .
 2. 2 czerwca br. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się oficjalne wręczenie decyzji o przyznaniu środków dla Jednostek OSP z naszego Powiatu, które w ramach prowadzonych zbiórek przekazały sprzęt dla Ukrainy.
 3. Ponadto, tego samego dnia, tj. 2 czerwca 2022 roku w ramach Dni Sędziszowa Małopolskiego odbyły się II Senioralia.
 4. W poniedziałek, 6 czerwca 2022 roku uczestnicy projektu Erasmus+ z Polski, Litwy, Słowacji i Niemiec odwiedzili Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Realizując program Erasmus + Akcja KA229 - Partnerstwa Współpracy Szkół, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach gościło  w dniach 4-9 czerwca 2022r. młodzież z zagranicy.
 5. W dniach 11 - 12 czerwca 2022 roku na zbiorniku pożwirowym w Czarnej Sędziszowskiej odbył się „XI Maraton Wędkarski 24 godzinny – OCIEKA”. Organizatorem zawodów był Zarząd Koła Miejsko - Gminnego PZW nr 26 w Sędziszowie Małopolskim.
 6. We wtorek, 14 czerwca 2022 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Blask ikony”. Swoje prace zaprezentowali twórcy z Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, w sumie 95 ikon, 6 obrazów i 1 krzyż.
 7. 22 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyło się uroczyste podsumowanie wyników sportowych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Wspomniane zmagania sportowe odbywały się w ramach Licealiady w roku szkolnym 2021/2022.
 8. 24 czerwca 2022 roku wybrzmiał ostatni dzwonek oznaczający dla uczniów koniec nauki oraz rozpoczęcie wakacji.
 
    Witold Darłak
 
Starosta Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD
6 MAJA 2022r. DO 31 MAJA 2022r.
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres odod 6 MAJA 2022r. do 31 MAJA 2022r.
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 5 posiedzeniach, w trakcie którego podjął 13 uchwał oraz przygotował 3 projekty uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.

W zakresie dróg powiatowych

 1. Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Ropczycach przy ulicy Piłsudskiego, w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Jana Pawła II, w m. Nawsie i Iwierzyce oraz budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej m. Kamionka”. Realizowane ono było dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości
  328 866,83 zł. Całkowita wartość inwestycji to 415 111,85 zł.

 2. Zarząd Powiatu podpisał umowy na:

 1. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi
  w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”.
  Wykonawca: Eurovia Polska S.A. Wartość inwestycji: 11 145 541,58 zł, z czego 6 471 343,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia asfaltowa na długości 5 076 m, wybudowany zostanie chodnik przy ul. Leśnej (kontynuacja w kierunku ul. Ogrodniczej) na dł. 755m oraz przy ulicy Ogrodniczej na łącznej dł. 1 255m, (od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 94 przy rondzie na obwodnicy Ropczyc w kierunku ul. Leśnej do drugiego zjazdu przy budynku OSP) przebudowane zostaną przepusty pod koroną drogi oraz istniejące zjazdy i skrzyżowania z innymi drogami publicznymi.

 2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie robót ziemnych wykonywanych koparką (renowacja rowów, ścinka poboczy, przebudowa zjazdów). Wykonawca: Pan Alfred Reguła z Wielopola Skrzyńskiego. Wartość umowy: 42 176,40 zł;

 3. Wykonywanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR z Tarnowa. Wartość umowy: 63 591,00 zł brutto;

 4. Dostawę znaków drogowych oraz słupków stalowych ocynkowanych”. Wartość umowy z firmą WIMED z Tuchowa to 39 963,93 zł brutto;

 5. Koszenie poboczy z traw i chwastów, obkaszanie znaków drogowych oraz barier energochłonnych”. Wartość umowy z Usługi Rolnicze Jan Świder z Sędziszowa Małopolskiego to 59 961,60 zł brutto (0,80 zł /10 m2 netto);

 6. Jednorazowe sprzątanie jezdni przy chodnikach w ciągach dróg powiatowych
  w roku 2022 na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”.
  Koszt 20 022,79 zł. Wykonawca: Transport Remont Dróg Bogusław Drozd z Klęczan.

 1. Powiat pozyskał 2 000 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa mostu na potoku Niedźwiadka w km 3+080 w ciągu drogi powiatowej nr 1346R Niedźwiada przez wieś wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu”. Stanowi to 50 % planowanych kosztów zadania. Powstanie nowy obiekt mostowy o schemacie statycznym belki jednoprzęsłowej swobodnie podpartej. Konstrukcję nośną obiektu będą stanowić prefabrykowane belki strunobetonowe zespolone z żelbetową płytą pomostu. Podpory to przyczółki żelbetowe, posadowione na palach. Most będzie miał dł. 12m, szer. 10,15m i nośność 50T. Na obiekcie wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barier, jednostronny chodnik oraz opaska bezpieczeństwa z krawężnikiem z żywic epoksydowych. Przewidziano również wykonanie przebudowy dojazdów do mostu przed i za obiektem na łącznej dł. ok. 600 m oraz chodnika dla pieszych na dł. ok. 400m. Termin realizacji do końca 2022r.

 2. Pozyskaliśmy również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja, w wysokości 14 630 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny i Nr 1331R Ostrów - Sędziszów Małopolski – Boreczek
  w m. Ostrów i Kozodrza”. Całkowita wartość to 15 400 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch dróg powiatowych:

1) Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny w trzech odcinkach o łącznej długości 3 477 m. W ramach inwestycji planuje się wykonać poszerzenie jezdni do szer. 6,0 m wraz z wymaganymi poszerzeniami na łukach oraz nową nawierzchnię na całej szerokości zaprojektowanej drogi, budowę chodnika dla pieszych na dług. 715,0 m o szerokości 2,0 m, utwardzenie poboczy, przebudowę zjazdów, renowacji rowów oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2) Nr 1331R Ostrów - Sędziszów Małopolski – Boreczek w m. Ostrów i Kozodrza
na długości 2 870,0m.
W ramach inwestycji planuje się wykonać przebudowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m, przebudowę chodnika na długości 1 809,0 m, utwardzenie poboczy, przebudowę przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów, renowację rowów przydrożnych, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie o oznakowania poziomego i pionowego oraz ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszy. Przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

 1. Podsumowując należy przypomnieć, że uchwała budżetowa powiatu na rok 2022 w zakresie Dróg publicznych powiatowych określała wydatki inwestycyjne na poziomie 3 500 000 zł. Obecnie dzięki pozyskaniu przez zarząd dofinansowania z:

 1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwocie 6 800 209,83 zł;

 2. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – I edycja
  – w kwocie 10 885 487,07 zł;

 3. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychII edycja
  w kwocie 14 630 000,00 zł;

 4. rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – w kwocie 2 000 000,00 zł;

 5. Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (przebudowa bazy) – w kwocie 2 492 000,00 zł;

 6. dotacji z gminy Ostrów – 450 000,00 zł

łącznie z udziałami własnymi wydatki inwestycyjne opiewają na kwotę 44 887 145,66 zł, zaś środki pozyskane to kwota 37 261 947,90 zł (83,02% ogólnych kosztów).

Oczekujemy jeszcze na wynik naboru III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmującego tereny popegieerowskie (droga Lubzina – Paszczyna w m. Lubzina) i Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza i Borek Mały (żwirówka).

W całej poprzedniej kadencji 2014 - 2018 wydatki na inwestycje drogowe wyniosły 37 463 877,07 zł.

W zakresie geodezji

31 marca 2022 roku, Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr XXXVIII/237/2022 dot. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  oznaczonych jako działki nr  2495/1o powierzchni 6,6099 ha położonej w Borku Wielkim oraz działki nr 410/1 o powierzchni 1,8005 ha położonej w Borku Małym.

W  ślad za ww. uchwałą - w dniu 26.05.2022 roku sporządzono akt notarialny, na mocy którego Powiat Ropczycko - Sędziszowski nabył ww. działki drogowe od Skarbu Państwa.

W zakresie Architektury i Budownictwa

Na terenie Gminy Ropczyce:

W toku postępowania jest sprawa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Lubzina -Okonin.

Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach przy
ul. Konopnickiej 5.

Na terenie Gminy Ostrów:

W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Zdżary - Witkowice
w miejscowości Kozodrza.

Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach.

 

W zakresie zdrowia

informuję, że jest lokal do wynajęcia przeznaczony pod potrzeby uruchomienia Filii Przychodni Rejonowej POZ – u w Ropczycach. Budynek jest odpowiednio dostosowany i uzgodniony. Całość powierzchni po zmianach ma 52,61m2.

W zakresie edukacji i kultury:
5 maja br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie organizacji Powiatowych Obchodów Roku Romantyzmu Polskiego.
24 maja br. powołano skład osobowy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach. Jednocześnie, tego samego dnia, Zarząd Powiatu podjął uchwałę dot. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.

Informacja w zakresie działań związanych z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy wg stanu na dzień 30.05.2022r.:

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach zostało zarejestrowanych:

65 osób jako osoby bezrobotne, w tym 58 kobiet i 7 mężczyzn pochodzących z Ukrainy.
W porównaniu do stanu z dnia 6 maja 2022r
., zarejestrowanych osób jako bezrobotne jest 14 więcej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach udzielił pomocy lekarskiej dla osób pochodzących z Ukrainy w zakresie:

- nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Ropczycach – 18 osobom dorosłym, zaś w Sędziszowie Młp. – 16 osobom dorosłym.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 26 osób otrzymało pomoc.

Razem Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach udzielił porad lekarskich 77 osobom pochodzenia Ukraińskiego. W porównaniu do stanu z dnia 06.05.2022r. o 25 osób więcej.

Nadany Nr Pesel Uchodźcom Ukraińskim

Nadany Nr Pesel Uchodźcom Ukraińskim stan na 30.03.2022r.

 

Nadany Nr Pesel Uchodźcom
Ukraińskim:
stan na 06.05.2022r.

Nadany Nr Pesel Uchodźcom
Ukraińskim:
stan na 30.05.2022r.

 

Różnica

(porównanie do dnia 30 marca 2022r.)

Gmina Ropczyce – 251

 

Gmina Ropczyce – 282

 

Gmina Ropczyce – 307

 

56

Gmina Sędziszów Młp. – 242

 

Gmina Sędziszów Młp. – 316

 

Gmina Sędziszów Młp - 325

 

83

Gmina Iwierzyce – 41

 

Gmina Iwierzyce – 43

 

Gmina Iwierzyce – 47

 

6

 

Gmina Ostrów – 66

 

Gmina Ostrów – 68

 

Gmina Ostrów – 71

 

5

Gmina Wielopole Skrz. – 51

 

Gmina Wielopole Skrz. – 70

 

Gmina Wielopole Skrz. – 71

20

Razem : 651

 

Razem : 779

 

821

 

170

 

W zakresie promocji i uroczystości

 1. We wtorek, 10 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XXI Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. W wydarzeniu brała udział młodzież z pięciu szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski. Fundatorem nagród był Powiat Ropczycko - Sędziszowski.
 2. 19 maja 2022 roku, na placu manewrowym przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodzi również jubileusz trzydziestolecia powstania.
 3. 19 maja 2022 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyły się zajęcia warsztatowe pn. ,,Umożliwianie osobistych doświadczeń edukacyjnych i ich uwidocznianie w sposób cyfrowy’’.  Wzięli w nich udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach w ramach projektu Erasmus+. Jest to inicjatywa polsko-niemiecko-litewska, realizowana od kwietnia 2022 roku do czerwca 2024 roku. Dotyczy ona m.in. koncepcji, która rozwija samoświadomość uczniów w zakresie posiadanych kompetencji i mocnych stron ułatwiających wybór dalszej ścieżki kształcenia.
 4. Dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnych boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Całkowity koszt inwestycji to 1 500 000 zł. Kwota ta została uzyskana przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu dofinansowaniu powstało: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do tenisa ziemnego oraz bieżnia.
 5. Powiat Ropczycko -Sędziszowski był organizatorem akcji ,,ZAŚPIEWAJMY RAZEM ROTĘ’’. Inicjatywa została podjęta w celu uczczenia 180 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. 23 maja 2022 roku na rynku w Sędziszowie Małopolskim, przy pomniku 100-lecia Niepodległości delegacje szkół i przedszkoli, samorządowcy oraz przedstawiciele różnych instytucji wspólnie odśpiewali Rotę.
Witold Darłak
Starosta Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD 31MARCA 2022r. DO 6 MAJA 2022r.
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od od 31MARCA 2022r. do 6 MAJA 2022r.
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 5 posiedzeniach,w trakcie którego podjął  27 uchwał oraz przygotował 4 projektyuchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg
Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Wyłoniony został wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną” na dł. ok. 5,1 km – Eurovia Polska S. A. Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1, 55 – 040 Kobierzyce. Wartość inwestycji to 11 114 541,58 zł. Powiat pozyskał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 471 343,00 zł, co stanowi 60 % wartości inwestycji. Umowa zostanie podpisana 11 maja br.;
 2. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego” Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp.z o.o. Sp. k. ul. Warsztatowa 13, 33 – 100 Tarnów. Koszt zamówienia – 63 591,00 zł brutto;
 3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Dostawa znaków drogowych” Wykonawcy: WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33 – 170 Tuchów. Koszt zamówienia – 39 963,93 zł brutto;
 4. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie usługi poniżej 130 000 zł netto - „Usługa koszenia poboczy i skarp rowów w pasie drogowym dróg powiatowych”;
 5. Unieważniono zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Wykonanie robót z bieżącego utrzymania dróg powiatowych – roboty ziemne (renowacja rowów, ścinka poboczy, przebudowa zjazdów)” – cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Powiat zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Podpisane porozumienia i umowy:
 1. Podpisano porozumienie z Gminą Ostrów na przejęcie prowadzenie zadania czasowego publicznego zarządzania następującymi drogami powiatowymi:
 2. Nr 1328R Ocieka – Kamionka w miejscowości Ocieka na odcinku istniejącego chodnika dla pieszych w zakresie utrzymania chodnika w okresie letnim,
 3. Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów w miejscowości Ostrów i Skrzyszów na odcinku istniejącego chodnika dla pieszych w zakresie utrzymania chodnika w okresie letnim,
 4. Nr 1225R Kosowy – Kamionka - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka na odcinku istniejącego chodnika dla pieszych w zakresie utrzymania chodnika w okresie letnim,
 5. Nr 1331R Ostrów – Sędziszów Małopolski – Boreczek w miejscowości Ostrów i Kozodrza na odcinku istniejącego chodnika dla pieszych  w zakresie utrzymania chodnika w okresie letnim,
 6. Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Zdżary na odcinku istniejącego chodnika dla pieszych
  w zakresie utrzymania chodnika w okresie letnim,
 7. Nr 1177R Wola Ociecka – Blizna w m. Blizna na odcinku 1,5 km w zakresie utrzymania rowów przydrożnych.
 1. Podpisano umowę na Remont istniejącej studni kanalizacji deszczowej średnicy fi 800, zlokalizowanej w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R Grunwaldzkiej w m. Sędziszów Małopolski”. Wykonawca - Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga
  39-107 Niedźwiada 29b. Koszt - 4 899,09 zł brutto.
W zakresie geodezji
Referat Gospodarki Nieruchomościami  prowadzi82 postępowania w sprawie ustaleniai wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi powiatowej na podstawie Decyzji 3/2021/ZRID z dnia 23 września 2021r. położone w Zagorzycach
i Szkodnej.
Powiat wypłaci odszkodowania należne właścicielom gruntów w  wysokości ponad 520tys. zł. Dotychczas zostało wydane 43 decyzje administracyjne w tym zakresie.
Wszczęto  4 postępowania  w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty położone w Górze Ropczyckiej  zajęte pod budowę drogi powiatowej na podstawie Decyzji 1/2022/ZRID z dnia 28 stycznia 2022r. Wartość odszkodowań należnych właścicielom gruntów wynosiok. 220 tysięcy zł., za które Powiat Ropczycko-Sędziszowski musi wypłacić to odszkodowanie.
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie Gminy Ostrów
W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Zdżary-Witkowice.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5
w Ropczycach.
 
W zakresie inwestycji
1. W dniu 4 kwietnia br. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania budynku „C” Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. 3-go Maja 9.
Wykonawcą ekspertyzy jest Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów.
Koszt wykonania ekspertyzy technicznej to: 15 129,00 zł.
Termin wykonania: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. W dniu 14 kwietnia br. zawarto umowę na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach”.
Wykonawcą robót jest firma JB Development Sp. z o.o. z siedzibą: ul. B. Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków.
Wartość inwestycji to: 2 492 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 212 716,06 zł.
Zakończenie całości prac w terminie: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 
w zakresie zdrowia
    W dniu 26 kwietnia 2022r. odbył się Zarząd Powiatu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Pan Marek Pająk; Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Pani Teresa Waleń; Burmistrz Sędziszowa Młp. Pan Bogusław Kmieć;Wiceburmistrz Sędziszowa Młp. Pan Piotr Kapusta; Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, Radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
Pan Piotr Bała, Przewodniczący Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji, Radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pan Jerzy Kiebała, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Radny Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Pan Wojciech Bieszczad, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pan Tomasz Baran oraz adwokat Pan Józef Gudyka,.
Podczas posiedzenia poddano pod dyskusję propozycjęutworzenia nowego oddziału
w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Młp. oraz kwestię dotyczącą przejęcia przez Powiat Ropczycko – Sędziszowski ½ nieruchomości po szkole podstawowej nr 2, mieszczącej się obok budynku Szpitala.
Zgodnie z ustaleniami Gmina Sędziszów Małopolski zobowiązała się zlecić operat szacunkowy. Wobec powyższego, dalsze działania w tym zakresie są przesunięte w czasie. Jednocześnie podczas posiedzenia z aprobatą rozważono propozycję przeznaczeniaz budżetu Powiatu kwoty 700 tys. zł. na utworzenie nowego oddziału w Szpitalu Powiatowym. Nadmieniam, że wskazane środki finansowe zostały zabezpieczone w bieżącym roku na spłatę pierwszej raty za ½ nieruchomości po szkole podstawowej nr 2.
 
W zakresie edukacji
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie z dniem 1 września 2022 r. kształcenia w nowych zawodach w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach:
a. sprzedawca;
b. murarz-tynkarz.
Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie z dniem 1 września 2022 r. kształcenia w nowych zawodach w Zespole Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa
w Ropczycach:
1. w Technikum nr 2:
a)  technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
b) technik robotyk;
c) technik organizacji turystyki;
2. w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2:
a) pszczelarz - symbol cyfrowy zawodu;
b) piekarz – symbol cyfrowy zawodu.
Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie z dniem 1 września 2022 r. kształcenia w nowym zawodzie w Technikum nr 1 w Zespole Szkół w Sędziszowie Młp.: technik robotyk.
W związku z upływem 5-letniej kadencji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach ogłoszony został konkurs na to stanowisko.Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia konkursu na to stanowisko.
Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2022 r. przyjął regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Rota w obrazach”.
 
Informacja w zakresie działań związanych z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy wg stanu na dzień 06.05.2022r.:
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach zostało zarejestrowanych:
51 osób jako osoby bezrobotne, w tym 45 kobiet i 6 mężczyzn pochodzących z Ukrainy oraz 3 osoby  jako poszukujące pracy, są to kobiety.W porównaniu do stanu z dnia 30.03.2022r., zarejestrowanych osób jako bezrobotne jest 16 więcej.
Razem 54 osoby pochodzenia Ukraińskiego.
Ponadto 5 osób znalazło zatrudnienie w formie stażu, a 2 osoby w formie subwencjonowanego zatrudnienia
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach udzielił pomocy lekarskiej dla osób pochodzących z Ukrainy w zakresie:
- nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Ropczycach – 11 osobom dorosłym, Sędziszów Młp. 9 osobom dorosłym.
- w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Młp. 2 osoby dorosłe: 2osoby przebywa na oddziale wewnętrzny i 1 na oddziale chirurgii planowej.
W zakresie porad lekarskich szpitalnychpomoc otrzymało 3 osoby. Natomiast w zakresie podstawowa opiekizdrowotnej 26 osób.
Razem Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach udzielił porad lekarskich 52 osobom pochodzenia Ukraińskiego. W porównaniu do stanu z dnia 30.03.2022r.o 12 osób więcej.
Nadany Nr Pesel Uchodźcom Ukraińskim
 
Nadany Nr Pesel Uchodźcom Ukraińskim stan na 30.03.2022r.
 
Nadany Nr Pesel Uchodźcom Ukraińskim:
stan na 06.05.2022r.
 
Różnica
 
Gmina Ropczyce – 251
 
Gmina Ropczyce – 282
 
 
31
Gmina Sędziszów Młp. – 242
 
Gmina Sędziszów Młp. – 316
 
 
74
Gmina Iwierzyce – 41
 
Gmina Iwierzyce – 43
 
 
2
Gmina Ostrów – 66
 
Gmina Ostrów – 68
 
 
2
Gmina Wielopole Skrz. – 51
 
Gmina Wielopole Skrz. – 70
 
 
19
Razem :  651
 
Razem :  779
 
128
 
 
Kwalifikacja wojskowa
W 2022 roku na terenie Powiatu odbędzie się kwalifikacja wojskowa w dniach od 9 maja
do 1czerwca . Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 
Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie  budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2.
W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlega:
- 417 mężczyzn urodzonych w 2003 roku,
- 109 mężczyzn urodzonych  w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadająokreślonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- 23 kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadających kwalifikacjedo czynnej służby wojskowej.
Promocja Powiatu, uroczystości:
 1. 22 kwietnia 2022 roku Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach zorganizował Konferencję „Porozmawiajmy o Dzieciach – RAZEM DLA AUTYZMU”.
 2. 29 kwietnia 2022 roku w szkołach średnich Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.
 3. 3 maja 2022 roku w Ropczycach, Sędziszowie Młp., Iwierzycach i Wielopolu Skrz. odbyły się obchody 231 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
 4. Przez cały czas prowadzona jest zbiórka „Pomoc dla Ukrainy”, w którą Powiat Ropczycko-Sędziszowski włączył się od początku agresji Rosji na Ukrainę. Pomoc organizowana jest za pośrednictwem punktu zbiórki na hali widowiskowo - sportowej w Ropczycach oraz przy udziale jednostek    Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego. Punkt zbiórki funkcjonuje do odwołania. 
 
Witold Darłak
 
Starosta Powiatu
           Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD 21 GRUDNIA 2021r. DO 9 MARCA 2022r.
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 21 GRUDNIA 2021r. do 9 MARCA 2022r.
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 11 posiedzeniach, w trakcie którego podjął  67 uchwał oraz przygotował 8 projektów uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
W zakresie dróg powiatowych
Końcem grudnia ubiegłego roku zakończono i odebrano dwie inwestycje związane
z przebudową mostów:

 1. przebudowa mostu na potoku Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R  3 Maja w Sędziszowie Małopolskim. Wartość inwestycji: 3 975 519,09 zł (wartość całego projektu wraz z kosztami nadzoru: 4 006 507,39 zł, dofinansowanie: 1 904 424,00 zł – z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i 100 000,00 zł – od Gminy Sędziszów Małopolski). Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma SARINŻ Sp. z o. o.z siedzibą w Warszawie;
 2. przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z dojazdamii niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą wyłonionymwpostępowaniuprzetargowym była firma REMOST Sp. z o.o. z siedzibąw Dębicy. Koszt prac wyniósł 4 938 289,63 zł. Powiat pozyskał środki zewnętrzne na przebudowę mostu
  z Rządowego Funduszu Rozwoju Drógw wysokości 2 738 400,00 zł. Budowę wsparła też Gmina Ostrów, przekazując na ten cel 300 000,00 zł.
Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. Zarząd podjął uchwałę o unieważnieniu wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś
  w m. Wiśniowa w ramach inwestycji pn.: Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa przy drodze powiatowej Bystrzyca – Nowa Wieś”. Oferta z najniższą ceną (634 434,80 zł) znacznie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I”– firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Całkowita wartość inwestycji to 11 458 407,44 zł. Powiat pozyskał środki zewnętrzne w kwocie 10 885 487,07 zł z programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 3. udzielono zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  pn.: „Budowa mostu na potoku Gnojnica w km 4+910
  w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Gnojnica wraz z dojazdami”.
  Wyłoniony został wykonawca – KREO-MOST Krzysztof Kanach
  z siedzibą w Rzeszowie. Koszt zamówienia – 58 000,00 zł brutto.
 Podpisano umowy na:
 1. przebudowę czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
  w Ropczycach przy ulicy Piłsudskiego, w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Jana Pawła II, w m. Nawsie i Iwierzyce oraz budowę przejścia dla pieszych
  w ciągu drogi powiatowej m. Kamionka
  .
Całkowita wartość inwestycji to 439 096,79 zł. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat otrzymał 328 866,83 zł.;
Wykonawcą jest Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady.Termin zakończenia realizacji - 30.06.2022r.;
 1. usługę usuwania, transportu i utylizacji martwych zwierząt z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w 2022 r. Koszt 11 232,00 zł brutto;
 2. dostawę 12,0 ton mieszanki mineralno – asfaltowej, workowanej na zimno. Koszt 5 977,80 zł brutto;
 3. dostawę 370 ton soli drogowej luzem niezbrylającej się do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Koszt 158 829,90 zł brutto;
 4. usługę polegającą na podcinaniu suchych konarów drzew rosnących
  w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko –
  Sędziszowskiego przy użyciu zwyżki wraz z pilarzem. Koszt 6 000,00 zł brutto.
Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. przebudowa czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Ropczycach przy ulicy Piłsudskiego,
w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Jana Pawła II, w m. Nawsie i Iwierzyce oraz budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej m. Kamionka
. Wykonawcą jest Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozgaz Niedźwiady. Termin zakończenia realizacji - 30.06.2022r.
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych w sezonie 2021/2022:na obecną chwilę koszt zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie zimowym 2021/2022 wyniósł  750 385,83 zł, w tym: materiały 221 150,43 zł.; sprzęt 529 235,40 zł.
Powiat Ropczycko – Sędziszowski podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodnicza i Leśną” na łącznej długości ok. 5,0 km.Planowana wartość inwestycji – 11 953 180,00 zł, w tym dofinansowanie  7 171 908,00 zł (60%).
W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia.
 
Zostały złożone wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
II Edycja naboru:
 1. rozbudowa  wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski  -  Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka – Etap II;
 2. przebudowa dróg powiatowych Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie
  w miejscowości  Brzeziny i Nr 1331R Ostrów - Sędziszów Małopolski – Boreczek
  w m. Ostrów i Kozodrza;
 3. rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa w miejscowości Sielec i Olchowa.
III Edycja PGR: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna – Lubzina
w miejscowości Lubzina.
 
W zakresie inwestycji:
1. zakończono trzy z czterech zadań w zakresie inwestycji kubaturowych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
a. przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie”.
Całkowita wartość zadania to: 1 742 263,84 zł.
b. przebudowa kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.”
Całkowita wartość zadania to: 803 453,67 zł.
c. budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym
w Sędziszowie Młp.”
Całkowita wartość zadania to: 1 241 566,43 zł. – trwa odbiór techniczny.
ww. zadania sfinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
w dniu 2 marca br. wszczęte zostało postepowanie o zamówienie publiczne na zadanie„Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach”.
Termin składania ofert to 17 marca 2022 r.
2.Zakończono realizacje kolejnej edycji programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, tym razem dofinansowano zakup wyposażania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach.
Całkowita kwota zadania to: 28 020,00 zł, w tym środki z PFRON-u: 26 075,00 zł.
3.Zakończono I etap zdania pn.: Odbudowa domu rodzinnego kpt. Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość, na utworzenie w nim izby pamięci.

W ramach I etapu opracowana została ekspertyza techniczna, program funkcjonalno – użytkowy dla odbudowy budynku i zagospodarowania terenu oraz dokumentacja projektowa. Opracowane dokumenty określająramowy program inwestycji, ogólną wizję obiektu oraz przybliżony koszt inwestycji.
Utworzenie izby pamięci w domu rodzinnym w Zagorzycach ma posłużyć idei poszerzania wiedzy o bohaterskiej postawie kapitana Karola Chmiela, rozwijania poczucia patriotyzmu oraz rozwijania edukacji historycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, regionu Podkarpacia i kraju.
Koszt wykonania dokumentacji to: 59 040 zł.
Dokumentacja została sfinansowana w 100% z dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi: 1 772 000 zł.
 
 
W zakresie Wydziału Geodezji:
 1. w dniu 22 lutego 2022r. z zasobu powiatowego została zbyta w drodze przetargu działka  położona w Ropczycach nr 1746/83 o pow. 0,2323 ha  za kwotę 425 000 zł. (działka pomiędzy warsztatami  Zespołu Szkół Agrotechnicznych a  obwodnicą).Cena wywoławcza wynosiła  228 999zł  na podstawie operatu szacunkowego, czyli Powiat zarobił prawie 200 tys. zł więcej;
 2. w trakcie wyceny jest grunt, wydzielony do przejęcia przez Powiat  pod budowę drogi powiatowej przy autostradzie - w Borku Wielkim i Borku Małym;
 3. w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami   wydano decyzje administracyjne
  w następujących zakresach:
 4. ustalenie wysokości odszkodowań  za grunty przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego: 32 decyzje,
 5. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 a ustawy
  o gospodarce nieruchomościami: 17 decyzji,
 6. zwroty wywłaszczonych nieruchomości: 4 decyzje,
 7. uzgodnienia  projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych: 1119 decyzji,
 8. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z opłatami  52 decyzje, bez opłat 139 decyzji,
 9. wnioski o założenie księgi wieczystej dla gruntów Skarbu Państwa: 165 wniosków  dla gruntów o pow. 47 ha,
 
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie gminy Ropczyce:
 1. w toku postępowania jest sprawa budowy drogi gminnej- przedłużenie ulicyPrzemysłowej w Ropczycach.
Inwestor: Burmistrz Ropczyc z siedzibą przy ul Krisego 1 w Ropczycach;
 1. wydano pozwolenie na budowę mostu na potoku Niedźwiada w miejscowości Niedźwiada.
Inwestor: Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą przy ul Konopnickiej 5   w Ropczycach;
 1. wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach.
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowejw  Ropczycach.

Wydano pozwolenie na budowę budynku handlowego w Ropczycach.
Inwestor: MK Piekarnia Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul Kolonia  5 w Ropczycach.
 
Na terenie gminy Sędziszów Młp.:
 1. w toku postępowania jest sprawa budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługowo- handlową  w Sędziszowie Małopolskim.
Inwestor: Firma „Żelazny” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Kolejowej 8w Sędziszowie Młp.;
 1. w toku postępowania jest sprawa budowy budynku usługowego z funkcją oświatową/niepubliczna szkoła podstawowa/ w Sędziszowie Małopolskim.
Inwestor: Ewelina Gawlik – Olszewska;
 1. wydano pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-magazynowego
  z częścią socjalno-biurową w Borku Wielkim.
Inwestor: NOWE Spółka Akcyjna, ul Górczewska w Warszawie;
 1. wydano pozwolenie na budowę ulicy Krokusowej w Sędziszowie Małopolskim.
Inwestor: Gmina Sędziszów Małopolski z siedzibą przy ul. Rynek1w Sędziszowie Małopolskim.
 1. wydano pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  w Sędziszowie Małopolskim.
Inwestor:KminHaus Sp. z o.o. z siedzibą w Lubzinie.
Na terenie gminy Ostrów:
 1. w toku postępowania jest sprawa budowy budynku administracyjnego zzapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Kamionka.
Inwestor: Gmina Ostrów z siedzibą Ostrów 225;
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Żdżary- Witkowice w miejscowości Kozodrza.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą przyul. Konopnickiej 5w Ropczycach;
 1. wydano pozwolenie na budowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Blizna.
Inwestor: Gmina Ostrów z siedzibą Ostrów 225;
 
Od 22 grudnia 2021 r. do 4 marca 2022 r.:
- wydano 91 decyzji- pozwoleń na budowę,
- przyjęto 26 zgłoszeń,
- przyjęto 39 zgłoszeń z projektem.
Informacja z prac Zarządu Powiatu – dotyczy spraw organizacyjno– kadrowych
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

            Uchwałą Nr CLX/1060/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dokonał wyboru oferty fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 5/7 na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2022 r.” oraz udzielił dotacji na finansowanie Ww. zadaniaw wysokości 126.060 zł. Ww. kwotaw całości zostanie sfinansowana z dotacji rządowej przeznaczonej na przedmiotowy cel.
 
z zakresu spraw kadrowych:
 1. Uchwałą Nr CLXVI/1108/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjął uchwałę w sprawie odwołania pana Adama Pachlity ze stanowiska dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
 2. Uchwałą Nr CLXVI/1110/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego powierzył panu Tomaszowi Baran pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
 
Promocja Powiatu, uroczystości:
 1. Rozstrzygnięto Konkurs na „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku”.  Komisja konkursowa dokonała indywidualnej oceny 9 rozświetlonych posesji  z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w kategorii „POSESJA PRYWATNA: iluminacja domu, ogrodu”. W kategorii „ZABUDOWA WIELORODZINNA: iluminacja balkonu, okien” wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Komisjaw tym przypadku jednogłośnie- zgodnie z zapisamiw regulaminie, nie wyłoniła w tej kategorii zwycięzcy, ze względu na brak konkurencji.
I miejsce i główną nagrodę przyznano Pani Barbarze Kluk z Ocieki,
II miejsce zajęła Pani Agnieszka Papier z Wielopola Skrzyńskiego,
III pozycję wywalczyła Pani Maria Golenia z Ropczyc;
 1. 18 stycznia br. na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.Jeden z pojazdów z napędem 4x4 o nadwoziu pick–up z zabudową hard-top, został w całości sfinansowany przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Wartość samochodu to 157 tysięcy złotych. Jest dostosowany do przewozu pięcioosobowej załogi;
 2. 18 lutego br. rozpoczął się kolejny, już VIII „Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego” 2021 roku. Celem konkursu jest wyróżnienie sportowców, trenerów, działaczy, talenty i drużyny, którzy osiągają wysokie wyniki
  w sporcie, a także promowanie idei sportu wśród mieszkańców ziemi ropczycko-sędziszowskiej.Głosowanie trwać będzie od 18 lutego do 13 marca 2022 roku i przeprowadzone zostanie na portalu RRS24.NET.Zachęcamy do udziału w naszym plebiscycie;
 3. 19 lutego br. odbyła się uroczystość włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagorzycach Górnych. Włączenie jednostki OSP Zagorzyce Górne do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego będzie miało zasadniczy wpływ na podniesienie jakości i skuteczności prowadzonych działań w niesieniu ratunku i pomocy lokalnej społeczności.
 
Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2022 z dnia 27 lutego 2022r. (tj. niedziela) w sprawie: organizacji pomocy rzeczowej dla Ukrainy Starostwo Powiatowe w Ropczycach włączyło się w organizację pomocy rzeczowej dla Ukrainy, koordynowaną  przez Wojewodę Podkarpackiego przy współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz z organizacjami pozarządowymi. W niniejszym zarządzeniu zostały wskazane informacje dot. produktów, które można przekazywać w ramach organizowanej akcji. Punkt zbiórki został wyznaczony w budynku hali widowiskowo – sportowej w Ropczycach, czynny w  godzinach 8:00 – 18:00, w dniach od 27 lutego 2022r. do odwołania.
Koordynatorem punktu zbiórkijest Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu.
Ponadto informuję, że:
 1. w Starostwie Powiatowym w Ropczycachprzeprowadzono zbiórkę pieniężną
  w dniu 03.03.2022r. Zebrano kwotę 3309,50zł, którą przeznaczono na zakup materiałów medycznych.
 1. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – w dniach od 28.02
  – 04.03.2022r. została przeprowadzona zbiórka darów. Zebrane koce, opatrunki, leki, artykuły higieny osobistej i artykuły higieniczne dla dzieci zostały przekazane do punktu zbiórki w Hali Widowiskowo – Sportowej w Ropczycach.
 1. w DPS w Rudzie – została zorganizowana zbiórka pieniędzy i w ciągu 2 dni złożono 4300 zł. Za tą kwotę zakupiono: koce, pościele, prześcieradła, ręczniki, poduszki, skarpety, żywność, kawa, herbata, olej, słodycze, woda. W dniu 03.03. 2022r. dary te zostały przekazane do punktu zbiórki na Halę Widowiskowo – Sportową
  w Ropczycach.
 1. w DPS w Lubzinie – w dniach od 28.02.2022r. do 04.03.2022r. została przeprowadzona zbiórka wśród mieszkanek oraz pracowników.
 1. w PoradniPsychologiczno – Pedagogicznej w Ropczycach- od 28 lutego prowadzona jest zbiórka materiałów plastycznych, gier, puzzli dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie powiatu. Przekazano już paczki dla 31 dzieci (4 Sędziszów Młp, 5 Kamionka, 22 Ropczyce). Zbiórka nadal jest prowadzona.
 1. w Specjalnym OśrodkuSzkolno- Wychowawczym w Ropczycach- prowadzona jest zbiórka, a zebrane dary przekazywane są do Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. Pierwsza partia darów została przekazana w dniu 1 marca 2022r.
 1. w Zespole Szkół im. ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców zebrano produkty żywnościowe, środki ochrony osobistej, koce, karimaty, kołdry, materace, poduszki, ręczniki, zabawki – zostały przekazane do internatu Zespołu Szkół uczniom pochodzącym z Ukrainy i ich rodzinom. ( ok. 30 kartonów w/w produktów). Zebrano również 2250 zł, które przekazano za pomocą Szkolnego Koła Caritas  do internatu na zakup bieżącej żywności dla uczniów z Ukrainy. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy przekazali środki finansowe oraz z znaleźli sponsorów na zakup ciepłych posiłków dla uczniów i ich rodzin pochodzących  z Ukrainy dla ok. 30 osób. Akcja nadal jest prowadzona i szkoła dysponuje jeszcze zebranymi pampersami, lekarstwami oraz środkami ochrony osobistej.
 1. w Zespole Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach zebrane dary zostały przekazane do hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach i do Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym.  Zebrane rzeczy trafiły do Żurawicy i Medyki.
 1. w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.- od 28 lutego 2022r.doodwołania prowadzona jest zbiórka darów, na rzecz pomocy Ukrainie, zorganizowanym przez  Stowarzyszenie  „ Nasza Ziemia Sędziszowska”. Szkolny wolontariat w ramach akcji pomocy „ Razem pomóżmy Ukrainie” zebrali pieniądze na zakup leków i artykułów medycznych. Uczniowie wraz z rodzicami czynnie uczestniczą w zbiórkach. Dary zostały przekazane m. in  dla potrzebujących do miasta Niemirów na prośbę Pana Viktora Kachur, do Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy dla matek z dziećmi oraz dla parafian Księdza Jacka Uliasza w m. Drohobycz.
 1. w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. zebrano lekarstwai środki opatrunkowe zaś Jednostka Strzelecka „ Strzelec”w Sędziszowie Młp. zebrała artykuły chemiczne, spożywcze, odzież, koce, ręczniki, śpiwory, zabawki. Leki oraz środki opatrunkowe przekazane zostały do oddziału WOT i na oddział noworodków do Kijowa. Zebrane środki pieniężne przekazywane są do caritas.pl/ukraina/, a także do Polskiej Armii Humanitarnej. 
 1. w Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach - jest prowadzona zbiórka. Z informacji otrzymanych przez szkołę,  dary zostały przekazane do powiatowego koordynatora punktu zbiórki Pani Bernadety Frysztak – Wicestarosty Powiatu.

Witold Darłak
 
Starosta Powiatu
           Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres odod 9 GRUDNIA 2021r. do 21 GRUDNIA 2021r.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 1 posiedzeniu, w trakcie którego podjął  15 uchwał oraz przygotował 4 projekty uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.

W zakresie dróg powiatowych

 1. Zakończono i odebrano roboty związane z wykonaniem odcinka chodnika na dł. 305m wraz z przebudową przepustu pod drogą w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w m. Kamionka. Koszt wyniósł
  461 713,22 zł. Wykonawcą była firma Pana Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Inwestycję współfinansowała gmina Ostrów.

W zakresie Architektury i Budownictwa

Na terenie gminy Sędziszów Małopolski:

 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Sędziszów Małopolski-Zagorzyce-Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka.

Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą przy ul.Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce.

 1. W toku postępowania jest sprawa budowy ulicy Krokusowej w Sędziszowie Małopolskim.

Inwestor: Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1 ,39-120 Sędziszów Małopolski.

 1. W toku postępowania są dwie sprawy budowy budynków wielorodzinnych w Sędziszowie Małopolskim.

Inwestor: KminHaus Sp z o.o., z siedzibą w Lubzinie.

Na terenie gminy Ostrów:

 1. W toku postępowania jest sprawa budowy bdynku wielofunkcyjnego w miejscowości Blizna.

Inwestor: Gmina Ostrów z siedzibą w Ostrowie.

Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie:

 1. W toku postępowania jest sprawa budowy budynku handlowo-usługowego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Inwestor: Alfred Reguła.

W miesiącu grudniu w okresie od 01.12.2021r. do 15.12.2021r.:

- wydano łącznie 23 pozwoleń na budowę,

- przyjęto 25 zgłoszeń,

- przyjęto 19 zgłoszeń z projektem budowlanym.

Promocja Powiatu, uroczystości:

 1. 14 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji konkursu „Bezpieczne Wakacje 2021” połączone z wręczeniem nagród dla laureatów, które zostały współfinansowane przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

 2. W piątek 17 grudnia br. został odebrany nowy, lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy typu SLRR na bazie isuzu d-max w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Pojazd dostosowany do przewozu pięcioosobowej załogi umożliwi szybkie dotarcie strażaków na miejsce akcji, w celu przeprowadzenia rozpoznania, oraz właściwego przekazania informacji dotyczących niezbędnych sił i środków.\Wartość samochodu to 157 tysięcy złotych. Środki na zakup pojazdu w całości pochodzą
  z budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

Witold Darłak
         Starosta Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD 25 LISTOPADA 2021r. DO 9 GRUDNIA 2021r.
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

 

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 25 LISTOPADA 2021r. do 9 GRUDNIA 2021r.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 3 posiedzeniach, w trakcie których podjął  18 uchwał oraz przygotował 6 projektów uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.

W zakresie dróg powiatowych

 1. Zakończono roboty związane z wykonaniem dodatkowego odcinka chodnika
  na dł. 80 w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna – Bratkowice – Miłocin
  w m. Czarna Sędziszowska w ramach porozumienia z Firmą Murpol Zbigniew Murias, która przekazała na ten cel 57 069,32 zł.
  Jest to drugi etap realizowanej w tym roku inwestycji, wcześniej na zlecenie powiatu wykonany został 330 m odcinek chodnika. Łącznie w tej miejscowości wybudowaliśmy chodnik na dł. 410 m za kwotę 410 367,51 zł.

 2. Wyłoniony został wykonawca zadania pn.: „Przebudowa czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Ropczycach przy ulicy Piłsudskiego, w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Jana Pawła II, w m. Nawsie i Iwierzyce oraz budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej m. Kamionka”. Jest to efekt podpisania umowy o dofinansowanie tego zadania
  z Wojewodą Podkarpackim, w ramach której
  powiat otrzymał 328 866,83 zł. Całkowita wartość inwestycji to 415 111,85 zł. Termin zakończenia realizacji to 30.06.2022r.

W zakresie inwestycji

 1. W związku z realizacją kolejnej edycji programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” podpisana została umowa z Wykonawcą tego zadania na Dostawę wyposażania stanowiska pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach.

W skład wyposażenia wchodzi:

Odkurzacz przemysłowy - 1 szt.

Pralka - 1 szt.

Suszarka do ubrań - 1 szt.

Generator pary + deska do prasowania - 1 szt.

Myjka do okien - 1 szt.

Odkurzacz do liści akumulatorowy - 1 szt.

Odśnieżarka spalinowa - 1 szt.

Wózek do sprzątania dwukomorowy - 3 szt.

Odkurzacz przemysłowy do zbierania na mokro i sucho - 1 szt.

Automat szorująco – zbierający - 1 szt.

Metalowy uchwyt do mopa płaskiego - 2 szt.

Mop płaski do zamiatania dużych powierzchni podłóg - 5 szt.

 

Wartość umowna zadania to: 28 020,00 zł (100% dofinansowania ze środków PFRON).

                      Promocja Powiatu, uroczystości:
W niedzielę, 5 grudnia 2021 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się bieg dobroczynny pod nazwą ,,Biegniemy dla Zuzi Tenczar’’.
2. Został ogłoszony konkurs na „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku”. Konkurs potrwa do 23 grudnia, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na początku stycznia 2022 roku. Konkurs przewidziany jest dla chętnych w dwóch kategoriach - wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej:

1) balkonu i okien w budownictwie wielorodzinnym

2) posesji prywatnej (dom wolnostojący, ogród).

Konkurs jest bezpłatny, adresowany do mieszkańców naszego powiatu, których nieruchomości zlokalizowane są w granicach administracyjnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Opiera się na zgłoszeniu indywidualnym dostarczonym do organizatora – druk będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej starostwa www.spropczyce.pl. Wysokość nagród zostanie określona
w Regulaminie (I- 1 500 zł; II – 1 000 zł; III – 700 zł). Już teraz zachęcam do udziału.

Witold Darłak
           Starosta Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD SESJI RADY POWIATU Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 28 PAŹDZIERNIKA 2021r. do 25 LISTOPADA 2021r. Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 4 posiedzeniach, w trakcie których podjął  27 uchwał oraz przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg powiatowych

 1. Budowa chodnika na ul. Wyszyńskiego w m. Ropczyce
Powiat Ropczycko – Sędziszowski zrealizował ze środków własnych kolejną inwestycję na terenie miasta Ropczyce. Tym razem odebrane roboty drogowe polegały na budowie chodnika o długości 311,0 m przy ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego na odcinku od torów kolejowych w kierunku ul. Szkolnej. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego był Pan Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego, prowadzący działalność gospodarczą – Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik. Koszt wykonania robót budowlanych to 413 105,52 zł brutto.
 1. Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych w sezonie 2021/2022
Wydział Dróg Powiatowych przeprowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych odnośnie świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu ulic i dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2021/2022 w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego przy zimowym utrzymaniu zaangażowanych będzie łącznie 9 pługopiaskarek w tym:
2 pługopiaskarki na ulicach miasta Ropczyc i Sędziszowa Małopolskiego oraz sprzęt lekki do odśnieżania chodników leżących w ciągach ulic powiatowych; 7 pługopiaskarek na utrzymanie dróg zamiejskich.
Ponadto w dyspozycji posiadamy ładowarkę do załadunku piaskarek i przygotowania mieszanki piaskowo – solnej oraz ciągnik rolniczy o mocy 250KM z pługiem wirnikowym lub pługiem dwustronnym „strzałkowym” w zależności od potrzeb.
Sprzętem własnym utrzymywać będziemy chodniki w ciągach dróg powiatowych, gdzie samorządy gminne nie wyraziły woli przejęcia utrzymania (ciągnik TYM 50, odśnieżarki ręczne, ciągnik John Deere).
Do utrzymaniu chodników powiatowych na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski wyłoniono ofertę Pana Grzegorza Ozgi prowadzącego działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga, Niedźwiada 29b za kwotę odpowiednio:
- 154 126,80 zł na ulicach miasta Ropczyce
- 196 619,40 zł na ulicach miasta Sędziszów Małopolski
Do utrzymania ulic powiatowych miasta Sędziszów Małopolski wyłoniono ofertę Transport Remont Dróg Bogusław Drozd, Klęczany 167 za kwotę  105 408,54 zł. Z kolei do utrzymania ulice powiatowych miasta Ropczyce wyłoniono ofertę  Nieregularny Przewóz Towarów Roman Bieniek, Wola Zgłobieńska 88 za kwotę 88 549,20 zł. Pozostałe 7 pługopiaskarek z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T i pługiem jednostronnym do utrzymania dróg zamiejskich.
Wybrano następujących wykonawców:
1) Transport Remont Dróg Bogusław Drozd, Klęczany 167 za kwotę 64 800,00 zł
2) Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja, Mała 87 za kwotę 91 800,00 zł
3) PHU – TRANSPOL Mariusz Pikor, Iwierzyce 196 za kwotę 105 300,00 zł
4) Firma Usługowo – Handlowa Rolmasz Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Kamionka 323 za kwotę 94 500,00 zł
5) Skup i Sprzedaż Drzewa Klocowego i Opałowego Tartacznictwo Produkcja i Wyrób Stacja Paliw Alfred Reguła, Wielopole Skrzyńskie 432 za kwotę 94 500,00 zł
6) Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja, Mała 87 za kwotę 89 100,00 zł
7) Usługi Transportowe Marian Bieniek, Błędowa Zgłobieńska 58 za kwotę 71 380,00 zł
Do załadunku piaskarek ładowarką wybrano ofertę Pana Marcina Kosydara prowadzącego działalność gospodarczą Nieregularny Przewóz Towarów Handel Kosydar Marcin, Ropczyce za kwotę 62 208,00 zł.
W przypadku bardzo ciężkich warunków atmosferycznych zakontraktowany został ciągnik  o mocy 200 KM z napędem 2 osiowym wraz z odśnieżarką wirnikową ciągnikową lub z pługiem dwustronnym, Pana Roberta Darłaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlano – Drogowe Darłak Robert, Gnojnica 524a za kwotę 35 640,00 zł brutto
 1. POLSKI ŁAD
Powiat Ropczycko – Sędziszowski otrzymał wstępną promesę do kwoty 14 202 500,00 zł na dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I” z programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD; Program Inwestycji Strategicznych.
Udział własny Powiatu do kwoty 747 500,00 zł, co stanowi 5% wartości inwestycji.
 
W zakresie inwestycji
1. W m-cu listopadzie br. zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie ogrodzenia przy budynku „A” Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. Wyspiańskiego 2. W ramach robót wykonano: demontaż starej siatki ogrodzeniowej wraz z wycięciem starych słupków oraz rozbiórką istniejącego muru oporowego, wykonanie fundamentu i cokołu ogrodzenia pod nowe ogrodzenie panelowe, montaż ogrodzenia panelowego systemowego od strony zachodniej 43 mb i północnej 25 mb, a także wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości ok. 50 mb.
Koszt zadania wyniósł 98 959,47 zł.
 
2. Zakończono również prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie. W tym roku realizowano prace polegające na remoncie cokołu elewacji budynku od strony południowej i wschodniej, wykonaniu opaski odbojowej wraz z częściową wymianą odcinków rur spustowych.
Wartość robót wyniosła: 124 630,66 zł, w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości: 45 000,00 zł.
 
Ww. roboty tj. przebudowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. oraz prace remontowo-konserwatorskie przy budynku pałacu DPS w Lubzinie wykonywała firma J. BUD Jacek Leszczak z siedzibą: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40B.
 
3. W m-cu listopadzie br. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Środki z PFRON-u w wysokości 28 200,00 zł tym razem przeznaczone zostaną na zakup wyposażania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach. Zadanie realizowane w 100% ze środków PFRON.
 
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie gminy Ropczyce:
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami w miejscowości Ropczyce. Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach, ul. Piłsudskiego. 
Na terenie gminy Sędziszów Małopolski:
 
    1.   W toku postępowania jest sprawa budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych
          w  miejscowości Klęczany.
          Inwestor: SIG POLSKA PORTFOLIO z siedzibą przy Placu Marszałka Piłsudskiego
          w Warszawie.
   2.    W toku postępowania jest sprawa budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sędziszowie Małopolskim.
Inwestor: KminHaus Sp. z o.o. z siedzibą w Lubzinie.
  3.   W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m, Góra Ropczycka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Młp. - Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna”.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach.
 
W miesiącu listopadzie bieżącego roku:
- wydano łącznie 46 pozwoleń na budowę,
- przyjęto 10 zgłoszeń,
- przyjęto 11 zgłoszeń z projektem budowlanym,
- wydano 1 zaświadczenie o samodzielności lokalu.
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami:
uruchomiono mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.
Powiat nasz jako jeden z pierwszych w Polsce ( dwudziesty trzeci z 365) wdrożył  mechanizm  odbioru zawiadomień z ksiąg wieczystych. Przejście na zawiadomienia elektroniczne jest równoznaczne z rezygnacją z zawiadomień tradycyjnych (papierowych) co usprawni pracę urzędu jak również zniweluje koszty wysyłki.
 
 Uruchomiono  kolejną  e- usługę  w GEOPORTALU powiatowym
- elektroniczne  przekazywanie zawiadomień  o dokonanych zmianach w EGiB  do podatków do wszystkich 5  gmin  w powiecie: Ropczyce, Sędziszów Młp., Ostrów, Iwierzyce i Wielopole Skrz.
Pozwala to na  szybki przepływ informacji pomiędzy  urzędami, redukuje do zera koszty  drukowania zawiadomień oraz ich  wysyłki.
 
W zakresie W dniu 23 marca 2021r.  nabycia od  Gminy Sędziszów Małopolski własności w ½ części działki o nr 1575/2 i budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim na rzecz Powiatu
 
Zarząd Powiatu  wspólnie z Gminą Sędziszów Młp. Zawarł List intencyjny  w sprawie  nabycia od  Gminy Sędziszów Małopolski własności w ½ części działki o nr 1575/2 i budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim na rzecz Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z przeznaczeniem na publiczny obiekt ochrony zdrowia, za kwotę 3 528 000, 00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
Wartość całej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 27 marca 2021r. wynosi 7 056 000, 00 złotych (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Odpłatność za zakup nieruchomości, nastąpi w równych ratach przez okres 5 lat.
W zamian za ww. nieruchomość Powiat Ropczycko-Sędziszowski przekaże nieodpłatnie na własność Gminie Sędziszów Młp. część działki o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha, wydzieloną z działki nr 1258/5 o pow. 13,2148 ha  ( pod warunkiem zakupu ½ nieruchomości).
Gmina Sędziszów Młp. zobowiązała się  opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1258/5, a Powiat wybudować drogę wzdłuż działki nr 1258/5 do węzła autostradowego Sędziszów Młp. – Borek Wielki.
W związku z powyższym Powiat Ropczycko-Sędziszowski  dokonał już  podziału geodezyjnego działki drogowej będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA.
Na terenie gminy Sędziszów Młp. w obrębie geodezyjnym Borek Wielki została wydzielona powierzchnia 1,8005 ha z całej działki nr 410 o pow. 12,8784 ha 10m od  istniejącej drogi asfaltowej serwisowej.
Na terenie gminy Ostrów w obrębie geodezyjnym Borek Mały została wydzielona powierzchnia 6,6099 ha z całej działki nr 2495 o pow. 53,4184 ha 10m od  istniejącej drogi asfaltowej serwisowej. Podziały te zostały zatwierdzone przez  Gminy:  Sędziszów Młp. i Ostrów decyzjami o zatwierdzeniu podziału.
Trwają negocjacje z Gminą Sędziszów Młp. w sprawie  wydzielenia 3 ha gruntu z działki powiatowej nr 1258/5., tj. lokalizacji. Zaproponowano projekt podziału wzdłuż drogi gminnej od strony zachodniej, pas o szer.  ok 40m na co gmina nie wyraziła zgody i przedstawiła swoją wersję o szer. 90 m  na froncie o długości 330m o szer. końcowej 119m. ( w sumie 3.37 ha)
Promocja Powiatu, uroczystości:
 1. Dokonano oficjalnego odbioru inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Skrzyszów w km 3+294 - 3+521", która polegała na budowie chodnika dla pieszych na długości 230 m wraz z elementami odwodnienia na odcinku od budynku Straży Pożarnej w kierunku miejscowości Paszczyna i poszerzeniem jezdni w miejscowości Skrzyszów. Wartość zadania wyniosła 347 470,87 zł przy częściowym dofinansowaniu Gminy Ostrów.
 1. Odbyły się obchody Narodowego Dnia Odzyskania Niepodległości 11 listopada – w uroczystościach na terenie czterech gmin Powiatu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Naszego Powiatu.
 1. 17 listopada wraz z Wicestarostą Powiatu Panią Bernadetą Frysztak uczestniczyłem
  w obchodach Święta Patrona Szkoły - Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach.
 
Starostwo Powiatowe w Ropczycach przeprowadzi po raz pierwszy konkurs na „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim”. Konkurs zostanie przeprowadzony w grudniu, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na początku stycznia 2022 roku. Konkurs przewidziany jest dla chętnych w dwóch kategoriach -  wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej:
1) balkonu i okien w budownictwie wielorodzinnym
2) posesji prywatnej (dom wolnostojący, ogród).
Konkurs jest bezpłatny, adresowany do mieszkańców naszego powiatu, których nieruchomości zlokalizowane są w granicach administracyjnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Opiera się na zgłoszeniu indywidualnym dostarczonym do organizatora – druk będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej starostwa www.spropczyce.pl. Wysokość nagród zostanie określona w Regulaminie (I- 1 500 zł; II – 1 000 zł; III – 700 zł). Już teraz zachęcam do udziału i zabawy.
 
    Witold Darłak
 
Starosta Powiatu
           Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD SESJI RADY POWIATU Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od
10 WRZEŚNIA 2021r. do 28 PAŹDZIERNIKA 2021r.
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 6 posiedzeniach, w trakcie których podjął  47 uchwały oraz przygotował 6 projektów uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg powiatowych

 1. Zakończyła się realizacja zadań pn.:
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Skrzyszów na odcinku 227m wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi. Wartość inwestycji 347 470,64 zł.
 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna – Bratkowice – Miłocin w m. Czarna Sędziszowska na odcinku 320 m.  Koszt 324 857 zł; Odcinek ten będzie do końca roku wydłużony o 80m  w związku z podpisaniem  z Firmą MURPOL Zbigniew Murias umowy dofinansowującej to zadanie  kwotą 57 069,32 zł. Całkowity koszt wykonania dodatkowego odcinka wyniesie  85 516,51 zł.
 1. Rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 • Przebudowę drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski polegającą na budowie chodnika w m. Kamionka na dł. 308 m wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi. Wartość umowy: 461 713,22 zł. Zadanie to częściowo dofinansowuje gmina Ostrów. 
 • Przebudowę ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach polegającą na budowie chodnika dla pieszych na dł. 311 m. Koszt: 413 105,52 zł.
 1. Podpisano umowy na:
 •  Dostawę 2000 ton piasku i 500 ton soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Łączny koszt: 221 000 zł;
 • Wykonanie przeglądu rocznego obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych. Koszt 5 700 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni
  w m. Ocieka w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka  na dł. 1375 m. Koszt: 47 000 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni
  w m. Krzywa w ciągu drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa na dł. ok. 1140 m. Koszt: 30 000 zł;
 1. Zarząd podjął uchwałę o unieważnieniu wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowę czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Ropczycach przy ulicy Piłsudskiego, w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Jana Pawła II, w m. Nawsie i Iwierzyce oraz budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  m. Kamionka”.
Jedyna oferta została złożona na kwotę 794 179,64 zł, co znacznie przekroczyło wartość wniosku o dofinansowanie (411 083,54 zł). Podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu postępowania.
 
 1. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawców do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/22.
 
W zakresie inwestycji
1. Zakończono prace związane z Przebudową kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego
w Sędziszowie Młp.  Z dniem 5 października br. do użytku oddano w pełni zmodernizowaną kotłownię szpitala, w której m.in.: zamontowano  podwójny nowoczesny kocioł gazowy o mocy 790 kW, rezerwowe źródło ciepła tj. kocioł olejowy o mocy 698 kW, wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW oraz wykonano modernizację istniejącej instalacji solarnej.
Inwestycja została dofinansowana w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
a jej wartość wyniosła  802 873,67 zł.

 
2. Zakończono przebudowę części instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. W ramach robót wykonano m.in.: montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz
z kształtownikami, studzienkami i zasuwą burzową, montaż przyłączy kanalizacji, ułożenie kostki brukowej.
Koszt zadania wyniósł 29 558,41 zł.
 
3. Zakończono i zgłoszono do odbioru zadanie polegające na przebudowie ogrodzenia przy budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. Wyspiańskiego 2.
Koszt zadania wyniósł 98 959,47 zł.
 
4. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę zewnętrznej siłowni plenerowej przy ul. Wyspiańskiego 2 Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
 
5. Kontynuowane są prace przy następujących inwestycjach:
a) przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie,
b) budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.,
c) remont cokołu przy budynku pałacu DPS w Lubzinie,
zakończenie ww. zadań planowane jest w roku bieżącym.
6. Do PFRON-u złożono kolejny wniosek w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, tym razem na dofinansowanie zakupu wyposażania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach.
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie Gminy Ropczyce:
Wydano pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjno – magazynowego oraz budynku hali wraz z infrastrukturą w miejscowości Ropczyce.
Inwestor: TOMSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłocińskiej 15A, Rzeszów.
Wydano pozwolenie na budowę budynku handlowo – usługowego, budynku stacji kontroli pojazdów z warsztatem i budynku myjni samochodowej w miejscowości Ropczyce.
Inwestor: Alta – Trans Sylwester Wójcik, z siedzibą Żyraków.
 
Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski:
W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Sędziszów Małopolski.
Inwestor: TOMERLINK POLAND Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie.
 
W toku postępowania jest sprawa budowy dwóch farm fotowoltaicznych w m. Klęczany.
Inwestor: SIG Polska PORTFOLIO z siedzibą w Warszawie.
     W miesiącu październiku wydano 55 pozwoleń na budowę, przyjęto 32 zgłoszenia
i 6 zgłoszeń z projektem.

 
W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2022 r. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej  na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2022 r. Ogłoszenie
o konkursie zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatu, w BIP Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.
            Termin końcowy na składanie ofert upływa 5 listopada 2021 r. (do godz. 15.30.).
2. W związku z ogłoszeniem konkursu Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjął uchwałę dot. naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie  ofert na powierzenie  realizacji zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2022 r.
            Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatu, w BIP Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.
            Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 października 2021 r.
 
Promocja Powiatu, uroczystości:
1. 11 września br. odbyły się wielowątkowe ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „Powiat 2021” przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Ropczycach. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 30 zastępów PSP i OSP. Zaangażowanych było ponad 160 strażaków.
2. 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczystość pod Krzyżem Milenijnym w Ropczycach - Witkowicach, podczas której delegacje złożyły wiązanki.
3. 15 września br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji
w Ropczycach. Sztandar został ufundowany przez społeczność powiatu ropczycko-sędziszowskiego w dowód uznania dla policyjnej służby. Miałem przyjemność być na czele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru.
4. W dniach 16-17 września br. odbyło się XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polski w Wiśle.
5.  5 października br. w Szpitalu Powiatowym im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim miała miejsce konferencja prasowa na temat inwestycji dot. szpitala, w tym:  przebudowa kotłowni, instalacja dodatkowego źródła zasilania w tlen, doposażenie szpitala w 50 łóżek covidowych. W spotkaniu z mediami udział wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak Wicestarosta Powiatu Pani Bernadeta Frysztak, Etatowy Członek Zarządu Pan Andrzej Bączkowski, Członek Zarządu Wiesław Wojdon, oraz personel szpitala na czele z Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Panem Adamem Pachlitą.
6. 10 października br.  w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach Mieszkańcy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego mogli uczestniczyć w zorganizowanym przez Samorządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Powiatowym Dniu Zdrowia. Celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie społecznej świadomości o zagrożeniach zachorowania, potrzebie systematycznego kontrolowania i wczesnego reagowania na wystąpienie objawów różnych chorób. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski. Patronat medialny natomiast objęli: Polskie Radio Rzeszów, Telewizja Sędziszów Małopolski, Telewizja Miejska Ropczyce, Gazeta „Reporter”, RRS24.NET Portal Ropczycko-Sędziszowski.
7. 18 października 2021 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego.
W obradach wzięli udział starostowie powiatów ziemskich oraz prezydenci miast na prawach powiatu z naszego województwa. Podczas obrad poruszone zostały tematy sytuacji finansowej szpitali powiatowych wraz z wnioskiem o zwiększenie finansowania w formie ryczałtu o co najmniej 30% lub całkowitej zmianie zasad finansowania szpitali, sytuacji finansowej i kadrowej w domach pomocy społecznej, w oświacie, oraz sytuacja finansowa samorządów po wprowadzeniu ustaw
i rozporządzeń związanych z Polskim Ładem.
8. 19 października br. z inicjatywy NSZZ „Solidarność” oddział Ropczyce w Kościele Farnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach oraz w Kościele Farnym pw. Narodzenia NMP
w Sędziszowie Małopolskim obchodzono jego liturgiczne wspomnienie. Po nabożeństwach zaproszone delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki pod tablicą pamiątkową oraz pomnikiem na placu kościelnym.
9. W dniach 20-21 października odbyła się XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych zorganizowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
W konferencji udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele resortu finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, spółek Skarbu Państwa, urzędów centralnych i regionalnych, przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  XXVIII edycja była poświęcona m.in. rządowym programom wsparcia skierowanym do samorządów, ochronie środowiska, rolnictwu, a także współpracy transgranicznej.
 
Witold Darłak
Starosta Powiatu
           Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD SESJI RADY POWIATU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021 ROKU
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 16 czerwca 2021r. do 9 września 2021r.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 8 posiedzeniach, w trakcie których podjął  64 uchwały oraz przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg powiatowych
 1. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie:
 1. w ramach Programu Polski Ład 3 wnioski obejmujące:
 1. „Rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrz. w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I”. Wartość wniosku: 14 950 000 zł;
 2. „Przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych
  Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrz. i Brzeziny oraz
  Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza”
  . Wartość wniosku: 13 500 000 zł;
 3. „Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1336R Sielec Będziemyśl – Dąbrowa w miejscowości Sielec i Olchowa” (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Wartość wniosku: 4 500 000 zł.
 1. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono wniosek na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”. Wartość wniosku: 11 953 180 zł.
 1. Podpisano umowę z Gminą Sędziszów Małopolski na udzielenie pomocy finansowej  na zadanie pn: „Przebudowa mostu na potoku  Budzisz w ciągu ul. 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim”. Gmina przekaże powiatowi na ten cel  100 000 zł. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 904 424 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 4 006 507,39zł.
 1. Dobiega końca realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Skrzyszów na odcinku 227m wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi. Wartość inwestycji 347 470,64 zł.
   
 2. Zakończono roboty związane z utwardzeniem kruszywem łamanym terenu przy Domu Ludowym w pasie drogowym ulicy powiatowej Nr 1225R Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim. Koszt 12 014,65 zł, z czego 10 000 zł przekazała w formie dotacji Gmina Sędziszów Małopolski.
 1. Zarząd Powiatu zawarł umowy na:
 1. Roboty związane z usunięciem awarii kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w ciągu ulicy Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim. Koszt 96 235,20 zł;
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrz. i Nawsie polegającej na budowie chodnika w 2 odc.  na łącznej dł. 1,4 km wraz z poszerzeniem jezdni do 6m. Wykonawca: Pan Krzysztof Kanach z Rzeszowa.Koszt – 47 800 zł;
 3. Przebudowę mostu na potoku Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim. Wykonawca SARINŻ Sp. z o.o. z Warszawy.
  Koszt robót: 3 975 519,09 zł. Planowany termin zakończenia: grudzień 2021r.;
 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowywanym moście w Sędziszowie Małopolskim. Koszt. 29 500 zł.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów  - Sędziszów Małopolski – Boreczek. Wykonawca: ILON Pracownia Projektowa Mateusz Hołub z Jarosławia. Koszt: 276 996 zł;
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrz. polegającą na budowie chodnika w m. Wiercany i Olimpów na dł. 708m;
 7. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1336R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa polegającą na przebudowie nawierzchni wraz z poszerzeniem do 6m na dł. 2,4 km oraz budowie chodnika na dł. 1,2 km. Koszt: 28 700 zł;
 8. Przebudowę ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach polegającą na budowie chodnika dla pieszych. Koszt: 413 105,52 zł.

  6 .Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1225 R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Kamionka. Zadanie to częściowo dofinansowuje gmina Ostrów. 
 9. Zarząd Powiatu zatwierdził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych, tj.:
 1. Dostawę piasku o frakcji 0-2mm w ilości 2000 t. Koszt 73 800 zł;
 2. Dostawę soli w ilości 500 t za kwotę 146 985 zl.
 1. Zarząd podjął uchwałę o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowę czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
  w Ropczycach przy ulicy Piłsudskiego, w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Jana Pawła II, w m. Nawsie i Iwierzyce oraz budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  m. Kamionka”.
Jest to efekt podpisania umowy o dofinansowanie tego zadania z Wojewodą Podkarpackim, w ramach której powiat otrzymał 328 866,83 zł. Całkowita wartość wniosku to 411 083,54 zł.
 1. Podjęte zostały także uchwały o unieważnieniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na:
 1. Przebudowę ulicy powiatowej Grunwaldzkiej w Sędziszowie Małopolskim polegającą na budowie chodnika i ścieżki rowerowej na dł. 250m. Jedyna złożona oferta wyniosła aż 632 034,57 zł;
 2. Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa przy drodze powiatowej Nr 1340R polegającego na przebudowie drogi powiatowej w m. Wiśniowa na odc. 250m. Złożono na to zadanie 3 oferty, z czego najtańszą na kwotę 587 882,24 zł.
W zakresie inwestycji
 1. Trwają prace związane z Przebudową i termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Do tej pory wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową zew., wykonano remont pomieszczeń, w których wymieniana była stolarka oraz wymieniono w całym budynku oprawy oświetleniowe na energooszczędne.
Obecnie prowadzone są roboty związane z remontem balkonów budynku oraz docieplaniem ścian zewnętrznych budynku 8 cm warstwą styropianu. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 40%.
 1. Trwają prace związane z Przebudową kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Wykonano już w zasadzie większość robót łącznie z montażem nowych kotłów gazowych i kotła olejowego. Obecnie wykonywane są końcowe prace elektryczne w tym automatyka kotłowni. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ponad 90%.
 1. Trwają pracy przy Budowie i przebudowie boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Do tej pory wykonano roboty ziemne, ułożono obrzeża oraz rozpoczęto wykonywanie warstw podkładowych pod boiska.
W ramach inwestycji powstają:
- boisko do siatkówki,
- boisko do koszykówki,
- kort tenisowy,
- bieżnia prosta 4-torowa,
wszystkie o nawierzchniach poliuretanowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem i ogrodzeniem terenu, monitoringiem oraz wyposażeniem. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 15%.
 1. W m-cu lipcu br. zakończono remont szatni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach.
W ramach remontu wykonano m.in.: wykucie i poszerzenie otworów drzwiowych, rozebranie okładziny ściennej z płytek, rozebranie posadzek z płytek, uzupełnienie tynków, ułożenie płytek na ścianach, ułożenie płytek posadzkowych, malowanie ścian i sufitu, montaż rolet antywłamaniowych, montaż nowych wieszaków szatniowych systemowych.
Wartość całkowita robót wyniosła: 47 968,79 zł.
Zadanie zostało dofinansowane z PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” w kwocie: 34 000,00 zł.
 1. W m-cu lipcu br. zawarto umowę z Województwem Podkarpackim na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich przy budynku pałacu DPS w Lubzinie. W tym roku planowane jest wykonanie cokołu elewacji od strony południowej i wschodniej oraz wykonanie opaski odbojowej. Kwota udzielonej dotacji to: 45 000,00 zł.
Wartość najkorzystniejszej oferty zatwierdzona przez Zarząd Powiatu to: 124 630,66 zł.
     6.  W miesiącu sierpniu br. zakończono remonty w dwóch szkołach ponadpodstawowych.
- w Zespole Szkół w Ropczycach zakres robót obejmował wykonanie remontu w dziewięciu salach lekcyjnych. W każdej z tych 9 klasopracowni wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej, rozebrania posadzki z parkietu i ułożenie posadzki płytkowej, montaż drzwi wraz z ościeżnicami, wygładzenie i wymalowanie ścian i sufitów, wymalowanie rur stalowych i wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych.
Koszt remontów wyniósł: 274 000,00 zł.
- w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach zakres robót obejmował wykonanie remontu dużej i małej sali gimnastycznej, szatni dla dziewcząt i chłopców, sanitariatów oraz sali lekcyjnej.
I. w sali gimnastycznej dużej naprawiono i wzmocniono tynki na suficie, odmalowano ściany i sufit, wymieniono oświetlenie ścienne (na lampy ledowe), wymalowano linie boisk oraz zamontowano nowe drabinki gimnastyczne przyścienne i tablicę wyników sportowych.
II. w sali gimnastycznej małej wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy oświetleniowe podłużne ledowe i uzupełniono malowania sufitu w miejscu montażu nowej oprawy oświetleniowej.
III. w szatniach dla dziewcząt i chłopców wykonano: wymianę drzwi wejściowych do szatni, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej (oprzewodowanie i wyłączniki), wymianę opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe natynkowe ledowe, uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitów, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wewnętrznych szatni, wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach powyżej nawierzchni z tynku mozaikowego i nawierzchni z płytek glazurowanych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie drzwi (skrzydła drzwiowe, ościeżnice) w pomieszczeniu WC szatni, remont ławek z wieszakami, montaż systemowych wieszaków na ścianach w szatni.
IV. w sali lekcyjnej wymieniono drzwi wejściowe oraz dokonano uzupełnienia tynków wewnątrz pomieszczenia, malowania ścian.
V. w sanitariatach: ułożono nowe glazurowe i gresowe na posadzce, postawiono nowe ścianki działowe, zamontowano drzwi wewnętrzne do kabin WC, wymieniono: istniejącą instalację elektryczną (oprzewodowanie i wyłączniki), oprawy oświetleniowe na oprawy oświetleniowe natynkowe ledowe, instalację wodociągową, umywalki, baterie umywalkowe, muszle ustępowe, wymalowano ściany i sufity.
Łączny koszt prac remontowych w ZS Agro-Technicznych wyniósł 150 000,00 zł.
 1. W m-cu sierpniu br. rozpoczęło budowę nowego ogrodzenia wokół budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.
Zakres rzeczowy robót polega m.in. na:
- rozbiórce istniejącego ogrodzenia z siatki w ramkach oraz rozebranie podmurówek,
- rozbiórce podmurówek kamiennych od strony ul. Mickiewicza i Konopnickiej,
- rozbiórce nawierzchni z chodników z kostki betonowej na szerokości ok. 0,5 m od ogrodzenia
- budowie ogrodzenia od strony Mickiewicza (podmurówka betonowa z okładziną ponad terenem z kamieni z piaskowca, słupki narożne i przy furtce murowane z cegły pełnej
o fakturze i kolorze zbliżonym do elementów ceglanych na elewacji budynku PCEK, czapki podmurówki i słupków z elementów kamiennych z piaskowca, słupki pośrednie stalowe
z profili zamkniętych kwadratowych, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemny grafit, panele ogrodzenia kute),

- budowie ogrodzenia od strony ulic Konopnickiej i Wyspiańskiego z paneli siatkowych (ramka z profili zamkniętych prostokątnych, słupki stalowe z profili zamkniętych kwadratowych, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemny grafit),
- montaż poręczy ochronnej z łańcuchów na słupkach stalowo-żeliwnych od strony
ul. Konopnickiej na wjeździe.
 
Wartość umowna robót to: 219 300,00 zł. 
Planowany termin zakończenia robót to: miesiąc wrzesień br.
 
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie gminy Ropczyce:
 1. Wydano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Gnojnica-Broniszów.
Inwestorem zadania jest Powiat Ropczycko- Sędziszowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5,  39-100 Ropczyce.
 1. Wydano pozwolenie na budowę hali produkcyjnej z malarnią z zapleczem socjalnym  w Brzezówce.
Inwestorem jest WELDON Sp z o. o. Brzezówka.
 
Na terenie gminy Sędziszów Małopolski:
 1. W toku postępowania jest sprawa przebudowy ul. Działkowej w Sędziszowie Małopolskim.
Inwestor: Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Zagorzyce-Wielopole Skrzyńskie.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, ul. Konopnickiej 5 ,39-100 Ropczyce.
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej w m. Góra Ropczycka.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, ul Konopnickiej 5 w Ropczycach.
 
Na terenie gminy Iwierzyce:
 1. W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY  w miejscowości Wiercany.
Inwestor: P 4 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul Wynalazek 1 w Warszawie.
 
W miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku:
 
- wydano łącznie 165 pozwoleń na budowę,
- przyjęto 80 zgłoszeń,
- przyjęto 38 zgłoszeń z projektem budowlanym,
- wydano 3 pozwolenia na rozbiórkę.
 
W zakresie edukacji
Powiat Ropczycko-Sędziszowski znalazł się wśród 16 zwycięzców konkursu grantowego ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Powiat realizuje projekt pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
w Ropczycach” realizowany w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Okres realizacji: od: 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.
Kwota grantu – 1 817 485,52 zł (100% wartości projektu), bez wkładu własnego.
Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2021 r. realizacja projektu została przekazana Pani Marzenie Jakubek, dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
W SOSW zostanie utworzone Specjalistyczne Centrów Wspierające Edukację Włączającą, będzie to pilotażowe przedsięwzięcie mające na celu wdrażanie wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich uczniów, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
SCWEW tworzony w Ropczycach będzie jedyną taką placówką w województwie podkarpackim, rekomendowaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 
Promocja Powiatu, uroczystości, wyróżnienia
18 czerwca 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie VII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2020 roku podczas VII Powiatowej Gali Sportu, która odbyła się w sali audytoryjnej Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
 
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  otrzymał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021.  
 
Oddział Neurologii Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim otrzymał prestiżowe Certyfikaty ESO ANGELS (tym samym dołączył do grona najlepszych ośrodków leczenia udarów mózgu w Europie). Certyfikaty te są przyznawane przez Europejskie Towarzystwo Udarowe, w ramach projektu „ANGELS”, za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów z udarem mózgu. Oddział Neurologii za okres IV kwartału 2019 roku spełniając wszystkie wymogi rejestracyjne otrzymał „Złotą Nagrodę”, natomiast za I kwartał 2020, poprawiając jeszcze wyniki leczenia, uhonorowany został Platynową Nagrodą”, a za II, III i IV kwartał 2020 roku oddziałowi ponownie przyznano „Złotą Nagrodę” ESO Angels.
18 lipca 2021 roku w Ropczycach odbył się bieg charytatywny ,,Biegniemy Dla Oliwii’’. Powiat udzielił wsparcia temu wydarzeniu.
21 lipca br. w Sędziszowie Małopolskim odbył się briefing prasowy na temat inwestycji realizowanej przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski polegającej na przebudowie mostu przez potok Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim.
23 lipca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji.
23 lipca br. uczczono pamięć 500 Ofiar holokaustu społeczności żydowskiej z Sędziszowa Małopolskiego i okolic.
3 sierpnia 2021 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach dziewięć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu podpisało umowy dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach priorytetowego programu „Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
19 sierpnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, odbyły się uroczystości związane z 100 rocznicą urodzin profesora Stanisława Viscardiego, wieloletniego nauczyciela fizyki i matematyki w ropczyckiej szkole.
 
 
Witold Darłak
Starosta Powiatu
           Ropczycko – Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia, podczas których podjęto 17 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5 projektów uchwał rady powiatu.
                           
W zakresie dróg powiatowych

Zakończyła się realizacja i przeprowadzono odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca– Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wiercany na dł. 204m”. Koszt zadania wynosi 341 158,50 zł brutto, w tym dofinansowanie Gminy Iwierzyce stanowi 80 000 zł.
 
Prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
1.Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na rozbudowę
i przebudowę drogi powiatowej nr 1331R Ostrów–Sędziszów Młp.–Boreczek.
Etap I projektu dotyczący miejscowości Ostrów, Kozodrza i Borek Mały będzie obejmował przebudowę nawierzchni wraz z odcinkową przebudową chodnika. Etap II będzie obejmował odcinek drogi zlokalizowany na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, czyli osiedle Borek Wielki, gdzie zostanie zaprojektowana odcinkowa rozbudowa mająca na celu poszerzenie nawierzchni i budowę chodnika. Gmina Ostrów dofinansowuje to zadanie kwotą 200 000 zł, zaś gmina Sędziszów Małopolski zadeklarowała na ten cel 20 000 zł.
2.Przebudowę mostu na potoku Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351 R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 904 000 zł.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego polegającą na budowie chodników z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów–Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Skrzyszów na odcinku 227 m wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi.  
Zadanie nr 2Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna–Bratkowice–Miłocin w m. Czarna Sędziszowska na odcinku 320 m. W tym postępowaniu najkorzystniejsze oferty na obydwa zadania złożyła firma Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego.
Cena oferty na zadanie Nr 1 – 347 470,87 zł, zaś na zadanie Nr 2 – 324 851,00 zł.
 
Podpisano umowę z Gminą Ostrów na udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn: „Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w m. Kozodrza w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary–Witkowice wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu”. Gmina przekaże powiatowi na ten cel 300 000 zł. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt wynosi 4 961 512,03 zł.
 
Podpisano umowę z Gminą Ostrów na udzielenie pomocy rzeczowej w formie opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski, polegająca na budowie chodnika w m. Kamionka w km 17 + 273 – 18 +269 (dł. 996m).
 
Prowadzone jest także postępowanie mające na celu wybór wykonawcy:
1)dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Wielopole Skrzyńskie i Nawsie w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca– Wielopole Skrzyńskie. Zaprojektowane zostaną 2 odcinki o dł. 240m i 1130m;
2)dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1336R Sielec–Będziemyśl–Dąbrowa w m. Olchowa i Sielec. Zaprojektowana zostanie przebudowa nawierzchni na dł. 2 400 m oraz budowa chodnika na dł. ok. 1 200 m.
 
Na potrzeby związane z utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia poboczy oraz odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach w okresie zimowym zakupiony został mały ciągnik marki TYM o mocy 50KM z kosiarką oraz pługiem
i rozsiewaczem. Koszt to 136 501,00 zł.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Trwają prace związane z przebudową i termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie prowadzone są roboty związane z wymianą stolarki okiennej, remontem pomieszczeń, gdzie wymieniana była stolarka oraz roboty dotyczące wymiany opraw oświetleniowych i zastosowanie żarówek energooszczędnych, a także remonty balkonów budynku. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 25%.
 
Trwają prace przy remoncie szatni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach . Zadanie to jest dofinansowane w wysokości ponad 70% z PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Do tej pory wykonano skucie płytek posadzkowych, skucie starych tynków na ścianach, remont sufitu, przygotowanie podłoży pod układanie nowych płytek. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 30%.
 
Trwają prace związane z przebudową kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do tej pory wykonano montaż paneli fotowoltaicznych – 30 szt., trwa czyszczenie instalacji solarnej oraz remont kotłowni. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 10%.
 
Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę i przystąpiono do zawarcia umowy na zadanie dotyczące budowy i przebudowy boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa TREES-Sport Andrzej Szymański z Rzeszowa. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 1 175 648,27 zł . Umowa z Wykonawcą została podpisana 15 czerwca br.
Termin wykonania zadania planowany jest 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie dofinansowane jest w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Podpisana została umowa na przebudowę pomieszczeń sal lekcyjnych
w budynku D Zespołu Szkół w Ropczycach
. Wykonawcą robót będzie firma ALTERECO Lucjan Dziak z Nockowej. Wartość umowna robót wynosi 243 328,00 zł. Termin realizacji planowany jest  lipiec – sierpień br.
 
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji pn.: „Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna domu rodzinnego kpt. Karola Chmiela położonego na działce nr ewid. 3309/3 w m. Zagorzyce”. Dokumentację wykona firma „GC-Projekt” Grzegorz Cieślikowski z Dębicy. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 5 535,00 zł. Inwentaryzacja i ekspertyza to dokument wyjściowy do dalszych opracowań.
 
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej na budowę zewnętrznej siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul Wyspiańskiego 2. Dokumentację wykona Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar z Ropczyc. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 3 690,00 zł.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pomieszczeń sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach. Do realizacji zadania jako  najkorzystniejsza przyjęta została oferta firmy ALTERECO Lucjana Dziak z Nockowej za kwotę 149 327,00 zł . Termin realizacji planowany jest  lipiec – sierpień br.

W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie gminy Ropczyce:
1.W toku postępowania jest sprawa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Gnojnica – Broniszów. Inwestorem jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski.
2.Przyjęto zgłoszenie na przebudowę ul. Wyszyńskiego w Ropczycach (polegającą na budowie chodnika wzdłuż tej ulicy) oraz zgłoszenie przebudowy drogi powiatowej Lubzina-Paszczyna w miejscowości Lubzina. Inwestorem jest Powiat Ropczycko– Sędziszowski.
 
Na terenie gminy Sędziszów Małopolski
1.W toku postępowania jest sprawa przebudowy ulicy Piaskowej w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest Gmina Sędziszów Młp.  
2.W toku postępowania jest sprawa budowy ul. św. Antoniego w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest Gmina Sędziszów Młp.
 
Na terenie gminy Iwierzyce
W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wiercany. Inwestorem jest firma P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Na terenie gminy Ostrów
Wydano pozwolenia na budowę trzech form fotowoltaicznych w miejscowości Skrzyszów. Inwestorem jest SIG POLSKA PORTFOLIO 5SP z o.o. z siedzibą  w Warszawie.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 30 marca 2021r. do 31 maja 2021r.
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 8 posiedzeniach, w trakcie których podjął  66 uchwał oraz przygotował 3 projekty uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
1. Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1225R ul. Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim na długości 200m.” Wykonawca: MPDiM Sp. o.o. z Rzeszowa,  Koszt: 198 054,65 zł.
 
2. Dobiega końca realizacja inwestycji pn.:
1)  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wiercany na dł. 204m”. Wykonawcą jest Pan Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Koszt: 341 158,50 zł brutto.
2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś na długości 550m” Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Koszt: 733 960,36 zł.
 3. Podpisano umowę realizację zadania pn: „Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w m. Kozodrza w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu”. Inwestycja będzie realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 60%. Wykonawcą jest REMOST Sp. z o.o. z Dębicy Całkowity koszt wynosi 4 961 512,03 zł.
 4. Zatwierdzono postępowanie na: „Koszenie poboczy i skarp rowów w ciągu dróg powiatowych”. Zakres obejmuje dwukrotne koszenie ok. połowy dróg powiatowych. Koszt to 41 223,60 zł. Pozostała część dróg powiatowych koszona będzie z wykorzystaniem własnego sprzętu.
5. Zawarto umowę na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  na przebudowę ulicy powiatowej Nr 1329R Sucharskiego w Ropczycach na długości ok 650 m”. Wartość umowy: 23 370 zł brutto. Termin wykonania: 30.11.2021 r.  Wykonawca: BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa
 
6.   Podpisano umowy na:
1)  Wykonanie remontów nawierzchni dróg przy użyciu remontera oraz mieszanek mineralno – bitumicznych. Koszt to 81 813,45 zł.
2) Wykonanie remontu cząstkowego przez zalewanie spoin na drodze powiatowej Nr 1177R Wola Ociecka – Blizna. Koszt to 11 451,30 zł.
3) Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Wykonawca to Przedsiębiorstwo  Drogowe EFEKTAR z Tarnowa. Koszt 44 230,80 zł.
4) Roboty ziemne (kopanie rowów, ścinka poboczy, przebudowa zjazdów). Wykonawca to firma Pani Grażyny Madeja z Małej. Koszt: 47 527,00 zł.
 
W zakresie inwestycji
 
1. Trwają prace związane z Przebudową i termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie prowadzone są roboty związane z wymianą stolarki okiennej, remontem pomieszczeń, gdzie wymieniana była stolarka oraz roboty dotyczące wymiany opraw oświetleniowych i  zastosowanie żarówek energooszczędnych, a także remonty balkonów budynku.  Wartość umowna zadania to: 1 514 605,15 zł.
 
2. Rozpoczęły się prace przy remoncie szatni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. Wykonawcą robót jest firma REM-DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz z Dzikowca. Wartość całkowita robót to: 47 968,79 zł. Zadanie dofinansowane z PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” w kwocie: 34 000,00 zł.
 
3. Rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne i podpisano umowę na zadanie dotyczące budowy ogrodzenia wokół budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Wykonawcą robót będzie firma ALTERECO Lucjan Dziak z Nockowej. Wartość całkowita robót to: 219 300,00 zł.
 
4. Rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne i podpisano umowę na zadanie dotyczące Przebudowy kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Wykonawcą robót będzie Firma V-ZIS Kusek Spółka jawna
z siedzibą w Chorzelowie. Wartość całkowita robót to: 789 660,00 zł.
Zadanie dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
5. Otwarto oferty na zadanie dotyczące Budowy i przebudowy boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyła Firma Handlowo-Usługowa TREES-Sport Andrzej Szymański z Rzeszowa. Kwota najkorzystniejszej oferty to: 1 175 648,27 zł.  Obecnie trwa procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Zadanie dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
6. Opracowana została ekspertyza techniczna; analiza użytkowo – funkcjonalna dla zadania „Adaptacja/dostosowanie budynku po byłej szkole podstawowej
w Sędziszowie Młp. przy ul. Rynek 9 pod potrzeby rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.”.
7. Podpisana została umowa z Województwem Podkarpackim o pomoc finansową
w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odbudowa domu rodzinnego kpt. Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na utworzenie w nim izby pamięci”.
 
 
 
 
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie gminy Ropczyce:
1. W toku rozpatrywania jest zgłoszenie przebudowy ulicy powiatowej, tj: ul. Wyszyńskiego w Ropczycach, polegającej na budowie chodnika w ciągu tej ulicy.
Inwestor: Powiat Ropczycko- Sędziszowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach.
2. W toku rozpatrywania jest przebudowa drogi powiatowej Lubzina-Paszczyna, polegająca na budowie chodnika w m. Lubzina.
Inwestor: Powiat Ropczycko- Sędziszowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach.
 
Na terenie gminy Sędziszów Młp:
1. Wydano pozwolenie na budowę i przebudowę boisk sportowych przy LO w Sędziszowie Młp.
Inwestor: Powiat Ropczycko- Sędziszowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach.
2. W toku postępowania jest sprawa budowy ulicy św. Antoniego w Sędziszowie Młp.
Inwestor: Gmina Sędziszów Młp. z siedziba przy ul. Rynek 1 w Sędziszowie Młp.
3. W toku postępowania jest sprawa budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowejz wylotem do stawu Skrzynczyna
Inwestor: Gmina Sędziszów Młp. z siedziba przy ul. Rynek 1 w Sędziszowie Młp.
 
W zakresie edukacji
 
Zarząd Powiatu w dniu 27 kwietnia br. wyraził zgodę na uruchomienie nauki
w nowych zawodach:
- w  Technikum Nr 1  w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach – technik ceramik.
- w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych  Sędziszowie Młp. - technik stylista.  
- w Szkole Policealnej Zespołu Szkół Technicznych  Sędziszowie Młp. - opiekun osoby starszej .
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Zarząd powiatu przedłużył powierzenie stanowisk dyrektorów dwóch placówek oświatowych do dnia 31 sierpnia 2025 roku.     

 1. Dyrektora Zespołu Szkół im. ks dra Jana Zwierza w Ropczycach Panu Mariuszowi Pilchowi.
 2. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach Pani Marzenie Jakubek.
Dokonano oceny działalności WTZ Caritas w Ropczycach i WTZ
w Wielopolu Skrz. za 2020 r. Działalność obu WTZ oceniono pozytywnie.
Dokonano oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno - demograficznej. Ocena zasobów została przedstawiona Radzie Powiatu w systemie eSesja .
 
Briefing
W poniedziałek, 10 maja br. odbyła się konferencja prasowa, której wiodącym tematem było zamknięcie oddziału COVID-owego w sędziszowskim szpitalu oraz funkcjonowanie powstałych Punktów Szczepień Powszechnych na terenie Powiatu.
 
Spotkanie w Kolbuszowej
 30 kwietnia br uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym poprawy układu komunikacyjnego, na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego i powiatu kolbuszowskiego, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.
W spotkaniu wzięli udział Parlamentarzyści i Samorządowcy.
Głównym celem spotkania było omówienie działań zmierzających do poprawy jakości i standardu dróg w regionie oraz do lepszego skomunikowania autostrady A4 z siecią istniejących dróg w powiecie ropczycko-sędziszowskim i powiecie kolbuszowskim.
Proponowanym rozwiązaniem była przebudowa drogi wojewódzkiej 987 relacji Kolbuszowa- Sędziszów Małopolski, która stanowi ciąg komunikacyjny od drogi krajowej nr 94, zlokalizowanej na terenie gminy Sędziszów Małopolski, do Kolbuszowej. Dyskusja dotyczyła także rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Czarna Sędziszowska w obrębie autostrady A4 celem budowy węzła.
Na zakończenie obecni Parlamentarzyści i Samorządowcy złożyli podpis na dokumencie  wystosowanym do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla w sprawie  ujęcia wskazanych inwestycji w perspektywie finansowej na kolejne lata.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 8 posiedzeń, podczas których podjęto  52 uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 6 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Podpisane zostały umowy oraz rozpoczęta została realizacja następujących zadań:
 
1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś na długości 550 m. Koszt zadania wynosi 733 960,36 zł. Wykonawcą jest Eurovia Polska S.A.
2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R ul. Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim na długości 200 m. Koszt zadania wynosi 198 054,65 zł. Wykonawcą jest MPDiM Sp. o.o. z Rzeszowa. Termin zakończenia planowany jest 30 czerwca br.
 
Wybrany został wykonawca zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wiercany na długości 204 m”.
Wykonawcą jest F.U.H. Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Koszt inwestycji wynosi 341 158,50 zł brutto.
 
Podpisana została umowa na zakup urządzenia TOPO.BOX służącego do rejestracji ruchu drogowego. Urządzenie to umożliwi wykonywanie pomiarów i analiz natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych. Jest to jeden z ustawowych obowiązków zarządcy drogi, służący m.in. planowaniu inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej pod kątem dostosowania do potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dostawcą urządzenia jest Firma Victronic z Kędzierzyna Koźla za kwotę 22 878 zł.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie na dostawę znaków drogowych. Wykonawcą jest WIMED Sp. z o.o. z Tuchowa za kwotę  103 439,80  zł. Termin wykonania planowany jest w  II kwartale br.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina–Okonin. Wykonawcą jest BetaProjekt P. Beata Charchut z  Rzeszowa za kwotę 91 170,00 zł brutto. Termin wykonania planowany jest 30 grudnia br.
 
Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów–Sędziszów Małopolski–Boreczek”.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Zdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie na jednorazowe sprzątanie chodników i jezdni przy chodnikach w ciągach dróg powiatowych w roku 2021 na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. Wykonawcą jest Z.H.U. P. Grażyna Madeja z Małej za kwotę  34 294,95 zł brutto. Termin wykonania planowany jest 30 czerwca br.
 
Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary–Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu”. Na zadanie to złożony został w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania wyniesie 4 564 000,00 zł.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej  na przebudowę ulicy powiatowej Nr 1329R Sucharskiego w Ropczycach polegającej na budowie chodnika - odcinek o długości ok. 600 m.  Wykonawcą jest  BetaProjekt P. Beata Charchut z Rzeszowa. Koszt zadania wynosi 23 370,00 zł brutto.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie na sprzątanie ulic i chodników powiatowych w roku 2021 na terenie miasta Ropczyce i miasta Sędziszów Małopolski. W Ropczycach zadanie to będzie realizował P. Grzegorz Ozga z Niedźwiady, zaś w Sędziszowie Małopolskim Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Sp. z o.o.
 
Zatwierdzone zostało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś w km 3+080. Wykonawcą jest KREO-MOST P. Krzysztof Kanach z Rzeszowa za kwotę 6 000,00 zł brutto. Zakres robót obejmował będzie przebudowę obiektu mostowego wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika na odcinku ok. 400 m. Termin wykonania planowany jest 
30 grudnia 2021 r. Docelowo planowane jest złożenie wniosku na realizację tego zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2022 roku.
 
03 marca br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej  na przebudowę drogi powiatowej Nr 1336 R Sielec–Będziemyśl–Dąbrowa, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Będziemyśl na długości ok. 500 m. Wykonawcą jest BetaProjekt P. Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 11 808,00 zł brutto. Termin wykonania planowany jest 31 sierpnia br.
 
W związku z korzystaniem  z  dróg powiatowych przez PGNiG S.A., co związane jest z działalnością polegającą na wydobyciu gazu na terenie powiatu, udało się podpisać kolejne porozumienie, na mocy którego powiat otrzyma w tym roku jako rekompensatę 60 tys. zł na utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w m. Sielec i Iwierzyce.
 
Zarząd Powiatu zawarł wstępne porozumienie z GDDKiA Oddział w Rzeszowie dotyczące przejęcia drogi serwisowej wzdłuż autostrady A4, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski (ul. Jagiellończyka) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1329R Zdżary–Witkowice w m. Borek Mały. Długość odcinka wynosi ok. 2,9 km. Po wydzieleniu działek pod pas drogowy i wygaszeniu trwałego zarządu GDDKiA, planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę tego odcinka w celu dostosowania do parametrów drogi powiatowej i docelowo zaliczenie do kategorii dróg powiatowych.
 
Wykonany został remont zapadniętego odcinka chodnika w okolicy cmentarza przy ul. Piłsudskiego w Ropczycach. W trakcie realizacji jest wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy kościoła parafialnego w Lubzinie w ciągu drogi powiatowej Paszczyna–Lubzina.
 
09 lutego br. zawarta została umowa z Wykonawcą  PPHU WOJTEX P. Wojciech Pasich z Krakowa na dostawę 300 ton soli drogowej luzem niezbrylającej się do zimowego utrzymania dróg powiatowych na kwotę  88 191,00 zł brutto. Była to dodatkowa dostawa, niemal w całości wykorzystana do zimowego utrzymania w bieżącym sezonie.
 
Podjęte zostały działania związane z bieżącymi pracami  utrzymaniowymi na ciągach dróg powiatowych przez pracowników terenowych wydziału dróg z wykorzystaniem posiadanego sprzętu (udrażnianie kratek ściekowych, odblokowywanie przepustów pod drogami, doraźne uzupełnianie ubytków w jezdni masą na zimno, uzupełnianie i wymiana oznakowania, itp.)
 
Zdemontowane zostały  siatki przeciwśnieżne, które corocznie ustawiane są przed rozpoczęciem okresu zimowego utrzymania na odcinkach dróg powiatowych szczególnie narażonych na zawiewanie.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na pierwsze zadanie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.
W ustalonym terminie wpłynęło łącznie 17 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ALTERECO Lucjan Dziak z Nockowej.
Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 1 514 605,15 zł, okres realizacji inwestycji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W ramach tego zadania wystąpiły oszczędności poprzetargowe w wysokości ponad 980 tysięcy złotych. Zarząd Powiatu będzie wnioskował do Wojewody Podkarpackiego o możliwość wykorzystania tych środków na wykonanie dodatkowego zakresu robót budowlanych wewnątrz budynku.
 
Wszczęte zostało drugie postępowanie o zamówienie publiczne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tym razem na zadanie dotyczące przebudowy kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.
Kwota środków jaką Powiat otrzymał z RFIL na to zadania wynosi 1 000 000 zł.
 
Województwo Podkarpackie udzieliło Powiatowi Ropczycko–Sędziszowskiemu pomoc finansową w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odbudowa domu rodzinnego kpt. Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na utworzenie w nim izby pamięci”.
W ramach I etapu tego zadania opracowana zostanie ekspertyza techniczna, program funkcjonalno–użytkowy dla odbudowy budynku i zagospodarowania terenu oraz kompleksowa dokumentacja projektowa.
 
W lutym br. do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do Urzędu Marszałkowskiego złożone zostały wnioski o dofinansowanie kontynuacji prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkowym budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
W bieżącym roku planowany jest remont schodów i cokołu elewacji.
Wartość kosztorysowa robót wynosi 215 051,39 zł, w tym planowane dofinansowanie stanowi 100 000,00 zł.
 
W marcu br. podpisana została umowa w ramach programu „Stabilne zatrudnienie–osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej”.
W ramach tego zadania wykonany zostanie kompleksowy remont szatni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach.Wartość kosztorysowa robót wyniesie 46 877,78 zł, w tym przyznane dofinansowanie z PFRON stanowi 34 000,00 zł.
 
W marcu br. do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu złożony został wniosek na budowę i przebudowę boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
Zamierzeniem inwestycyjnym zaplanowanym we wniosku jest wykonanie: boiska do siatkówki, boiska do koszykówki, kortu tenisowego oraz bieżni prostej 4-torowej o nawierzchniach poliuretanowych. Kompleks sportowy zostanie oświetlony, ogrodzony i wyposażony w niezbędny sprzęt.
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 640 000 zł, w tym planowane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowi 800 000 zł.
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie gminy Ropczyce:
1.Wydano pozwolenie na budowę drogi gminnej w miejscowości Ropczyce-Witkowice. Inwestorem jest Burmistrz Ropczyc;
2.Wydano pozwolenie na budowę drogi gminnej -przedłużenie ul. Przemysłowej w Ropczycach. Inwestorem jest Burmistrz Ropczyc;
3.Wydano pozwolenie na budowę budynku biurowo-socjalnego z częścią laboratorium w miejscowości Ropczyce. Inwestorem jest  EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc;
4.Wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach. Inwestor: SGL DEWELOPER 1 s.c.s Lecki i Grzybek z siedzibą w Rzeszowie;
5.Wydano pozwolenie na przebudowę dworca autobusowego w Ropczycach. Inwestorem jest Gmina Ropczyce.
6.W toku postępowania jest sprawa przebudowy kompleksu basenów zewnętrznych w miejscowości Ropczyce. Inwestorem jest Gmina Ropczyce.

Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie:
 
1.Wydano pozwolenie na przebudowę dworca autobusowego w Wielopolu Skrzyńskim.Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie;
2.Wydano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w Broniszowie. Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.

Na terenie gminy Iwierzyce:
 
1.Wydano pozwolenie na rozbudowę szkoły podstawowej w Olchowej.
Inwestorem jest Gmina Iwierzyce;
2.Wydano pozwolenie na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-biurową w miejscowości Sielec. Inwestorem jest Code Buisnes Solutions Sp. j. Dominik Żuczek z siedzibą w Sielcu 1.
Na terenie Gminy Sędziszów Małpolski:
Wydano pozwolenie na budowę i przebudowę boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
23 marca br. w Urzędzie Gminy w Sędziszowie Małopolskim podpisany został list intencyjny pomiędzy Starostą i Wicestarostą Powiatu a Burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego w sprawie przekazania przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 na rozbudowę Szpitala Powiatowego im.  Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim. Podpisanie listu stwarza możliwość uruchomienia czynności formalno-prawnych, w tym podjęcie niezbędnych uchwał.
 
Zarząd Powiatu ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie w 2021 roku w wysokości 4 275,00 złotych.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto  30 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 7 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zatwierdzone zostały przetargi nieograniczone na:
 
1)Przebudowę drogi powiatowej Niedźwiada przez wieś na długości 550 metrów. Do realizacji zadania przyjęta została oferta Eurovi Polska S.A. z Bielan Wrocławskich za kwotę 733 960 złotych.
2)Przebudowę ulicy powiatowej Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa za kwotę 198 054 złotych.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Końcem ubiegłego roku, w ramach kolejnego naboru wniosków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożone zostały dwa kolejne  wnioski na:
 
1)Budowę i przebudowę bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno–socjalnego (w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki), magazynowego oraz miejsca do składowania materiałów sypkich z częściową rozbiórką i przebudową istniejącego budynku magazynowo–warsztatowego zaplecza bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych.
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 640 000 zł.
2)Budowę i przebudowę boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
W ramach inwestycji powstaną boiska do: siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego oraz bieżnia prosta 4-torowa o nawierzchniach poliuretanowych. Kompleks sportowy zostanie oświetlony, ogrodzony i wyposażony w niezbędny sprzęt. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 800 000 zł.
 
Wszczęta została procedura o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na zadania, na które powiat otrzymał już dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj.
 
1)Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.
Wartość kosztorysowa inwestycji i zarazem kwota dotacji na to zadanie wynosi 2 500 000 zł. (100%)
 
2)Przebudowa kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.
Wartość kosztorysowa inwestycji i zarazem kwota dotacji na to zadanie wynosi 1 000 000 zł. (100%)
 
Termin realizacji tych inwestycji planowany jest  od m-ca  marca do grudnia br.

W zakresie Architektury i Budownictwa
 
Na terenie gminy Ropczyce:
1)Wydano pozwolenie na budowę zespołu budynków obsługi technicznej na potrzeby istniejącego zakładu: budynku socjalno-biurowego, budynku remontowo-montażowego i budynku magazynowego w Ropczycach. Inwestorem są Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., z siedzibą w Warszawie.
2.W toku postępowania jest sprawa budowy dworca autobusowego w Ropczycach. Inwestorem jest Gmina Ropczyce.
3.W toku postępowania jest sprawa budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach. Inwestorem jest firma SGL DEWELOPER 1 S.C. S. Lecki, B Grzebyk, z siedzibą w Rzeszowie.
4.W toku postępowania jest sprawa budowy drogi gminnej w miejscowości Ropczyce (ul. Ogrodnicza). Wnioskodawcą jest Burmistrz Ropczyc
5.W toku postępowania jest sprawa budowy drogi gminnej (przedłużenie ul. Przemysłowej) w miejscowości Ropczyce. Wnioskodawcą jest Burmistrz Ropczyc.
6.Wydano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę kaplicy Św. Wojciecha
w Gnojnicy. Inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka Św Jakuba Apostoła Starszego z siedzibą w Górze Ropczyckiej.
 
Na terenie gminy Sędziszów Małopolski:
1.W toku postępowania jest sprawa budowy trzech budynków handlowo-usługowych w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest firma „MAGBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
2.W toku postępowania jest sprawa przebudowy mostu na potoku „Budzisz” w ciągu ul. powiatowej 3-Maja w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
 
Na terenie gminy Iwierzyce:
W toku postępowania jest sprawa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Olchowej o salę gimnastyczną. Inwestorem jest Gmina Iwierzyce.
 
Na terenie gminy Ostrów:
W toku postępowania są trzy sprawy dotyczące budowy farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW w Skrzyszowie. Inwestorem jest firma SIG POLSKA PORTFOLIO 5 Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie.
 
Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie:
1.Wydano pozwolenie na przebudowę obiektu mostowego w m. Brzeziny. Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.
2.W toku postępowania jest sprawa przebudowy dworca autobusowego w Wielopolu Skrzyńskim. Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.
 
W 2020 r. wydanych zostało ogółem 815 pozwoleń na budowę, przyjętych zostało 454 zgłoszenia robót budowlanych oraz  235 zgłoszeń z projektem.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
04 stycznia br. zawarty został list intencyjny pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim a Uniwersytetem Rzeszowskim wyrażający wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie przeprowadzania sondażowych badań archeologicznych dotyczących kopca zwanego „tatarskim”, położonego w Ropczycach-Witkowicach, wpisanego do rejestru zabytków. Badanie archeologiczne będzie miało na celu rozpoznanie charakteru oraz historycznej wartości obiektu, co z kolei pozwoli na zaplanowanie odpowiednich działań zabezpieczających i rewitalizacyjnych. Podpisany list intencyjny nie tworzy żadnych zobowiązań finansowych.
 
26 stycznia br. Zarząd Powiatu odbył posiedzenie z udziałem Burmistrza,  Wiceburmistrza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sędziszów Małopolski. Wiodącym tematem posiedzenia było ustalenie porozumienia z Gminą Sędziszów Małopolski w sprawie przejęcia budynku po Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim.
 
13 i 15 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Plebiscytu Sportowego za 2019 rok.  Z uwagi na sytuację epidemiczną, nie było możliwe zorganizowanie VI Powiatowej Gali Sportu. Przedstawiciele władz w osobach:  Starosta – Witold Darłak, Wicestarosta – Bernadeta Frysztak, Etatowy Członek Zarządu i jednocześnie Przewodniczący Kapituły Konkursowej – Andrzej Bączkowski, wręczyli laureatom statuetki oraz bony pieniężne, wyrażając przy tym słowa uznania dla nagrodzonych za ich zaangażowanie i osiągnięcia w dziedzinie sportu.
 
29 stycznia br. zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu regulaminem oficjalnie rusza VII plebiscyt na najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2020 roku.
Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem Portalu RRS24.NET
 
Od stycznia br. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Ropczycach rozpoczyna prowadzenie zajęć w Sędziszowie Małopolskim. W związku
z zaplanowanymi działaniami dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz planowanym poszerzeniem oferty Poradni o nowe formy wsparcia, pozyskane zostały trzy sale diagnostyczno-terapeutyczne w budynku byłej Szkoły Podstawowej. W nowych pomieszczeniach prowadzona będzie między innymi diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej, zajęcia grupowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Trening Zastępowania Agresji, warsztaty, szkolenia. Realizacja powyższych działań z pewnością ułatwi mieszkańcom Gminy Sędziszów Małopolski dostęp do pomocy organizowanej przez specjalistów Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Ropczycach.
 
14 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyło się spotkanie Władz Powiatu z Przedstawicielami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz Samorządów Gminnych dotyczące ustalenia organizacji
i przebiegu szczepień przeciwko COVID-19  na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Według stanu na dzień 26 stycznia br. zaszczepionych przeciwko Civid-19 na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego ogółem  zostało 596 osób, w tym:
 
Personel Szpitala                           -79
POZ                                                   -35
ZOZ                                                  -192
NZOZ studenci medycyny             -67
Personel aptek                               -19
DPS pracownicy                             -64
DPS mieszkańcy                            -48
GOPS                                                -11
Sanepid                                            -14
Rodzina personelu medycznego  -32
Osoby 80+                                         -34
Osoby powyżej 70+                          -1
 
Do 31 grudnia 2020 roku w Szpitalu Powiatowym im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim wykonanych zostało 3946 testów w kierunku COVID-19, tym 1250 stanowią testy pozytywne.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto  24 uchwały zarządu powiatu oraz przygotowane zostały 3 projekty uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 

Zakończona została realizacja oraz przeprowadzone zostały odbiory końcowe następujących inwestycji drogowych:

 
1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Młp.-Bystrzyca- Wielopole Skrz. polegająca na budowie chodnika w m. Nawsie na długości 383 m. Wykonawcą była firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady za kwotę
412 658,84 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie dofinansowuje przedmiotową inwestycję w kwocie 60 000 zł.;
2)Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w m. Bystrzyca. Jest to kontynuacja programu pn. „Przebudowa mostów jako kontynuacja Programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”, współfinansowanego w 50% z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Koszt zadania wynosi 1 061 643,04 zł. Wykonawcą była Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.
3)Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Witosa w Ropczycach na długości 248 m. Wykonawcą była firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego za kwotę 332 947,69 zł.
4)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka-Kamionka w m. Ocieka, polegająca na przebudowie nawierzchni drogi na długości 580 m. W ramach tej inwestycji wykonano stabilizację gruntu cementem, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz ułożono warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno–asfaltowej. Wykonawcą była firma Eurovia Polska S.A. za kwotę 453 389,84 zł.

Ogłoszone zostały  przetargi nieograniczone na realizację następujących zadań:

 
1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś na długości 550 m;
2)Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1225R Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim;
3)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie, polegająca na budowie chodnika w m. Wiercany.
Termin zakończenia planowany jest 30 czerwca 2021 roku.

Zakończone zostały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznych na:

1)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1296R Dębica–Wielopole Skrzyńskie w m. Brzeziny. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę nawierzchni drogi na łącznej długości 3 240 m oraz budowę chodnika o szer. 2,0 m na długości 700 m;
2)Przebudowę ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach, polegającą na budowie chodnika o szerokości 2,0 m na długości 681 m, na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Szkolnej;
3)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1287R Lubzina–Paszczyna w m. Lubzina, polegającą na budowie chodnika na długości 735 m, na odcinku od istniejącego chodnika do granicy powiatu.

Prowadzone są działania związane z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych z uwagi na warunki pogodowe przede wszystkim w zakresie lokalnego zwalczania śliskości oraz bieżące prace utrzymaniowe.

 

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

 
W ramach środków z  Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wsparcie projektów inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego  powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 500 000 zł na 2 złożone wnioski tj.:
1)Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Kwota dotacji wynosi 2 500 000 zł.
2)Przebudowa kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. gdzie przedmiotem inwestycji jest przebudowa kotłowni gazowej w tym wymiana pieców co, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji solarnej w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Kwota dotacji wynosi 1 000 000 zł.
Termin realizacji tych inwestycji planowany jest od marca do grudnia 2021 r.
 
Do  28 grudnia br. w ramach kolejnego naboru wniosków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożone zostaną kolejne 2 wnioski, tym razem na:
 
1)Budowę i przebudowę bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno–socjalnego (w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki), magazynowego oraz miejsca do składowania materiałów sypkich z częściową rozbiórką i przebudową istniejącego budynku magazynowo–warsztatowego zaplecza bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych.
2)Budowę i przebudowę boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
W ramach inwestycji powstaną: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do tenisa ziemnego oraz bieżnia prosta 4-torowa o nawierzchniach poliuretanowych. Kompleks sportowy zostanie oświetlony, ogrodzony i wyposażony w niezbędny sprzęt.
 
Opracowane zostały  dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla zadań:
1)Budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
2)Budowa ogrodzenia wokół budynku zabytkowego Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.

W zakresie Architektury i Budownictwa
 
W toku postępowania są sprawy:
1)Budowy zespołu budynków obsługi technicznej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji materiałów ogniotrwałych w Ropczycach. Inwestorem są Zakłady Magnezytowe w Ropczycach
2)Przebudowy targowiska w Ropczycach, polegającej na budowie budynku sanitarno - usługowego. Inwestorem jest Gmina Ropczyce
3)Budowy dworca autobusowego w Ropczycach. Inwestorem jest Gmina Ropczyce.
4)Budowy drogi gminnej w Ropczycach przy ul. Ogrodniczej. Inwestorem jest Burmistrz Ropczyc.
5)Budowy drogi gminnej – przedłużenie ul. Przemysłowej w Ropczycach. Inwestorem jest Burmistrz Ropczyc.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na zadanie pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2021 roku” .
Do realizacji zadania (spośród 7 ofert) przyjęta została oferta  Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA” z siedzibą w Rzeszowie.  Dotacja na finansowanie tego zadania wynosić będzie 126 060 złotych.
W ramach dotacji Fundacja zobowiązana jest do prowadzenia od 1 stycznia 2021 roku:
1)Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Sędziszowie Młp., Iwierzycach, Ostrowie i Wielopolu Skrzyńskim;
2)Punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją zlokalizowanego w Sędziszowie Młp. i w Ropczycach;
3)Realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 
W zakresie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  w 2020 roku do 30 listopada br.   339 osób zwróciło się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
1)W punkcie prowadzonym przez radców prawnych i adwokatów w Starostwie Powiatowym w Ropczycach - 122 osoby;
2)W punkcie prowadzonym przez radców prawnych w Starostwie (2 dni w tygodniu) oraz w Gminach: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie  - 123 osoby;
3)W punkcie prowadzonym przez adwokatów w Sędziszowie Młp. i w Ropczycach
w zakresie poradnictwa obywatelskiego  - 108 osób.
 
Łącznie we wszystkich trzech punktach udzielonych zostało 359 porad prawnych.
 

            Z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Powiat uzyskał dotację celową w wysokości 140 000,00 zł.

Dziesięć placówek, dla których Powiat Ropczycko–Sędziszowski jest organem prowadzącym, otrzymało środki na zakup pomocy dydaktycznych w postaci 68 laptopów, 1 interaktywnego monitora dotykowego oraz 1 projektora ultrakrótkoogniskowego.
Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Podpisana została umowa z Wojewodą Podkarpackim, w wyniku której przyznana została dla powiatu dotacja celowa w wysokości 200 000,00 złotych  na rozbudowę lub modernizację przyszpitalnej instalacji tlenowej
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę lub modernizację przyszpitalnej instalacji tlenowej wraz z niezbędnymi zakupami i robotami towarzyszącymi w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim.
Zadanie ma zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 13 posiedzeń, podczas których podjęto  70 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 8 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zakończona została  realizacja następujących inwestycji drogowych:
1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika w m. Skrzyszów” na długości 313 m. Koszt tej inwestycji wyniósł 349 776,83 zł. Wykonawcą była Firma P. Andrzeja Gawlika  z Sędziszowa Małopolskiego. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu gminy Ostrów;
2)Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina.
Obejmowała ona przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniem do 6,0 m na długości 1070 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287R Paszczyna– Lubzina w kierunku Brzezówki, budowę jednostronnego chodnika po stronie lewej na długości 435 m oraz 11 metrowego odcinka  chodnika po stronie prawej w celu wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych. Wykonawcą było  Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe S.A. z Dębicy. Koszt realizacji tej inwestycji wynosi 1 630 368,90 zł, w tym  dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 959 578,00 zł. Udział własny powiatu to kwota 639 720,24 zł;
3)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Cierpisz-Krzywa-Olchowa w miejscowości Krzywa na długości 246 metrów. Wykonawcą była Firma P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady za kwotę 220 985 złotych.

W trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje drogowe:

1)Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej  Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca. Jest to kontynuacja programu.: Przebudowa mostów jako kontynuacja Programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego współfinansowanego w 50% z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Koszt zadania wynosi 1 061 643,04 zł. Wykonawcą jest Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Termin zakończenia planowany jest 10 grudnia br. 

2)Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Witosa w Ropczycach
na długości 248 m.
Wykonawcą jest firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość zadania wyniesie 332 947,69 zł. Termin zakończenia planowany jest 11 grudnia br.
 
3)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka-Kamionka w m. Ocieka polegającej na przebudowie nawierzchni drogi na długości 580 m. Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A. Wartość zadania wyniesie 453 389,84 zł.
 
4)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Młp.-Bystrzyca- Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Nawsie na długości 383 m. Wykonawcą jest firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Koszt zadania wynosi 412 658,84 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie dofinansowuje przedmiotową inwestycję w wysokości 60 000 złotych.
Termin zakończenia planowany jest 10 grudnia br.

Podpisane zostały umowy na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych:

1)Zadanie Nr 1 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów ulic powiatowych na terenie miasta Ropczyce. Wykonawca: P.H.U. ANTRANS Mariusz Antoszewski z Ropczyc, za cenę 128 703,60 zł, stawka za 1 dzień – 2 484,00 zł brutto.
2)Zadanie Nr 2 - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów chodników powiatowych na terenie miasta Ropczyce Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady za cenę 133 507,44 zł, stawka za 1 dzień – 3 175,20 zł brutto.
3)Zadanie Nr 3 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów ulic powiatowych na terenie miasta Sędziszów Małopolski. Wykonawca: Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja z Małej, za cenę 78 084,00 zł, stawka za 1 dzień – 1 566,00 zł brutto.
4)Zadania Nr 4 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów chodników powiatowych na terenie miasta Sędziszów Małopolski Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady za cenę 103 508,82 zł, stawka za 1 dzień – 3 240,00 zł brutto.

5)
Podpisane zostały także umowy na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich.
W sezonie  zimowego utrzymania sieci dróg zamiejskich będziemy dysponować Sześcioma płógopiaskarkami, pługiem dwustronnym, odśnieżarką wirnikową ciągnikową oraz ładowarką do załadunku materiałów uszorstniających.
Cena godziny pracy pługopiaskarek wynosi od 313,20 do 378 złotych brutto.
 
Na bieżąco trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg powiatowych, których efekty są dostrzegane przez mieszkańców.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Zakończony został remont przy zabytkowym pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w ramach zadania pn.: „Rekonstrukcja werandy na parterze budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.
Wartość robót wyniosła 258 578,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowi 40 000 zł, oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
wynosi 40 000 zł – łącznie 80 000 zł.
 
Zakończony został  remont i dostawa sprzętu i wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Ropczycach, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Ropczycach.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na które Podkarpacki Kurator Oświaty przekazał dotację celową w wysokości prawie 80 000 zł.
Za kwotę ponad 100 000 zł Starostwo Powiatowe w Ropczycach doposaży i poprawi standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni).
 
W m-cu wrześniu br. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego złożone zostały 4 wnioski o pozyskanie środków finansowych na następujące inwestycje:
 
1)Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno–socjalnego (w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki), magazynowego oraz miejsca do składowania materiałów sypkich z częściową rozbiórką i przebudową istniejącego budynku magazynowo–warsztatowego zaplecza bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych.
Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 2 640 000 zł.
 
2)Budowa parku polisensorycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa parku polisensorycznego z placem zabaw, boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Ropczycach.
Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 650 000 zł.
 
3)Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i termomodernizacja budynku DPS w Rudzie, remont kuchni oraz zakup wyposażenia i sprzętu.
Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 4 465 000 zł.
 
4)Przebudowa kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kotłowni gazowej w tym wymiana pieców co, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji solarnej w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.
Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 1 050 000 zł.
 
W przypadku otrzymania dotacji na realizację przedmiotowych inwestycji założono, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych sfinansuje 100% kosztu danej inwestycji.
 
Wszczęte zostało postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ogrodzenia wokół budynku zabytkowego Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.
Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono wstępną procedurę uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w zakresie koncepcji projektowej na rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i budowę nowego nawiązującego charakterem do ogrodzenia historycznego.
 
Trwają prace związane z  opracowywaniem  Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030 oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Zakończony został już I etap konsultacji społecznych. Dokumentami będącymi przedmiotem konsultacji były: diagnoza społeczno-gospodarcza; wizja, misja oraz cele strategiczne i szczegółowe.
Elementem konsultacji było także wypełnienie ankiety, która stanowi aktywny wkład w opracowanie strategii oraz pozwoli na uwzględnienie rzeczywistych potrzeb powiatu. Wyniki z ankiety będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.
Aktualnie trwa II etap, który dotyczy konsultacji projektów kluczowych stanowiących przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
Po zakończeniu procesu konsultacji w zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, Zarząd Powiatu przyjmie projekt dokumentu i przedstawi do konsultacji Przewodniczącym Klubów Radnych Powiatu Ropczycko– Sędziszowskiego.
Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ww. dokumentów przez Radę Powiatu.
 
W zakresie geodezji
 
Zarząd zaakceptował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez rozbudowę bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Wykonawcą zadania jest Spółka cywilna Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z Rymanowa za kwotę 60 665,60 złotych.

W zakresie Architektury i Budownictwa
 
Na terenie gminy Ropczyce
1)W toku postępowania jest sprawa budowy drogi gminnej w miejscowości Ropczyce. Wnioskodawcą jest Burmistrz Ropczyc.
2)Przebudowy targowiska w Ropczycach, polegająca na budowie budynku usługowego. Inwestorem jest gmina Ropczyce.
 
Na terenie gminy Sędziszów Małopolski
1)W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest POLKOMTEL INFRASTRUKTURA z Warszawy
2)Wydano pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY Inwestorem jest P4 SP.Z.O.O z Warszawy
3)Zmiana pozwolenia na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp, polegająca na budowie segmentu „D”, tj. zakładu diagnostyki obrazowej i bloku operacyjnego. Inwestorem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach .
 
Na terenie gminy Iwierzyce w toku postępowania jest sprawa rozbudowy publicznej szkoły podstawowej w Nockowej. Inwestorem jest Gmina Iwierzyce.
Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w toku postępowania jest sprawa przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny. Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz  z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2021 roku. Łącznie złożonych zostało 7 ofert. Obecnie trwają prace Komisji Konkursowej.
 
Pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowało Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014-2019. Powiat Ropczycko-Sędziszowski w kategorii "POWIATY" znajduje się na wysokim 41 miejscu (na 314 pozycji). Wydatki ze środków unijnych per capita mieszkańca naszego powiatu ustalono na kwotę 445, 97 zł. Ranking daje szansę przyjrzeniu się jak wyglądają dotychczasowe sukcesy w realizacji projektów UE, a także potwierdza, iż środki Unii Europejskiej stwarzają szansę na podejmowanie znaczących działań rozwojowych na wielu płaszczyznach życia.


Z początkiem listopada br. został utworzony w Szpitalu Powiatowym im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim Oddział dla pacjentów z COVID-19. Reorganizacja szpitala pozwoliła wydzielić niezbędny dla obecnych czasów Oddział Covidowy z istniejącego Oddziału Neurologii. Natomiast Oddział Chorób Wewnętrznych podzielono na Oddziały Wewnętrzny i Neurologii dysponujące po 20 łóżek każdy. Utworzenie nowo powstałego w strukturze Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim Oddziału Covidowego było koniecznością, ze względu na dużą liczbę pacjentów chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji, dla których brakuje miejsc w innych szpitalach, a także dla pacjentów oczekujących na wynik testu. Przyczyni się to do uwolnienia miejsc z izolatek w Oddziałach Wewnętrznym, Neurologii i Izby Przyjęć.
Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim został przeorganizowany w taki sposób, aby usprawnić pracę personelu medycznego,  jak również zwiększyć bezpieczeństwo i dostęp pacjentów do leczenia. Pacjenci z dodatnim wynikiem COVID – 19 są odizolowani od pozostałych, tym samym nie stwarzają źródła zagrożenia dla innych.
 
W m-cu listopadzie br. z Agencji Rezerw Materiałowych powiatowa służba zdrowia otrzymała:
- kontener do triagu – 1 szt.,
- kombinezony – 1 200 zł.,
- osłony na buty – 500 szt.,
- FFP3 – 1 000 szt.,
- FFP2 – 5 760 szt.,
-  fartuchy medyczne niejałowe – 1 480 szt.,
- fartuchy medyczne jałowe – 1 000 szt.,
- maseczki chirurgiczne – 38 400 szt.,
- rękawiczki jednorazowe – 40 000 szt.,
- czepki chirurgiczne – 500 szt.
- środki do dezynfekcji powierzchni – 41 kanistrów a 51.
           
Powiat Ropczycko–Sędziszowski przekazał 147 000, 00 zł. na zakup Detektora Cyfrowego do Pracowni RTG w Szpitalu oraz Monitora Płodu KTG
w Przychodni rejonowej w Sędziszowie Małopolskim.
Gmina Sędziszów Małopolski przekazała 150 000, 00 zł. na zakup aparatu USG.
Gmina Ropczyce przekazał 100 000, 00 zł. dzięki czemu Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim został doposażony w respirator.
Gmina Iwierzyce przekazała 30 000, 00 zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji.
Gmina Ostrów przekazała 30 000, 00 zł. na komorę laminarną do Laboratorium Analitycznego w Sędziszowie Małopolskim,
Gmina Wielopole Skrzyńskie przekazała 15 000, 00 zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji  Ambulansów ratownictwa Medycznego.
 
W Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim wykonano instalację tlenową w dwóch dodatkowych izolatkach Izby Przyjęć, na bloku operacyjnym, w dwóch salach pooperacyjnych Oddziału Chirurgii Planowej, w Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz Sali nr 1 na Oddziale Chorób wewnętrznych, gdzie znajdują się trzy łóżka. Ponadto z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Podkarpackim otrzymaliśmy środki w wysokości 200 000, 00 zł. na wykonanie wewnętrznej instalacji tlenowej dla wszystkich pozostałych łóżek całego Szpitala Powiatowego.   
           
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przekazał granty finansowe dla Domu Pomocy Społecznej  w Rudzie w wysokości 540 000, 00 zł. oraz dla DPS w Lubzinie w wysokości 370 000,00 zł. Wskazane środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, środki ochrony osobistej, zakup łóżek oraz wyposażenie izolatek.
 
W okresie od 3 kwietnia. do 24 listopada br.  z Agencji Rezerw Materiałowych  i Caritas Rzeszów przekazane zostały środki ochrony osobistej  związane z przeciwdziałaniem zakażeniu się koronawirusem w ilości:
 
Maseczki ochronne – 50.720 szt.
Rękawiczki  - 21.400 szt.
Płyn do dezynfekcji – 4.825 litrów
Przyłbice – 1.096 szt.
Fartuchy – 833 szt.
Termometry bezdotykowe – 29 szt.
Czepki ochronne – 80 szt.
Gogle ochronne – 400 szt.
Kombinezony ochronne – 140 szt.
Środki te zostały przekazane między innymi  do DPS Lubzina, DPS Ruda, Placówek Oświatowych Powiatu, Środowiskowych Domów Samopomocy w Ropczycach i Sędziszowie Młp., Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Ropczycach i Wielopolu Skrz, Klubów Seniora, ZOZ Ropczyce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Zuzia” w Ropczycach, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ropczycach,  oraz Starostwu Powiatowemu w Ropczycach.
 
Powiat zakupił 60 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 142 200 złotych. W ramach projektu Zdalna Szkoła pozyskany został grant w wysokości 99 450 złotych, za który sfinansowanych zostało 51 laptopów wraz
z oprogramowaniem.
 
W okresie od 9 marca do 30 czerwca br. w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej łącznie poniesione zostały wydatki w wysokości 711 241,12 złotych.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 13 posiedzeń, podczas których podjęto 77 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 11 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zakończona została realizacja oraz przeprowadzone zostały odbiory końcowe następujących inwestycji drogowych: 
1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi na długości 890 m  i budowie chodnika na długości 521 m. Wartość inwestycji wyniosła 1 080 939,94 zł, z czego  udział własny powiatu wynosi 216 188,94 zł. Pozostałą część w wysokości 864 751,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe S.A. z Dębicy;
 
2)Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka–Kamionka w miejscowości Ocieka na odcinku 357 m. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo– Transportowe  P. Marek Szczęch
z Sędziszowa Małopolskiego. Koszt inwestycji wyniósł 260 980,90 zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu gminy Ostrów, która przeznaczyła w tym roku 300 000,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych
na swoim terenie;
 
3)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca– Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wiercany.
Roboty zrealizowane zostały przed terminem, który był wyznaczony na 30 września. Wykonano odcinek od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą gminną Wiercany–Brzeźnik Płd. Wartość robót wyniosła 134 677,13 zł. Wykonawcą była firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego. Inwestycja ta zrealizowana została we współpracy z Gminą Iwierzyce, która przekazała na ten cel dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł. Przebudowano również ok. 60 metrowy odcinek istniejącego chodnika oraz nawierzchnię i odwodnienie na zatoce autobusowej. Tym samym zakończono realizacje I etapu budowy chodnika w ramach posiadanej dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na dalszy odcinek do połączenia z istniejącym chodnikiem w miejscowości Iwierzyce. Prace projektowe zostały etapowane. Do końca września powiat powinien dysponować już dokumentacją na odcinek chodnika do mostu na rzece Bystrzyca.

Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, podpisano umowy i rozpoczęto realizację następujących inwestycji drogowych: 
1)Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina–Brzezówka w miejscowości Lubzina.
Zakres robót obejmuje  przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniem do 6,0 metrów na długości 1070 metrów od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287R Paszczyna–Lubzina w kierunku Brzezówki, budowę jednostronnego chodnika po stronie lewej na długości 435 m oraz 11 metrowego odcinka  chodnika po stronie prawej w celu wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych. Wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe S.A. z Dębicy. Koszt inwestycji wyniesie 1 630 368,90 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 959 578,00 zł. Udział własny powiatu stanowi 639 720,24 zł;
 
2)Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca. Jest to kontynuacja programu.: Przebudowa mostów jako kontynuacja Programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”, współfinansowanego w 50% z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Koszt zadania wynosi 1 061 643,04 zł. Wykonawcą jest Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Termin zakończenia planowany jest 10 grudnia br.;
 
3)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Skrzyszów na długości 313 m. Koszt zadania wyniesie 349 776,83 zł. Wykonawcą jest Firma Pana Andrzeja Gawlika
z Sędziszowa Małopolskiego. Termin zakończenia planowany jest 30 września br.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Młp.-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie polegającej na budowie chodnika w miejscowości Nawsie na długości  383 metry. Zakończenie zadania planowane jest 10 grudnia br..;

W ramach oszczędności poprzetargowych związanych z przebudową mostu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na:
 
1)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka-Kamionka w miejscowości Ocieka polegającej na przebudowie nawierzchni drogi na długości 580 m; Termin wykonania planowany jest 11 grudnia br.
2)Budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Witosa w Ropczycach na długości 248 m. Termin wykonania planowany jest 11grudnia br.

Przeprowadzone zostało otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie. Jedyną ofertę złożył P. Michał Hul Projekt-Consulting. Cena oferty wynosi 371 152,50 zł. 

Zarząd Powiatu zawarł umowy na:1)Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz–Krzywa– Olchowa w miejscowości Krzywa na długości 246 m. Wykonawcą jest Firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Koszt zadania wyniesie 220 985,32 zł. Termin zakończenia planowany jest 30 października br.
 
2)Wykonanie przeglądu 5 – letniego stanu technicznego dróg i ulic powiatowych, przeglądu 5-letniego stanu technicznego obiektów mostowych. Wykonawcą jest firma SIGMA POMIARY z Warszawy za kwotę 21 918,60 zł;
 
3)Wykonanie robót z bieżącego utrzymania dróg powiatowych – roboty ziemne (renowacja rowów, ścinka poboczy, przebudowa zjazdów). Wykonawcą jest P. Stanisław Madeja z Małej za kwotę 104 648,60 zł.;
 
4)Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na 3 najdłuższych ciągach dróg powiatowych, tj.:
a)Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie;
b)Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie;
c)Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski.
Wykonawcą jest KREO-MOST P. Krzysztof Kanach z Rzeszowa za kwotę 16 800 zł.

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowych na: 
1)Przebudowę mostu na rzece Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim;
 
2)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca– Wielopole Skrzyńskie, polegającej na budowie chodnika w miejscowościach Wiercany i Iwierzyce;
 
3)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica;
 
4)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1296R Dębica–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny, polegającej na przebudowie nawierzchni i budowie chodnika;
 
5)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna–Lubzina, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Lubzina;
 
6)Budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Wyszyńskiego od stacji kolejowej do ulicy Szkolnej.

Początkiem sierpnia br. w ramach ogłoszonego naboru, złożone zostały  3 wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:
 
1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce–Gnojnica wraz
z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”. Wartość wniosku wynosi 10 370 900,00 zł.
 Planowany zakres robót obejmuje:
a)przebudowę nawierzchni ulic Ogrodniczej i Leśnej w Ropczycach na długości 3 102 m wraz z poszerzeniem, budowę chodnika na długości 755 m, przebudowę zjazdów,  przepustów pod koroną drogi, utwardzonych poboczy.
b)przebudowę drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce–Gnojnica na długości 714 m wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi;
c)przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi tj. ul. Witosa i drogą Nr 1343R Gnojnica–Broniszów oraz drogą gminną Łączki Kucharskie–Brzyzna (ul. Borki Chechelskie).
 
2)Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdźary–Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu.  Wartość wniosku wynosi  4 564 000,00 zł;
 
3)Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1225R Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim, czyli 201 metrowy odcinek o złym stanie nawierzchni na dojeździe do autostrady. Wartość wniosku wynosi 230 000,00 zł.

Zakończone zostały remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych. Na bieżąco prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (koszenie traw, karczowanie zakrzaczeń, regulacja odwodnienia, udrażnianie przepustów, odmulanie i profilowanie rowów, uzupełnienie i profilowanie zaniżonych poboczy, uzupełnianie drobnych ubytków nawierzchni oraz naprawa lub wymiana oznakowania).W celu usprawnienia pracy pracowników terenowych Wydziału Dróg Powiatowych zakupiony został używany samochód Peugeot Boxer 335 z 2011 roku, za kwotę 30 000 zł.

W związku z planowaną inwestycją PGNiG S.A. związaną z wykonaniem otworu wiertniczego Ocieka 2, zarząd powiatu podjął negocjacje i podpisał umowę, w której PGNIG S.A. zobowiązał się do wypłaty na rzecz powiatu kwoty 120 000 zł z tytułu korzystania z drogi powiatowej Nr 1177R Wola Ociecka – Blizna o ograniczonym tonażu do 12T. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie i ewentualny remont tej drogi. 
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Kontynuowany jest remont przy zabytkowym pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie. W bieżącym roku realizowane jest zadanie pn.: „Rekonstrukcja werandy na parterze budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”. Wykonawcą robót jest firma J. BUD P. Jacek Leszczak
z  Gbiska.
Wartość robót wyniesie 258 578,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi 40 000 zł, oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
wynosi 40 000 zł – łącznie 80 000 zł. Zakończenie całości prac nastąpi 16 października br.
Przeprowadzona rekonstrukcja werandy jest kontynuacją długotrwałego i kosztownego procesu przeciwdziałania degradacji i destrukcji tego obiektu. Corocznie Starostwo Powiatowe w Ropczycach pozyskuje środki zewnętrzne i poszczególnymi etapami realizuje kosztowy remont tego budynku.
W ostatnich 6 latach na remont tego budynku przeznaczono łącznie 980 795,04 zł.
 
W m-cu maju br. wykonany został remont i adaptacja pomieszczenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.
Koszt remontu wynosi 16 327,78 zł przy 100 % dofinansowaniu ze środków PFRON-u.
 
W m-cu czerwcu br. zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.”
Dokumentację wykonuje firma GC-Projekt P. Grzegorz Cieślikowski z  Dębicy. Wartość opracowania wynosi 24 600,00 zł. Termin wykonania planowany jest  15 grudnia br.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie projektu technicznego na budowę: boiska do siatkówki, boiska do tenisa ziemnego, boiska do koszykówki, bieżni prostej 4-torowej o dystansie biegu 60 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem i ogrodzeniem terenu oraz wyposażeniem.
 
W czerwcu br.  pozyskane zostało dofinansowanie od Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Podkarpacki Kurator Oświaty przekazał dotację celową w wysokości prawie 80 tysięcy złotych na remont, modernizację i doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Ropczycach, funkcjonującej
w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach.

Za kwotę ponad 101 600,00 zł Starostwo Powiatowe w Ropczycach doposaży i poprawi standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni).
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1)Remont i modernizację pomieszczeń (np. układanie płytek posadzkowych, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymiana parapetów);
2)Zakup wyposażenia (np. baterie umywalkowe, napełniacz, zmiękczacz do wody, szafa mroźnicza, szafa chłodniczo – mroźnicza, kuchnia gazowa, zmywarko wyparzarka, podgrzewacz elektryczny, stół z basenem jednokomorowym, stół cateringowy, wózek kelnerski, podstawa pod garnki, stoły, szafki, regały, łyżki, widelce, noże, talerze płytkie i głębokie, urządzenie do dezynfekcji, generator ozonu. Remont stołówki został zakończony. Wykonawcą robót była Firma Remontowo– Budowlana ASBUD P. Andrzej Stasiowski z Łączek Kucharskich. Trwa dostawa wyposażenia i sprzętu do stołówki, którym zajmuje się Hurtownia „ROBIN” Danuta Robaczewska z Dąbrowy Górniczej. Dostawa wyposażenia odbędzie się w II etapach, w związku z możliwością wykorzystania oszczędności poprzetargowych.
 
W m-cu sierpniu br. zawarta została umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego na lata 2021–2030. Wykonawcą usługi jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Powiatu „PRO CARPATHIA” z  Rzeszowa. Koszt opracowania wynosi 13 899,00 zł. Termin wykonania planowany jest w  m-cu grudniu br.
 
W zakresie budżetu i finansów
 
Zarząd zatwierdził przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych powiatu w wysokości 2 000 000 złotych. Do realizacji  przyjęta została oferta Banku Spółdzielczego w Ropczycach za kwotę 317 256 złotych.
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Do realizacji jako najkorzystniejsza przyjęta został oferta firmy PMG SILESIA z Katowic za kwotę 348 336 złotych.
 
W zakresie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
Zarząd udzielił zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Ostrów w  miejscowościach Ocieka, Borek Mały, Skrzyszów. Wykonawcą zadania jest firma Las-R z Krakowa za kwotę 31,91/ha.
W zakresie Architektury i Budownictwa
 
Na terenie Gminy Ropczyce w toku postępowania są sprawy:
 
1)Budowy stolarni w miejscowści Niedźwiada.Inwestorem jest firma wdrożeniowo-wykonawcza "EKO- TECH"z siedzibą w Pustyni;
2)Budowy szkoły podstawowej w Ropczycach-Witkowicach. Inwestorem jest Gmina Ropczyce;
3)Budowy budynku biurowo- socjalnego z częścią laboratorium w miejscowości Ropczyce. Inwestorem jest firma EUROVIA POLSKA S.A. w Kobierzycach.
 
Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski
 
1)Wydano pozwolenie na budowę pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej w Sędziszowie Małopolskim. Inwestorem jest FOREST KOLEBUK DEVELOPMENT sp. z o.o.z siedzibą w Broniszowie;
2)W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-ROP7002.G w miejscowości Czarna Sędziszowska. Inwestorem jest firma P4 Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie.
3)W toku postępowania jest sprawa budowy hali magazynowej do składowania narzędzi rolniczych w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest Pan Jerzy Worek z Wiercan.
 
Na terenie Gminy Iwierzyce
 
Wydano pozwolenie na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek dziennego pobytu osób starszych w miejscowości Wiśniowa. Inwestorem jest Gmina Iwierzyce.
 
Na terenie Gminy Ostrów w toku postępowania są sprawy:
1)Budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Kozodrza . Inwestorem jest firma SIG POLSKA PORTFOLIO 5 Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie;
2)Budowy budynku handlowo-usługowego w miejscowości Skrzyszów. Inwestorem jest Pan Łukasz Golonka z Pustkowa Osiedle;
3)Budowy budynku handlowo-usługowego z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ostrów. Inwestorem jest Pani Małgorzata Rudny z  Ostrowa.
 
Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
 
1)Wydano pozwolenie na budowę i przebudowę pawilonu stacji paliw w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Inwestorem jest Pan Alfred Reguła z Wielopola Skrzyńskiego;
2)Wydano pozwolenie na budowę drogi gminnej „ Glinik koło Cmentarza” w miejscowości Glinik . Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.
 
Od m-ca czerwca do sierpnia br.  ogółem wydanych zostało 225  pozwoleń na budowę.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
W związku z niewybraniem kandydata na stanowisko Dyrektora ZOZ w Ropczycach w wyniku dwóch kolejnych konkursów zarząd wystąpił z wnioskiem do Komisji Konkursowej powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach o opinię w sprawie nawiązania stosunku pracy z P. Adamem Pachlita na stanowisku Dyrektora ZOZ w Ropczycach.
Z dniem 5 sierpnia 2020 r. Zarząd powiatu powołał P. Adama Pachlitę na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Młp. na okres 6 lat.
 
Zarząd uchwalił  Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Zmiany wprowadzone w Regulaminie wynikają ze zmian ustawowych oraz regulują kwestie związane z wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji w Starostwie.
 
Zarząd ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
 
Zarząd powołał Komisje Egzaminacyjne dla pięciu nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
20 lipca br. podpisana została umowa na realizację programu, którego celem strategicznym jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Otrzymane środki w wysokości 514 354,08 zł przyznane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r. będą wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym na likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz likwidację barier transportowych.
Przyznane środki zostaną wydatkowane na następujące projekty:
1)likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Gliniku
2)likwidację barier architektonicznych w Samorządowym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim
3)modernizację WTZ Caritas w Ropczycach
4)zakup mikrobusu dla Gminy Sędziszów Młp.
5)zakup mikrobusu dla Gminy Iwierzyce
6)zakup mikrobusu dla SOSW w Ropczycach.
 
02 września br. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Bezpieczny Dom – DPS Lubzina” dofinansowanego ze środków EFS. Wniosek o powierzenie grantu złożony został do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który od lipca 2020 r. realizuje projekt „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach tego projektu ROPS powierza granty Domom Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego przeznaczone na działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.  Powiat Ropczycko–Sędziszowski złożył w sierpniu dwa wnioski w konkursie ogłoszonym przez ROPS, na udzielenie wsparcia dla DPS w Lubzinie oraz DPS w Rudzie. Wniosek dla DPS w Lubzinie przeszedł pozytywną ocenę formalną
i merytoryczną i jako jeden z pierwszych w województwie otrzymał grant. Umowa finansowa dla DPS w Rudzie podpisana zostanie w najbliższych dniach. Kwota grantu jaką otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie wynosi 370 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na polepszenie sytuacji mieszkanek domu, ich opiekunów oraz personelu w związku z pandemią wirusa SARS –CoV-2, w tym zwiększenie ich bezpieczeństwa zdrowotnego. W obliczu dynamicznie zmieniającej się w kraju sytuacji epidemiologicznej konieczne stało się doposażenie DPS w niezbędny sprzęt i wyposażenie do walki z COVID-19. Powiat skorzystał z szerokiego wachlarza wsparcia oferowanego przez ROPS i wniosek dla DPS w Lubzinie obejmuje również , oprócz doposażenia w sprzęt i środki ochrony osobistej dla mieszkanek i personelu, dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników, zaangażowanie dodatkowej kadry bezpośrednio pracującej przy mieszkankach, zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny, pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących, sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek. Łączna wartość sprzętu i wyposażenia planowanego do zakupu to prawie 110 tys. zł, natomiast środki ochrony indywidualnej to koszt ok. 66 tys. zł. Wszystkie przewidziane w projekcie działania są odpowiedzią na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii, uzyskane wsparcie finansowe pozwoli DPS –owi zabezpieczyć się przed zakażeniami wywołanymi koronawirusem, a w przypadku ewentualnego zagrożenia COVID-19 umożliwi szybką reakcję, wyizolowanie chorych i zabezpieczenie pozostałych pensjonariuszy i personelu.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto 41  uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 12 projektów uchwał rady powiatu.

W zakresie dróg powiatowych
 

Na przełomie m-cy kwietnia i maja wykonany został remont chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim (w rejonie Domu Kultury).  Wykonawcą była firma Usługi Koparką i Roboty Ziemne P. Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego.

Wartość robót wyniosła 33 155,11 zł.

Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawców na:

1)Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania obejmujące:

Ø  Zadanie 1 – Remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno– bitumicznymi;

Ø  Zadanie 2 – Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu remontera;

Ø  Zadanie 3 – Remont cząstkowy nawierzchni w postaci nakładek przy użyciu mieszanki mineralno–bitumicznej.

Najkorzystniejsze oferty na wszystkie 3 zadania złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo– Mostowe S.A. z Dębicy, z którym zostały podpisane umowy. 90% zakresu remontów planujemy wykonać do końca czerwca. Pierwotna poprzetargowa wartość zamówienia wynosi 122 110,59 zł. Zostanie ona zwiększona o ok. 73 000 zł.
Wartość ogólna przeprowadzonych remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych wyniesie zatem około 200 000 zł.

2)Budowę jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka–Kamionka w miejscowości Ocieka na odcinku 357 metrów od kościoła parafialnego w kierunku budynku OSP. Ze względu na lokalizację chodnika konieczne jest jego wykonanie na rowie krytym oraz zastosowanie studni chłonnych z filtrem żwirowym dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia. Wzdłuż chodnika wykonany zostanie także ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej. Wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Transportowe P. Marek Szczęch
z Sędziszowa Małopolskiego
. Wartość zadania wyniesie 260 980,90 zł.
Inwestycja realizowana jest dzięki wsparciu finansowemu gminy Ostrów, która współfinansuje połowę kosztów.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina–Brzezówka w miejscowości Lubzina”, dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniem do 6 metrów na długości 1070 metrów od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287R Paszczyna–Lubzina w kierunku Brzezówki, budowę jednostronnego chodnika po stronie lewej na długości 435 metrów oraz 11 metrowego odcinka chodnika po stronie prawej w celu wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych. Planowany koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 2 400 000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 60 % kosztów, czyli 1 440 000 zł.

 Zarząd Powiatu zawarł umowy na:

1)Dostawę znaków drogowych z firmą WIMED Sp. z o.o. z Tuchowa za kwotę 22 517,61 zł;

2)Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg w zakresie robót ziemnych obejmujących renowację rowów i ścinkę poboczy. Wykonawcą jest firma P.Grażyny Madeja z Małej za kwotę 84 648,60 zł.

 Zatwierdzone zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

1)Wykonanie malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego
w ciągu ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu
. Wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Tarnowa. Cena oferty wynosi 35 178,00 zł.

2)Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy i skarp rowów przy drogach powiatowych na terenie powiatu. Wykonawcą jest firma Usługi Koparką  P. Stanisław Madeja z Małej. Cena oferty wynosi 32 978,88 zł. Zlecone zostanie wykoszenie ok. 50% pasa drogowego, pozostała część jest już koszona przez pracowników Wydziału Dróg sprzętem, którym dysponujemy.

3)Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Budzisz w ciągu ulicy powiatowej 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim Wykonawcą jest P. Krzysztof Kanach KREO-MOST z Rzeszowa za kwotę 68 700,00 zł.

4)Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wiercany i Iwierzyce”. Wykonawcą jest P. Krzysztof Kanach KREO-MOST z Rzeszowa. Cena oferty wynosi 11 700,00 zł.

5)Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica”. Wykonawcą jest P. Krzysztof Wilk z Mielca za kwotę
17 958,00 zł.

6)Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296R Dębica–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny”. Wykonawcą jest P. Michał Hul Projekt – Consulting Lipie k/ Głogowa Małopolskiego. Cena oferty wynosi 40 590,00 zł.

7)Wykonanie sprzątania ulic i chodników powiatowych na terenie miasta Sędziszów Małopolski. Wykonawcą jest PGKiM Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego. Cena jednokrotnego sprzątania wynosi 6 717,60 zł. Za 4 -krotne sprzątnie w miesiącach czerwcu, sierpniu, październiku i listopadzie wyniesie 26 870,40 zł. (0.20 zł/m2)

8)Wykonanie sprzątania ulic i chodników powiatowych na terenie miasta Ropczyce. Wykonawcą jest Firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Cena jednokrotnego sprzątania wynosi 4 646,16 zł. Za 4- krotne sprzątnie w miesiącach czerwcu, sierpniu, październiku i listopadzie wyniesie 18 584,64 zł. (0,18 zł/m2).

 Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie ogłoszenia przetargów nieograniczonych na:

1)Przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników z podziałem na 2 zadania:

- Zadanie Nr 1 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi w miejscowości Skrzyszów”. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Ostrów.

-  Zadanie Nr 2 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wiercany. Na  zadanie to otrzymaliśmy dotację z Gminy Iwierzyce w wysokości 80 000 zł.

2)Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika i przebudowie nawierzchni.


W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

Zakończony został remont i adaptacja pomieszczenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie zostało realizowane w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” i zostało sfinansowane
w 100% ze środków PFRON.

 W związku ze złożonym w m-cu lutym br. wniosku do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dotację na kontynuację prac remontowych i konserwatorskich przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie po raz kolejny zostały przyznane środki na ten cel, tym razem w wysokości 40 000,00 zł.
Z uwagi na przyznanie mniejszych środków nieznacznie zmniejszony został zakres robót pierwotnie planowanych do realizacji w tym etapie.

Trwa natomiast ocena wniosku o pozyskanie środków na ten cel również  z drugiego źródła tj. z Urzędu Marszałkowskiego.

 W  marcu br. do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty złożony został wniosek
o dofinansowanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przedmiotowy wniosek dotyczy modernizacji i remontu kuchni i jadalni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach oraz zakupu wyposażenia i sprzętu do tych pomieszczeń.

Szacunkowy koszt zadania wyniesie ponad 100 000,00 zł, w tym planowana dotacja od Wojewody stanowić będzie prawie 80 000,00 zł.

 Uzyskane zostało pozwolenie na budowę dla inwestycji kubaturowej pn.: „Budowa i przebudowa budynków zaplecza technicznego bazy wykorzystywanej przez Wydział Dróg Powiatowych”.

Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 decyzja nie jest ostateczna.

Trwa opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

W zakresie budżetu i finansów

Ministerstwo Finansów  po uzgodnieniu kryteriów podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku pismem z dnia 5 maja br. przyznało dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego kwotę 6 310 250,00 złotych, która stanowi 100% strat poniesionych na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

Środki te pozwolą na realizację planowanych inwestycji.

W zakresie geodezji i gospodarki gruntami

W ramach projektu unijnego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) zostały zakończone prace związane z odbiorem sprzętu teleinformatycznego. 

Wydział Geodezji został zaopatrzony w wysokiej jakości sprzęt komputerowy w ilości 40 sztuk komputerów (15 podstawowych, 22 rozszerzonych i 3 komputery GIS) wraz z drukarkami, ploterami, skanerami, serwerami i niezbędnym oprogramowaniem oraz  wyposażeniem serwerowni.

Zapłacona została faktura o wartości 1 257 189, 31 zł, z czego 1 068 610, 91 zł   stanowią środki z Unii Europejskiej, a 188  578,40 zł  środki z budżetu powiatu.

W czasie  ogłoszenia pandemii w Wydziale Geodezji wdrożona została e-usługa udostępniania  materiałów zasobu geodezyjnego, w tym: mapy ewidencji gruntów, mapy zasadniczej w postaci drukowanej i elektronicznej, wypisów i wyrysów 
z ewidencji gruntów z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.
·         obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
·         obsługa rzeczoznawców majątkowych
·         obsługa komorników

W okresie, kiedy urząd był zamknięty dla interesantów Wydział Geodezji w pełnym wymiarze  realizował zamówienia na materiały zasobu za pomocą wdrożonych  e-usług.

W tym czasie obsłużono:

- 336 zamówień na materiały zasobu geodezyjnego,

- 827 zgłoszeń prac geodezyjnych ,

- 73 wnioski na  elektroniczną naradę koordynacyjną

- wraz z  realizacją za pomocą  płatności  elektronicznych

Ponadto 6 maja br. uruchomiona została kolejna e-usługa obejmująca internetowe narady koordynacyjne sytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu, która przyśpiesza i wspomaga proces inwestycyjny, w szczególności inwestorom i projektantom.

 W zakresie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 27 maja br. zostało wysłane zapytanie ofertowe do trzech firm, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w Gminie Ostrów na terenie miejscowości Ocieka, Borek Mały i Skrzyszów.

W zakresie Architektury i Budownictwa

 

Na terenie Gminy Ropczyce wydane zostało pozwolenie na budowę budynku handlowego w Ropczycach. Inwestorem jest P. Mieczysław Stec.

 

Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w toku postępowania są sprawy:

1)Budowy centrum badawczo- rozwojowego przekładni silników lotniczych dla Safran Transmissions Systems Poland Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp.

2)Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest Firma Żelazny Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Młp.

3)Budowy  stacji bazowej telefonii cyfrowej w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wydane została pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową w miejscowości Borek Wielki dla firmy EVERHOUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowie.

 

Na terenie Gminy Ostrów

Wydane zostało pozwolenie na budowę kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Kozodrza. Inwestorem jest Gmina Ostrów.

W toku postępowania jest sprawa budowy budynku usługowo-handlowego w miejscowości Ostrów. Inwestorem jest P. Małgorzata Rudny.

Ogółem w miesiącu maju wydanych zostało 49 pozwoleń na budowę.

 

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych

Zarząd powiatu przedłużył powierzenie stanowisk dyrektorów dwóch placówek oświatowych do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

1)Dyrektora Zespołu Szkół im. ks dra Jana Zwierza w Ropczycach Panu Mariuszowi Pilchowi.

2)Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach Pani Marzenie Jakubek.

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w Starostwie Powiatowym podjętych zostało wiele działań i inicjatyw.

Do tej pory wydatkowana została kwota 49.194,89 zł na zakup rękawic, płynów dezynfekujących, przyłbic, masek, osłon i lady.

W okresie od 03 kwietnia do 25 maja br. z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Caritas Rzeszów dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przyznane zostały środki ochrony osobistej, tj.

MASECZKI OCHRONNE - 6550 szt.

RĘKAWICZKI - 5000 szt.

PŁYN DO DEZYNFEKCJI – 580 litrów.

PRZYŁBICE - 480 szt.

FARTUCHY - 345 szt.

Środki te zostały przekazane do  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie i w Lubzinie, ZOZ Ropczyce, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR w Ropczycach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach i Wielopolu Skrzyńskim, Klubu Seniora w Sędziszowie Młp., Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercanach, Centrum Informacji Społecznej w Ropczycach, Świetlicy w Ropczycach, Wielopolu Skrzyńskim
i w Niedźwiadzie, Placówki Wsparcia Dziennego Nasza Baza w Ropczycach oraz do  szkół ponadgimnazjalnych.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto 26 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5 projektów uchwał rady powiatu.
 

W zakresie dróg powiatowych
 

Złożony został wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa realizację inwestycji pn.: „Przebudowa mostów jako kontynuacja Programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego tj. Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca”. Szacunkowy koszt tej inwestycji wyniesie 2 miliony złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie wyniesie 1 milion złotych (50 % kosztów).

W związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, korzystając z własnego sprzętu(m.in. ciągnik z głowicą, samochód samowyładowczy)  pracownicy terenowi wydziału dróg wykonali szereg prac utrzymaniowych na drogach powiatowych, tj:

 1)wycinkę zakrzaczeń oraz gałęzi drzew w pasach drogowych dróg powiatowych: Ocieszyn–Pustków, Lubzina–Brzezówka, Niedźwiada przez wieś (od szkoły podstawowej do końca drogi), Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca, Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna, przy ulicy Dworcowej i Św. Barbary w Ropczycach, przy ulicy Wolickiej w Sędziszowie Małopolskim;

2)przeprowadzone zostały doraźne remonty masą na zimno dróg Lubzina–Brzezówka, Ostrów–Sędziszów Małopolski–Boreczek, Zdżary–Witkowice, Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski. Tzw. „masa na zimno” to mieszanka mineralno–asfaltowa na zimno, którą wykorzystuje się na wszystkich kategoriach dróg do naprawy uszkodzonego miejsca nawierzchni (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) na powierzchni warstwy ścieralnej;

3)uzupełnione zostały pobocza przy użyciu destruktu asfaltowego na ulicy Leśnej w Ropczycach, na drodze powiatowej Gnojnica–Broniszów, Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Góra Ropczycka, Zagorzyce–Szkodna, na drodze Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie;

4)na bieżąco poprawiane jest oznakowanie, co w dużej mierze spowodowane jest powtarzającymi się aktami wandalizmu, szczególnie często taka sytuacja występuje w miejscowościach Szkodna, Nawsie, Brzeziny, Niedźwiada, Zdżary, Kozodrza, Sielec. Często znaki są wyrywane, uginane, przekręcane lub zamalowywane. Wszystko to, poza kosztami materialnymi stwarza przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu i świadczy niestety o lekceważeniu tych aspektów przez sprawców tych zniszczeń, żeby nie powiedzieć o bezmyślności
i nieodpowiedzialności tych osób.

W związku z korzystaniem  z naszych dróg przez PGNiG S.A., oddziały w Jaśle i Sanoku, co związane jest z działalnością polegającą na wydobyciu gazu na terenie powiatu, udało się nam podpisać porozumienia, na mocy których te firmy przekażą pewne środki jako rekompensatę na utrzymanie odcinków dróg powiatowych z których korzystają, czyli:

 1)PGNIG S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Jaśle przekaże 80 000 zł na drogę powiatową Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie  w miejscowości Sielec,

2)PGNiG S.A. w Sanoku przekaże na drogę powiatową Będziemyśl–Klęczany– Bratkowice w miejscowości Będziemyśl – 15 000 zł i na drogę powiatową Sielec– Będziemyśl–Dąbrowa – 11 000 zł.

Aktualne podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych wskazuje, że poniesione wydatki na ten cel wyniosły  ok. 147 000 zł., z czego utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski kosztowało do tej pory ok. 30 000 zł. Koszt pracy sprzętu na drogach zamiejskich wyniósł ok. 83 000 zł, zaś koszt zakupu materiału do utrzymania dróg zamiejskich ok. 34 000 zł.

 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
W  lutym br. do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożony został wniosek o dotację na kontynuację prac remontowych i konserwatorskich przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
Zakres robót obejmuje tym razem wykonanie rekonstrukcji werandy na parterze budynku wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych.
Planowana wartość robót wyniesie 322 400,00 zł.
W marcu br. planowane jest również złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji ww. zakresu robót.
 
Z PFRON  przyznane zostało dofinansowanie w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Dofinansowanie obejmuje 100% koszów zadania, a zostanie przeznaczone na remont i adaptację pomieszczenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
W zakresie budżetu i finansów
 
Zarząd powiatu zatwierdził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę bankową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i jego jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy.  Do realizacji przyjęta została oferta Banku Spółdzielczego w Ropczycach za kwotę 72 000 złotych (na pięć rozesłanych zapytań ofertowych wpłynęła  jedna oferta).
 
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
 
W ramach projektu unijnego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej  PSIP Powiat  został  wyposażony w sprzęt komputerowy wraz z niezbędną infrastrukturą tj. serwerami, oprogramowaniem, ploterami, kserokopiarkami, drukarkami oraz wysokiej jakości sprzęt do  wdrożenia elektronicznych narad koordynacyjnych do obsługi projektanta i inwestora.
Po dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego przez  zleconą  firmę sprzęt ten zostanie wdrożony zgodnie z  harmonogramem  prac.
Całkowita wartość zadania  związanego z projektem, m.in. wprowadzeniem e-usług, w roku  2020 wyniesie 1 790 036,88 zł , z czego 1 517 342,99 zł  będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej,  272 693,89 zł to wymagany wkład własny Powiatu.

W zakresie Architektury i Budownictwa
W toku postępowania jest sprawa budowy i przebudowy budynków zaplecza technicznego bazy wykorzystywanej przez Wydział Dróg Powiatowych. Inwestorem jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski.
W miesiącu lutym br. wydano 29 pozwoleń na budowę, przyjęto 24 zgłoszenia robót budowlanych oraz przyjęto 23 zgłoszenia z projektem budowlanym.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji uchwał rady powiatu.
 
W Starostwie Powiatowym w Ropczycach rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która przeprowadzona zostanie  w dniach od 2  do  24 marca br.
W 2020 roku kwalifikacji wojskowej podlegać będzie 389 mężczyzn urodzonych w 2001 roku, 85 mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 32 kobiety urodzone w latach 1996–2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto 31  uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 4 projekty uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa mostów jako kontynuacja Programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego tj. Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca” Szacunkowy koszt tej inwestycji wyniesie 2 miliony zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosić będzie 1 milon zł, co stanowi 50% kosztów. 
 
Pracownicy Wydziału Dróg pełnią dyżury w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych. Aktualne podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych wskazuje, że poniesione wydatki na ten cel wyniosły ok. 80 000 złotych, z  czego utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski kosztowało do tej pory ok. 15,5 tys. zł. Koszt pracy sprzętu na drogach zamiejskich wyniósł ok. 51 tys. zł, zaś koszt zakupu materiału do utrzymania dróg zamiejskich  ok. 13,5 tys. zł. Wydatki, z uwagi na brak śniegu są ponoszone głównie na zwalczanie śliskości, w związku z występującą lokalnie gołoledzią.  Dla porównania w ubiegłym sezonie zimowego utrzymania w okresie do stycznia ponieśliśmy koszty w wysokości 681 tys. zł.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych


Końcem grudnia ubiegłego roku zakończone zostały prace przy montażu drzwi ognioszczelnych oraz klap dymowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Łącznie zamontowano 5 szt. drzwi aluminiowych przeciwpożarowych, dymoszczelnych. Drzwi zostały podłączone do istniejącej centrali sygnalizacji pożaru i działają w sposób zautomatyzowany w przypadku zasygnalizowania pożaru/zagrożenia. Wartość zadania wyniosła 131 750 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 105 400 zł. Również pod końcem grudnia ubiegłego roku w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie zakończono wymianę starych zużytych kotłów c.o., które funkcjonowały w tym obiekcie prawie 25 lat. Zainstalowano dwa nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne Bosch Condens 7000F-250 wraz z całą armaturą oraz sterownikami o znamionowej mocy cieplnej 233 kW każdy. Ponadto zamontowano nowy wkład kominowy z osprzętem oraz dwa zasobniki c.w.u. o pojemności 500 litrów każdy wraz ze stacją uzdatniania wody.
Zainstalowano również automatykę kotłowni z pełnym monitoringiem kotłowni kompatybilnej z istniejącym systemem kontroli „SMOK” wraz z czujnikami zewnętrznymi sterowania pogodowego. Wartość zadania wyniosła 210 000 zł,
w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 149 776 zł.
 
Zakończone zostały roboty budowlane przy zadaniu pn.: „Rozbudowa o szyb windowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie”.  W wyniku rozbudowy budynku o szyb windowy obiekt został przystosowany do przewozu/transportu noszy lub łóżek szpitalnych. Wykonanie inwestycji podniesie standard usług świadczonych w DPS, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz znacznie poprawi się funkcjonalność budynku. Wartość tego zadania wyniosła 418 705 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 334 964 zł.
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
 
W ramach projektu unijnego  Podkarpacki System Informacji Przestrzennej  (PSIP) zostały zakończone prace geodezyjne związane z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założeniem baz danych GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu. Obecnie w powiecie realizowany jest ostatni etap tego projektu tj. wdrożenie e-usług, z których będą korzystać mieszkańcy nie tylko powiatu, architekci i projektanci, wykonawcy prac geodezyjnych, rzeczoznawcy majątkowi, instytucje realizujące zadania publiczne m.in. urzędy gmin.
Dzięki realizacji projektu wprowadzone zostaną następujące e-usługi  świadczone dla ludności przez Starostwo Powiatowe:
· Obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
· Obsługa komorników
· Obsługa rzeczoznawców majątkowych
· Obsługa projektanta i inwestora poprzez wdrożenie elektronicznych narad koordynacyjnych
· Usługa udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego, w tym: mapy ewidencji gruntów, mapy zasadniczej w postaci drukowanej i elektronicznej, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania związanego z wprowadzeniem e-usług w roku 2020 wyniesie 1 719 898,14 zł, z czego 1 461 913,41 zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej.

W 2019 r. została wykonana inwentaryzacja poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej – prace zostały zrealizowane w ramach dofinansowania administracji rządowej w wysokości 225 tys. zł.
W roku bieżącym planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację ww. osnowy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, środki na ten cel są zarezerwowane w urzędzie wojewódzkim.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto 19  uchwał zarządu powiatu oraz przygotowane zostały 3 projekty uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
Kontynuowana jest realizacja następujących inwestycji drogowych:

1.Przebudowa drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nawsie na długości 267 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 306 126 zł.
2.Przebudowa drogi powiatowej  ulicy Witosa w Ropczycach,
polegająca na budowie chodnika na długości ok. 357 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 389 000 zł (planowany zakres 267  metrów został zwiększony o 90 metrów w związku
z oszczędnościami poprzetargowymi).

Wykonawcą obydwu zadań jest firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. 

Przeprowadzone zostały odbiory końcowe następujących zadań:

1.Przebudowa drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica. Wykonawcą była firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady za kwotę 330 806,41 zł.

2.Przebudowa drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagórzyce na długości 187 metrów. Wykonawcą była firma P. Andrzeja Gawlika z Sędziszowa Młp. za kwotę
152 720,37 zł.

3.Budowa parkingu przy drodze powiatowej  Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Zagorzyce Górne. Wykonawcą było PGKiM Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego za kwotę 82 019 zł.

4.Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy powiatowej  Wyszyńskiego w Ropczycach wraz z przebudową chodnika dla pieszych na długości ok. 90 metrów.  Głównym wykonawcą była firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy za kwotę 249 981,76 zł.

5.Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nawsie na długości 267 metrów.

6.Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Robotniczej i  Dworcowej w Ropczycach, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wyniosła 2 395 217,74 zł, z czego udział własny powiatu stanowi 516 729,74 zł. Wykonawcą była firma Eurovia S.A.

7.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  ul. Wyszyńskiego w Ropczycach na długości 79 metrów. (Brakujący odcinek od ulicy Rolniczej do stacji kolejowej). Wykonawcą była Firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego za kwotę 98 000 zł.

Podpisana została umowa z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Drogowo–Mostowym S.A. z Dębicy na realizację inwestycji pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej  Nockowa przez wieś”,  polegająca na przebudowie nawierzchni drogi na długości 890 metrów  i budowie chodnika na długości 521 metrów. Termin zakończenia robót planowany jest  31 na lipca 2020 roku. Koszt inwestycji wyniesie 1 080 939,94 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 864 751,00 zł a udział własny powiatu stanowi 216 188, 94 złotych.

 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

Zakończone zostały prace przy montażu drzwi ognioszczelnych oraz klap dymowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Łącznie zamontowano 5 sztuk drzwi aluminiowych przeciwpożarowych dymoszczelnych, w tym na parterze 3 szt., na I piętrze 1 szt. i na II piętrze 1 szt. Drzwi posiadają samozamykacze wyposażone w zintegrowany mechanizm regulacji kolejności zamykania oraz obustronną elektromechaniczną blokadę położenia drzwi. Drzwi zostały podłączone do istniejącej centrali sygnalizacji pożaru i działają w sposób zautomatyzowany w przypadku zasygnalizowania zagrożenia.
Wartość zadania wyniosła 131 750,34 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowiąca 80% zadania wyniosła105 400,00 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie zakończono wymianę starych zużytych kotłów c.o., które funkcjonowały w tym obiekcie prawie od 25 lat. Zainstalowane zostały dwa nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne Bosch Condens 7000F-250 wraz z całą armaturą oraz sterownikami o znamionowej mocy cieplnej 233 kW każdy. Zamontowany został nowy wkład kominowy z osprzętem oraz dwa zasobniki c.w.u. o pojemności 500 litrów, każdy  ze stacją uzdatniania wody. Zainstalowana została również automatyka kotłowni z pełnym monitoringiem kotłowni kompatybilnej z istniejącym systemem kontroli „SMOK” wraz z czujnikami zewnętrznymi sterowania pogodowego. Koszt zadania wyniósł 210 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 149 776,00 zł. Nowoczesne urządzenia, w dużym stopniu przyczynią się do usprawnienia instalacji grzewczej, a  także do zmniejszenia kosztów ogrzewania tego obiektu.

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji uchwał rady powiatu.
 
W zakresie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  w 2019 roku do 30 listopada br.   626 osób zwróciło się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
1)W punkcie prowadzonym przez radców prawnych i adwokatów w Starostwie Powiatowym w Ropczycach - 240 osób;
2)W punkcie prowadzonym przez radców prawnych w Starostwie (2 dni w tygodniu) oraz w Gminach: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie  - 90 osób;
3)W punkcie prowadzonym przez adwokatów w Sędziszowie Młp.  - 296 osób.
 
Łącznie we wszystkich trzech punktach udzielonych zostało 693 porad prawnych.
 
Od 1 sierpnia 2017 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski z inicjatywy Pana Jana Rydzika – Radnego Rady Miejskiej w Ropczycach włączył się w zbiórkę makulatury, w wyniku której zebrano 31 kontenerów, co daje  około 43 tony tego surowca.
Dochód z akcji przeznaczony był na budowę studni w Afryce, która została zapoczątkowana w 2012 roku, kiedy to Grupa Charytatywna przy Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku odpowiedziała na apel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Do tej pory z pieniędzy ze sprzedaży z zebranej makulatury na Podkarpaciu, wybudowano 27 studni głębinowych w sześciu krajach Afryki, tj.: w Sudanie Południowym, Zambii, Madagaskarze, Czadzie, Republice Środkowej Afryki i Kamerunie.
W chwili obecnej akcja zbiórki została wstrzymana z uwagi na niską cenę makulatury  i jej zbyt.

W zakresie Architektury i Budownictwa
 
Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Inwestor: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Na terenie Gminy Iwierzyce
W toku postępowania jest sprawa przebudowy budynku remizy OSP w miejscowości Olimpów. Inwestor: Gmina Iwierzyce
Na terenie Gminy Ostrów
W toku postępowania jest sprawa budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kozodrza. Inwestor: ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. z siedzibą  w Szczecinie.
 
Ogółem w miesiącu grudniu br. wydano 36 pozwoleń na budowę, przyjęto 22 zgłoszenia i 7 zgłoszeń z projektem.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto 41 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 17 projektów uchwał rady powiatu.

W zakresie dróg powiatowych
Zakończona została realizacja następujących inwestycji drogowych:

1)Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Dębica– Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny w ramach kontynuacji programu Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. Wartość całkowita zadania wyniosła 928 526,39 złotych, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa stanowi 50% poniesionych kosztów.  W efekcie realizacji inwestycji obiekt o długości 9 metrów o konstrukcji żelbetowej został przebudowany na nowoczesną konstrukcję stalową. Nośność obiektu dostosowano do klasy B – 40 ton.

2)Przebudowa drogi powiatowej Niedźwiada przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika na długości 376 metrów. Wartość zadania wyniosła 540 853,30 złotych, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa stanowi 50% poniesionych kosztów. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo– Mostowe S.A. z Dębicy.

3)Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Ruda–Sędziszów Małopolski – ulica Wolicka (Wolica Piaskowa) na długości 464 metry. Wartość zadania wyniosła 337 393,07 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego.

4)Przebudowa drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica na długości ok. 300 metrów. Wartość inwestycji wyniosła 330 806,41 zł. Wykonawcą jest firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady.

Podpisane zostały umowy na realizację następujących inwestycji drogowych:

1.Przebudowa drogi powiatowej ulica Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika na długości ok. 357 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 389 000 zł. (planowany zakres 267 metrów został zwiększony o 90 metrów w związku z oszczędnościami poprzetargowymi).

2.Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2019/2020 z podziałem na 14 zadań.

W trakcie realizacji są następujące inwestycje drogowe:

1.Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagorzyce na długości 190 metrów.

2.Budowa parkingu przy drodze powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce– Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Zagorzyce Górne.

3.Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy powiatowej Wyszyńskiego w Ropczycach wraz z przebudową chodnika dla pieszych.

4.Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nawsie na długości 267 metrów.

5.Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Robotniczej i Dworcowej w Ropczycach, dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wyniesie 2 391 611, 85 zł. Wykonawcą jest firma Eurovia S.A.

6.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Wyszyńskiego w Ropczycach na długości 79 metrów (brakujący odcinek od ulicy Rolniczej do stacji kolejowej). Wykonawcą jest Firma
P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość zadania wyniesie
98 000 zł.

Zakończone zostało postępowanie przetargowe na przebudowę drogi powiatowej Nockowa przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi na długości 890 metrów i budowie chodnika na długości 521 metrów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe S.A. w Dębicy, z którym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. Inwestycja ta będzie realizowana do końca lipca 2020 roku, a jej koszt wyniesie 1 065 000 zł.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

W listopadzie br. zakończone zostały roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rekonstrukcja tarasu I piętra przy zabytkowym pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”. Wartość robót wyniosła 176 900,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowi 40 000 zł.
Przeprowadzona rekonstrukcja tarasu jest kontynuacją długotrwałego i kosztownego procesu przeciwdziałania degradacji i destrukcji tego obiektu oraz przywróceniu jego pierwotnego wyglądu. Corocznie Starostwo Powiatowe w Ropczycach pozyskuje środki zewnętrzne i poszczególnymi etapami realizuje remont tego budynku.
Tylko w ostatnich 5 latach na remont budynku pałacu wydatkowano łącznie 722 216,42 zł.
W DPS w Lubzinie trwają prace przy wymianie starych kotłów c.o. wrazz całym osprzętem i armaturą na nowoczesne urządzenia, które w dużym stopniu przyczynią się do usprawnienia instalacji grzewczej, a więc także do zmniejszenia kosztów ogrzewania tego obiektu. Wartość zadania wyniesie
210 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 149 776 zł.
Kontynuowane są roboty budowlane przy zadaniu pn. „Rozbudowa o szyb windowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie”. Wartość zadania wyniesie 418 705 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 334 964 zł.

Jednocześnie trwają prace przy montażu drzwi ognioszczelnych oraz klap dymowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Wartość zadania wyniesie 131 750, 34 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 105 400 zł.

Za kwotę 63 960 złotych opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa budynków zaplecza technicznego bazy zlokalizowanej przy ul. Robotniczej w Ropczycach wykorzystywanej przez Wydział Dróg Powiatowych”.

28 listopada br. zakończona została modernizacja systemu monitoringu powodziowego, w ramach którego wymieniono 7 stacji pomiarowych, z których pierwsze pracowały od 2007 roku na stacje pomiarowe nowej generacji. Wymianie podlegały stacje pomiarowe poziomu lustra wody zlokalizowane miejscowościach:

Łączki Kucharskie, Glinik, Okonin i Kozodrza na rzece Wielopolka, w Iwierzycachi Olimpowie na rzece Bystrzyca oraz w Zagórzycach na rzece Budzisz.

Koszt modernizacji systemu w wysokości 83 640,00 zł został sfinansowany przez powiat oraz gminy, w tym z budżetu powiatu wydatkowana została kwota 13 940 zł.

W zakresie Architektury i Budownictwa


Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Inwestor: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na terenie Gminy Ostrów
W toku postępowania jest sprawa budowy farmy fotowoltaicznejw miejscowości Kozodrza. Inwestor: ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na terenie Gminy Iwierzyce

W toku postępowania jest sprawa budowy hali produkcyjnej w miejscowości Sielec. Inwestor: CODE BUISNESS SOLUTIONS Sp. J. Dominik Żuczek.
Ogółem w miesiącu listopadzie wydano 60 pozwoleń na budowę, przyjęto  21 zgłoszenia i 7 zgłoszeń z projektem.

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji uchwał rady powiatu.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2020 roku” .

Do realizacji zadania (spośród pięciu ofert) przyjęta została oferta Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA” z siedzibą w Rzeszowie.

Dotacja na finansowanie tego zadania wynosić będzie 126 060 złotych. W ramach dotacji Fundacja zobowiązana jest do prowadzenia od 1 stycznia 2020 roku:

1)Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Sędziszowie Młp., Iwierzycach, Ostrowie i Wielopolu Skrzyńskim;

2)Punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją zlokalizowanego w Sędziszowie Młp. i w Ropczycach;3)Realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył  10 posiedzeń, podczas których podjęto  57 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 6 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
Zakończona została realizacja następujących inwestycji drogowych:

1.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka na odcinku 720 metrów. Koszt tego zadania wynosi 486 715,18 złotych.  Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane
i Brukarskie MARK-BUD P. Marek Chromik z Nosówki. Realizację tej inwestycji współfinansowała Gmina Ostrów.

2.Przebudowa drogi powiatowej Będziemyśl–Klęczany–Bratkowice w miejscowości Klęczany. Inwestycja ta została dofinansowana niemal w 50 % w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe – 2019 rok. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 371 800,82 zł. Wykonawcą była firma Eurovia Polska S.A. W ramach inwestycji przebudowany został odcinek nawierzchni na długości 687 metrów, wybudowany został jednostronny chodnik, przebudowano zjazdy, wykonano zatokę autobusową oraz wyniesione przejście dla pieszych.

3.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca– Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Iwierzyce na długości 195 metrów. Wartość zadania wyniosła 165 950,87 zł. Wykonawcą była Firma Remontowo–Budowlana P. Heleny Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego.
Gmina Iwierzyce współfinansowała realizację tej inwestycji.

4.Przebudowa drogi powiatowej  Ruda–Sędziszów Małopolski w miejscowości Boreczek polegająca na przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną na długości 242 metrów. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa wynosi 50% poniesionych kosztów. Wartość inwestycji wyniosła 199 263,59 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna.

5.Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej  Będziemyśl – Klęczany–Bratkowice w miejscowości Będziemyśl w pobliżu Domu Strażaka. Roboty o wartości 36 546,99 zł wykonała firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego.

Podpisane zostały umowy na realizację następujących zadań:

1.Przebudowa drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica. Wartość inwestycji wyniesie 330 806,41 zł. Wykonawcą jest firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Termin zakończenia robót  nastąpi 16 grudnia br.

2.Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagorzyce na długości 190 metrów. Wartość inwestycji wyniesie 152 720,37 zł. Wykonawcą jest firma P. Andrzeja Gawlika z Sędziszowa Małopolskiego. Termin zakończenia robót nastąpi 16 grudnia br.

3.Budowa parkingu przy drodze powiatowej  Sędziszów Małopolski–Zagorzyce– Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Zagorzyce Górne. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość zadania wyniesie 82 019,08 zł.

 4.Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy powiatowej Wyszyńskiego
w Ropczycach wraz z przebudową chodnika dla pieszych
. Wykonawcą będzie firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Wartość zadania wyniesie 250 000 zł. Roboty zakończone zostaną na przełomie listopada i grudnia br. Na zadanie to przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, które z powodu braku ofert zostało unieważnione. W wyniku negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki udało się ustalić warunki realizacji zadania z firmą REMOST Sp, z o.o.

 5.Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nawsie na długości 267 metrów. Wartość inwestycji wyniesie 306 126,00 zł. Wykonawcą jest firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Termin zakończenia robót planowany jest w m-cu grudniu br.

Gmina Wielopole Skrzyńskie dofinansowuje tą inwestycję kwotą 115 000 zł.

Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2019/2020 z podziałem na zadania.

Zadanie Nr 1, obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów ulic powiatowych na terenie miasta Ropczyce realizować będzie firma TRANSHEN P. Paweł Sołdat z Ropczyc  za kwotę 154 224,00 złotych. Stawka za 1 dzień wynosi 2 380,00 zł netto. Czas gotowości: 1 godz.
 
Zadanie Nr 2, obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów chodników powiatowych na terenie miasta Ropczyce, realizować będzie Firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorz Ozga
z Niedźwiady za kwotę 158 436,00 zł. Stawka za 1 dzień wynosi 2 934,00 zł netto. Czas gotowości: 1 godz.
 
Zadanie Nr 3, obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów ulic powiatowych na terenie miasta Sędziszów Małopolski, realizować będzie Zakład Handlowo–Usługowy P. Grażyny Madeja z Małej  za kwotę 81 000,00 zł.  Stawka za 1 dzień wynosi 1 500,00 zł netto. Czas gotowości: 1 godz.
 
Zadanie Nr 4, obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów chodników powiatowych na terenie miasta Sędziszów Małopolski, realizować będzie Firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady za kwotę 129 781,44 zł. Stawka za 1 dzień wynosi 3 004,20 zł netto. Czas gotowości: 1 godz.

Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2019/2020 z podziałem na zadania (14 zadań).

Za kwotę 35 424 złotych udzielone zostało zamówienie na dostawę piasku w ilości 1200 t do zimowego utrzymania dróg powiatowych firmie P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady.

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę parkingu przy drodze powiatowej Mała-Łączki Kucharskie w pobliżu Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej. Wykonawcą jest Pracownia projektowa ILION P. Mateusza Hołuba. Koszt opracowania wynosi 6 000 zł. Termin wykonania nastąpi 12 grudnia br.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nockowa przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi na długości 890 metrów  i budowie chodnika na długości  521 metrów”. Inwestycja ta będzie realizowana do końca lipca 2020 roku. Jej wartość wynosi 1  700 000 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 80%.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej ulica Witosa w Ropczycach polegającej na budowie  chodnika na długości  ok. 270 metrów.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
11 października br. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa sali gimnastycznej z przeznaczeniem na salę audytoryjną w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach”.
Zakres wykonanych robót obejmował m.in: wybudowanie konstrukcji pod miejsca siedzące ze schodkowym zlokalizowaniem rzędów siedzeń oraz montaż siedzeń - na auli zaprojektowano 176 miejsc siedzących, wybudowanie podwyższenia służącego jako podest pod katedrę lub jako scena do występów artystycznych, wykonanie wykładzin podłogowych, montaż barierek i balustrad oraz przebudowę klatki schodowej.
Aula przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wykładów i spotkań okazjonalnych.
Wartość inwestycji wyniosła 330.745,81 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Remontowo Budowlana ASBUD P. Andrzej Stasiowski z Glinika.
 
20 września br. zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych związanych  z realizacją zadania pn. „Rozbudowa o szyb windowy budynku DPS w Rudzie”.
Zakres prac obejmuje m.in.: budowę nowego szybu windowego z dostawą windy, przebudowę istniejącego korytarza zewnętrznego oraz przebudowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidującej z szybem windowym.
Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Remontowo Budowlana ASBUD P. Andrzej Stasiowski z Glinika. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 418.705,25 zł, w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 334.964,00 zł. Obecnie trwają roboty żelbetowe szybu windowego. Termin zakończenia zadania planowany jest na 13 grudnia br.
 
1 października br.  zawarta została umowa z wykonawca robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż drzwi ognioszczelnych oraz klap dymowych  w budynku DPS Ruda”.
Zakres prac obejmuje dostosowane obiektu do wymogów przepisów p.poż w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, tj. wymianę drzwi aluminiowych wejściowych oraz wymianę drzwi aluminiowych na korytarzach parteru oraz I i II piętra.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma MERABO Agata Wiercińska z miejscowości Strzelce Wielkie. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 131.750,34 w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa stanowić będzie 105.400,00 zł.  Termin zakończenia zadania planowany jest na 13 grudnia br.
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na dostawy związane z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż kotłów c.o. w DPS Lubzina” Wykonawcą zadania jest firma HYDRAULIK Usługi Wod-Kan i co Grzegorz Reguła z Dzikowca.
Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 210 000,00 zł.  Na  zadanie to dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa wynosi  149 776 zł.
Zakres zadania obejmuje wymianę istniejących dwóch kotłów gazowych na nowe kotły gazowe kondensacyjne stojące o mocy znamionowej nie mniejszej niż 200 kW wraz z armaturą, zabezpieczeniami oraz wymianą elementów systemu odprowadzenia spalin. Zadanie obejmuje dodatkowo wykonanie niezbędnych prac z zakresu robót budowlanych, instalacyjnych, wentylacyjnych, technologicznych kotłowni oraz elektrycznych. Nowe kotły gazowe będą pracowały na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
W dniu 10 października br. zawarte zostały trzy umowy o dofinansowanie z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie tych  zadań z dotacji celowej budżetu państwa na łączną kwotę 590.140,00 zł.
 
Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rekonstrukcja tarasu I pietra przy zabytkowym pałacu DPS w Lubzinie”. Na dzień dzisiejszy zakończono prace związane z renowacją elewacji w części tarasowej oraz wymianą elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych podłogi. Obecnie trwają prace związane z montażem elementów drewnianych tarasu. Wartość inwestycji wynosi 176.900,47 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Rzeszowie stanowi 47.631,47 zł. Planowany termin zakończenia zadania nastąpi 8 listopada br.
 
30 września br. zakończona została realizacja zadania pn. „Zakup i montaż platformy przychodowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Lubzinie”.
Wartość całkowita zadania wyniosła 113.160,00 zł, z czego 82.245,00 zł to dofinansowanie  z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wykonawcą dostawy była firma ATLAS-LIFT Wroński i Wspólnicy S.j. ze Straszyna.
Zakup platformy umożliwi transport pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami części pałacowej osób niepełnosprawnych – mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
W zakresie Architektury i Budownictwa
 
Na terenie Gminy Ropczyce
Wydane zostało pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Ropczycach- Inwestorem jest firma P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 
Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski
W toku postępowania jest sprawa budowy budynku usługowo–magazynowego
z funkcją handlową w miejscowości Sędziszów Młp. - Inwestorem jest RES-GUM Urszula Pawlikowska F.H.U.P. z siedzibą  w Sędziszowie Młp.
 
Na terenie Gminy Iwierzyce
W toku postępowania jest sprawa zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową przepustu i drogi w miejscowości Bystrzyca. Inwestorem jest Gmina Iwierzyce.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji uchwał rady powiatu.
 
Ogłoszony został  drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach. Do 28 października br. wpłynęły trzy oferty, natomiast rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 30 października br.
 
Zarząd powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
 
Jednocześnie ogłoszony został otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z nieodpłatną mediacją i  edukacją prawną w 2020 roku, składane w ramach otwartego konkursu ofert.
 
8 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola „Ogród Dobrych Serc” - placówki utworzonej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach.
 
8 października br. w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach miało miejsce spotkanie, podczas którego prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ropczycko–sędziszowskiego otrzymali promesy na zadanie publiczne w ramach ,,Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Z dofinansowania skorzystało 50 jednostek OSP na łączną kwotę 250 tys. złotych. Dzięki otrzymanym środkom, poszczególne jednostki OSP będą mogły realizować zadania propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo–kulturalnych i sportowych.
28 października br. w Auli Widowiskowej przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach odbyła się konferencja klimatyczna ,,Przyczyny i skutki powodzi w dorzeczu Wielopolki’’.
Konferencję poprowadzili wybitni specjaliści - wykładowcy w osobach prof. dr hab. Leszka Starkela, dr hab. prof. UR Piotra Gębicy oraz przedstawiciela RZGW w Rzeszowie.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył  9 posiedzeń, podczas których podjęto  86 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 11 projektów uchwał rady powiatu.

W zakresie dróg powiatowych

Podpisane zostały umowy i rozpoczęta została  realizacja następujących inwestycji drogowo-mostowych:

 

1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl–Klęczany–Bratkowice w miejscowości Klęczany. Inwestycja ta  dofinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe  2019 rok.

Wartość robót budowlanych wyniesie 1 371 800,82 złotych. Termin zakończenia nastąpi 30 września br.

2)Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach, dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość tej inwestycji wyniesie

2 391 611,85 zł. Wykonawcą jest firma Eurovia S.A. Termon zakończenia robót nastąpi 30 listopada br.

3)Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny w ramach kontynuacji programu Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa wyniesie 50% poniesionych kosztów. Wartość całkowita wynosi 914 541,29 zł. Wykonawcą jest firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy, Termin zakończenia nastąpi  30 listopada br.;

4)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330R Ruda–Sędziszów Małopolski w miejscowości Boreczek. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa wyniesie 50% poniesionych kosztów. Wartość inwestycji wynosi 199 263,59 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna. Termin zakończenia nastąpi 15 października br.;

5)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika na odcinku 376 metry. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa wyniesie 50% poniesionych kosztów. Wartość zadania wynosi 540 853,30 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe S.A. z Dębicy. Termin zakończenia nastąpi 25 listopada br.;

6)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy–Kamionka– Sędziszów Małopolski w miejscowości  Kamionka na odcinku 720 metry, Wartość zadania wynosi 486 715,18 zł. Wykonawcą jest Firma Usługi Budowlane
i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik z  Nosówki. Termin realizacji nastąpi 10 października br.

7)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Iwierzyce na długości 195 metry. Wartość zadania wyniesie 165 950,87 zł. Wykonawcą jest Firma Remontowo–Budowlana P. Heleny Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego. Termin realizacji nastąpi  30 września br .;

8)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330R Ruda–Sędziszów Małopolski – ulica Wolicka (Wolica Piaskowa) na długości 464 metry. Wartość zadania wynosi 337 393,07 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego. Termin realizacji przypada 11 października br.;

 Zakończona została realizacja oraz  przeprowadzony został odbiór końcowy robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka–Kamionka w miejscowości Ocieka” na odcinku 132 metry. Całkowity koszt inwestycji wynosi 157 341,91 zł. Wykonawcą była Firma Handlowo–Usługowa P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady.

 W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagorzyce Górne” oraz przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy robót związanych z budową parkingu przy drodze powiatowej w okolicy przychodni w Zagorzycach Górnych.

 Otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu listy zadań gminnych i powiatowych, dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach kwietniowego naboru wniosków. Na liście tej znajdują się dwa zadania, na które składaliśmy wnioski. Jedno z nich tj. Przebudowa ulic Robotniczej i Dworcowej w Ropczycach znajduje się już w trakcie realizacji. Drugie zadanie, na które otrzymamy dofinansowanie tj.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi na długości 890 metry i budowie chodnika na długości 521 metry. Inwestycja ta będzie realizowana do końca sierpnia 2020 roku. Jej koszt wynosi 1 700 000 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 80%.

 Cały czas trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych tj. koszenie, wycinka zakrzaczeń, uzupełnianie poboczy i oznakowania dróg. Sukcesywnie likwidowane są szkody w infrastrukturze związane z majowymi intensywnymi opadami deszczu. Odbudowany został przepust w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ocieka oraz zapadnięty wskutek osunięcia się skarpy chodnik i przepust w miejscowości Nawsie. W trakcie realizacji są kolejne roboty związane z umacnianiem skarp, odbudową i uzupełnianiem poboczy.

 W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

 Zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach – Niedźwiada 10”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

Projekt był odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, które wiążą się z poprawą estetyki i funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.

Zakres wykonanych robót na budynku obejmował: ocieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej, ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, wymianę okien, drzwi zewnętrznych
i oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, przebudowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie kanalizacji deszczowej budynku oraz przebudowę i remont piwnic.

Prace wykonane w ramach projektu były kontynuacją rozpoczętych jeszcze w roku 2017 robót na tym budynku, które polegały na przebudowie dachu z płaskiego na wielospadowy o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej i pokrycie blachodachówką. W ramach niniejszego zadania wykonano wówczas również nowe kominy, nowy system rynnowy, instalację odgromową, okna dachowe oddymiające oraz właz na dach.

Zrealizowane prace modernizacyjne spowodują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne, komfort użytkowania budynku oraz redukcję kosztów jego utrzymania.
Łączne nakłady finansowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach na realizację przedmiotowej inwestycji wyniosły 1 230 812,18 złotych brutto, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości prawie 50%.

 Zakończone zostały niektóre wakacyjne remonty w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko– Sędziszowski.

W budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach zrealizowane zostały roboty w zakresie wymiany i cyklinowania parkietów, wykonywania tynków mozaikowych i malowania ścian w 8 salach lekcyjnych. Wartość robót wyniosła 160 000 złotych.

W budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach tworzonych jest 5 nowych sal lekcyjnych. Koszt remontu wyniesie ponad 40 000 złotych.

 Trwają roboty w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną. Roboty polegają na wybudowaniu podestu pod scenę-katedrę, wybudowaniu podstawy pod widownię, wykonaniu wykładzin podłogowych, dostawę i montaż siedzisk oraz wykonaniu niezbędnych instalacji.

Sala audytoryjna przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wykładów, jak również spotkań okazjonalnych. Na sali zaprojektowano 176 miejsc siedzących.

Wartość umowna robót wyniesie ponad 330 tysięcy złotych.

 Kontynuowane są roboty w ramach zadania pn.: „Rekonstrukcja tarasu I piętra przy zabytkowym pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”. Wykonawcą robót jest firma J. BUD Jacek Leszczak z  Gbiska. Wartość robot wyniesie 176 900,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowi 40 000,00 zł.

 Zakończony został  remont schodów zewnętrznych i pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

 Opracowywana jest kompleksowa dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa budynków zaplecza technicznego bazy zlokalizowanej przy ul. Robotniczej w Ropczycach wykorzystywanej przez Wydział Dróg Powiatowych”. Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe GC Projekt P. Grzegorz Cieślikowski z Dębicy. Koszt opracowywania wyniesie 63 960,00 zł.

Powiat Ropczycko–Sędziszowski otrzymał od Wojewody Podkarpackiego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację następujących zadań:

1)Zakup i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie – 82 245,00 zł,

2)Zakup i montaż kotłów c.o. w DPS Lubzina – 128 000,00 zł,

3)Rozbudowa o szyb windowy budynku DPS Ruda – 370 940,00 zł,

4)Zakup i montaż drzwi ognioszczelnych oraz klap dymowych – 91 200,00 zł.

Ww. kwoty dotacji nie mogą przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

 

Aktualnie trwają procedury przetargowe na realizację tych zadań. Komisja przetargowa dokonuje badania i oceny ofert.

Na zadanie obejmujące zakup i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie wykonawcą jest firma „ATLAS-LIFT” Wroński i Wspólnicy Sp.j. ze  Straszyna za kwotę 113 160 złotych.

 W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami

Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na inwentaryzację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej i aktualizację bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie powiatu. Do realizacji przyjęta została oferta firmy GEORES Sp. z.o. z Rzeszowa za kwotę 224 967 złotych.

W zakresie Architektury i Budownictwa

Na terenie Gminy Ropczyce

1.Udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Inwestor SGL DEWELOPER 1 s.c S. Lecki, B. Grzebyk, J. Lasko z siedzibą przy ulicy Chłopickiego w Rzeszowie.

2.W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Ropczyce. Inwestor: firma P4 Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy. Taśmowej w Warszawie.

3.Udzielono pozwolenie na budowę budynku usługowo- handlowego w Ropczycach. Inwestor: Bogusława Kowalczuk.

4.Udzielono pozwolenia na budowę budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem w miejscowości Ropczyce.  Inwestor: Gmina Ropczyce.

Na terenie Gminy Iwierzyce

1.W toku postępowania jest sprawa przebudowy drogi gminnej Bystrzyca- Wola w miejscowości Bystrzyca. Inwestor: Gmina Iwierzyce.

2.W toku postępowania jest sprawa przebudowy mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi Bystrzyca- Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca.  Inwestor- Powiat Ropczycko- Sędziszowski.

Na terenie Gminy Ostrów

W toku postępowania jest sprawa budowy wiaty na odpady stałe w miejscowości Ostrów. Inwestor: Gmina Ostrów.

Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
W toku postępowania jest sprawa rozbudowy i przebudowy budynku ubojni z masarnią w Wielopolu Skrzyńskim. Inwestor: PPH4 „ KABANOSPOL” Sp. z. o. o

 W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji uchwał rady powiatu.

 W wyniku rozstrzygnięcia konkursowego zarząd powiatu powierzył Panu Bogusławowi Wojnowskiemu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach od dnia 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 roku.

 Z dniem 06 sierpnia br. zarząd powiatu odwołał P. Mirosława Leśniewskiego ze stanowiska  Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

 W związku z zaistnieniem szczególnych potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Zarząd Powiatu powierzył P. Karolinie Dziasek-Mędygrał wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora ZOZ w Ropczycach w jego zastępstwie na okres od 07.08.2019 r. do czasu wyłonienia w konkursie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

5 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku.

Powiat Ropczycko-Sędziszowski zakwalifikował się do finału i otrzymał wyróżnienie dla inwestycji  pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Kasy Oszczędności na Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach”
w jednej z trzynastu kategorii „Obiekty Zabytkowe”.

Ideą konkursu było  propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych

 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto 25 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 6 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zarząd powiatu zatwierdził przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl–Klęczany–Bratkowice w miejscowości Klęczany.

Inwestycja ta  dofinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe – 2019 rok. Zakres planowanych robót obejmuje przebudowę nawierzchni od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 do skrzyżowania z drogą odcinku, przebudowę przepustów pod drogą oraz przebudowę zjazdów. W przetargu oferty złożyło 9 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurovia Polskagminną na długości 683 metry, budowę jednostronnego chodnika na tym samym S.A. za kwotę 1 371 800,82 zł.

Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka–Kamionka w miejscowości Ocieka na odcinku 132 metry. W przetargu oferty złożyło 8 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Grzegorz Ozga z Niedźwiady za kwotę 157 341,91 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica–Wielopole Skrzyńskie” w miejscowości Brzeziny w ramach kontynuacji programu Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko– Sędziszowskiego. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa wyniesie 50% poniesionych kosztów. Termin składania ofert upływa 18 czerwca br.

 
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi nieograniczone na:
1.„Przebudowę układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach”, zakwalifikowanego do dofinansowania w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu wyniesie 3 191 686 zł. Dofinansowanie stanowić będzie 50% poniesionych kosztów. W ramach tego zadania planowana jest modernizacja ulicy powiatowej Robotniczej na długości 589 metrów polegająca na przebudowie nawierzchni, przebudowie chodnika usytuowanego częściowo poza rowem na długości 127 metrów i częściowo przy krawędzi jezdni na długości 37 metrów oraz wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych. W ramach modernizacji ulicy powiatowej Dworcowej na długości 933 metry planowana jest przebudowa nawierzchni, przebudowa istniejącego chodnika na długości 494 metry oraz budowa odcinka nowego chodnika na długości 641 metry;
2.Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka;

3.Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Iwierzyce;

4.Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330R Ruda–Sędziszów Małopolski– ulica Wolicka (Wolica Piaskowa).

 W dniach 21- 27 maja 2019 r. na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.
W wyniku intensywnych opadów deszczu, powodzi powstały straty w mieniu powiatu.
Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu oszacowała powstałe straty na kwotę: 8.624.000,00 zł, ( co stanowi 35 % dochodów własnych powiatu w 2018 roku)  w tym:
- na drogach i przepustach na drogach powiatowych na kwotę - 6 390 000,00 zł,
- w budynkach komunalnych powiatu na kwotę - 2 234 000,00 zł.
Protokół z powstałymi stratami w dniu 12 czerwca 2019 r. został złożony w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
W chwili obecnej oczekujemy na weryfikację powstałych strat przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego.

 W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

 
Kontynuowane są roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach – Niedźwiada 10”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Obecnie wykonywane jest ocieplanie ścian zewnętrznych budynku 16 cm warstwą styropianu.
Do tej pory wykonana została już m.in. izolacja pionowa ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń piwnicznych oraz wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach i na II piętrze. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które wiążą się z poprawą funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.
Całkowita wartość projektu wyniesie 1 192 175,67 złotych.
Roboty realizowane będą do m-ca sierpnia br. 
 
Rozpoczęty został remont budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Ropczycach w zakresie wymiany i cyklinowania parkietów w kilku salach lekcyjnych. Wykonawcą robót jest Firma Remontowo–Budowlaną ASBUD
P. A. Stasiowski. Wartość umowna robót wynosi 158 496,72 złotych.
 
W ramach ogłoszonego po raz drugi postępowania przetargowego pn. Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach”
 dla zadania obejmującego wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku – kanalizacją deszczową i drenażem zarząd postanowił unieważnić postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na to zadanie.
 
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na wykonanie remontu schodów zewnętrznych i pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Komisja przetargowa sprawdza złożone oferty.
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej na salę audytoryjną w budynku Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach”. Najkorzystniejszą i jedyną ofertę złożyła Firma Remontowo–Budowlana ASBUD P. A. Stasiowski za kwotę 330 745,81 zł.
 
Wszczęte zostało postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa budynków zaplecza technicznego bazy zlokalizowanej przy ul. Robotniczej w Ropczycach wykorzystywanej przez Wydział Dróg Powiatowych”.
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rekonstrukcja tarasu I piętra przy zabytkowym pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”. Do realizacji zadania jako najkorzystniejsza przyjęta została oferta firmy J. BUD P. Jacek Leszczak z Gbiska za kwotę 176 900 złotych.

W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski
 
W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej w miejscowości Sędziszów Młp. Inwestorem jest T-Mobile Polska S.A z siedzibą przy ul. Marynarskiej 11 w Warszawie.
Na terenie Gminy Ostrów
 
1.Wydano pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na „ Klub Seniora” w miejscowości Ostrów. Inwestorem jest Gmina Ostrów.
2.Wydano pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na żłobek w m. Zdżary. Inwestorem jest Gmina Ostrów.
Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Wielopole Skrzyńskie. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy w Warszawie.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył  6 posiedzeń, podczas których podjęto 37 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 7 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Ogłoszone zostały  przetargi nieograniczone na:
 
1)Przebudowę drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl–Klęczany– Bratkowice
w miejscowości Klęczany. Inwestycja ta dofinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe  2019 rok. Zakres planowanych robót obejmuje przebudowę nawierzchni od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 do skrzyżowania z drogą gminną na długości 683 metry, budowę jednostronnego chodnika na tym samym odcinku, przebudowę przepustów pod drogą oraz przebudowę zjazdów. Wartość kosztorysowa wynosi 2 mln zł. Dofinansowanie stanowić będzie 50 % poniesionych kosztów.
2)Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka–Kamionka
w miejscowości Ocieka na odcinku 132 metry. Będzie to zakończenie zakresu przyjętego w ramach posiadanej dokumentacji.
3)Przebudowę mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny w ramach kontynuacji programu Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa wyniesie 50% poniesionych kosztów.
 
Podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę ok. 200 m odcinka chodnika w miejscowości Zagorzyce Górne przy drodze powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie oraz budowę parkingu przy tej samej drodze w rejonie Przychodni. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Ilon P. Mateusz Hołub. Koszt całkowity wynosi 11 448 zł.
 
Zadanie pn. „ Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach” w wyniku oszczędności poprzetargowych zostało przeniesione na listę podstawową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu wynosi 3 191 686 zł. Dofinansowanie stanowi 50% poniesionych kosztów.
 
Rozpoczęty został remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego oraz koszenie poboczy i skarp rowów przydrożnych.
Trwają także prace związane z wycinką zakrzaczeń, umacnianiem poboczy i rowów oraz przebudową przepustów.
  
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Kontynuowane są roboty budowlane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach – Niedźwiada 10”. Obecnie wykonywana jest izolacja pionowa ścian piwnicy, wymiana stolarki okiennej (wymienione zostały okna od strony południowej), kontynuowane są roboty wykończeniowe w pomieszczeniach piwnicznych budynku, oraz trwa wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze (wykonana została  już przebudowa instalacji elektrycznej w piwnicach).
 
W ramach postępowania przetargowego na zadanie  pn. „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach”.
Zadanie nr 1 obejmujące wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku – kanalizacją deszczową i drenażem  etap I postępowanie zostało unieważnione ze względu, że kwota oferty przekraczała kwotę  przeznaczoną na to zadanie.
Na Zadanie nr 2 obejmujące wymianę parkietów w salach lekcyjnych budynku wpłynęło 2 oferty. Jako najkorzystniejsza cenowo wybrana została oferta  Firmy Remontowo–Budowlanej ASBUD A. Stasiowski za kwotę 158 496,72 zł.
 
W ramach ogłoszonego przetargu na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w budynku Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach”  wpłynęła 1 oferta, która aktualnie jest weryfikowana przez Komisję Przetargową.
 
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rekonstrukcja tarasu I piętra przy zabytkowym pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym postępowanie zostanie powtórzone. Na zadanie to Podkarpacki Konserwator Zabytków zarezerwował kwotę w wysokości 40 000,00 zł.
 
Przeprowadzony został remont siedmiu pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Wyremontowane zostały pomieszczenia dla Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 
W zakresie Architektury i Budownictwa
 
Na terenie Gminy Ropczyce
1.Wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skorodeckiego. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej w Ropczycach
2.W toku postępowania jest sprawa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla osiedla przy ul. Skorodeckiego. Inwestor: Gmina Ropczyce z siedzibą przy ul. Krisego1.
 
Na terenie Gminy Iwierzyce
1.Wydano pozwolenie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olchowej. Inwestor: Gmina Iwierzyce .
 
Na terenie Gminy Ostrów
1.W toku postępowania jest sprawa przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na „ Klub Seniora’’ w miejscowości Ostrów. Inwestor: Gmina Ostrów.
2.W toku postępowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkola na żłobek w miejscowości Zdżary. Inwestor: Gmina Ostrów.
 
Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
1.W toku postępowania jest rozbudowa drogi gminnej Wielopole Skrzyńskie- Granice, wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Inwestor: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył  3 posiedzenia, podczas których podjęto 31 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Podpisana została umowa z firmą „WIMED Sp. z o.o. z Tarnowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu na dostawę znaków drogowych. Koszt zamówienia wynosi 20 565,60 zł. Nowe znaki drogowe zostaną wykorzystane do uzupełnienia lub wymiany oznakowania w ciągu dróg powiatowych.

Zlecone zostało wykonanie malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciągu ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego w 2019 roku. Oferty złożyło 2 wykonawców. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Drogowego „EFEKTAR” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Tarnowa, z którym została podpisana na kwotę 54 120,00 zł. W ramach tego zamówienia zostanie odnowione istniejące oznakowanie poziome oraz wymalowane przejścia dla pieszych w nowych lokalizacjach.

Wymalowane zostały także linie krawędziowe na jezdni drogi powiatowej  Lubzina–Okonin, co powinno pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo w związku ze wzrostem natężenia ruchu na tej drodze.

Podpisane zostały umowy na remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania”. Zadanie nr 1 obejmujące remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych mieszankami mineralno–bitumicznymi oraz zadanie nr 3 obejmujące remont cząstkowy w postaci nakładek przy użyciu mieszanki mineralno–bitumicznej realizowała będzie Firma Handlowo–Usługowa P. Grzegorza Ligęzka ze Strzegocic.

Zadanie nr 2 obejmujące remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu remontera będzie wykonywała Firma Produkcyjno–Handlowo–Usługowa P. Józefa Turek z Mielca.

Całkowita wartość umów na remonty cząstkowe wyniesie 222 000 zł.

Zatwierdzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisana została umowa na wykonanie robót z bieżącego utrzymania dróg. Wykonawcą  robót będzie firma Transport–Remont Dróg P. Bogusława Drozd z Klęczan. Cena oferty wynosi 114 476,10 złotych. W ramach zamówienia wykonywane będą roboty związane z remontem przepustów, wypełnianiem wyrw w poboczach, umacnianiem skarp i dna rowów w niezbędnym zakresie.

Zatwierdzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisana umowa na wykonanie koszenia poboczy i skarp rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. Najkorzystniejszą ofertę spośród 3 które wpłynęły  w wyznaczonym terminie, złożyła Firma Transportowo–Budowlana P. Krystyny Pinas z Zaczernia. Cena oferty wynosi 32 978,88 zł brutto. W ramach umowy Firma wykonana dwukrotne koszenie poboczy i skarp na ok. połowie sieci dróg powiatowych. Pozostały zakres koszenia będziemy wykonywali przy użyciu własnego sprzętu.

Podpisana została  umowa na dostawę używanego ciągnika rolniczego John Deere, który będzie wykorzystywany do kompleksowego utrzymania pasa drogowego dróg powiatowych. W szczególności dzięki temu będzie można w pełni wykorzystać zakupione w ubiegłym roku ramię hydrauliczne z głowicą koszącą.

Całkowity koszt zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2018/2019  wynosi  700 233,25 zł, z czego koszt pracy sprzętu wyniósł 590 691,37 zł, w tym 242 697,82 zł kosztowało utrzymanie ulic
i chodników na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz koszt zakupu materiału do utrzymania dróg zamiejskich wyniósł 109 541,88 zł.

Trwają prace związane z wycinką zakrzaczeń w pasach dróg powiatowych. Pracownicy terenowi Wydziału Dróg Powiatowych przeprowadzili już taką wycinkę w ciągu drogi powiatowej  Mała–Łączki Kucharskie w m. Niedźwiada i Mała oraz drogi Dębica– Wielopole Skrzyńskie w m. Mała.

W związku z dużymi potrzebami w tym zakresie związanymi z bezpieczeństwem użytkowników dróg oraz koniecznością wykonywania przez pracowników terenowych innych pilnych prac, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury zlecona została wycinka zakrzaczeń przy drogach powiatowych: Dębica–Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny oraz  Sędziszów Małopolski-Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w m. Bystrzyca firmie Zielony Ogród
P. Tadeusza Frączek z Ostrowa. Wartość umowy wynosi 15 200 zł.

Podpisana została umowa z Gminą Ostrów na dofinansowanie kontynuacji budowy chodników przy drogach powiatowych. Wysokość dotacji Gminy Ostrów na ten cel wynosi 350 000 zł.

 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Początkiem kwietnia br. rozpoczęte zostały roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach– Niedźwiada 10”.
Obecnie wykonywana jest przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych budynku. Zakres robót obejmuje, m.in ocieplenie ścian, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.
Termin zakończenia robót planowany jest w m-cu lipcu br.
 
Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach z podziałem na dwa zadania, tj. wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku – kanalizacją deszczową i drenażem oraz wymianę parkietów w salach lekcyjnych budynku LO.
 
Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Sali gimnastycznej na salę audytoryjną w budynku Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.
 
Uzyskana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania części piwnic w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach na pomieszczenia o funkcji edukacyjno-dydaktycznej. Opracowany został projekt budowlany oraz  złożone zostały dokumenty dotyczące uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
 
Zarząd powiatu postanowił udzielić zamówienia publicznego  na realizację zadania pn. „Remont schodów zewnętrznych i pomieszczeń w budynku Starostwa z podziałem na części”.
W części pierwszej obejmującej remont pomieszczeń w budynku Starostwa wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „BRUZDA” P. Jacka Bruzda z Rzozowa za kwotę 50 000 złotych brutto. Z kolei część druga obejmująca remont schodów zewnętrznych przy budynku Starostwa została unieważniona ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
Rozpoczęte zostały działania administracyjne zmierzające do realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku administracyjno–socjalnego (w miejscu istniejącego budynku biurowego przeznaczonego do rozbiórki), budynku magazynowego, miejsca do składowania materiałów sypkich, z częściową rozbiórką i przebudową istniejącego budynku magazynowo–warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Budowa i przebudowa budynków dotyczy zaplecza technicznego bazy zlokalizowanej przy ul. Robotniczej w Ropczycach wykorzystywanej przez Wydział Dróg Powiatowych.
Do Burmistrza Ropczyc złożony został wniosek o określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
 
Zarząd Powiatu zatwierdził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AUTO SPEKTRUM Sp. z o.o. z Krakowa/ Oddział Rzeszów. Zakupiony zostanie samochód marki Renault Master, rok prod. 2019 za kwotę: 141 287,00 zł brutto.
 
W zakresie Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
Zarząd zatwierdził przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Wiśniowa przy drodze powiatowej relacji Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi
w km 0+300 – 0+530”.

Do realizacji zadania jako najkorzystniejsza wybrana został oferta firmy Remont Sp. zo.o. z Dębicy za kwotę 1 973 315 złotych brutto.
 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie miejscowości: Zdżary, Kozodrza, Borek Mały i Kamionka zarząd powiatu zaakceptował ofertę firmy Krameko Sp. zo.o. z Krakowa za kwotę 44,28 zł/ha.
Jednocześnie w związku z powstałymi oszczędnościami zarząd powiatu postanowił udzielić zamówienia uzupełniającego na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, nie należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Ostrowa, Woli Osieckiej, Skrzyszowa i Blizny za kwotę 44,28 zł/ha.

W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie Gminy Ropczyce prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn.: „Projekt uzbrojenia osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach. Inwestorem jest Gmina Ropczyce.
W toku postępowania jest sprawa budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach. Inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ropczycach.
Na terenie Gminy Sędziszów Młp.  wydane zostało pozwolenie na budowę drogi gminnej – połączenie komunikcyjne ulicy prof. Kota z ulicą Jana Pawła II w Sędziszowie Młp. Inwestorem jest Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego.
 
Na terenie Gminy Iwierzyce Wydane zostało pozwolenie na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepustu i drogi w miejscowości Bystrzyca. Inwestorem jest Gmina Iwierzyce.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji uchwał rady powiatu.
 
W dniach od 27 lutego do 28 marca br. na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach zgłosiło się  473  mężczyzn urodzonych w 2000 r. oraz 30 kobiet (absolwentek szkół medycznych), ochotniczek. W 92% uzyskali oni kategorię zdrowia „A” oznaczająca zdolność do odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej oraz pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 6 posiedzeń, podczas których podjęto 24 uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 4 projekty uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zakończone zostały roboty związane z odbudową oberwanego pobocza i uszczelnieniem wylotu przepustu 3x fi 125 w ciągu drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Nawsie.
Pozwoliło to zlikwidować problem z czasowym zawężeniem przejazdu na tym odcinku drogi.

Trwa procedura związana z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na „Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko– Sędziszowskiego z podziałem na 3 zadania”, tj:

Zadanie 1 obejmuje remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych mieszankami mineralno – bitumicznymi;

Zadanie 2 obejmuje remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu remontera;

Zadanie 3 obejmuje remont cząstkowy w postaci nakładek przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej.

Na każde z tych zadań wpłynęło po kilka ofert. Na zadania 1 i 2 wpłynęło pięć ofert, zaś na zadanie Nr 3  wpłynęły dwie oferty. Łączna cena najkorzystniejszych ofert na te zadania wynosi 221 688,38 zł.

Zatwierdzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sprzątania ulic i chodników powiatowych na terenie miast Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Zakres usługi obejmuje jednorazowe comiesięczne sprzątanie od m-ca kwietnia do listopada.

 Wykonawcą na terenie Ropczyc będzie Firma Usługowo–Handlowa Pana Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Cena oferty wynosi 26 844,48 złotych (3 355,56 zł/ za każdy z 8  miesięcy).

 Wykonawcą na terenie Sędziszowa Małopolskiego będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego. Cena oferty wynosi 54 432,00 złotych (6 804 zł/ za każdy z 8 miesięcy).

Zatwierdzone zostało postępowanie na wykonanie sprzątania chodników i jezdni przy chodnikach w ciągach dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. Jedyną ofertę złożyła Firma Usługowo-Handlowa Pana Grzegorza Ozgi z Niedźwiady. Cena oferty wynosi 39 700,37 zł brutto.

 Będzie to pierwsze tak gruntowne sprzątanie materiału po zimowym utrzymaniu, zalegającego na jezdniach i chodnikach zamiejskich.

 Zatwierdzone zostało postępowanie na wykonanie robót z bieżącego utrzymania dróg powiatowych – roboty ziemne, obejmujące renowację rowów, ścinkę poboczy i przebudowę zjazdów.  Jedyną ofertę złożył Zakład Handlowo–Usługowy P. Grażyny Madeja z Małej. Cena oferty wynosi 78 068,10 złotych brutto.

 Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Ropczyce–Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną. Całkowita długość odcinków drogi, które będzie obejmowała dokumentacja wynosi ok. 3,8 km. Wykonawcą jest Budowlano–Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO P. Krzysztofa Wilk z Mielca za kwotę 54 735,00 zł.

Podpisana została umowa z firmą KREO-MOST P. Krzysztofa Kanach z Rzeszowa na wykonanie okresowych przeglądów (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Wartość umowy wynosi  27 450,00 zł

Dotychczasowy koszt zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych  w sezonie 2018/2019 wyniósł 693 799,47 złotych, z czego koszt pracy sprzętu wyniósł 585 410,17 zł, w tym 242 697,82 zł kosztowało utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski, a koszt zakupu materiału do utrzymania dróg zamiejskich wyniósł  108 389,30 zł.

Zlecone zostało wiosenne utrzymanie zieleni w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Wykonawcą jest Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy P. Krzysztofa Tomaka z Sędziszowa Małopolskiego.

Wartość umowy wynosi 7 989,30 zł.

Wykonany został demontaż siatek przeciwśnieżnych oraz prowadzone są roboty związane z podcinaniem suchych konarów i usuwaniem drzew, na wycinkę których posiadamy wymagane decyzje.

Jednocześnie trwają  prace związane z pozimowym przeglądem oznakowania i jego uzupełnianiem.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach – Niedźwiada 10.” W postępowaniu wzięło udział 8 oferentów. Do realizacji zadania jako najkorzystniejsza przyjęta została oferta firmy KES-BUD P. Krzysztofa Basamania z Markuszowej za kwotę 910 878 złotych.
Planowany zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic – cokół, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.
Okres realizacji robót planowany jest od miesiąca kwietnia do lipca br.
 
W miesiącu lutym br. do Urzędu Marszałkowskiego i do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożone zostały wnioski o dotację na kontynuację prac konserwatorskich przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
Zakres robót  tym razem obejmował będzie wykonanie rekonstrukcji tarasu I piętra. Planowana wartość robót wyniesie 175 000,00 zł.
 
W zakresie Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa, gm. Iwierzyce przy drodze powiatowej relacji Bystrzyca–Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 0+300 – 0+530”.
6 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart wręczyli promesy reprezentantom podkarpackich gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.
Wśród 17 jednostek samorządu terytorialnego, promesę w wysokości 2 miliony złotych  otrzymał  Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
 
Skierowane zostało zapytanie ofertowe na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie miejscowości: Zdżary, Kozodrza, Borek Mały, Kamionka, gmina Ostrów”. Szacowana powierzchnia do zinwentaryzowania wynosi około 600 ha, a przewidywany koszt wyniesie 50 000 zł.

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji uchwał rady powiatu.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach w dniu 20.03.2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (IV)”.
Zgoda na przystąpienie do projektu wyrażona została uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2019 r.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. osoby z kategorii NEET ).
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Umowa o dofinansowanie, zgodnie z wstępnymi założeniami, opiewa na kwotę 5 272 064 zł, z czego:  dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi 4 844 499,60 zł;  dofinansowanie z wkładu krajowego wynosi 427 564,4 zł. Powiat ropczycko sędziszowski nie ponosi wkładu własnego.
Ze środków projektu Powiatowy Urząd Pracy skieruje osoby bezrobotne do odbycia stażu (ok. 396 osób) lub podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych (ok. 45 osób), czy refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy (ok. 57 osób). Ponadto osobom bezrobotnym przyznawane będą dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (ok. 37 osób) lub bony na zasiedlenie (ok. 36 osób).
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, urząd rozpoczął realizację projektu, w ramach ogłoszonych naborów przyjmowane są wnioski o organizację staży i prac interwencyjnych oraz o przyznanie bonów na zasiedlenie. Ponadto urząd zrealizował pierwszą turę naboru wniosków o refundację doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W odniesieniu do projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (V)” Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach jest w trakcie przygotowań do zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu.
Zgoda na przystąpienie do projektu wyrażona została uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2019 r.
W odpowiedzi na złożony w dniu 1.03.2019 r. wniosek o dofinansowanie projektu, w dniu 25.03.2019r. PUP otrzymał informację o akceptacji wniosku
z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ostatnich dniach marca.
 Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne.
Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
Przyznane dofinansowanie projektu wynosi 1 382 180 zł, z czego:  dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi 1 174 853 zł;  dofinansowanie z wkładu krajowego wynosi 207 327 zł. Powiat ropczycko sędziszowski nie ponosi wkładu własnego.
Ze środków projektu Powiatowy Urząd Pracy skieruje osoby bezrobotne do odbycia stażu (30 osób) lub podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych (10 osób) czy refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy (20 osób). Ponadto osobom bezrobotnym przyznawane będą dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (27 osób). Urząd zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rozpoczął realizację projektu, w ramach ogłoszonych naborów przyjmowane są wnioski
o organizacje staży i prac interwencyjnych. Ponadto urząd zrealizował pierwszą turę naboru wniosków o refundację doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto w odpowiedzi na złożone wnioski o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra, decyzją z dnia 22 marca 2019 r. przyznane zostały środki w łącznej kwocie 2 020 500 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy sześciu programów:
1.Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
2.Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
3.Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy;
4.Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi;
5.Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mający na celu likwidację luki kompetencyjnej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych;
6.Program na organizację staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla osób długotrwale bezrobotnych.
W ramach powyższych programów osoby bezrobotne kwalifikujące się do poszczególnych grup wsparcia zostaną skierowane do odbycia stażu również
w ramach bonów stażowych, podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych, refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bonu zatrudnieniowego, czy robót publicznych oraz na szkolenia indywidualne.
Ponadto osobom bezrobotnym przyznawane będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osoba zależną.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 11 posiedzeń, podczas których podjęto 54  uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 9 projektów uchwał rady powiatu.

W zakresie dróg powiatowych

Zarząd powiatu zatwierdził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie okresowych przeglądów (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez KREO-MOST P. Krzysztof Kanach z Rzeszowa wynosi 27 450,00 złotych i obejmuje wykonanie przeglądów 30 obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych.

 Złożony został wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie
w wysokości 1  mln zł (50 % kosztów) z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa inwestycji pn.: „Przebudowa mostów jako kontynuacja Programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego tj. przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Dębica–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny”.

Szacunkowy koszt tej inwestycji wyniesie 2 miliony złotych.

 Rozpoczęta została procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego

obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej Ropczyce–Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”. Dokumentacja będzie obejmowała przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni do 6 m, przebudowę przepustów i zjazdów, budowę chodnika na odcinku o długości ok. 300 m, przebudowę skrzyżowania z ulicą powiatową  Witosa na mini rondo, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi w kierunku Gnojnicy i Borków Chechelskich, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w pobliżu budynku przedszkola i OSP Granice, oraz przebudowę nawierzchni tej drogi w miejscowości Gnojnica (na odcinku ok. 710 m). Całkowita długość odcinków drogi, które będzie obejmowała dokumentacja wynosi ok. 3,8 km.

 Aktualne podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych wskazuje, że poniesione wydatki na ten cel wyniosły  680 850,92 zł, z czego: koszt pracy sprzętu wyniósł 574 766,77 złotych,  w tym 240 321,82 zł kosztowało utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz  106 084,15 złotych koszt zakupu materiału do utrzymania dróg zamiejskich.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

 
Zakończona została  realizacja zadania  pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”.
Do dyspozycji młodzieży szkół, jak również po godzinach lekcyjnych dla wszystkich chętnych lokalnych mieszkańców oddane zostały do użytkowania boiska do: piłki nożnej,  koszykówki, tenisa,  siatkówki, piłki ręcznej oraz bieżnia okrężna 4-torowa o długości 200 metrów, miejsce rzutu kulą i skocznia w dal. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 3 075 043,64 złotych, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiła 1 405 828,00 zł.
 
W m-cu lutym br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach – Niedźwiada 10”.
Planowany zakres robót obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic – cokół, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic stykających się z gruntem, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.

Termin realizacji robót planowany jest w miesiącach kwiecień – sierpień br. Koszt zadania wyniesie 1 380 109,94 zł.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz ma na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.

W zakresie budownictwa i architektury

 Na terenie powiatu ropczycko–sędziszowskiego od początku 2019 roku do chwili obecnej udzielonych zostało 86 pozwoleń na budowę .

Na terenie Gminy Sędziszów Młp. w toku postępowania administracyjnego jest sprawa budowy i rozbudowy dróg gminnych w obrębie ulicy Wspólnej i Wesołej. Inwestorem jest Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego.

Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie wydane zostało pozwolenie na przebudowę mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Brzeziny w ciągu  drogi powiatowej Dębica–Wielopole Skrzyńskie. Inwestorem jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski.

W zakresie geodezji i gospodarki gruntami

 Obecnie trwają  odbiory prac geodezyjnych, które realizowane są w ramach projektu  pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Są to ostatnie etapy prac a dotyczą  modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Ostrów
i Wielopole Skrzyńskie oraz tworzenia na terenie całego powiatu baz BDOT500 (BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH) i GESUT (GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU).

Łączna wartość prac podlegających odbiorom wynosi  3 077 064,95 zł.

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakupiony został nowy samochód osobowy na potrzeby Starostwa Powiatowego za kwotę 103 730 złotych.

Z powodu nie zawarcia umowy na realizację zadania pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2019 roku” zarząd uchylił uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Od 1 lutego br. pomoc prawną na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w dwóch punktach, tj. w Sędziszowie Małopolskim oraz w Gminach: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie świadczą adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i radcowie prawni wskazani Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Rzeszowie.

Trwają prace organizacyjno-techniczne związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która w bieżącym roku odbędzie się od dnia 27 lutego do 28 marca.
W 2019 roku kwalifikacją wojskową objętych zostanie 503 mężczyzn urodzonych
w 2000 roku, 82 mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 7 kobiet urodzonych w latach 1995-2000 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.

 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

 
Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia, podczas których podjęto  22 uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Zakończona została realizacja oraz przeprowadzone zostały odbiory robót
w ramach inwestycji drogowych:
1)Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna” na długości 340 metrów . Wykonawcą była Firma Remontowo–Budowlana P. Heleny Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość zadania wyniosła 375 067 zł.
2)Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej  Brzeziny-Brzeziny (Pogwizdów) w ramach dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość robót wyniosła 1 092 076,90 zł . Wykonawcą była firma Formes Sp. z o.o. z Zielonki k/ Krakowa.
3)Rozbudowa drogi powiatowej Zdżary–Witkowice w miejscowości Kozodrza na długości 846 metrów, zrealizowanej przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, stanowiącej I etap projektu pn.: Budowa wraz
z rozbudową drogi powiatowej Zdżary–Witkowice w miejscowościach Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w miejscowości Kozodrza Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy za kwotę  2 586 920 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz z systemem odwodnienia drogi,  przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej oraz wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych.
Rozbudowa tej drogi z dotychczasowej konstrukcji gruntowo–żwirowej na bitumiczną spowodowała uzyskanie w pełni normatywnego odcinka drogi z jednoczesnym zapewnieniem poprawnego jej odwodnienia.
4)Przebudowa drogi powiatowej Wolica–Piaskowa Kawęczyn w miejscowościach Wolica Piaskowa–Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 5 452 334,83 zł, z czego 50 % kosztów stanowi dofinansowanie pozyskane z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Roboty budowlane wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy.
Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: poszerzenie jezdni do szerokości 6 metrów oraz wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 3 794 metry w miejscowościach Wolica Piaskowa–Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski, przebudowę istniejących chodników oraz budową chodnika na długości 2 257 metrów, budowę dwóch zatok autobusowych, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły w Wolicy Piaskowej wraz z jego oznakowaniem, przebudowę dwóch istniejących przepustów, budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi, przebudowę istniejących zjazdów prywatnych i publicznych (zostały one dostosowane do nowych warunków technicznych związanych z podniesieniem niwelety nawierzchni drogi) oraz wyregulowanie spadków poprzecznych poboczy o szerokości 1 metra.
5)Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej  Wyszyńskiego w Ropczycach o długości 223 metry, na odcinku od mostu na rzece Wielopolka w kierunku wiaduktu kolejowego. Wykonawcą zadania była firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 238 909,00 zł.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Zakończone zostały roboty budowlane przy realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego” , dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Do dyspozycji młodzieży szkół, jak również po godzinach lekcyjnych wszystkim chętnym lokalnym mieszkańcom oddajemy do użytkowania: boisko do piłki nożnej o powierzchni z trawy syntetycznej w wymiarach 26 x 56 m,  bieżnię okrężną 4-torową o długości 200 metrów, boiska o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki,  tenisa, siatkówki i  piłki ręcznej  oraz miejsce rzutu kulą i skocznię w dal.
Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 3 mln złotych,   w tym prawie 50% stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017.
 
Zakończone zostały roboty budowlane w ramach zadania pn.:
1)Remont pomieszczeń piwnicznych w byłym budynku Internatu Zespołu Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach  za kwotę 98 499,90 złotych.
2)Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku byłego Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach za kwotę 148 998,51 złotych.
Zadania te zrealizowane zostały w ramach promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
W m-cu listopadzie br. zakończono i odebrano roboty budowlane przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Ropczycach” z przeznaczeniem na przedszkole. Wartość inwestycji wyniosła 1 524 451,84 złotych. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków unijnych w ramach projektu pn.: „Ogród dobrych serc - Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata”.
 Nowy obiekt przeznaczony na przedszkole ma powierzchnię użytkową 278,90 m2, kubaturę 1280 m3 oraz dwie   kondygnacje.

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu ropczycko-sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku. Oferty złożyło 7 organizacji pozarządowych.
Zarząd powiatu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej  postanowił przyznać dotację w wysokości 126 060 złotych Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego w Krakowie, którego oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.
 
Do 30 listopada br. w powiecie ropczycko-sędziszowskim  663 osoby zwróciło się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 326 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową. Łącznie udzielonych zostało 747 porad prawnych, w tym 194 przez Radców Prawnych, 208 przez Adwokatów i 345 przez organizację pozarządową.
Największą grupę stanowiły osoby posiadające nieukończone 26 lat lub ukończone 65 lat życia, z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim.
 
W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 47 miejsc” Zarząd Powiatu powierzył realizację zadana Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Młp. od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
 
Zarząd powiatu uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ropczycach, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 
14 grudnia br. w budynku  Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie rozbudowanych jego części w ramach realizowanego od 2017 roku projektu dofinansowanego z RPO WP.  
Głównym zamierzeniem projektu była m.in. poprawa działania systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie działań diagnostyki i opieki specjalistycznej.
Zakres przedsięwzięcia obejmował przebudowę istniejących budynków szpitala, nadbudowę łącznika i wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek, przebudowę parteru i II piętra w celu utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, izby przyjęć, zakup wyposażenia dla Bloku Operacyjnego w celu utworzenia Ośrodka Chorób Przewodu Pokarmowego.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 15 mln złotych, w tym środki pozyskane  z RPO WP stanowiły ponad 9 mln złotych.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 2 posiedzenia, podczas których podjęto  21 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 8 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Zakończona została realizacja oraz przeprowadzone odbiory robót w ramach inwestycji:

1)Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wiercany na długości 272 metry.
Wykonawcą tego zadania była Firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady.
Wartość zadania wyniosła 247 715 zł;
2)Przebudowy drogi powiatowej  Lubzina–Brzezówka w miejscowości Brzezówka. W ramach tej inwestycji przebudowano 2530 metry nawierzchni, wybudowany został chodnik na długości 200 metrów oraz przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.
Wykonawcą zadania była firma Eurovia Polska S.A . Koszt zadania wyniósł 2 580 260 złotychz czego 1 250 000 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 roku.
Na mocy zawartych porozumień udział własny w tej inwestycji dofinansowują firmy: WELDON  kwotą 20 000 zł
i Śnieżka 10 000 zł.
 
Podpisane zostały  umowy z wykonawcami na zimowe utrzymanie ulic i chodników powiatowych na terenie miast Ropczyce
i Sędziszów Małopolski oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich. Sprzęt, którym dysponujemy w sezonie 2018/2019 to: ładowarka, 5 pługopiaskarek, dwa pługi odśnieżne, dwie odśnieżarki wirnikowe na ciągnikach, równiarka.
Z powodu braku zainteresowania oferentów unieważnione zostało postępowanie w zakresie zadania dotyczącego świadczenia usług pługiem wirnikowym.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Dobiegają końca roboty w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”,  dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach tego zadania wykonane zostaną: boiska do piłki nożnej, koszykówki,  tenisa, siatkówki i do piłki ręcznej,  bieżnia o długości 200 metrów, miejsce rzutu kulą, skocznia w dal,  ogrodzenie terenu boiska, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, oświetlenie boiska, monitoring i zaplecze techniczne.
Wartość umowna robót wyniesie 2 926 043,63 zł .
Termin zakończenia robót nastąpi  w m-cu grudniu br.
 
Zakończone zostały roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Prace remontowo–konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.
Zadanie to dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakres prac remontowych i konserwatorskich obejmował: renowację elewacji, w tym: odbicie tynków oraz wykucie starych spoin, odgrzybianie ścian, czyszczenie i mycie murów, wzmacnianie cegły, spoinowanie wraz z uzupełnieniem ubytków, zabezpieczenie powierzchni murów, wymianę parapetów oraz wymianę systemu rynnowego budynku i instalacji odgromowej.
Wartość robót wyniosła 347 081 zł. 
 
Dobiegają końca roboty budowlane w ramach zadań pn.:
1)„Remont pomieszczeń piwnicznych w byłym budynku Internatu Zespołu Szkół Agro–Technicznych w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5”.   Wartość umowna robót wyniesie 98 499,90 zł
2)”Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku byłego Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3. Wartość umowna robót wyniesie 148 998,51 zł.
Zadania te realizowane są w ramach promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
22 października br w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia na projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach – Niedźwiada 10”. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które wiążą się z poprawą funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.
Zakres planowanych robót obejmuje m.in.: ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic – cokół, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic stykających się z gruntem, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.
Planowane prace modernizacyjne spowodują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej.
Roboty będą realizowane w I półroczu 2019 roku.
Koszt zadania wyniesie 1 380 109 zł.

W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
 
Aktualnie trwają  odbiory prac geodezyjnych , które realizowane są w ramach projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Do tej pory odebrano prace geodezyjno- kartograficzne realizowane przez różne firmy z całej Polski na łączną kwotę 2 834 360 zł,  natomiast wszystkie umowy, które powinny być zrealizowane do końca 2018 roku opiewają na kwotę 5 911 424 zł. 
 
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Zarząd Powiatu określił funkcje nadzorcze nad realizacją zadań powiatu z zakresu funkcjonowania  komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ropczycach dla Etatowego Członka Zarządu Powiatu Pana Andrzeja Bączkowskiego.
Od dnia 27 listopada br. Etatowy Członek Zarządu Powiatu będzie bezpośrednio nadzorował pracę:
1)Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
2)Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
3)Wydziału Komunikacji i Transportu
 
Z dniem 27 listopada br. na czas nie określony Zarząd Powiatu dokonał awansu Pani Moniki Kwietniewskiej na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto  41 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 4 projekty uchwał rady powiatu.
W obecnej kadencji zarząd powiatu odbył 174 posiedzenia, podczas których podjęto 1310 uchwał zarządu powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Została zakończona realizacja oraz zostały przeprowadzone odbiory robót
w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  Zdżary-Witkowice w miejscowości Zdżary” na długości 283 metry. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo– Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady za kwotę  125 443,23  złotych.

 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie ulic
i chodników powiatowych na terenie miast: Ropczyce i Sędziszów Małopolski
. Najkorzystniejsze oferty w ramach 4 zadań złożyli:
1)Zadanie Nr 1 obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości na ulicach powiatowych na terenie miasta Ropczyce. Wykonawcą jest  Zakład Handlowo–Usługowy  P.  Grażyny Madeja z Małej.
2)Zadanie Nr 2 i 4 obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach powiatowych na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Wykonawcą jest  Firma Usługowo– Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady.
3)Zadanie Nr 3 obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości na ulicach powiatowych na terenie miasta Sędziszów Małopolski. Wykonawcą jest TRANSPORT-REMONT DRÓG P. Bogusława Drozd z Klęczan.
Zatwierdzony został wynik  zapytania ofertowego na dostawę soli i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
1)Na dostawę piasku w ilości 1500 ton Firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady za kwotę 34 132,50 zł.
2)Na dostawę soli drogowej w ilości 300 ton  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług „WOJTEX” P. Wojciecha Pasich z Krakowa za kwotę 84 501,00 zł.

Podpisane zostały  umowy na: 

1)Przebudowę drogi powiatowej  Dębica–Wielopole Skrzyńskie polegającą na budowie chodnika w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości 204 metry. Wartość robót wyniesie 187 779,86 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego.  Termin zakończenia  planowany jest  na 30 listopada 2018 r.
2)Przebudowę drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna na długości  340 metry Wykonawcą jest Firma Remontowo–Budowlana P. Heleny Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość zadania wyniesie 375 067,77 zł. Planowany termin zakończenia nastąpi
15 listopada br.
3)Budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Wyszyńskiego w Ropczycach na długości 250 metrów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Transportowe P. Marek Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego za kwotę  271 923,14 zł.  Termin zakończenia nastąpi 08 grudnia br.
4)Rozbudowę drogi powiatowej  Zdżary–Witkowice w miejscowości Kozodrza na długości 780 metrów, realizowanej przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, stanowiącej  I etap budowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Zdżary–Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w miejscowości Kozodrza. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy. Wartość zadania wynosi 2 411 522,11 zł.
Planowany termin zakończenia nastąpi 12 grudnia br. Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje m.in.: wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz
z systemem odwodnienia drogi, przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej
i teletechnicznej oraz wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych.
Rozbudowa drogi o dotychczasowej konstrukcji gruntowo–żwirowej spowoduje uzyskanie w pełni normatywnego odcinka drogi z jednoczesnym zapewnieniem poprawnego odwodnienia.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Zakończona została realizacja projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach
z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”
,  dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020.
Wartość projektu wyniosła 4 991 687 zł, w tym dofinansowanie z UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wynosi 2 957 620 zł.
Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 15 października br.
 
Kontynuowane są roboty przy zadaniu pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”,  dofinansowanego ze środków MSiT. Wartość umowna robót wyniesie 2 926 043,63 zł.
W ramach tego zadania wykonane zostaną boiska do piłki nożnej, koszykówki,  tenisa, siatkówki i do piłki ręcznej,  bieżnia o długości 200 metrów, miejsce rzutu kulą, skocznia w dal,  ogrodzenie terenu boiska, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, oświetlenie boiska, monitoring i zaplecze techniczne.
 
Kontynuowane są roboty w ramach zadania pn.: „Prace remontowo– konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.
Wartość umowna robót wyniesie 347 081,17 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakres prac remontowych i konserwatorskich obejmie renowację elewacji,
w tym: odbicie tynków oraz wykucie starych spoin, odgrzybianie ścian, czyszczenie
i mycie murów, wzmacnianie cegły, spoinowanie wraz z uzupełnieniem ubytków, zabezpieczenie powierzchni murów,  wymianę parapetów, wymianę systemu rynnowego budynku oraz wymianę instalacji odgromowej.
 
Rozpoczęte zostały roboty budowlane w ramach zadań:
1)Remont pomieszczeń piwnicznych w byłym budynku Internatu Zespołu Szkół Agro –Technicznych w Ropczycach  Wartość  robót wyniesie 98 499,90 zł
2)Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku byłego Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach Wartość robót wyniesie 148 998,51 zł.
Zadania te realizowane są w ramach promesy otrzymanej  06 lipca br. Dotacja
wynosi 80%.
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
W ramach realizowanego projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) został odebrany na kwotę 524 161,75 zł II-gi Etap prac modernizacyjnych na gminie Wielopole Skrzyńskie a dotyczący wsi : Brzeziny, Broniszów, Glinik i Nawsie . W dniach od 23-go bieżącego miesiąca do dnia 13-tego listopada br. w budynku Starostwa zostanie wyłożony do publicznej wiadomości do wglądu zainteresowanych osób projekt ww. operatu opisowo- kartograficznego. Zainteresowani będą mogli w obecności wykonawców prac geodezyjnych przeglądać nowo powstałe mapy i rejestry gruntów oraz wnosić ewentualne uwagi do ich treści.
W bieżącym miesiącu w Wydziale rozpoczęto prowadzenie licznych postępowań administracyjnych (180 spraw) dotyczących ustalania dla byłych właścicieli odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg gminnych w gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanych w ramach tz. ZRID-ów. Odszkodowania te ustalane są na podstawie wycen rzeczoznawców majątkowych.
W zakresie budownictwa i architektury
Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie wydanie zostały pozwolenia:
1)Na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107702R Broniszów-Dół-Lasek – ZRID.
2)Na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrzyńskie-Sośnice Jaszczurowa – ZRID. Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.
3)Na  rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107744R Brzeziny-Pogwizdów - ZRID.
4)Na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107721R Wielopole-Konice- Rzeki – ZRID.
Inwestorem tych inwestycji jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.
Na terenie gminy Sędziszów Młp.:
W toku postępowania jest sprawa budowy łącznika autostrady A4 z drogą krajową nr 94 – etap I  miejscowości  Borek Wielki – ZRID. Inwestorem jest Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Zarząd zatwierdził wyniki postępowania do 30 000 euro na zadanie „System Sesja oraz transmisja dla Starostwa Powiatowego w Ropczycach”. Do realizacji zadnia przyjęta została oferta Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” z Lublina do kwoty 49 741 złotych.
 
9 października br.  odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Stypendia Starosty  w wysokości 200 zł  miesięcznie otrzymało czterech uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych oraz dwóch uczniów Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Nagrodę finansową w kwocie 500 zł otrzymało dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach oraz uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. Natomiast nagroda pieniężna o wartości 250 zł została przekazana 28 uczniom.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 12 posiedzeń, podczas których podjęto 68 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 7 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zakończona została realizacja oraz nastąpiły odbiory robót w ramach inwestycji:

1)Budowa chodnika przy drodze powiatowej  Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości  Olimpów na długości 290 metrów. Wykonawcą była Firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego za kwotę 227 141,23 złotych;
2)Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Góra Ropczycka na długości 190 metrów. Wykonawcą była firma DREWBUD P. Mirosław Cieśla
z Czarnej za kwotę 180 676,83 złotych;
3)Budowa chodnika w miejscowości Gnojnica w ciągu drogi powiatowej
Gnojnica– Broniszów
. Wykonawcą była Firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady. Zrealizowany został odcinek chodnika o długości 417 metrów,
z czego na odcinku 172 metrów został wykonany chodnik wraz z zatoką autobusową za  kwotę 408 000 złotych;
4)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Anastazów-Skrzyszów
w miejscowości Skrzyszów
na długości ok. 102 metry wraz z poszerzeniem jezdni do 6,00 metrów. Wartość zadania  wyniosła 134 000 złotych.
5)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  Kosowy-Kamionka-Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka  na długości  201 metry za kwotę 190 000 złotych;
6)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ocieka–Kamionka
w miejscowości Ocieka
na długości 170 metrów za kwotę 194 882,42 złotych. Wykonawcą budowy chodników na terenie gminy Ostrów była Firma MARK-BUD P. Marek Chromik z Nosówki.
 

Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna na długości 340 metrów. Wykonawcą jest Firma Remontowo–Budowlana P.  Heleny Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość zadania wyniesie 375 067,77 złotych. Na zadanie to wpłynęło 5 ofert.

 

Ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na:

1)Przebudowę drogi powiatowej  Dębica–Wielopole Skrzyńskie, polegającą na budowie chodnika w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości 204 metrów;
2)Budowę chodnika przy ulicy Wyszyńskiego w Ropczycach (odcinek od mostu w kierunku wiaduktu kolejowego).
 

Podpisane zostały umowy i rozpoczęta została realizacja inwestycji drogowo-mostowych: 

1)Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej  Brzeziny–Brzeziny (Pogwizdów),  w ramach dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość robót wyniesie 1 092 076,90 złotych. Wykonawcą jest firma Formes Sp. z o.o. z Zielonki k/ Krakowa.
2)Przebudowa drogi powiatowej Lubzina–Brzezówka w miejscowości Brzezówka. W ramach inwestycji w miejscowości Brzezówka planowana jest przebudowa 2530 metrów nawierzchni, budowa chodnika na długości 200 metrów oraz przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A. Wartość zadania wyniesie 2 580 260,79 złotych, z czego 1 250 000 złotych stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 roku. Na mocy zawartych porozumień udział własny w tej inwestycji dofinansowują firmy WELDON – kwotą 20 000 złotych
i Śnieżka – 10 000 złotych.
 
Podpisana została umowa na budowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości  Wiercany na długości 157 metrów. Wykonawcą jest firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady za kwotę 154 824,77 złotych.

Unieważnione zostało postępowanie przetargowe na rozbudowę drogi powiatowej  Zdżary–Witkowice w miejscowości Kozodrza na długości 1080 metrów, planowanej do realizacji przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, stanowiącej  I etap budowy, wraz z rozbudową drogi powiatowej Zdżary–Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w  Kozodrzy. Złożone zostały 3 oferty, których ceny przekroczyły wysokość środków przeznaczonych na ten cel, tj. ok. 3 400 000 zł. Kosztorys inwestorski opiewał na 3 200 000 zł. Cena  najkorzystniejszej oferty wyniosła 3 829 216,37 zł, cena najdroższej 4 033 000 zł.
W związku z tak wysokimi cenami wystąpiła konieczność zmniejszenia zakresu poprzez skrócenie odcinka planowanego do realizacji i ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.

Zatwierdzony został wynik postępowania przetargowego w trybie przepisów kodeksu cywilnego i podpisana została umowa na sprzedaż destruktu asfaltowego pochodzącego z przebudowy dróg powiatowych. Kupującym jest Firma Eurovia Polska S.A. Wartość sprzedawanego materiału wynosi 38 868,00 zł.

Trwają roboty budowlane związane z realizacją przebudowy drogi powiatowej  Wolica–Piaskowa Kawęczyn w miejscowościach Wolica Piaskowa–Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski. Całkowity koszt tego zadania wyniesie 5 674 489,18 złotych, w tym  50% kosztów stanowi dofinansowanie z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy.

 Trwają prace związane z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Zdżary 

Witkowice w miejscowości Zdżary na długości 283 metry. Wykonawcą jest

Firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady. Koszt zadania

wyniesie 108 684,82 zł. Termin zakończenia nastąpi 30 września br.

 

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Od września 2017 roku trwa realizacja projektu pn.: "Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach
z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”,
dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 5 mln złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowić będzie prawie 3 mln złotych.
Zakończone zostały już roboty budowlane  oraz prace konserwatorskie
i  renowacyjne  budynku.
Obecnie trwa dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej. Dostawcą jest firma ELMAR P. Anna Karnas
z Błażowej za kwotę 491 033 zł.  W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia, w tym m.in.: ekrany projekcyjne, krzesła, biurka, regały, mównice, stoły konferencyjne,  słupki odgradzające, witryny,  manekiny, gabloty, szafy metalowe, antywłamaniowe, ścianki wystawiennicze, antyramy,  ekrany szklane, szynowe systemy oświetleniowe, laptopy, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, stół multimedialny, tablety, zestawy głośników, wzmacniacze, zestawy mikrofonów bezprzewodowych, ekrany elektryczne, profesjonalne projektory mutlimedialne, telewizory,  zestawy lamp światła stałego i studyjnych, lustra, podest sceniczny, parawany sceniczne, reflektory ledowe, halogeny teatralne, komputery, aparat fotograficzny z obiektywem i ze statywem, kolorowe kserokopiarki cyfrowe, kamera i itp. 
W budynku swoją siedzibę będzie miało Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, które powinna rozpocząć działalność w tym obiekcie początkiem m-ca października br.
Zadaniem  nowej placówki będzie jak najszersze udostępnianie kultury poprzez nowoczesne, multimedialne formy, aktywizowanie kulturowe społeczności poprzez działania artystyczne i edukacyjne, a także generowanie wiedzy i informacji w dziedzinie szeroko pojętej kultury.
 
Kontynuowane są roboty przy zadaniu pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”,  dofinansowanego ze środków MSiT. Wartość umowna robót wyniesie 2 926 043 zł.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie boisko do piłki nożnej,  bieżnia
o długości 200 m, boiska do koszykówki,   tenisa, siatkówki i piłki ręcznej oraz miejsce rzutu kulą, skocznia w dal,  ogrodzenie terenu boiska,  ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne,  oświetlenie boiska i monitoring.
 
Rozpoczęta została  realizacja zadania pn.: „Prace remontowo–konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma ASBUD P. Andrzej Stasiowski z Glinika za kwotę 347 081  zł.
Zakres prac remontowych i konserwatorskich obejmie renowację elewacji,
w tym: odbicie tynków oraz wykucie starych spoin, odgrzybianie ścian, czyszczenie
i mycie murów, wzmacnianie cegły, spoinowanie wraz z uzupełnieniem ubytków, zabezpieczenie powierzchni murów, wymianę parapetów,  wymianę systemu rynnowego budynku, oraz wymianę instalacji odgromowej.
 
W lipcu br. Wojewoda Podkarpacki przekazał promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadań pn. „Remont pomieszczeń piwnicznych w byłym budynku Internatu Zespołu Szkół Agro–Technicznych
w Ropczycach”  oraz „Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku byłego Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach”. Wartość dotacji wynosić będzie 240 000,00 zł.
W lipcu br. wszczęto pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Niezwłocznie ogłoszono drugi przetarg, do dnia dzisiejszego trwa składanie ofert.
 
W zakresie geodezji
 
Trwa realizacja  projektu unijnego pn.  Podkarpacki System Informacji Przestrzennej  (PSIP). Aktualnie trwają prace związane z odbiorem drugiego etapu robót geodezyjnych na wykonanie modernizacji  EGiB, utworzenie baz GESUT
i  BDOT500,  cyfryzacji zasobu w  powiecie  ropczycko-sędziszowskim i aktualizacji w  zakresie budynkowym na terenie Gmin Wielopole Skrzyńskie i Ostrów. Do tej pory w ramach projektu PSIP zostały już odebrane i zapłacone prace geodezyjne na kwotę 1 511 577 złotych.
Na przełomie września i października br. planowane jest wyłożenie  do wglądu projektu modernizacji. Termin  zakończenia modernizacji  nastąpi 31października br.
Do końca projektu   pozostało jeszcze do zapłaty 4 399 847
 złotych. 
W zakresie budownictwa i architektury
 
Na terenie gminy Ropczyce wydanie zostały pozwolenia na budowę:
1)Parkingu dla samochodów osobowych w Ropczycach przy ul. św. Barbary,
2)Budowę budynku OSP w Małej,
3)Rozbudowę budynku OSP w Gnojnicy.
 
Na terenie gminy Sędziszów Młp. w toku procedowania są inwestycje:
1)Budowa drogi gminnej – połączenia komunikacyjnego ul. prof. Kota i ul. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp. - ZRID,
2)Budowa łącznika autostrady A4 z drogą krajową nr 94 – etap I w m. Borek Wielki – ZRID,
3)Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku mieszkalno-usługowego na pomieszczenia "Klubu Seniora" w Sędziszowie Młp.
4)Projekt zamienny przebudowy i nadbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. - I etap
 
Na terenie gminy Iwierzyce  wydane zostały pozwolenia na budowę:
1)Sieci wodociągowej w Olchowej,
2)Sieci kanalizacji sanitarnej w Olchowej.
3)Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną – Baran.
4)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół gminnego ośrodka kultury poprzez m.in. budowę skatepark'u oraz rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług publicznych.
 
Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w toku procedowania są inwestycje:
1)Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów-Dół-Lasek - ZRID.
2)Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrzyńskie-Sośnice-Jaszczurowa - ZRID.
3)Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107744R Brzeziny-Pogwizdów - ZRID.
4)Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107721R Wielopole-Konice-Rzeki - ZRID.
5)Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Brzeziny-Dół Południowy.
Wydane zostało pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole Skrzyńskie.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Zarząd powiatu powołał P. Agnieszkę Ochał na Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach na okres od 16 lipca br. do dnia 16 lipca 2025 roku.
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego zarząd powiatu powierzył stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach
P. Grażynie Baran na okres  od 1 września br. do 31 sierpnia 2023 roku.
 
Zarząd powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy  z P. Zofią Mudryk – Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
z dniem 28 sierpnia 2018 roku.
 
Zarząd powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy  z P. Haliną Krysa  - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rudzie z dniem 30 lipca 2018 roku. Jednocześnie z dniem 2 sierpnia 2018 roku zarząd powierzył P. Halinie Krysa pełnienie obowiązków dyrektora DPS w Rudzie na okres 3 miesięcy.
 
27 lipca br. w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera
w Ropczycach odbyło się spotkanie promujące album „Światłem i słowem malowane. Piękno krajobrazu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w czterech porach roku”, wydany przez Starostwo Powiatowe we współpracy z oddziałem PTTK
w Ropczycach.
Album przedstawia wyjątkowe walory przyrodnicze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, jego unikatową faunę i florę oraz malownicze krajobrazy. Publikacja zawiera ponad 200 zdjęć, którym towarzyszą subtelne fragmenty prozy lokalnych poetów, m. in. Pani Sławomiry Marciniec, Pani Marty Gostkowskiej, czy Pana Edwarda Zolowskiego.

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY

Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI

ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

 

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia, podczas których podjęto 25 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 8 projektów uchwał rady powiatu.

W zakresie dróg powiatowych

Ogłoszony został przetarg na przebudowę drogi powiatowej Lubzina–Brzezówka w miejscowości Brzezówka. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 roku. W ramach inwestycji w miejscowości Brzezówka planowana jest przebudowa 2530 metrów nawierzchni, budowa chodnika na długości 200 metrów oraz przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Zdżary–Witkowice w miejscowości Żdzary, polegającej na budowie chodnika na długości 283 metry.

Podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej Wolica–Piaskowa Kawęczyn w miejscowościach: Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski. Na zadanie to przyznane zostało 50 % dofinansowania z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt zadania wyniesie 5 674 489,18 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy.

Podpisane zostały umowy na budowę chodników: przy drodze powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Olimpów na długości 290 metrów. Wykonawcą jest Firma P. Marka Szczęcha z Sędziszowa Młp. Wartość zadania wyniesie 227 141, 23 zł oraz na budowę chodnika w miejscowości Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Gnojnica – Broniszów, gdzie wykonawcą jest Firma Usługowo – Handlowa P. Grzegorz Ozga z Niedźwiady. W ramach tej inwestycji zrealizowany zostanie również odcinek chodnika wraz z zatoką autobusową za ok. 400 000 zł.

Obecnie trwają ostatnie prace związane z budową chodnika na odcinku ok. 79 metrów w ciągu ulicy powiatowej Sucharskiego w Ropczycach, łączącego dwa odcinki istniejącego chodnika w rejonie mostu kolejowego. Wykonawcą robót jest Firma Usługowo–Handlowa P. Grzegorz Ozga z Niedźwiady za kwotę 72 000 zł.
Po wykonaniu na zlecenie wykonawcy robót kolejowych nawierzchni bitumicznej pod mostem, przy chodniku zamontowane zostaną poręcze zabezpieczające. Wykonana zostanie także nakładka z masy bitumicznej na odcinku ul. Sucharskiego od strony drogi krajowej na długości ok. 700 metrów. Jest to efekt zawartego porozumienia z wykonawcą robót kolejowych.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę mostów w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Kozodrza i Brzeziny. Inwestycje te współfinansowane będą ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W bieżącym roku przyznane zostało 2,4 mln złotych.

Zatwierdzone zostało postępowanie przetargowe na:

1)Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Kosowy-Kamionka-Sędziszów Małopolski w m. Kamionka na długości 145 metrów za kwotę 139 747,48 złotych;

2)Przebudowę drogi powiatowej Anastazów–Skrzyszów w m. Skrzyszów polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami na długości 102 metry za kwotę 134 908,97 złotych;

3)Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Ocieka–Kamionka w m. Ocieka na długości 170 metrów za kwotę za 194 882,42 złotych.
Wykonawcą zadania jest Firma MARK-BUD P. Marek Chromik z Nosówki.

Podpisana została umowa na budowę chodnika w miejscowości Góra Ropczycka przy drodze powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie na długości ok. 191 metrów.

Wykonawcą jest firma DREWBUD P. Mirosław Cieśla z Czarnej. Wartość robót wyniesie 180 676,83 złotych.

Zarząd Powiatu zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Iwierzyce-Zgłobień-Rzeszów, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Nockowa za kwotę 6 800,00 złotych.

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

Kontynuowane są roboty budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach w ramach projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej” – dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020.

Obecnie trwają prace wykończeniowe tj. układanie płytek, malowanie oraz wymiana okien, wymiana drzwi po renowacji. W najbliższym czasie wykonywany będzie końcowy zabieg przy konserwowaniu elewacji, po zakończeniu którego wykonawca przystąpi do robót zewnętrznych tj. zagospodarowania terenu wokół budynku.

11 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia do budynku. Obecnie trwa procedura zawierania umów.

 

Rozpoczęta została realizacja zadania w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”.

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazane zostały wymagane dokumenty celem podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Prace remontowo–konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma ASBUD P. Andrzej Stasiowski z Glinika. Wartość umowna robót wyniesie 347 081,17 zł. Zakończenie robót planowane jest końcem września br.

Zakres prac remontowych i konserwatorskich przy pałacu obejmie renowację elewacji, w tym: odbicie tynków oraz wykucie starych spoin, odgrzybianie ścian, czyszczenie i mycie murów, wzmacnianie cegły, spoinowanie wraz z uzupełnieniem ubytków, zabezpieczenie powierzchni murów, wymianę parapetów oraz wymianę systemu rynnowego budynku i instalacji odgromowej.

 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto 24 uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 7 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Zarząd powiatu zatwierdził przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie w m. Wiercany i Olimpów, polegającej na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika – etap I budowa chodnika w Olimpowie. Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Transportowe P. Marek Szczęch z Sędziszowa Młp. za kwotę 227 141 złotych.
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Gnojnica-Broniszów polegającej na budowie chodnika w Gnojnicy. Wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowa P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady za kwotę 538 139 złotych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie polegającej na budowie chodnika w Nawisu, zarząd powiatu postanowił udzielić zamówienia Firmie KREO-MOST Krzysztof Kanach z Rzeszowa za kwotę 11 700 złotych.
Zarząd postanowił udzielić zamówienia publicznego na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sucharskiego w Ropczycach na odcinku ok. 79 metrów Firmie Usługowo-Handlowej P. Grzegorz Ozga z Niedźwiady.
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego z podziałem na zadania. Zadanie nr 2, polegające na wykonaniu remontów cząstkowych na drogach powiatowych remonterem, wykonywać będzie Firma Produkcyjno-Handlowa P. Józef Turek z Mielca za kwotę 44 181 złotych. Z kolei przetarg na zadanie nr 1, obejmujące wykonanie remontów na drogach powiatowych mieszankami  mineralno-bitumicznymi został unieważniony, ponieważ nie złożono na to zadanie żadnej oferty. 
 
Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przebudowę mostów, jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu, z podziałem na dwa zadania, obejmujące: przebudowę mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Zdżary-Witkowice w m. Kozodrza, oraz przebudowę mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Brzeziny-Brzeziny (Pogwizdów).
 
 W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Kontynuowane są roboty budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół
w Ropczycach  w ramach projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej” – dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020.
Obecnie trwają prace wykończeniowe, tj.: szpachlowanie, malowanie, układanie płytek. Zakończona została  wymiana elementów więźby dachowej oraz krycie dachu. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do wymiany stolarki okiennej oraz dalszych prac przy elewacji budynku.
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na prace remontowo-konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie. Wykonawcą zadania będzie firma ASBUD P. Andrzej Stasiowski z Glinika za kwotę 347 081 złotych.
 
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i wyposażenia pod potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej.
 
Podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Lider – Firma ASBUD P. Andrzej Stasiowski z Glinika, Partner – Firma ACTIVIA P. Longin Witkowski z Łodzi.
Wartość umowna robót wyniesie 2 926 043,63 zł.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie:
- boisko do piłki nożnej (parametry Orlik, 26x56m) o nawierzchni z trawy syntetycznej (pow. 2410,60 m2),
- bieżnia 200 m o nawierzchni poliuretanowej (pow. 1144 m2),
- boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (pow. 699,96 m2),
- boisko do tenisa o nawierzchni poliuretanowej (pow. 599,05 m2),
- boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej (pow. 366,27 m2),
- boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej (pow. 1066,90 m2),
- miejsce rzutu kulą o nawierzchni poliuretanowo- betonowej (pow. 56,50 m2),
- skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej (pow. 81,62 m2),
- ogrodzenie terenu boiska o wysokości 3,30m wraz murkiem, bramami wjazdowymi
i furtkami wejściowym (567 mb),
- ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wykończone kostką brukową (pow. 720 m2),
- nowa powierzchnia utwardzona przed bramami wjazdowymi na teren boiska (pow. 676,50 m2),
- piłkochwyty wysokości 6m o łącznej długości 100mb,
- barierki wraz z furtkami przed bieżnią o wysokości 1,1m oraz długości 82,20 mb,
- dodatkowe barierki na schodach terenowych wysokości 1,10m i łącznej długości 20 mb,
- oświetlenie boiska,
- monitoring.
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT
w wysokości 1 500 000,00 zł.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Zatwierdzony został konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego jest P. Grażyna Baran.
 
Ponadto zatwierdzony został konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. Kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego jest. P. Sabina Kolbusz.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 7 posiedzeń, podczas których podjęto 63 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
W ramach ogłoszonego w marcu br.  naboru wniosków na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 roku zostały złożone dwa wnioski w zakresie:
1)Przebudowy drogi powiatowej Lubzina–Brzezówka w miejscowości Brzezówka.  Wartość projektu wynosi 2 500 000 zł,
2)Przebudowy drogi powiatowej  Nockowa przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika. Wartość   projektu  wynosi 1 000 000 zł.
 
Trwa procedura przetargowa na  przebudowę drogi powiatowej Wolica–Piaskowa Kawęczyn w miejscowościach: Wolica Piaskowa–Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski. Na zadanie to przyznane zostało  50 % dofinansowania z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt tego zadania wyniesie 5 674 489,18 zł. Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy (łącznie wpłynęły 4 oferty).

Ponownie ogłoszony został przetarg nieograniczony na remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego z podziałem na 5 zadań, obejmujących swym zakresem poszczególne gminy. W pierwszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe S.A. w Dębicy, której cena przekraczała kwotę, przeznaczoną na to zamówienie.

Z uwagi na brak ofert unieważnione zostało postępowanie przetargowe na „Przebudowę chodnika dla pieszych wraz z przebudową i zabezpieczeniem skarpy w ciągu ulicy powiatowej Wyszyńskiego w Ropczycach”. Zamówienie to zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli któryś z Wykonawców działających na naszym rynku przystąpi do negocjacji cenowych w celu zawarcia umowy.

W wyniku przeprowadzonej oceny, wniosek na przebudowę drogi powiatowej  Lubzina–Brzezówka w miejscowości Brzezówka znalazł się na 11 miejscu listy podstawowej, z czego na 4 jeśli chodzi o inwestycje powiatowe, na ogólną liczbę 26 wniosków na tej liście. W ramach naboru złożono łącznie 164 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 217,6 mln zł. W ramach naboru desygnowana została kwota 31,4 mln zł. Tak więc wartość ta została znacznie przekroczona. Na liście rezerwowej znalazło się jeszcze 20 wniosków. Dofinansowanie dla powiatów wynosi 50 % wartości projektu. W ramach inwestycji w miejscowości Brzezówka planowana jest przebudowa 2530 metrów nawierzchni, budowa chodnika na długości 200 metrów oraz przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.
 
W ramach bieżącego utrzymania dróg zlecono usługi związane z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach powiatowych na terenie powiatu. Wykonawcą jest Firma Transportowo–Budowlana P. Krystyna Pinas. Koszt zadania wyniesie 29 548,80 zł. Zlecono koszenie przy ok. 50% dróg powiatowych, pozostała część jest wykonywana własnym sprzętem przez pracowników Wydziału Dróg. Ponadto zlecono roboty związane z renowacją rowów, ścinką poboczy i przebudową zjazdów. Wykonawcą jest Firma Usługi Koparką P. Stanisław Madeja z Małej za kwotę 33 013,20 zł.

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie  w miejscowości Szkodna na długości ok. 350 metrów. Wykonawcą jest P. Łukasz Wyżykowski, prowadzący działalność gospodarczą pn. PRO-INWEST z siedzibą w Brzozowie. Koszt dokumentacji wyniesie 7 300 zł. W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym oferty złożyło 7 wykonawców.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie  w miejscowości Bystrzyca na długości ok. 250 metrów. Wykonawcą jest P. Krzysztof Wilk, prowadzący działalność gospodarczą pn. Budowlano–Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO z Mielca.  Koszt dokumentacji wyniesie 7 867,08 zł. W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym oferty złożyło 4 wykonawców.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wiercany i Olimpów, polegającą na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika – etap I  budowa chodnika w miejscowości Olimpów na długości 290 metry.

Wykonano malowanie oznakowania poziomego oraz zakończono zlecone prace związane z wiosennym utrzymaniem zieleni na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski, wykonywane przez Firmę Skalniak P. Krzysztofa Tomaka z Sędziszowa Małopolskiego.

Sukcesywnie wykonywane są prace związane m.in. ze sprzątaniem chodników przy drogach powiatowych, koszeniem, podcinaniem drzew, ustawianiem oznakowania, remontem nawierzchni.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania przetargowe na budowę chodników przy drogach powiatowych:

1)Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka”,
2) Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów,
3) Ocieka – Kamionka w m. Ocieka”.
4) Zdżary–Witkowice w m. Zdżary”,
5) Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka,
6)ul. Wyszyńskiego w Ropczycach od mostu w kierunku wiaduktu kolejowego.
 

Aktualnie opracowywane są dokumentacje projektowo–kosztorysowe na budowę następujących chodników przy drogach powiatowych:

1)Dębica–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości ok. 1,5 km do granicy z Brzezinami;
2)Ruda–Sędziszów Małopolski w miejscowości Wolica Piaskowa na długości ok. 400 metrów;

3)Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna na długości ok. 350 metrów.

 W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
Kontynuowane są roboty budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół
w Ropczycach w ramach projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”,  dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020.
Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnętrzne (szpachlowanie, malowanie, układanie płytek), wykonano tym samym już m.in. wszystkie wewnętrzne instalacje podtynkowe. Równolegle prowadzone są roboty zewnętrzne przy budynku, w ramach których zakończono wymianę elementów więźby dachowej, trwa wykonywanie nowego pokrycia dachu z blachy aluminiowej na rąbek stojący w kolorze czerwonym.
Wyłoniony został wykonawca robót dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Lider – Firma ASBUD Andrzej Stasiowski z Łączek Kucharskich i Partner – Firma ACTIVIA Longin Witkowski z  Łodzi. Wartość umowna robót wyniesie 2 926 043,63 złotych. Termin zakończenia robót planowany jest na 14 grudnia br.
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zarezerwowaniu na ochronę zabytków w tegorocznym budżecie  kwoty w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Prace remontowo–konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.
Zakres prac remontowych i konserwatorskich przy pałacu obejmie: renowację elewacji, w tym: odbicie tynków oraz wykucie starych spoin, odgrzybianie ścian, czyszczenie i mycie murów, wzmacnianie cegły, spoinowanie wraz z uzupełnieniem ubytków, zabezpieczenie powierzchni murów, wymianę parapetów,  wymianę systemu rynnowego budynku, wymianę instalacji odgromowej.
W m-cu kwietniu br. ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania.  Obecnie trwa weryfikacja złożonej oferty (wpłynęła 1 oferta).
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia 12 kwietnia br. złożony został wniosek aplikacyjny pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej
w Ropczycach – Niedźwiada 10”.

 
W dniu 13 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki przekazał promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania pn.: „Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach”. Wartość dotacji wynosić będzie 160 000,00 zł.
 
W m-cu kwietniu br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa stropów w części budynku „A” Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.”.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  nie wpłynęła żadna oferta.
 
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Wiśniowa przy drodze powiatowej relacji Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi”. Wykonawcą zadania jest firma GOVA Sp. zo.o. z Katowic za kwotę 119 500 złotych.

W zakresie promocji i funduszy pomocowych
 
Zlecone zostało opracowanie graficzne, wydruk i dostawa albumów „Światłem i słowem malowane. Piękno krajobrazu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w czterech porach roku”. Wykonawcą zadania jest Firma P. Anny  Kwiatkowskiej IMAGINE DESIGN GROUP z Krakowa za kwotę 47 040 złotych.
Promocja albumu zaplanowana jest w m-cu czerwcu br.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 złożony został  wniosek o dofinansowanie projektu na wsparcie działalności placówki wsparcia dziennego „Nasza Baza”  w Ropczycach. Wartość projektu  wynosi 1 269 525,60 złotych.
 
Również w ramach RPO WP złożony został  wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalny elektryk”. Wartość projektu  wynosi 1 394 155,92 złotych.
 
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  złożony został wniosek do programu Edukacja ekologiczna pn. „Młodzi ekolodzy - na ratunek pszczołom” na kwotę    53 466 złotych.
 
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto 31 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Ruda–Sędziszów Młp. w miejscowości  Wolica Piaskowa na długości ok. 440 metry. Wykonawcą jest P. Łukasz Wyżykowski prowadzący działalność gospodarczą pn. PRO INWEST z siedzibą
w Brzozowie. Koszt dokumentacji wyniesie 8 892,90 złotych.
W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym oferty złożyło 6 wykonawców.

Zlecona  została usługa w zakresie wiosennego utrzymania zieleni w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski w 2018 roku. Jedyną ofertę złożył P. Krzysztof Tomaka z Sędziszowa Młp.  prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy „SKALNIAK”. Koszt usługi wynosi 10 254,00 zł. Termin wykonania to  25  kwietnia br.

Zlecone zostało wykonanie malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciągu ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego w 2018 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oferty złożyło 3 wykonawców. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Drogowego „EFEKTAR” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Tarnowa za kwotę 23 989  złotych.

Podpisana została umowa z firmą „WIMED Sp. z o.o. z Tarnowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu na dostawę znaków drogowych. Znaki zostaną  wykorzystane do uzupełnienia lub wymiany oznakowania w ciągu dróg powiatowych. Koszt zamówienia wynosi 44 223,42 zł.

Podpisana została umowa na sprzątanie ulic i chodników powiatowych na terenie miasta Ropczyce  i miasta Sędziszów Małopolski. Na terenie miasta Ropczyce jedyną ofertę w przeprowadzonym zapytaniu złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. za kwotę 21 168,00 złotych, z kolei na terenie miasta Sędziszów Małopolski jedyną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.  za kwotę 32 659,20 złotych. Cena obejmuje  sprzątanie ulic i chodników powiatowych raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do listopada br. Koszt jednorazowego sprzątania wynosi odpowiednio na terenie Ropczyc 2 646 złotych oraz na terenie Sędziszowa Małopolskiego  4 082,40 złotych.

W związku z prowadzoną akcją zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników powiatowych, w okresie od listopada ubiegłego roku koszt zakupu materiałów oraz świadczonych  sprzętem usług wyniósł ok. 600 000 zł.

Opracowane zostały dokumentacje projektowe na:

1)Przebudowę drogi powiatowej Zdżary–Witkowice w miejscowości Zdżary polegającą na budowie chodnika” na długości 283 metry. Planowany koszt budowy chodnika według kosztorysu inwestorskiego wynosi 111 000 złotych;
2)Przebudowę drogi powiatowej Sędziszów Młp.–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie polegającą na budowie chodnika w miejscowości Góra Ropczycka na długości 191 metrów. Planowany koszt budowy chodnika wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 205 000 złotych.

Do Burmistrza Ropczyc skierowane zostało wystąpienie o wydanie decyzji środowiskowej na „Przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych:

Nr 1362R ul. Robotniczej, Nr 1361 ul. Dworcowej oraz drogi Nr 1344R Lubzina–Brzezówka”. Projekt ten w roku będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata: 2016-2019”.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z remontem i zabezpieczeniem skarpy w ciągu drogi powiatowej  ul. Wyszyńskiego w Ropczycach” na długości ok. 98 metrów. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na „Przebudowę ulicy powiatowej Witosa w Ropczycach, polegających na budowie chodnika.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w gminach z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
 
Ogłoszony został przetarg na bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych z podziałem na zadania obejmujące: drobne roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów, roboty ziemne oraz koszenie poboczy i skarp rowów przy drogach powiatowych.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
Kontynuowane są roboty przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach w ramach projektu „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”.
Aktualnie trwają roboty wewnętrzne, tj.: elektryczne i sanitarne, tynki renowacyjne, odbudowa podkładów pod podłogi na parterze i piętrze. W m-cu kwietniu br. wykonawca zamierza przystąpić do przebudowy dachu, w tym: wymiany pokrycia dachowego.
 
Zakończono dostawy sprzętu i wyposażenia do szkół w ramach projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Było to ostatnie zadanie w ramach projektu. Zakupiono sprzęt i wyposażenie do 4 placówek edukacyjnych tj. dla Zespołu Szkół w Ropczycach, Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Ropczycach. Łączna wartość projektu wyniosła 3 859 825 złotych, w tym dofinansowanie z UE wynosi 2 540 985 zł.
 
W dniu 23 marca br. miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”.
W ramach tego postępowania wpłynęło 9 ofert. Obecnie Komisja przetargowa weryfikuje złożone oferty.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
9 marca br.  zakończona została  kwalifikacja wojskowa, w wyniku której do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach zgłosiło się  435  mężczyzn urodzonych w 1999 r. oraz 25 kobiet (absolwentek szkół medycznych), ochotniczek. W 91% uzyskali oni kategorię zdrowia „A”, oznaczającą zdolność do odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej oraz pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego od 06 marca br. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach powołany został P. Jacek Posłuszny.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 6 posiedzenia, podczas których podjęto
28 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 6 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Złożony został wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa  inwestycji pn.: „Przebudowa mostów jako kontynuacja Programu–Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”, w ramach której planowana jest przebudowa dwóch mostów: jeden most na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Zdżary–Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z przebudową dojazdów na długości ok 200 metrów oraz drugi most na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej  Brzeziny–Brzeziny (Pogwizdów).

Szacunkowy koszt przebudowy mostów wyniesie 4,2 mln złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie 2,1 mln złotych.

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Dębica –Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości ok. 1,2 km. Wykonawcą zadania jest Pan Krzysztof Kurdziel prowadzący działalność pn. INNOVIA Krzysztof Kurdziel. Koszt dokumentacji wynosi 18 327 złotych.

W ramach  akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych pracownicy Wydziału Dróg wykonują zadania związane z koordynacją załadunku i pracy sprzętu. Dotychczasowy koszt zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników powiatowych
w okresie od listopada 2017 r. do lutego br. wynosi 398 000 złotych, z czego
w miesiącu lutym koszt zimowego utrzymania wyniósł ok. 160 000 zł.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem stalowych barier ochronnych U-14a, typu Sp-05/2 z pochwytem oraz barierek wygrodzeniowych U-11a w ciągu drogi powiatowej Gnojnica-Broniszów w miejscowości Gnojnica”.  Wykonawcą zadania została Firma RUBIKON Anna Kras z Ciężkowic za kwotę 38 154 złotych.

W Wydziale Dróg przygotowano i wydano 9 decyzji na umieszczenie urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami.

Złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację zadania pn.:„Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z remontem i zabezpieczeniem skarpy w ciągu drogi powiatowej ulicy Wyszyńskiego w Ropczycach” na długości ok. 98 metrów.

W ubiegłym roku przebudowany został chodnik na odcinku od budynku ZOZ  do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (obok Ochronki) z wyłączeniem tego odcinka. Ukończenie tego odcinka pozwoli na pełnie korzystanie z przebudowanego chodnika.

Wydane zostały dwie   pozytywne opinie w przedmiocie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na:

1)„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R” (Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich)
2)„Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107702 R Broniszów Dół–Lasek” na długości 3,1 km (Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie)

 

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych

Zakończone zostały roboty przy budowie szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 234 958 złotych.

Kontynuowane są roboty przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach w ramach projektu pn. „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”.

Obecnie wykonywane są roboty elektryczne i sanitarne wewnętrzne, tynki renowacyjne ścian piwnic, odbudowa podkładów pod podłogi na parterze i piętrze. Wartość umowna robót budowlanych wynosi 4 387 016,51 zł.
 
W ramach projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim” dobiega końca dostawa do szkół wyposażenia i sprzętu oraz jego instalacja i uruchamianie. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi  2 213 059,01 złotych.
 
19 lutego br. odbyło się spotkanie inaugurujące oficjalne otwarcie placówki pn. Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach. Utworzenie Centrum było możliwe dzięki realizacji projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Modernizacja siedziby PCWDiR przy ul. Konopnickiej 3 w Ropczycach trwała od kilku miesięcy i kosztowała 1 883 067,77 złotych, w tym dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 1 100 856,55 zł.
Zakres rzeczowy projektu obejmował m.in.: rozbudowę budynku o szyb dźwigowy, przebudowę, modernizację i remont pomieszczeń każdej kondygnacji oraz zakup wyposażenia i sprzętu.
W budynku zlokalizowane zostały następujące jednostki:
1)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym nowoutworzona Placówka wsparcia dziennego),
2)Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
3)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
4)Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
5)Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.
Zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich tych jednostek i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, były główną ideą projektu. Zarząd powiatu postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej powiatu ropczycko-sędziszowskiego”.

W zakresie geodezji i gospodarki gruntami

Na terenie Powiatu trwają prace geodezyjne realizowane w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, obejmujące modernizację ewidencji gruntówi budynków, polegające na wykonaniu pomiarów na gruntach rolnych, leśnych i zabudowanych. Prace te wykonują geodeci z następujących firm: OPGK Rzeszów, GEORES Rzeszów, GEOMAP Mieczysław KAPUSTKA Z Dębicy. Zakończenie prac planowane jest na koniec m-ca października br. Pomiarami nie są objęte następujące miejscowości:

-z gminy Ropczyce: Mała, Niedźwiada i Okonin;
-z gminy Iwierzyce: Bystrzyca, Olimpów, Wiercany i Wiśniowa;
-z gminy Ostrów: Kamionka.
Pomiary związane są z realizacją ustawowego obowiązku cyfryzacji danych geodezyjnych i kartograficznych przez Starostę oraz aktualizacje tych danych.
Obecnie trwają postępowania administracyjne związane z ustalaniem i wypłatą odszkodowań za grunty rolne i leśne zajęte pod projektowaną budowę i rozbudowę drogi powiatowej Zdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały. Zakończenie tych postępowań planowane jest w m-cu marcu br. Całkowita kwota ustalonych odszkodowań wynosi 207 999 złotych.

W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 

8 lutego br. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się finałowa gala kolejnej edycji Plebiscytu Eskulap, w której wybierani i uhonorowani zostają lekarze i stomatolodzy z regionu.

Na liście nominowanych w tym roku pierwsze zaszczytne miejsce w kategorii lekarz rodzinny otrzymała specjalistka medycyny rodzinnej lek. med. Zofia Jasińska – lekarka z naszego powiatu.

Ważnym w plebiscycie jest fakt, że to właśnie sami pacjenci poprzez głosowanie mają możliwość wyboru lekarza, który cieszy się największym autorytetem i według nich powinien zasłużyć na uznanie za trud włożony w codzienną pracę podczas leczenia chorych i niesienia im pomocy w powrocie do zdrowia.

 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto 15 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 3 projekty uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych
w m. Kozodrza i Brzeziny. Procedowanie wymaganych pozwoleń jest utrudnione
w związku z wejściem w życie nowej ustawy prawo wodne. Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany organizacyjne w zakresie organów wydających np. pozwolenia wodnoprawne, które do tej pory wydawały starostwa. Od 2018 roku gospodarowaniem zasobami wodnymi  zajmuje się  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wiele kompetencji i zadań zostało przydzielonych jednostkom organizacyjnym i organom funkcjonującym w ramach jego struktury. Zmiana kompetencji w tym zakresie wpłynęła na wydłużenie się procedury uzyskania pozwoleń wodnoprawnych z uwagi na problemy organizacyjne. Jednostką właściwą dla naszego powiatu jest nowoutworzony Zarząd Zlewni rzeki Wisłoki w Jaśle, który dopiero się organizuje.
 
Na bieżąco realizowane są zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na drogach zamiejskich w ramach zawartych umów dysponujemy 6 pługopiaskarkami, 1 pługiem dwustronnym, ładowarką, 2 ciągnikami wirnikowymi i równiarką. Praca sprzętem jest koordynowana przez wyznaczonych pracowników Wydziału dróg powiatowych.
Zimowe utrzymanie ulic i chodników powiatowych prowadzone jest w formie stawki ryczałtowej za każdy dzień akcji odśnieżania i zwalczania śliskości przy użyciu sprzętu wykonawców wybranych w przetargu nieograniczonym. W cenę ryczałtu wliczony jest materiał (mieszanka piaskowo-solna 30-40%).
Dotychczasowy koszt zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników powiatowych w okresie od listopada do stycznia br. wyniósł ogółem 211 706  złotych.
 
W dniu 23 stycznia br. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Młp. z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Ponadto złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycji.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Do końca lutego br. zakończone zostaną roboty przy budowie szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach.
Wartość zadania wyniesie 234 958 złotych.
 
Trwają roboty przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach w ramach projektu „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”.
Obecnie wykonywane są roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, ziemne, izolacyjne, roboty elektryczne i sanitarne wewnątrz budynku oraz wykonane zostało  piaskowanie elewacji budynku.
Wartość  robót budowlanych wyniesie 4 387 016 złotych.
 
Na łączną kwotę 2 213 059 złotych podpisane zostały już wszystkie umowy na dostawy wyposażenia i sprzętu do szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”.
Zakończenie i rozliczenie całego projektu nastąpi 30 marca br.
Sprzęt dostarczony zostanie przez firmy wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego, tj.:
1)urządzenia i materiały spawalnicze – firma TOMSYSTEM z Rzeszowa;
2)narzędzia, elektronarzędzia, aparatura pomiarowa – firma OTORIA Sp. z o.o.
z siedzibą Spórok;
3)sprzęt komputerowy i oprogramowanie – firma INFAST Sp. z o.o. z Rzeszowa;
4)meble – firma ELMAR Anna Karnas z  Błażowej;
5)urządzenia i materiały elektryczne – firma ELEKTRO-MAR Marta Śledziona
z  Sędziszowa Młp. ;
6)urządzenia i systemy energii odnawialnej – firma RMS Polska Sp. z o.o.
z  Zagorzyc.
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
 
Podczas ogólnopolskiej konferencji geodetów powiatowych z udziałem Głównego Geodety Kraju Pani Grażyny Kiersznowskiej, która to konferencja miała miejsce końcem ubiegłego roku w Wieliczce, powiat ropczycko-sędziszowski został wyróżniony jako jeden z dwóch powiatów w Polsce, które  wywiązały się z realizacji ustawowego obowiązku wykonania prac modernizacyjnych w ramach projektu pn. Zintegrowany Systemu Informacji o Nieruchomościach polegających na  przekazaniu danych EGiB do centralnego repozytorium (zasilenie inicjalne) oraz wykonaniu zasilenia różnicowego.
 
W zakresie architektury i budownictwa
       
Na terenie GminyRopczyce:
            
      1)Wydanych zostało 6 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych
      jednorodzinnych w m. Ropczyce /Inwestor: P. Sabina Babicz - właściciel firm
       ,,WIK- BUD Sabina Babicz”/.
      2)W toku jest postępowanie administracyjne w sprawie przebudowy napowietrznej
      linii energetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Mała 2 w m. Mała
      /Inwestor PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów/.


Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski:
 
1)Wydana została decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hal produkcyjnych nr 100, 102, 103 oraz 111 zakładu Safran w m. Sędziszów Młp., /Inwestor: Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o./
2)W toku są dwa postępowania administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego oraz pozwolenia na rozbudowę
i przebudowę oczyszczalni ścieków
w m. Sędziszów Młp. /Inwestor: Gmina Sędziszów  Młp./

Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie:
 
1)Prowadzone jest obecnie postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego wraz z instalacjami
i urządzeniami budowlanymi w m. Wielopole Skrzyńskie /Inwestor: Fanum Skorupski – Wójcik/.
2)W toku jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na rozbudowę
i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
wraz
z instalacjami i urządzeniami budowlanymi /Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyńskie/.
3)W toku jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na przebudowę mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny- Brzeziny (Pogwizdów) wraz z dojazdami” polegającą na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie nowego wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu w m. Brzeziny /Inwestor: Powiat Ropczycko – Sędziszowski/.
4)W toku jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107733R relacji Wielopole Skrzyńskie–Sośnice-Jaszczurowa w m. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny /Inwestor: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie/.
5)W toku jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107744R relacji Brzeziny–Pogwizdów w m. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny /Inwestor: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie/.
6)W toku jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107721R relacji Wielopole Skrzyńskie–Konice–Rzeki w m. Wielopole Skrzyńskie /Inwestor: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie/.
 
Na terenie Gminy Ostrów:
 
1)W toku jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na przebudowę mostu na rzece Wielopolka (Brzeźnica) w ciągu drogi powiatowej nr 1329R Zdżary–Witkowice /w km 5+873/ wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w m. Kozodrza /Inwestor: Powiat Ropczycko – Sędziszowski/.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto 43 uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało  8 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych

Zakończone zostały roboty drogowe, obejmujące:

1.Przebudowę mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej  Gnojnica– Broniszów w miejscowości Gnojnica wraz z dojazdami w ramach których przebudowano 600 metrów drogi oraz wybudowano 200 metrów chodnika. Wartość robót wyniosła 1 650 000 złotych.
 
2.Przebudowę mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej  Bystrzyca–Nowa Wieś w miejscowości Bystrzyca wraz z dojazdami w ramach których przebudowano 60 metrów drogi oraz wybudowano 200 metrów chodnika. Wartość robót wyniosła 1 087 000 złotych.
 
Inwestycje te zrealizowane zostały w 50% przy dofinansowaniu ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.
 
3.Przebudową drogi powiatowej  Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski
w miejscowości Borek Wielki na odcinku od granicy miasta do zjazdu na autostradę A-4 na długości 2 240 metrów wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną w obrębie Domu Strażaka. Wartość robót wyniosła 2 235 000 złotych, w tym dofinansowanie z RPO WP stanowi 1 899 000 złotych.

Zakończone zostały również prace przy budowie chodników dla pieszych w ciągu  dróg powiatowych:
1.Sielec–Będziemyśl–Dąbrowa w miejscowości Olchowa na długości 340 metrów. Wartość zadania wyniosła 209 000 złotych.
2.Nockowa p. wieś w miejscowości Nockowa na długości 366 metrów. Wartość zadania wyniosła 276 000 złotych.
3.Gnojnica–Broniszów w miejscowości Gnojnica na długości 776 metrów.
Wartość zadania wyniosła 587 000 złotych.
4.Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie
w miejscowości Iwierzyce na długości 166 metrów za kwotę 148 000 złotych oraz w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości 400 metrów za kwotę 320 000 złotych.
5.Sucharskiego w Ropczycach
na długości 311 metrów. Wartość robót wyniosła 210 300 złotych.
6.Zakończony został remont chodnika w ciągu ulicy powiatowej Wyszyńskiego
w Ropczycach
na odcinku od skrzyżowania z ul. Pisłudskiego (budynku Ochronki) do Przychodni ZOZ z wyłączeniem odcinka o długości 90 metrów, który będzie realizowany w terminie późniejszym. Wartość robót wyniosła 143 400  złotych.
 
W 2017 roku ogółem przebudowano 4,2 km dróg powiatowych, wybudowano 5,6 km chodników, przebudowano 2 mosty, kompleksowo przebudowano 1 przepust oraz wybudowano mini-rondo.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Trwają roboty przy budowie szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
W ramach zadania przewiduje się montaż w budynku  dźwigu osobowego usytuowanego obok istniejącej klatki schodowej.
Wartość umowna zadania wyniesie 234 958,78  zł.
Zakończenie robót nastąpi 28 lutego 2018 roku.
 
Trwają roboty budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach
w ramach projektu „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”, dofinansowanego z RPO WP 2014-2020.
Zakres robót budowlanych obejmuje prace konserwatorskie i renowacyjne na zewnątrz budynku, przebudowę oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku wraz
z wymianą wszystkich instalacji, przebudowę infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu budynku  (tj. utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze, wykonanie elementów małej architektury, jak ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.),  oświetlenie zewnętrzne elewacji budynku oraz monitoring i zabezpieczenie budynku.
Wartość umowna robót budowlanych wyniesie 4 387 016,51 zł.
 
Dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy wyposażenia i sprzętu do szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, dofinansowanego z RPO WP 2014-2020. Obecnie Komisja przetargowa weryfikuje oferty. Łączna wartość złożonych najkorzystniejszych ofert w dwóch toczących się postępowaniach wynosi 2 213 241,47 zł.
Wyposażenie i sprzęt dedykowany jest dla:
 
1.Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach dla pracowni: urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, metrologii, obróbki cieplnej, plastycznej i blacharnia, pracowni obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, spawania elektrycznego i spawania gazowego.
2.Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. dla pracowni elektrycznej i komputerowej.
3.Zespołu Szkół  w Ropczycach dla pracowni logistyki i pomiarów mechanicznych.
4.Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach dla pracowni obróbki ręcznej i montażu.
Zakończenie i rozliczenie całego projektu planowane jest na koniec m-ca marca 2018 r.
 
 W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
 
Zakończone zostały roboty geodezyjne obejmujące wykonanie  modernizacji szczegółowej  wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz jej zagęszczenie na terenie całego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
Wartość robót wyniosła 252 150 złotych.
 
W zakresie promocji i funduszy pomocowych
 
W ramach realizowanego projektu pn. „Zawodowcy na start”  szkołom biorącym udział w projekcie przekazany został zakupiony sprzęt na łączną kwotę 65 040,75 złotych.
 
W ramach zakończenia realizacji projektupn. „Polska samorządowa–Polska nowoczesna, innowacyjna i twórcza” w dniu 30 listopada br. w Starostwie odbyło się spotkanie promujące album pt. „Powiat Ropczycko-Sędziszowski – innowacyjność, wiedza, doświadczenie”. Publikacja została podzielona na pięć tematycznych rozdziałów: przedsiębiorczość i nowoczesne technologie, inwestycje, turystyka, promocja i działania projektowe.
Podczas spotkania miała miejsce prezentacja filmu promocyjnego, który został zrealizowany również w ramach projektu.
 
W dniu 8 grudnia br. odbyło się spotkanie promujące wydaną przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski książkę pt. „Bursztynówka”, której autorem jest śp. ks. Franciszek Jarząb-Łagowski. „Bursztynówka”, inaczej zwana „Wigilijną Opowieścią dla Łukaszka”, pisana jest wierszem i przedstawia atmosferę panującą w okresie Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym domu słynnego rodu Bursztynów w Ropczycach, której zawdzięcza swą nazwę.
 
Podjęte zostały działania związane z organizacją Plebiscytu Sportowego 2017. W dniu 12 grudnia br. uruchomiony został system głosowania SMS (koszt SMS zgodny z taryfą operatora), dzięki któremu można oddawać głosy na wybranych kandydatów wysyłając SMS o wybranej treści na numer telefonu 664 079 001
w sześciu kategoriach: Sportowiec Roku, Zespół Roku, Talent Roku, Trener Roku, Działacz Sportowy Roku i Mecenas Sportu.
Plebiscyt potrwa do10 stycznia 2018 roku do godz. 15:00. Sylwetki kandydatów prezentowane są na stronie www.spropczyce.pl. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu w Plebiscycie Sportowym odbędzie się podczas IV Powiatowej Gali Sportu w dniu 26 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera
w Ropczycach.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu
 
Na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu powierzył stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach Pani Agnieszce Nazimek.
 
Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu wyposażenia gastronomicznego po stołówce znajdującej się w budynku Starostwa o wartości 94 913 złotych na rzecz Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach i o wartości 8 644 złotych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.
 
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu ropczycko-sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Oferty złożyło 14  organizacji pozarządowych.
Zarząd powiatu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej oraz zbiorczym zestawieniem ofert postanowił przyznać dotację w wysokości 60 725 złotych Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON z siedzibą
w Rzeszowie, której oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.
Do 30 listopada br. w powiecie ropczycko-sędziszowskim  554 osób zwróciło się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 251 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową. Łącznie udzielonych zostało 703 porad prawnych, w tym 128 przez Radców Prawnych, 303 przez Adwokatów i 328 przez organizację pozarządową.
Największą grupę stanowiły osoby posiadające nieukończone 26 lat lub ukończone 65 lat życia, z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim.
Najwięcej porad udzielonych zostało w dziedzinie prawa: cywilnego, rzeczowego, karnego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz spraw dotyczących rozwodów i alimentów.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 6 posiedzeń, podczas których podjęto
66 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało  23 projekty uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
Zakończone zostały roboty związane z:1)Przebudową przepustu w miejscowości Borek Wielki za kwotę 355 866,65 złotych;
2)Budową chodnika w miejscowości Zagorzyce na długości 312 metrów za kwotę 271 000 złotych;
3)Przebudową drogi powiatowej Niedźwiada p. wieś wraz z budową chodnika na długości 1 235 metrów za kwotę 1 277 000 złotych.
4)Budową chodnika w ciągu ul. Sucharskiego w Ropczycach na długości 200 metrów, realizowanego przez Firmę SKANSKA w ramach zawartego porozumienia.
Trwają prace przy przebudowie chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych:
1)Sielec–Będziemyśl–Dąbrowa w miejscowości Olchowa na długości 340 metrów.   Wartość zadania wyniesie 209 000 złotych.
2)Nockowa p. wieś w miejscowości Nockowa na długości 366 metrów. Wartość zadania wyniesie 276 000 złotych.
3)Gnojnica–Broniszów w miejscowości Gnojnica na długości 776 metrów. Wartość zadania wyniesie 587 000 złotych.
4)Sędziszów Małopolski–Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Iwierzyce na długości 148 metrów za kwotę 119 000 złotych oraz w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości 400 metrów za kwotę  320 000 złotych.
Rozpoczęty został remont chodnika w ciągu ulicy powiatowej Wyszyńskiego w Ropczycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Pisłudskiego (budynku Ochronki) do Przychodni ZOZ, z wyłączeniem odcinka o długości 90 metrów. Wykonawcą zadania jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego z Dębicy P. Łukasza Rokosz za kwotę 143 435 złotych.
Trwają roboty przy przebudowie drogi powiatowej Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski w miejscowości Borek Wielki na odcinku od granicy miasta do zjazdu na autostradę A-4 na długości 2 240 metrów wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną w obrębie Domu Strażaka. Wartość robót wyniesie
2 235 000 złotych, w tym dofinansowanie z RPO WP  wyniesie 1 899 000 złotych.
Przekazany został plac budowy pod przebudowę ulicy powiatowej Sucharskiego w Ropczycach na długości ok. 311 metrów, polegającej na budowie chodnika dla pieszych. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo-Usługowa P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady za kwotę 210 309 złotych.
Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu zamówienia publicznego na remont drogi powiatowej Będziemyśl-Klęczany-Bratkowice w miejscowości Będziemyśl. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy za kwotę 45 780 złotych.
W ramach zamówienia podstawowego zarząd powiatu postanowił udzielić zamówienia na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin w miejscowości Czarna Sędziszowska Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Sędziszowa Młp. za kwotę 130 000 złotych.
Zatwierdzone zostały wyniki przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018. Usługi przy zimowym utrzymaniu ulic rozliczane będą w formie ryczałtu za 1 dzień zimowego utrzymania w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających świadczenie takich usług.
W związku z tym, iż żaden wykonawca nie złożył oferty w dwóch kolejnych ogłoszonych przetargach na utrzymanie chodników powiatowych w sezonie zimowym na terenie miasta Sędziszów Małopolski, zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki Firmie Usługowo-Handlowej P. Grzegorza Ozga z Niedźwiady do kwoty 104 441 złotych.
 
Zatwierdzone zostały wyniki przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. W wyniku przetargu dysponujemy następującym sprzętem: 6 pługopiaskarek, 1 pług dwustronny, ładowarka, 2 ciągniki wirnikowe  i równiarka. 
 
Trwają prace związane z ustawianiem siatek przeciwśnieżnych w ciągu dróg powiatowych przez pracowników terenowych Wydziału Dróg Powiatowych.
Wojewoda Podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019. Powiat Ropczycko–Sędziszowski zajmuje czwarte miejsce na liście, uzyskując 28 punktów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wolica Piaskowa–Kawęczyn w miejscowości Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski” na długości 3,8 km.
Wartość projektu wyniesie 6 476 000 złotych, w tym dofinansowanie stanowić będzie 3 000 000 złotych.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 Zakończona została realizacja projektu pn.: Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”.
Budynek po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, gdzie w ostatnich latach miało siedzibę Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach przekształcony został w Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach.
W budynku umieszczone zostały następujące jednostki:
1)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Placówka Wsparcia Dziennego;
2)Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
3)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
4)Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
5)Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 883 067,77 złotych, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 wynosi 1 100 856,55 złotych.
Od 24 listopada br. wszystkie wymienione jednostki funkcjonują już w budynku przy ul. Konopnickiej 3.
 
Zakończone zostały roboty przy zabytkowym budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w zakresie wykonania części kanalizacji deszczowej, rur spustowych, wymiany stolarki okiennej za łączną kwotę 100 658,34 zł, w tym dofinansowanie od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków wynosi 35 000,00 złotych.
 
Rozpoczęta została realizacja zadania pn.: „Budowa szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Wykonawcą robót jest firma BUDOART P. Michał Łata ze Stalowej Woli.
W ramach zadania przewiduje się montaż w budynku wewnętrznego dźwigu osobowego, usytuowanego obok istniejącej klatki schodowej.
Wartość  zadania wyniesie 234 958,78,00 złotych. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w terminie do  dnia 28 lutego 2018 roku.
 
Trwają roboty budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach w ramach projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1)Prace konserwatorskie i renowacyjne na zewnątrz budynku,
2)Przebudowę oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku wraz z wymianą wszystkich instalacji,
3)Przebudowę infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu budynku jak: utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze, wykonanie elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.),
4)Oświetlenie zewnętrzne elewacji budynku,
5)Monitoring i zabezpieczenie budynku.
Wykonawcą robót jest firma J.P. BUD J. Leszczak P. Podsiadło z Wysokiej Strzyżowskiej. Wartość umowna robót budowlanych wyniesie 4 387 016,51 złotych.
 
W dniu 09 listopada br. podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu
i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”,
W ramach projektu wykonane zostaną obiekty o nawierzchniach poliuretanowych, jak: boisko do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, kort tenisowy, bieżnia okrężna na 200 m, skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Wartość szacunkowa inwestycji wyniesie 3.239.211,00 złotych, w tym dofinansowanie stanowić będzie 1 500 000,00 złotych. Realizacja inwestycji nastąpi w latach  2018-2019
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
W ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej rozstrzygnięte zostały dwa duże przetargi nieograniczone na prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz BDOT500 i GESUT na kwotę 5 911 424 złotych.
Zakres prac obejmuje miejscowości: Blizna, Zdżary, Ocieka, Wola Ociecka, Brzeziny, Glinik, Nawsie i Broniszów. Wykonawcami są firmy z Rzeszowa i z Dębicy.
 
Przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie podjęte zostały działania w zakresie budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Budzisz w  miejscowościach: Sędziszów Młp., Góra Ropczycka i Zagorzyce oraz budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Wielopolka w miejscowościach: Broniszów, Glinik, Mała i Niedźwiada. W konsekwencji powyższych działań w dniu 10 listopada br. Starosta nabył na własność Skarbu państwa nieruchomość zabudowaną, będącą w granicach projektowanego zbiornika na rzece Budzisz. Ponadto wykonawcy prac geodezyjnych przekazane zostały materiały geodezyjne z terenu projektowanego zbiornika na rzece Wielopolka, obejmującego obszar ok. 300 ha.
 
Wdrożone zostały procedury administracyjne w zakresie ustalania wysokości oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi powiatowej w miejscowościach Kozodrza i Borek Mały.
 
Trwają czynności odbioru dużej pracy geodezyjnej w zakresie założenia na obszarze powiatu ropczycko-sędziszowskiego punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.
 
W zakresie ochrony środowiska
Powołana zarządzeniem Starosty z dnia 27 listopada br. komisja dokonała odbioru zadania pn.: Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn: „Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Wiśniowa  przy drodze powiatowej  relacji Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 0+300 – 0+900”, wykonanego przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Hydrogeopol Sp. zo.o. z Dębicy. W ramach zadania wykonawca: opracował projekt prac geologicznych i uzyskał decyzje zatwierdzające projekt, wykonał prace terenowe i laboratoryjne, opracował dokumentację geologiczno-inżynierską technicznego rozpoznania osuwiska oraz uzyskał odpowiednie opinie do projektu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej od Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie oraz od Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.

Łączna wartość wykonanych robót wynosi  103 996,50 złotych, w tym  80 %, tj. 83 197,00 złotych  stanowi dotacja z budżetu państwa.

 
W zakresie promocji i funduszy pomocowych
W ramach projektu pn. „Zawodowcy na start”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 obecnie  organizowane są kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp., w Zespole Szkół im. dra Jana Zwierza w Ropczycach, w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego złożone zostały dwa wnioski pn.:
1)„Z doświadczeniem w przyszłość” przez  Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach na kwotę 927 812,57 złotych przy 5% wkładzie własnym,
2)„Sędziszowskie Liceum Szkołą Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania kompetencji i umiejętności uczniów Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.” na kwotę  703 312,50 zł przy 5% wkładzie własnym.
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Początkiem listopada  br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach rozpoczęło realizację  projektu pn. „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO NASZA BAZA W ROPCZYCACH”, utworzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020.
W ramach  projektu powstanie pierwsza w powiecie ropczycko-sędziszowskim Placówka Wsparcia Dziennego o zasięgu ponadgminnym. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny dla osób/rodzin z powiatu ropczycko-sędziszowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających lub kwalifikujących się do wsparcia z pomocy społecznej, przeżywających jednocześnie trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez pomoc w opiece i wychowaniu 20 dzieci.
Przez pierwsze dwa miesiące tj. listopad i grudzień br., będzie trwała akcja promocyjno–informacyjna oraz rekrutacja dzieci do Placówki.  Dzieci i młodzież przyjęta do Placówki  rozpocznie swój udział we wszystkich zajęciach od 1 stycznia  2018 r., gdzie otrzymają  również bezpłatne wyżywienie,  dojazdy do placówki oraz wyjazdy rekreacyjno-turystyczne. Każdy uczestnik Projektu i jego rodzina będą objęci wsparciem psychologa.
 
27 października br. w  Starostwie  odbyło się uroczyste podpisanie umowy dofinansowującej rozbudowę Szpitala  Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Dofinansowanie ze środków RPO WP wyniesie 9 014 595,01 złotych, a całkowita wartość projektu wynosi 15 628 087,44 złotych.
Realizacja projektu zakończona zostanie w listopadzie 2018 roku.
Celem projektu jest m.in. poprawa działania systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie działań diagnostyki i opieki specjalistycznej. Zakres planowanego przedsięwzięcia będzie obejmował przebudowę istniejących budynków szpitala, nadbudowę łącznika i wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek, przebudowę parteru i II piętra w celu utworzenia OAIT i izby przyjęć oraz zakup wyposażenia dla Bloku Operacyjnego w celu utworzenia Ośrodka Chorób Przewodu Pokarmowego.
W podpisaniu umowy uczestniczył Marszałek Województwa Podkarpackiego
P. Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego P. Stanisław Kruczek, Senator na Sejm RP P. Zdzisław Pupa, Dyrektor ZOZ w Ropczycach
P. Mirosław Leśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego P. Józef Rojek, Starosta Powiatu P. Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu
P. Bernadeta Frysztak, Zastępca dyrektora ZOZ ds. lecznictwa P. Jacek Huk, Radni Powiatowi  P. Agnieszka Ochał i P. Ryszard Filipek,  Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim P. Marian Słomba oraz Przewodniczący NSZZ Solidarność Oddział w Ropczycach P. Andrzej Czochara.
 
30 listopada br. w Starostwie odbędzie spotkanie podsumowujące projekt „Polska samorządowa – Polska nowoczesna, innowacyjna i twórcza”, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Podczas spotkania odbędzie się promocja albumu  „Powiat Ropczycko-Sędziszowski – innowacyjność, wiedza, doświadczenie”, który wydany został w nakładzie 800 egzemplarzy oraz realizacja filmu promującego powiat ropczycko-sędziszowski.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 7 posiedzeń, podczas których podjęto
57 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało  9 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
W ramach dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 1 877 700 00 złotych realizowane są  prace przy przebudowie dwóch obiektów mostowych, obejmujące:
1)Przebudowę mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Gnojnica– Broniszów w miejscowości Gnojnica wraz z dojazdami. Wartość robót  wyniesie 1 650 000 złotych.
2)Przebudowę mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Bystrzyca–Nowa Wieś w miejscowości Bystrzyca wraz z dojazdami. Wartość robót  wyniesie 1 087 000 złotych.
Zakończenie inwestycji nastąpi do 30 listopada br.
Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Kosowy–Kamionka– Sędziszów Małopolski w miejscowości Borek Wielki na odcinku od granicy miasta do zjazdu na autostradę A-4 na długości 2 240 metrów wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną w obrębie Domu Strażaka. Wartość robót wyniesie 2 235 000 złotych, w tym dofinansowanie z RPO WP stanowi 1 899 000 złotych.
Dobiegają końca prace związane z:
1)Przebudową przepustu w miejscowości Borek Wielki za kwotę 355 866,65 złotych;
2)Budową chodnika w miejscowości Zagorzyce na długości 312 metrów za kwotę
271 000 złotych;
3)Przebudową drogi powiatowej Niedźwiada p. wieś
wraz z budową chodnika na długości 1 235 metrów za kwotę 1 277 000 złotych;
4)Budową chodnika w ciągu ul. Sucharskiego w Ropczycach na długości 200 metrów, zadania realizowanego przez Firmę SKANSKA w ramach zawartego porozumienia.
 
Przekazane zostały place budowy pod budowę chodników w pasie drogowym następujących dróg powiatowych:
1)Sielec–Będziemyśl–Dąbrowa w miejscowości Olchowa na długości 340 metrów. Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana Halina Szczęch
z Sędziszowa Młp. za kwotę 209 352 złote.
2)Nockowa p. wieś w miejscowości Nockowa na długości 366 metrów. Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa
z Kielnarowej za kwotę 276 740 złotych.
W najbliższym czasie przekazany zostanie także plac budowy pod budowę chodnika w ciągu drogi Gnojnica–Broniszów w miejscowości Gnojnica na długości 776 metrów. Wykonawcą zadania jest firma usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik
z Nosówki za kwotę 587 634 złote.
Zakres robót na powyższych inwestycjach obejmuje budowę chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami (częściowo na kolektorze).
Termin zakończenia  robót planowany jest na przełom m-cy listopad/grudzień br.
W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z wykonawcą na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości 400 metrów. Wartość robót wyniesie 320 317 złotych.
W bieżącym roku za kwotę 795 000 złotych wykonane zostały chodniki dla pieszych w miejscowościach: Kamionka na długości 114 metrów, Skrzyszów na długości 216 metrów, Zdżary na długości 141 metrów i Krzywa na długości 357 metrów.
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy powiatowej  Sucharskiego w Ropczycach na długości ok. 420 metrów, polegającą na budowie chodnika.
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie, polegającą na budowie chodnika w miejscowościach Olimpów i Wiercany.
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018.
Trwają prace związane z wycinką zakrzaczeń w ciągu dróg powiatowych przez pracowników terenowych Wydziału Dróg Powiatowych. Obecnie wycinka prowadzona jest na drodze powiatowej w miejscowości Brzeziny oraz sukcesywnie będzie wykonywana na pozostałych ciągach drogowych.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Zakończona została realizacja zadania pn.: „Przebudowa budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Niedźwiada 10”, Etap Iprzebudowa dachu. Roboty budowlane polegały na przebudowie dachu z płaskiego na wielospadowy o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokryty blachodachówką. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano nowe kominy, nowy system rynnowy, instalację odgromową, dwa okna dachowe oddymiające oraz właz na dach. Strych dachu ocieplony został wełną mineralną.
W stropie nad II piętrem zamontowano schody strychowe nożycowe.
Wartość zadania wyniosła 274 531,97 złotych.
 
Trwa realizacja projektu pn.: Poprawa warunków kształcenia zawodowego
w powiecie ropczycko-sędziszowskim”,
realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. Końcem sierpnia br. wykonane zostały wszystkie roboty budowlane.
W m-cu październiku br. ogłoszony został po raz drugi przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia i sprzętu do pracowni w Zespole Szkół Agro-Technicznych
w Ropczycach, w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp., w Zespole Szkół
w Ropczycach oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
Łączna szacunkowa kwota dostaw wynosi 1 842 192,40 zł.
Termin zakończenia projektu planowany jest na marzec  marcu 2018 r.
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Obecnie trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą robót, tj. firmą BUDOART Michał Łata ze  Stalowej Woli.
W ramach zadania planowany zakres robót obejmuje montaż w budynku wewnętrznego dźwigu osobowego o udźwigu 630 kg przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szyb windowy usytuowany bedzie obok istniejącej klatki schodowej.
Zakończenie zadania planowane jest na m-c  luty 2018 roku.
 
W ramach projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, dofinansowanego z RPO WP 2014-2020, końcem września br. zakończono wszystkie roboty budowlane. Obecnie prowadzone są odbiory wyposażenia i sprzętu.
Dostawcą wyposażenia i sprzętu jest firma ELMAR Anna Karnas z Błażowej.
 
Rozpoczęte zostały roboty budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół
w Ropczycach w ramach projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach” z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”, realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020.
Zakres robót budowlanych obejmuje prace konserwatorskie i renowacyjne na zewnątrz budynku, przebudowę oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku, przebudowę infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu budynku, jak: utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze, wykonanie elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), oświetlenie zewnętrzne elewacji budynku oraz monitoring i zabezpieczenie budynku, 
Wykonawcą robót jest firma J.P. BUD J. Leszczak P. Podsiadło z Wysokiej Strzyżowskiej.
 Wartość umowna robót wynosi 4 387 016,51 złotych.
Zakończenie robót budowlanych nastąpi 31 sierpnia 2018 r.
 
Minister Sportu i Turystyki przyznał dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 złotych z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 na realizację projektu pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”.
Obecnie trwa procedowanie umowy o dofinansowanie.
W ramach projektu wykonane zostaną następujące obiekty o nawierzchniach poliuretanowych: boisko do piłki nożnej (parametry Orlik, 26x56m), bieżnia 200 metrów, boiska do koszykówki, tenisa, siatkówki, piłki ręcznej, miejsce rzutu kulą oraz skocznia w dal.
Ponadto wybudowane zostanie ogrodzenie terenu boiska o wysokości 3,30 metrów wraz murkiem, bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wykończone kostką brukową. Wybudowana zostanie nowa powierzchnia utwardzona przed bramami wjazdowymi oraz  piłkochwyty o  wysokości 6 metrów o łącznej długości 100 mb. Wybudowana zostanie barierka wraz z furtkami przed bieżnią o wysokości 1,1 metra oraz długości 82,20 mb. Wykonanie zostaną fundamenty pod urządzenia sportowe
i montaż urządzeń oraz wybudowane zostanie  oświetlenie boiska i instalacja monitoringu.
Wartość szacunkowa inwestycji wyniesie 3. 239. 211, 00 złotych.
Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019.
 
Trwają roboty przy zabytkowym budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej
w Lubzinie,
obejmujące wykonanie części kanalizacji deszczowej, rur spustowych, wymiany stolarki okiennej za łączną kwotę 100 658,34 złotych, w tym dofinansowanie ze strony Podkarpackiego Konserwatora Zabytków wynosi 35 000,00 złotych.
Roboty  zakończone zostaną w m-cu październiku br. Wykonawcą robót jest Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” z Ropczyc.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę krzeseł konferencyjnych pod potrzeby hali widowiskowo-sportowej
w Ropczycach
zarząd zaakceptował ofertę firmy ALEKRZESŁA Joanna Niedźwiadek
z Lublina za kwotę 40 643 złote.
 
 
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
W ramach projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zatwierdzony został  przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji  ewidencji gruntów i budynków, utworzenie  BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy DGESUT oraz cyfryzacji zasobów w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w Gminie Ostrów i w Gminie Wielopole Skrzyńskie.
W Gminie Ostrów przeprowadzona zostanie modernizacja na obrębach: Blizna, Ocieka, Wola Ociecka i Żdzary. Wykonawcą jest Firma OPGK  Rzeszów za kwotę 1.120.896.54 zł brutto.
W Gminie Wielopole Skrz. modernizacja zostanie przeprowadzona na obrębach: Broniszów, Brzeziny, Glinik, Nawsie. Wykonawcą jest Firma  GEOMAP Mieczysław Kapustka Spółka Jawna z Dębicy za kwotę 1.497.605.00 zł brutto.
Podpisane zostały już umowy  z wykonawcami.
Termin  zakończenia modernizacji  nastąpi 31 października 2018 r.
 
Ogłoszony został przetarg na  zadanie  drugie w ramach projektu PSIP o nazwie: wykonanie modernizacji  EGiB, utworzenie baz GESUT i  BDOT500, cyfryzacja zasobu
w  powiecie  ropczycko-sędziszowskim, w ramach którego  utworzone zostaną  bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, baza danych obiektów topograficznych  BDOT 500 i cyfryzacja zasobu i aktualizacja w  zakresie budynkowym.
Otwarcie ofert nastąpi 25 października br.  
Termin  zakończenia modernizacji  planowany jest na 31 października 2018r.
 
W zakresie ochrony środowiska
 
Podpisana została umowa z firmą Woprol-Jerzy Worek z Iwierzyc na wykonanie 100 badań opryskiwaczy dla rolników z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Koszt badania jednego opryskiwacza wynosi 98 złotych brutto, w tym dofinansowanie  wynosi 75 złotych, a 23 złote stanowi koszt własny poniesiony przez rolnika. Łączna wartość dofinansowana przy wykonaniu 100 badań wyniesie 7500 zł.
 
Ponadto podpisana została umowa z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą
w Rzeszowie na wykonanie badania gleb, obejmująca wykonanie 196 próbek na zakwaszenie i zasobność w makroskładniki o wartości 2 571,52 złotych i 196 próbek na ustalenie potrzeb wapnowania o wartości  417,48 złotych.
Realizacja  badań potrwa do 30 listopada br.
 
19 października br. na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach przekazany został specjalistyczny sprzęt zakupiony w ramach zadania, pn. „Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego”. Całkowity koszt zadania wyniósł 26 445 000 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie stanowiło 10 000 złotych.
 
W zakresie promocji i funduszy pomocowych
 
W ramach projektu pn. „Zawodowcy na start”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, zrealizowane zostały staże zawodowe przewidziane na 2017 rok, w wyniku których w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. zrealizowano 131 staży, w Zespole Szkół im. dra Jana Zwierza w Ropczycach zrealizowano 309 staży, w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach zrealizowano 69 staży oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach zrealizowano 16 staży.
Obecnie organizowane są kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych
w poszczególnych szkołach.
 
30 listopada br. zakończona zostanie realizacja projektu pn. „Polska samorządowa-Polska nowoczesna, innowacyjna i twórcza”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w wysokości 76 240,00 złotych
W ramach projektu w dniach 4-6 października br. w Hotelu Senator Gran Via
w Olchowej odbył się  Kongres Samorządowy „INNOWACYJNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ
W POWIECIE”,
który obejmował dwudniową międzynarodową konferencję poświęconą problematyce rozwoju społeczno-gospodarczego, inwestycyjnego oraz przedsiębiorczości, nowoczesnej edukacji i promocji oraz panele dyskusyjne i wizyty studyjne.
Pierwszy dzień konferencji  był m.in. okazją do zaprezentowania profili przedsiębiorstw. Wystąpili przedstawiciele firm: Safran Transmission Systems Poland, UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o., Fanum Skorupski-Wójcik Sp. j., Kabanospol Sp.
z o.o., ZM Invest S.A., PZL Sędziszów S.A., Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.
W drugim dniu konferencji, oprócz wystąpień poświęconych nowoczesnym
i innowacyjnym formom edukacji, współpracy partnerskiej szkół, oraz korzyści płynących
z wymiany młodzieży, a także polityce senioralnej i rodzinnej, dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez powiat mieli okazję  prezentacji dorobku naukowego, artystycznego i kulturalnego.
W trzecim dniu uczestnicy kongresu odbyli wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, jak: Safran Transmission Systems Poland, PZL Sędziszów, Rega Yacht oraz w placówkach oświatowych prowadzących nowoczesne kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Spotkania w ramach kongresu sprzyjały wymianie doświadczeń
i dobrych praktyk oraz nawiązaniu nowych kontaktów.
W ramach projektu przewiduje się również realizację filmu promocyjnego i wydanie specjalnego albumu promującego Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
 
24 września br. w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach odbył się III Powiatowy Jarmark Produktu Lokalnego i Tradycyjnego, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Stowarzyszenia „Polska Ekologia”.  Jarmarkowi towarzyszyły występy artystyczne, zabawy i animacje dla dzieci, pokazy kulinarne, warsztaty wypieku pieczywa.
Na tegorocznym Jarmarku zaprezentowało się łącznie 30 wystawców. Odwiedzający podziwiali produkty  wytwarzane   tradycyjnymi   metodami, rękodzieło, dekoracje, rzeźby, kompozycje, niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo, pieczywo, przetwory domowe, wyroby mięsne, miody i wiele innych. Jarmark był idealną okazją dla osób, które gustują
w przedmiotach i rzeczach nieprzeciętnych. Wszystkie stoiska cieszyły się wielkim zainteresowaniem.
 
W zakresie  Architektury i Budownictwa


 
Na terenie Gminy Ropczyce
1.Wydane zostało pozwolenie na remont budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Ropczycach, polegającego na wykonaniu izolacji fundamentów, wraz z drenażem wokół budynku. Inwestorem jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski.
2.W toku są sprawy dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica
i Ropczyce-Witkowice /z udziałem około 900 stron postępowania/, oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Łączki Kucharskie i Niedźwiada /z udziałem około 500 stron postępowania/. Inwestorem jest Gmina Ropczyce.
 
Na terenie Gminy Sędziszów Młp.
 
1.Udzielono pozwolenia na rozbudowę budynku 111 na terenie Zakładu Firmy Safran- inwestorem zadania jest Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o.
2.W toku postępowania jest inwestycja pod nazwą: „Przebudowa wraz z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej w Rudzie” z wniosku Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 
Na terenie Gmin: Ostrów, Iwierzyce i  Wielopole Skrzyńskie
1.Wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID do terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Kozodrzy dla Zarządu Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego.
2.Udzielone zostało pozwolenie na budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na pokoje noclegowe i centrum relaksacyjne w m. Kamionka  – z wniosku P. Janusza Cyzio.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Złożony 15 marca br. wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach  
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. do aktualnych wymagań technicznych
i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”
  znajduje się na trzeciej pozycji listy rezerwowej projektów wybranych  do dofinansowania. Przyznana z EFRR dotacja wynosi 9 014 595,01 złotych.
W ramach środków unijnych oraz zabezpieczonych w budżecie powiatu  realizowany jest II etap przebudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. zakładający m.in. rozbudowę i modernizację budynku szpitalnego, stworzenie OAiT-u i krytego podjazdu dla karetek, modernizację izby przyjęć, wykonanie niezbędnych instalacji, jak: gazy medyczne, instalacje awaryjnego zasilania w energię elektryczna i wodę, instalacji wentylacji
i klimatyzacji w pomieszczeniach Izby Przyjęć OAiT oraz Bloku Operacyjnego.  Planowany jest również zakup specjalistycznego sprzętu medycznego pod potrzeby działającego od
m-ca lipca br. Oddziału Chirurgii Ogólnej.
Realizacja projektu zakończona zostanie w listopadzie 2018 roku.
 
16 października br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odbyła się konferencja pn. „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”.
Podczas konferencji uroczyście podpisany został aneks do Kontraktu Terytorialnego  na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 z Babicy do Barwinka, która jest częścią europejskiego szlaku Via Carpathia z Kłajpedy przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię
i Bułgarię aż do greckich Salonik. W Polsce jej długość wynosi blisko 700 km.
Równie istotnym i ważnym podczas spotkania było podpisanie listów intencyjnych
z przedstawicielami samorządów w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi
w województwie, obejmujących:
1)Budowę nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Kolbuszowa;
2)Budowę nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94 w ciągu DK 73;
3)Budowę nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Ropczyce;
4)Budowę nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe–Sanok o parametrach drogi klasy GP w ciągu DK 28.
Z ramienia Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego list intencyjny podpisał Starosta Powiatu, Burmistrz Ropczyc, Burmistrz Sędziszowa Młp., Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Wójt Gminy Ostrów.
W konferencji uczestniczyli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za drogi, transport drogowy
i lotniczy Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak,  Europoseł Tomasz Poręba oraz Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca.
 
W Starostwie wdrożone zostały procedury administracyjno-techniczne w zakresie realizacji zadania publicznego powiatu, dotyczącego funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim w 2018 roku.
20 października br. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku organizacji pozarządowej, w punkcie zlokalizowanym w Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim
 
26 września br. w Starostwie odbyło się uroczyste wręczenie sześciu nagród rzeczowych, trzech nagród finansowych oraz siedem stypendiów  Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, zaangażowanie społeczne oraz sukcesy w sporcie uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Ropczycko- Sędziszowskim.
Łącznie nagrodzonych zostało 16 uczniów.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 11 posiedzeń, podczas których podjęto   79 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 10  projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych oraz współpracy
z samorządami gminnymi aktualnie realizowane są prace przy budowie chodników
w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrów oraz Gminy Sędziszów Małopolski, tj:
1)Sędziszów Małopolski-Zagorzyce-Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Zagorzyce na długości 330 metrów za  kwotę 270 780 00 złotych;
2)Anastazów-Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów na długości około 208 metrów za kwotę 149 956 00 złotych;
3)Kosowy–Kamionka-Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka na długości 114 metrów za kwotę 95 363 00 złotych;
4)Zdżary-Witkowice w miejscowości Zdżary na długości 141 metrów za kwotę 87 563 00 złotych.
 
Podpisana została umowa na  roboty w zakresie  budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Cierpisz–Krzywa–Olchowa w miejscowości Krzywa na długości 357 metrów za kwotę 279 463 00 złotych. Wykonawcą jest Firma P. Grzegorza Ozgi z Niedźwiady.
 
Dzięki pozyskanej dotacji w ramach rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 1 877 700 00 złotych realizowana jest przebudowa mostów
w Gnojnicy i w Bystrzycy:
1)Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej  Gnojnica- Broniszów w miejscowości Gnojnica wraz z dojazdami na długości 600 metrów za kwotę 1 650 174 52 złotych;
2)Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej  Bystrzyca–Nowa Wieś w miejscowości Bystrzyca wraz z dojazdami na długości 200 metrów za kwotę 1 087 369 20 złotych.
Dofinansowanie stanowi 50% kosztów realizacji tych inwestycji.
Poza przebudową obiektów mostowych, roboty obejmują także przebudowę nawierzchni na dojazdach do tych obiektów oraz budowę chodników.
 
W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskana została  promesa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Ostrów–Borek Wielki–Boreczek”
w miejscowości Borek Wielki. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 355 866 65 złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 227 391 00 złotych. W ramach przebudowy powstanie nowy, w pełni funkcjonalny, przepust stalowy z blachy falistej, przebudowana zostanie nawierzchnia na przepuście, chodnik oraz zamontowane zostaną poręcze ochronne. Podpisana została już umowa na realizację zadania
z  Firmą Transport–Remont Dróg Bogusław Drozd z Klęczan.
 
W ramach RPO WP działanie 5.1 Infrastruktura drogowa pozyskane zostało dofinansowanie w kwocie 2 001 129 50 złotych na przebudowę drogi powiatowej Kosowy-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Borek Wielki.
Zarząd powiatu postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na ww. zadanie.
 
Na zadanie pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Młp.)
z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami
i urządzeniami budowlanymi – Etap I” w ramach RPO WP przyznano dofinansowanie w wysokości 13 946 027 46 złotych.
 
Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sucharskiego w Ropczycach”.
 
W ramach oszczędności po przetargu na mosty, zarząd postanowił przeznaczyć oszczędności w kwocie 450 968 00  złotych na  zadania:
 
1)Przebudowa drogi powiatowej Sielec–Będziemyśl-Olchowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Olchowa w wysokości  70 000 00 złotych;
2)Przebudowa drogi powiatowej Nockowa p. wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika w wysokości 155 000 00 złotych;
3)Przebudowa drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica w wysokości 225 968 00 złotych.
Na powyższe zadania zarząd postanowił ogłosić przetarg.
 
Trwa przebudowa drogi powiatowej  Niedźwiada p. Wieś w miejscowości Niedźwiada na długości 1,3 km, za kwotę  1 276 514 64 złotych. Wykonawcą inwestycji jest Firma MPDiM z Rzeszowa.
 
W ramach bieżącego utrzymania za kwotę ok. 50 000 złotych wykonano remonty przepustów fi 80 w ciągu dróg powiatowych:
1)Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna;
2)Zagorzyce–Bystrzyca  w miejscowości Zagorzyce;
3)Zdżary–Witkowice w miejscowości Zdżary.
Zakres wykonanych robót obejmował: wymianę rur na nowe, odbudowę konstrukcji jezdni i umocnienie skarp przy przepustach.
Na bieżąco wykonywane jest koszenie poboczy, odmulanie rowów, utrzymanie chodników i uzupełnianie oznakowania.
 
W związku z korzystaniem z dróg powiatowych przy modernizacji linii kolejowej Wykonawca tej modernizacji, tj. TRAKCJA PRKiI, w ramach zawartego
z Powiatem Ropczycko–Sędziszowskim porozumienia wykonał remont nawierzchni drogi powiatowej Wolica Piaskowa–Kawęczyn w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski na długości 800 metrów. W jego efekcie położono nową nawierzchnię asfaltową oraz utwardzono pobocza kruszywem.
W m-cu wrześniu br. w ramach wymienionego porozumienia zostanie wykonany remont nawierzchni na ulicy Sucharskiego na długości 700 metrów.
 
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi 1348R  w miejscowości Brzeziny. Wykonawcą jest firma KREO-MOST z Rzeszowa za kwotę 27 600 złotych.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
W m-cu lipcu 2017 r. podpisano umowę z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na dalszy ciąg prac remontowo–konserwatorskich przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
W roku bieżącym wykonane zostaną roboty obejmujące m.in.: kanalizację deszczową, rury spustowe oraz stolarkę okienną za łączną kwotę 100 658 34 złotych, w tym dofinansowanie stanowić będzie 35 000,00 zł.
 Roboty realizowane będą w okresie m-cy wrzesień-październik br. Wykonawcą robót będzie Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”
z Ropczyc.
 
W m-cu sierpniu br. podpisana została umowa na zadanie pn.: „Budowa szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Planowana wartość zadania wyniesie 275 000 00 zł, w tym planowane dofinansowanie z PFRON-u stanowić będzie 68 400 00 zł.
Postępowanie przetargowe na realizację tego zadania zostało przez Zarząd Powiatu unieważnione, ponieważ została złożona tylko jedna oferta, z ceną wyższą niż Powiat zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.
Zarząd powiatu postanowił o ogłoszeniu kolejnego przetargu z jednoczesnym wystąpieniem do PFRON o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania.
 
Trwa realizacja projektu pn.: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”. Do końca sierpnia br. wykonano wszystkie przewidziane  w projekcie roboty budowlane, tj.:
 
1)Kompleksową przebudowę i modernizację wnętrza budynku głównego warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pracowni metrologii, pracowni obróbki cieplnej, plastycznej i blacharnia, pracowni obróbki mechanicznej, pracowni obróbki ręcznej, pracowni spawania elektrycznego i spawania gazowego.
Wartość robót wyniesie 1 118 996 00 złotych. Wykonawcą jest Firma Remontowo-Budowlana ASBUD Andrzej Stasiowski;
 
2)Przebudowę i modernizację części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. Szerokiej w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni elektrycznej i pracowni komputerowej.
Koszt robót wyniesie 399 896 81 złotych. Wykonawcą jest firma REM-DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz z Dzikowca.
 
3)Wymianę stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku „D” Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach, gdzie zlokalizowane będą pracownie logistyki
i pomiarów mechanicznych.
Koszt robót wyniesie 22 386 00 złotych. Wykonawcą jest Firma Remontowo-Budowlana ASBUD Andrzej Stasiowski.
 
4)Ponadto poza projektem przeprowadzony został remont kilku pomieszczeń
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni obróbki ręcznej i montażu.
Koszt robót wynosi 77 984 00 złotych. Wykonawcą była Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”.
 
Trwa realizacja projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim”.
Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przypada 29 września br.
 
W m-cu lipcu br. rozstrzygnięty został przetarg, a początkiem sierpnia br. podpisane umowy na dostawy wyposażenia i sprzętu w ramach projektu pod potrzeby: Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, Placówki wsparcia dziennego, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz administracji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Dostawcą wyposażenia i sprzętu jest firma ELMAR Anna Karnas z siedzibą
w Błażowej. Łączna wartość zadania podzielonego na 4 części wyniesie 401 990 00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1 857 770 00 złotych, w tym dofinansowanie
w ramach RPO WP wynosi 1 100 856 złotych.
           
Trwa realizacja zadania dotyczącego przebudowy dachu na budynku Filii Przychodni Rejonowej  w Ropczycach - Niedźwiada 10.
Wartość zadania wyniesie 274 531 97 zł. Wykonawcą jest Zakład Remontowo– Budowlany Stanisław Wojtowicz z Grodziska.
Wykonany już zakres  prac obejmuje roboty rozbiórkowe dachu, przemurowanie i ocieplenie kominów oraz  wykonanie więźby dachowej na ½ powierzchni dachu.
Umowny termin zakończenia robót przypada na 12 października br.
 
W okresie wakacyjnym w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach wykonano remont posadzek poprzez ułożenie nowych płytek posadzkowych
w pracowni, korytarzach oraz klatkach schodowych  na łącznej powierzchni 520 m2. Wartość robót wyniosła 97 048 81 złotych.
 
Za kwotę 13 000 00 zł brutto opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu starej części budynku LO w Ropczycach”. Wykonawcą usługi była firma GC-Projekt Grzegorz Cieślikowski z  Dębicy.
 
W dniu 11 sierpnia br. podpisana została umowa na realizację projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności
w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”.

Szacunkowa wartość realizacji projektu wyniesie 5 375 989 42 złotych, w tym dofinansowanie z UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 stanowić będzie 2 999 979 29 złotych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- prace konserwatorskie i renowacyjne na zewnątrz budynku;
- przebudowę oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku;
- przebudowę infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu budynku, tj.: utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze, wykonanie elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.),
oświetlenie zewnętrzne elewacji budynku;
- monitoring i zabezpieczenie budynku;
- zakup sprzętu i wyposażenia.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest w m-cu październiku 2018 r.
 
Minister Sportu i Turystyki przyznał dofinansowanie w wysokości 1 500 000 00 zł z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 na realizację projektu pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”.
Wartość szacunkowa inwestycji wyniesie 3 239 211 00 złotych, w tym wkład własny Powiatu stanowi 1 739 211,00 złotych. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2019.
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
W ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, współfinansowanego z RPO WP  na lata 2014-2020 - 28 marca br., została podpisana umowa, na podstawie której  dla Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego przyznane zostały środki finansowe w wysokości 9 404 532 82 złotych, w tym:
- na prace geodezyjne - 7 498 940 91 zł,
- na sprzęt - 1 001 342 00 zł.
W dniu 29 sierpnia br. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert
w ramach przetargu nieograniczonego na „Modernizację EGiB, utworzenie  baz GESUT i BDOT 500 Cyfryzacja zasobu w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim”.
Obecnie trwają  prace Komisji Przetargowej w zakresie badania i oceny ofert.
 
Trwają prace dotyczące  wykonania  szczegółowej,  wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie całego Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. Wykonawcą jest Firma GEORES z Rzeszowa za kwotę 252 150 00 złotych ze środków  własnych Powiatu.
 
W zakresie ochrony środowiska
W wyniku przeprowadzonego postępowania na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego przyjęta została oferta firmy KADIMEX Region Południe Zawada za kwotę 26 445 00 złotych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków  WFOŚiGW w wysokości 10 000 złotych.
 
Za kwotę 103 996 00 złotych od m-ca kwietnia br. opracowywania jest dokumentacja geologiczno-inżynierska dla osuwiska w miejscowości Wiśniowa, zadania dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości
83 197 00 złotych. Dokumentacja opracowana zostanie  do 15 listopada br.
 
Obecnie wykonywane są badania i wapniowania gleb na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego za kwotę 2989 00 złotych.
 
Od stycznia br. opłaty za prowadzenie systemu monitoringu powodziowego wyniosły 4920 00 złotych.
 
W zakresie edukacji, kultury i sportu
Powiat Ropczycko–Sędziszowski ponownie otrzymał dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
Wartość całego projektu wynosi 38 100 00 zł, w tym dotacja stanowi 30 480 00 zł, a wkład własny Powiatu w kwocie 7 620 00 zł. Dotacja została przyznana dla czterech szkół ponadgimnazjalnych, tj.: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Agro–Technicznych  w Ropczycach  w wysokości 4 000 00 zł, Technikum Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim: 12 000 00 zł., Technikum Nr 1 w Ropczycach  12 000 00 zł. oraz Szkoła Podstawowa Nr  4 Specjalna w Ropczycach 2 480 00 zł.
 
Trwa realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020  pn. „Zawodowcy na start”. Na realizację projektu pozyskane zostały środki finansowe w wysokości 1 254 522 00 złotych, w tym 159 250 00 złotych na doposażenie.
Uczestnikami projektu są: Zespoł Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp., Zespoł Szkół im. Dra Jana Zwierza w Ropczycach, Zespoł Szkół Agrotechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ropczycach.
Z początkiem roku szkolnego będą organizowane kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w poszczególnych szkołach.
Po podpisaniu aneksu do umowy budżet projektu na 2017 rok zamknie się kwotą 719 679 złotych.
 
Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach RPO WP znajduje się projekt pn. „Zawód z przyszłością”.
Wartość  projektu  wyniesie 877 591 00 złotych, w tym dotacja stanowić będzie 789 831 90 złotych.
Realizacja projektu nastąpi od 1 września br. i trwać będzie do 30 września 2020 r.
 
W zakresie Biura Funduszy Pomocowych
1 sierpnia br. rozpoczęta została realizacja projektu pn. „Polska samorządowa-Polska nowoczesna, innowacyjna i twórcza”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu „Dyplomacja Publiczna 2017” . Wniosek uzyskał dotację w kwocie 76 240 00 zł.
Celem projektu jest prezentacja innowacyjnych firm, produktów, usług, nowoczesnych kierunków kształcenia, a także lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
25 sierpnia 2017 roku w ramach  pierwszego etapu rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim oddano do użytku budynek zaadoptowany
i dostosowany na potrzeby przychodni.
Do przychodni przeniesiona zostanie podstawowa opieka zdrowotna oraz wszystkie gabinety specjalistyczne z wyjątkiem chirurgii, ortopedii, proktologii oraz gastrologii. Na całym parterze funkcjonować będzie rehabilitacja.
 
 
 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia, podczas których podjęto 17 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 3 projekty uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś” . W ramach tej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z jej poszerzeniem do 6 metrów oraz budowa chodnika na długości ok. 1250 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 1 276 514 złotych.
Wykonawcą inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z.o.o. z Rzeszowa.
 
W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskana została promesa na dofinansowanie w 2017 roku zadania pn.: Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej  Ostrów–Borek Wielki–Boreczek
w miejscowości Borek Wielki
.
W czerwcu br. Zarząd Powiatu postanowił ogłosić przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji.
Szacunkowa wartość  zadania wynosi 350 000 złotych, w tym wysokość dotacji  stanowić będzie 280 000 złotych.
 
Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego” z podziałem na dwa zadania, obejmujące:
1)Przebudowę mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Gnojnica-Broniszów w m. Gnojnica wraz z dojazdami;
2)Przebudowę mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Bystrzyca-Nowa Wieś w m. Bystrzyca wraz z dojazdami.
Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 877 700 złotych.
Zatwierdzone zostały wyniki przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych z podziałem na zadania:
1)Roboty ziemne obejmujące renowacje rowów, ścinkę poboczy i przebudowę zjazdów wykonuje Zakład Handlowo-Usługowy P. Grażyna Madeja z Małej za kwotę 58 769 złotych.
2)Koszenie poboczy i skarp rowów wykonuje Firma Transportowo-Budowlana
P. Krystyna Pinas   z Zaczernia za kwotę 29 548 złotych.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarząd zlecił wykonanie usługi sprzątania ulic i chodników na terenie miasta Ropczyce i miasta Sędziszów Młp.
W Ropczycach wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
z Ropczyc za kwotę 12 906 złotych.
W Sędziszowie Młp. wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Sędziszowa Młp. za kwotę 15 325 złotych.
 
Trwają roboty drogowe przy budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Sielec na długości 544 metry za kwotę 150 005 złotych.
 
Przekazany został plac budowy do realizacji inwestycji związanej z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Zagorzyce-Wielopole Skrzyńskie w m. Zagorzyce na długości 312 metry za kwotę 270 780 złotych.
 
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie na odcinku ok. 400 metrów.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Trwa realizacja projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego
w powiecie ropczycko-sędziszowskim”
Obecnie prowadzone są prace w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach oraz w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1)Kompleksową przebudowę i modernizację wnętrza budynku głównego warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni: urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, metrologii, obróbki cieplnej, plastycznej i blacharnia, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, spawania elektrycznego i gazowego.
Wykonawcą jest  Firma Remontowo-Budowlana ASBUD Andrzej Stasiowski za kwotę 1 118 996 złotych.
2)Przebudowę i modernizację części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. Szerokiej w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni elektrycznej i  pracowni komputerowej.
Wykonawcą jest Firma REM-DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz z Dzikowca za kwotę 399 896 zł.
3)Wymianę stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku „D” Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach, gdzie zlokalizowane będą pracownie logistyki
i pomiarów mechanicznych.
Wykonawcą jest Firma Remontowo-Budowlana ASBUD Andrzej Stasiowski za kwotę 22 386.
Roboty budowlane wykonywane będą na obiektach czynnych, w związku
z tym większość robót przeprowadzona zostanie w okresie wakacyjnym.
Zakończenie robót nastąpi 25 sierpnia br.
 
Ponadto poza projektem przeprowadzony zostanie remont kilku pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni obróbki ręcznej i montażu.
Wykonawcą jest  Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”  za kwotę 77 984 złotych.
Zakończenie robót nastąpi 11 sierpnia br.
 
Ponadto w ramach projektu w czerwcu br. ogłoszony został przetarg na dostawę wyposażenia i sprzętu  na  kwotę ponad 1,8 mln zł.
 
Kontynuowane są roboty budowlane przy budynku po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach.
Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, tj. malowanie, układanie płytek oraz roboty na zewnątrz budynku związane z dobudową szybu dźwigowego.
Wykonawcą robót jest Firma Remontowo-Budowlana ASBUD P. Andrzej Stasiowski za kwotę 1 377 708 złotych. Zakończenie tego zadania nastąpi 29 września br.
Ponadto za kwotę 395 440 złotych w nowy sprzęt i urządzenia wyposażone zostaną: Zespół ds. Pieczy Zastępczej, Placówka wsparcia dziennego, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz administracja PCPR.
W  czerwcu br. planuje się ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i wyposażenia do całego budynku.
 
12 czerwca br. podpisana została umowa na przebudowę dachu budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Niedźwiada 10.
Wykonawcą jest Zakład Remontowo–Budowlany P. Stanisław Wojtowicz
z  Grodziska za kwotę 274 531 złotych.
 
W ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Dyplomacja publiczna 2017 komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej” przyznana została dotacja w wysokości 76 240 złotych.
Projekt przewiduje zorganizowanie Kongresu Samorządowego pn. „Innowacyjność i nowoczesność  w powiecie“, obejmującego dwudniową konferencję promującą  dokonania Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, dwa panele dyskusyjne poświęcone kwestiom rozwoju inwestycyjnego, przedsiębiorczości i rozwoju nowoczesnej edukacji oraz 4 wizyty studyjne w wyróżniających się pod względem innowacyjności  i nowoczesności placówkach oświatowych oraz przedsiębiorstwach.
 Ponado w ramach projektu przewiduje się  realizację filmu promocyjnego
i wydanie specjalnego albumu promującego Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
Realizacja projektu trwać będzie od 1 sierpnia do  30 listopada 2017 r.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 trwa realizacja projektu pn. „Zawodowcy na start”.
Obecnie kończy się rekrutacja uczniów, którzy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. odbędą staż zawodowy, natomiast kurs realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.
Uczestnikami projektu są: Zespoł Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp., Zespoł Szkół im. Dra Jana Zwierza
w Ropczycach, Zespoł Szkół Agrotechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach.
 
W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz jej zagęszczenie na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego do realizacji przyjęta została oferta Firmy Geores Sp. zo.o. z Rzeszowa za kwotę 252 150 złotych.
 
W ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, współfinansowanego z RPO,  na lata 2014-2020 w najbliższym  czasie ogłoszony zostanie przetarg na modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Ostrów
i w Gminie Wielopole Skrzyńskie na kwotę 3,5 miliona złotych.
Całkowita wartość  projektu dla   Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wynosi 9 404 531 złotych.  
W zakresie budownictwa i architektury
 
1.Wydane zostało pozwolenie na budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-sanitarnym, wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Ropczycach – Inwestorem jest  REGA YACHT Spółka Jawna Babicz & Królikowski.
2.W toku jest sprawa z wniosku Burmistrza Ropczyc w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Witosa i ul. Najświętszej Marii Panny w Ropczycach".
3.Udzielono pozwolenia na rozbudowę budynku 111- inwestorem jest firma Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o.
4.W toku postępowania jest inwestycja pod nazwą: „Przebudowa wraz
z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej w Rudzie”. Inwestorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
5.Udzielono pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku magazynowo - produkcyjnego o część produkcyjną i socjalno - biurową wraz z instalacjami
i urządzeniami budowlanymi w m. Wielopole Skrzyńskie, Inwetor: Fanum Skorupski – Wójcik Sp. Jawna.
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY

 •  

Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto   
53
uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5  projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Podpisane zostały umowy z wykonawcami na wykonanie remontów  nawierzchni dróg powiatowych  z podziałem na zadania obejmujące gminy z terenu powiatu:
1)Na terenie gminy Iwierzyce wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy za kwotę 84 954 złotych;
2)Na terenie gminy Ostrów wykonawcą zadania jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa P. Józef Turek z Mielca za kwotę 56 481 złotych;
3)Na terenie gminy Ropczyce wykonawcą zadania jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa P. Józef Turek z Mielca za kwotę 88 985 złotych;
4)Na terenie gminy Sędziszów Młp. wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy za kwotę 100 738 złotych;
5)Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie wykonawcą zadania jest Firma Handlowo-Usługowa ze Strzegocic za kwotę 59 322 złotych.
Ogółem wartość remontów wyniesie ok. 390 000 złotych.
 
Z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa została przyznana dotacja dla powiatu  w kwocie 1 877 700 złotych, w ramach której będzie realizowane zadanie polegające na przebudowie mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej w  miejscowości Gnojnica wraz z przebudową dojazdów na długości około 600 metrów oraz przebudowie mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Bystrzyca–Nowa Wieś w miejscowości Bystrzyca wraz z przebudową dojazdów na długości około 200 metrów.
 
Na terenie powiatu zostały rozpoczęte prace remontowe nawierzchni dróg powiatowych.
 
Zostało zakończone sprzątanie ulic i chodników powiatowych oraz malowanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostało zlecone opracowanie dokumentacji kosztorysowo–projektowej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w  miejscowościach:
1)Gnojnica na długości ok. 1300 metrów;
2)Olchowa na długości ok. 340 metrów;
3)Iwierzyce na długości ok. 650 metrów;
4)Ropczyce ul. Witosa na długości ok. 1100 metrów.
 
Zostało również zlecone  opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z przebudową nawierzchni w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach:
1)Kawęczyn i Wolica Piaskowa i Ługowa na długości około 2900 metrów;
2)Nockowa na długości około 950 metrów.
 
Zarząd Powiatu zatwierdził przetarg nieograniczony na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach:
1)Sielec na długości 544 metry.
2)Zagorzyce na długości 312 metrów;
 
Trwa ocena ofert złożonych w wyniku przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  Niedźwiada p. Wieś” w miejscowości Niedźwiada. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z budową chodnika na długości około 1300 metrów.
 
Zarząd postanowił ogłosić przetarg nieograniczony na budowę chodników
w ciągu dróg powiatowych,tj: Kosowy-Kamionka-Sędziszów Młp. w m. Kamionka, Anastazów-Skrzyszów w m. Skrzyszów oraz Zdżary-Witkowice w m. Zdżary.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Kontynuowane są roboty budowlane przy budynku po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach.
Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, tj. malowanie, układanie płytek oraz roboty na zewnątrz budynku związane z dobudową szybu dźwigowego.
W  czerwcu br. planowane jest  ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia.
 
Końcem kwietnia br. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 – Działanie 6.4 – Infrastruktura edukacyjna.
Realizację projektu rozpoczęto od przebudowy i modernizacji budynków w czterech placówkach oświatowych.
Roboty budowlane realizowane będą na obiektach czynnych, w związku z tym większość z nich wykonana zostanie w okresie wakacyjnym.
Obecnie prowadzone są prace tylko w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1)Kompleksową przebudowę i modernizację wnętrza budynku głównego warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni: urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, metrologii, obróbki cieplnej, plastycznej i blacharnia, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, spawania elektrycznego i gazowego.
2)Przebudowę i modernizację części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. Szerokiej w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni elektrycznej i komputerowej.
3)Wymianę stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku „D” Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach, gdzie zlokalizowane będą pracownie logistyki i pomiarów mechanicznych.
4)Ponadto poza projektem przeprowadzony zostanie remont kilku pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni obróbki ręcznej i montażu.
Przedmiotem projektu jest również doposażenie w  nowoczesny sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie Zespołu Szkół w Ropczycach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach, Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim, w celu utworzenia bazy kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy
i inteligentnymi specjalizacjami regionu.
Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 3,6 mln złotych, w tym dofinansowanie z UE stanowić będzie ponad 2,5 mln złotych.
Obecnie trwa opracowywanie szczegółowej specyfikacji dostaw wyposażenia
i sprzętu w ramach tego projektu; przetarg powinien zostać ogłoszony w m-cu czerwcu br.
Planowany jest  zakup 344 sztuk różnego rodzaju asortymentu do pracowni za łączną kwotę ponad 1,8 mln zł.
 
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał po raz kolejny dotację na prace remontowo–konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w wysokości 35 000 złotych. W bieżącym roku wykonany zostanie zakres robót konserwatorskich przy budynku na łączną kwotę 100 658 złotych.
 
Początkiem  maja br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę dachu na budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Niedźwiada.
 
Końcem kwietnia br. wykonany został projekt budowlany na przebudowę stropów na budynku „A” Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
 
Projekt pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach” uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 010 225 złotych. Projekt został złożony w  ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych  w ramach RPO WP 2014-2020.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi 1 stycznia 2018 roku i potrwa do  31 grudnia 2019 roku.
Przedmiotem wniosku jest doposażenie wypożyczalni na kwotę ok. 690 000 złotych oraz  zapewnienie kosztów jej bieżącego finansowania. Wkład własny wyniesie 5%.
 
W kwietniu br. został złożony  wniosek o dofinansowanie pn. „Zawód z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy wniosku obejmuje dostosowanie programu i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. do bieżących i przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy oraz nawiązanie i realizację ścisłej współpracy z pracodawcą-PZL Sędziszów S.A., obejmującej m.in. staże dla uczniów i nauczycieli ZST. Realizacja wniosku  trwać będzie do 2020 r. Wartość projektu wyniesie 877 591 złotych.
 
17 marca br. został złożony wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017” pn. „Polska samorządowa- Polska nowoczesna, innowacyjna i twórcza”, który uzyskał dofinansowanie na kwotę 76 240 złotych. Realizacja projektu trwać będzie od 1 sierpnia do 30 listopada 2017 roku.
 Celem projektu jest prezentacja innowacyjnych i kreatywnych  firm, produktów, usług i nowoczesnych kierunków kształcenia, a także lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
 
W kwietniu został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie pn.„Wspieranie działań pieczy zastępczej” w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy wniosku obejmuje wsparcie rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.  Okres realizacji wniosku przypada na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 r. Wartość projektu wynosi 171 250 zł.
 
Trwa realizacja projektu pn. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dla uczestników projektu tj. Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp., Zespołu Szkół w Ropczycach, Zespołu Szkół Agrotechnicznych  w Ropczycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ropczycach, w ramach projektu zostały rozstrzygnięte  przetargi w zakresie:
1)Dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2)Kurs informatyczny CAD/CAM i kurs informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (4 części);
3)Kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów przedmiotów zawodowych;
4)Dostawy specjalistycznego sprzętu do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego.
Ponadto ogłoszony został przetarg na kurs gastronomiczny (2 części) dla uczniów przedmiotów zawodowych.
 
W celu rozpowszechnienia rezultatów projektów zrealizowanych w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy i zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk wypracowanych w projektach z zakresu polityki społecznej, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało w dniu 11 maja 2017 roku wizytę studyjną w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
W wizycie studyjnej wzięła udział grupa 20 osób losowo wybranych z pośród przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Wydziałów Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich z terenu całej Polski.
Ministerstwo Zdrowia wyróżniło dwa projekty z Podkarpacia, w tym projekt Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego pod nazwą: „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”, który wybrano do prezentacji innym instytucjom z kraju jako przedsięwzięcie z kategorii: dobre praktyki oraz innowacyjne rozwiązania.
Wizyta studyjna była okazją do podzielenia się cennymi spostrzeżeniami
i rekomendacjami z wdrożonego projektu oraz wymianą doświadczeń z zakresu polityki społecznej.
 
W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami
 
Decyzją Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca br.  Powiat otrzymał dofinansowanie do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpacie ” RPO  na lata 2014-2020. Całkowita wartość  projektu  wynosi  177 822 406 złotych,  z czego na  Powiat Ropczycko-Sędziszoski przypada kwota 9 404 531 złotych.  
Beneficjentem projektu jest  Województwo Podkarpackie przy udziale 22 partnerów
tj. powiaty i miasta na prawach powiatu .   
Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP będzie  utworzenie  e-usług  danych przestrzennych, które będą przydatne  zarówno dla interesantów jak i pracowników administracji publicznej. Osiągnięcie celów założonych w projekcie  będzie możliwe poprzez rozbudowę infrastruktury  informatycznej oraz  wykonanie  szeregu prac geodezyjnych 
i kartograficznych  na terenie całego powiatu.
 
W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska
 
Zostało przeprowadzone postępowanie w celu zlecenia usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: pn. „Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Wiśniowa  przy drodze powiatowej  relacji Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi. Na wykonanie wpłynęły trzy  oferty.
Do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy HYDROGEOPOL Sp. z o.o. z Dębicy za kwotę 103 996 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia zadania przypada na grudzień br.
 
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie złożony został wniosek  o udzielenie dotacji w kwocie 14.850 zł na zadanie pn. „Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”.
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY

 •  

Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podczas których podjęto  35 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 6  projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
W  lutym br. złożonych zostało kilka wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowo–mostowych w ciągu dróg powiatowych.

1.Do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie złożony został wniosek na przebudowę dwóch obiektów inżynierskich, tj.:
1)Przebudowę mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej  Gnojnica– Broniszów w miejscowości Gnojnica wraz z dojazdami,
2)Przebudowę mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej  Bystrzyca– Nowa Wieś w miejscowości Bystrzyca wraz z dojazdami.
Obiekty te planowane są  do realizacji przy dofinansowaniu ze środków z rezerwy subwencji ogólnej. Wartość wniosku wynosi 4,5 miliona złotych (w tym dofinansowanie stanowić będzie 50%).
2.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa złożone zostały dwa wnioski
o dofinansowanie następujących zadań:
1)„Budowę łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Młp.) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi–Etap I. Inwestycja obejmuje odcinek drogi od zjazdu z autostrady A-4 w miejscowości Borek Wielki do ulicy Borkowskiej w Sędziszowie Młp. na długości 2,74  km.
Wartość projektu wynosi 19 435 546,01 zł., w tym dofinansowanie stanowić będzie 83,83% wydatków kwalifikowanych tj. 14 989 261,59 zł. Wkład własny wynosił będzie 4 446 284,42 zł.
2)Wniosek na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy–Kamionka–Sędziszów Młp. w miejscowości Borek Wielki”. Zadanie obejmuje odcinek drogi od zjazdu z autostrady A-4 (węzeł Sędziszów Młp.) w miejscowości Borek Wielki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1225R na odcinku 2,26 km.
Wartość projektu wynosi 2 401 145,90 zł., w tym dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych stanowi 2 001 959,00. Wkład własny wyniesie 399 186,90 zł.
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej  Zdżary–Witkowice
w miejscowości Kozodrza. Zadanie realizuje Firma MK-MOSTY Krzysztof Mac
z Rzeszowa za kwotę 39 483 złotych brutto.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych w ciągu dróg powiatowych oraz budowę chodnika w miejscowości Zagorzyce.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Trwają roboty budowlane obejmujące rozbudowę budynku po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach o szyb dźwigowy oraz przebudowę
i zmianę sposobu użytkowania budynku pod potrzeby świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej.
Obecnie prowadzone są roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, roboty wykończeniowe oraz tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie płytek, itp.
Zakończenie realizacji projektu nastąpi 30 listopada br. Zaawansowanie robót wskazuje, że termin zakończenia  może nastąpić wcześniej.
Inwestycja ta dofinansowana jest  w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
 
Zarząd Powiatu postanowił ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia i sprzętu w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”.
W nowy sprzęt i urządzenia wyposażone zostaną: Zespół ds. Pieczy Zastępczej, Placówka wsparcia dziennego, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i administracja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Kontynuowane są roboty w zakresie budowy szybu dźwigowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.
Oprócz robót bezpośrednio związanych z budową szybu dźwigowego wykonanych zostanie szereg prac towarzyszących mających na celu dostosowanie pomieszczeń technicznych sąsiadujących z szybem do nowych rozwiązań komunikacyjnych.
Termin zakończenia robót planowany jest do 24 marca br.
Wartość umowna robót wyniesie 392 562 złotych, w tym dofinansowanie
z PFRON stanowi 150 000,00 zł.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 
Zarząd Powiatu postanowił ogłosić przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego
w powiecie ropczycko-sędziszowskim”.
Zakres planowanych robót obejmował będzie przebudowę budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, przebudowę pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. oraz wymianę stolarki okiennej w budynku „D” Zespołu Szkół w Ropczycach.
 
Do końca lutego br. zostaną złożone dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o dotację na prace-remontowo–konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
Planowana wartość zadania wynosi 142 500,00 zł.
 
Ponadto złożony zostanie wniosek do PFRON-u  o dofinansowanie budowy szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach.
Planowana wartość zadania wynosi 280 000,00 zł.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Prace konserwatorskie figury św. Stanisława zlokalizowanej w Górze Ropczyckiej, zarząd powiatu do realizacji zadania zaakceptował ofertę firmy AURUM APIS
z Rzeszowa za kwotę 31.488 złotych brutto.
 
W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami
 
Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach nieruchomości o łącznej powierzchni 0.0406 ha, położonej w Sędziszowie Młp., z przeznaczeniem pod rozbudowę Szpitala Powiatowego.
 
17 lutego br. została podpisana umowa z Krajową Izbą Rozliczeniową S. A. ma  korzystanie z usługi Paybynet.
Usługa ta umożliwi przyspieszenie obsługi geodetów uprawnionych w PODGiK w zakresie płatności internetowych za udostępnione materiały.
Ponadto została uruchomiona usługa WebPOS pozwalająca na szybkie
i wygodne dokonywanie płatności przy użyciu smartfonów lub tabletów przez wszystkich klientów Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.
Dzięki obsłudze płatności mobilnych z wykorzystaniem usługi WebPOS Paybynet, płatność będzie mogła  być realizowana bezpośrednio w punktach obsługi klientów.
Skorzystanie z usługi płatności internetowych Paybynet oraz WebPOS Paybynet ma na celu podniesienie wydajności urzędów w zakresie obsługi płatności dokonywanych przez klientów oraz skrócenie czasu obsługi klientów.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 
Zarząd upoważnił dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie ropczycko-sędziszowskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku.
 
Zarząd upoważnił Dyrektora PCPR do złożenia i realizacji wniosku
o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Powiatowa Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach”.
 
W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 roku scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powicie Ropczycko-Sędziszowskim i jego jednostkach budżetowych zarząd powiatu zatwierdził nowe cenniki usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie i przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie.
 
6 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa poświęcone debacie na temat służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.
Podczas posiedzenia Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przedstawił informację w zakresie kondycji i stanu finansowego  służby zdrowia
w Powiecie z uwzględnieniem  specjalistycznych usług medycznych i Szpitala Powiatowego. Dyrektor poinformował, że do 15 marca br. będzie złożony wniosek
o pozyskanie środków finansowych w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  poddziałanie 6.2.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia. W ramach wniosku planowana jest inwestycja polegająca na rozbudowie Szpitala Powiatowego, która będzie podzielona na etapy.
Zaproszeni na posiedzenie Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  Pan Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Rzeszowie Pan Robert Bugaj zapewnili, że Szpital w Sędziszowie Małopolskim spełnia warunki i kwalifikuje się do tego, aby znaleźć się w sieci szpitali.
Obecni na posiedzeniu Komisji Parlamentarzyści Senator RP Pan Zdzisław Pupa oraz Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal zapewnili, że dołożą wszelkich starań  i udzielą wsparcia w działaniach zmierzających do rozwoju lecznictwa na terenie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego. 
Zaproszeni goście podkreślili również, że Oddział Neurologii szpitala jest jednym z najlepiej funkcjonujących w województwie podkarpackim, a pozostałe oddziały klasyfikowane są znacznie powyżej średniej. Pozytywnie o działaniu służby zdrowia w powiecie wypowiedzieli się także obecni na Komisji Burmistrzowie Ropczyc,  Sędziszowa Małopolskiego, lekarze  i inni zaproszeni goście.
 
W tegorocznej XVI edycji Plebiscytu Eskulap, podczas uroczystej Gali
w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie wśród lekarzy cieszących się największym uznaniem i autorytetem wśród pacjentów z województwa podkarpackiego statuetki Eskulapa otrzymali lekarze praktykujący na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
W kategorii lekarz specjalista pierwsze miejsce zajął lek. med. Pan Janusz Kuczek - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, pracujący w ZOZ Ropczyce oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Natomiast w kategorii lekarz rodzinny  II miejsce zajął lek. med. Pan Marcin Ściegienny - specjalista chorób wewnętrznych.
 
W dniu 13 lutego br. rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, która potrwa do 10 marca br. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach. Kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym podlega 491 mężczyzn urodzonych w 1998 roku i 97 mężczyzn urodzonych  w latach 1993– 997, którzy nie posiadają  określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 10 kobiet urodzonych w latach 1993–1998 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY

 •  

Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ
ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH
W 2016 roku

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto   23 uchwały zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 5 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
W roku 2016 na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zrealizowane zostały inwestycje drogowo-mostowe za kwotę 6 494 747 złotych w ramach których przebudowane zostały dwa mosty i dwa przepusty oraz  przebudowane zostały drogi powiatowe na długości 4 197 metrów i chodniki na długości 2 432 metry.
Łącznie na inwestycje drogowo-mostowe w 2016 roku pozyskane zostały środki finansowe w wysokości 3 133 040 złotych, w tym z:
-Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 446 090 złotych;
-Rezerwy subwencji – 1 953 170 złotych;
-Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 367 780 złotych;
-W ramach porozumień z gminami – 330 000 złotych w tym Gmina Sędziszów Młp. 250 000 złotych i Gmina Ostrów 80 000 złotych.
Udział własny powiatu w zrealizowanych inwestycjach w 2016 roku wyniósł 3 361 707 złotych.
 
Na terenie Gminy Ropczyce
Przebudowana została droga powiatowa Gnojnica–Broniszów
w miejscowości Gnojnica na długości 615 metrów. Koszt tej inwestycji wyniósł 194 571 złotych.
Na długości 440 metry wybudowane zostały chodniki w ciągu drogi powiatowej Mała-Łączki Kuch. w miejscowości Mała na długości 240 metry za kwotę 150 997 złotych oraz w ciągu ulicy Sucharskiego  na długości 200 metrów w ramach zawartego porozumienia.
Na terenie Gminy Sędziszów Młp.
 
Zrealizowane zostały inwestycje drogowo-mostowe za kwotę 2 719 278 złotych
w ramach których:
1)Przebudowany został most w ciągu ulicy 3-go Maja w Sędziszowie Młp. za kwotę 849 004 złotych (w ramach rezerwy subwencji).
2)Przebudowany został przepust w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Zagorzyce-Wielopole Skrz. w miejscowości Szkodna za kwotę 458 521 złotych (w ramach rezerwy subwencji).
3)Na długości  1110 metrów przebudowana została droga powiatowa Ruda-Sędziszów Młp. w m. Ruda i Boreczek za kwotę 978 249 złotych (w ramach rezerwy subwencji).
4)Wybudowane zostały chodniki  na długości 772 metry przy dofinansowaniu Gminy Sędziszów Młp., tj:
-chodnik w Czarnej Sędziszowskiej na długości 272 metry za kwotę 146 664 złote,
-chodnik w Wolicy Ługowej na długości 200 metrów za kwotę 93 715 metrów,
-chodnik w Zagorzycach na długości 300 metrów za kwotę 193 122 złote.
 
Na terenie Gminy Iwierzyce
 

Przebudowana została droga powiatowa  Iwierzyce– Zgłobień–Rzeszów
w miejscowościach Nockowa i Będzienica.

W ramach tej inwestycji  przebudowana została droga na długości ok. 2,6 km wraz z budową chodników na odcinku 116 metrów. Wybudowana została  zatoka autobusowa. Droga została poszerzona i oznakowana oraz wyrównane zostały pobocza. Koszt inwestycji wyniósł 885 538 złotych.
Zadanie zrealizowane i dofinansowane zostało w 50% w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Łącznie na terenie Gminy Iwierzyce wybudowane zostały chodniki na długości 156 metrów, tj. w Nockowej za kwotę 55 910 złotych  na długości 25 metrów wraz
z zatoką autobusową  oraz w Sielcu na długości 15 metrów  za kwotę 7 482 złote.
 
Na terenie Gminy Ostrów
 
Łącznie za kwotę 290 686 złotych wybudowane zostały chodniki na długości 526 metrów, tj.:
1)Chodnik w Kamionce na długości 192 metry za kwotę 99 058 złotych (dofinansowanie Gmina Ostrów);
2)Chodnik w Skrzyszowie na długości 163 metry za kwotę 106 461 złoty (dofinansowanie);
3)Chodnik w ciągu drogi Ocieka-Kamionka w m. Zdżary na długości 171 metrów za kwotę 85 166 złotych (wykonała Gmina Ostrów).
Budowę chodników dofinansowała gmina w wysokości 80 000 złotych.
 
Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
 
W 2016 roku zrealizowane zostały inwestycje drogowo-mostowe za kwotę 2 165 458 złotych.
Ze środków rezerwy subwencji zrealizowano dwie inwestycje mostowe, tj.:
przebudowany został most w ciągu drogi powiatowej Dębica-Wielopole Skrzyńskie za kwotę 1 171 820 złotych oraz  przebudowany został przepust
w ciągu drogi powiatowej Brzeziny-Pogwizdów w m. Brzeziny za kwotę 373 081 złoty.
 
Przebudowana została droga powiatowa Gnojnica–Broniszów
w miejscowości Broniszów
na długości 538 metrów wraz z budową chodnika dla pieszych.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła  620 556 złotych, w tym dofinansowanie  pozyskane   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowiło 367 780 złotych.
 
W 2016 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski  przekazał gminom środki finansowe w wysokości 260 000 złotych, w tym Gminie Sędziszów Młp. 200 000 złotych i Gminie Ostrów 60 000 złotych.
 
Opracowana została częściowo dokumentacja projektowa w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa łącznika autostrady A4 węzeł Sędziszów Młp. z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – I etap za kwotę  80 000 złotych. Całkowity koszt dokumentacji wynosił będzie 152 520 złotych.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
W II połowie 2016 roku za kwotę 329 657 złotych zakończone zostały roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku dydaktycznego oraz adaptacji pomieszczeń pod przedszkole specjalne funkcjonujące w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.  Koszt dokumentacji budowlanej wyniósł 35 670 złotych.
W ramach robót budowlanych wykonana została m.in. kompleksowa izolacja fundamentów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja budynku, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu do wymogów ppoż., modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowa części ścianek działowych, wymiana posadzek, ułożenie nowych tynków, szpachlowanie i malowanie ścian oraz zakup nowego wyposażenia i sprzętu.
Inwestycja ta zrealizowana została w ramach projektu pn.:Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Wykonane zostały prace remontowo–konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
Etap I  za kwotę 70 927 złotych (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) oraz Etap II za kwotę 49 258 złotych (w tym dofinansowanie od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków). W obydwu etapach zakres robót obejmował izolację i zabezpieczenie fundamentów budynku pałacu DPS oraz wykonania drenażu i kanalizacji deszczowej.
 
Końcem lipca 2016 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach RPO WP 2014-2020
o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego
w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim”.

Jest to kolejny projekt, który ma na celu zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie infrastruktury do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
W ramach projektu realizowany będzie zakres rzeczowy obejmujący:
1)przebudowę pomieszczeń w budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych
w Sędziszowie Młp. przy ul. Szerokiej  oraz zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni elektrycznej i pracowni komputerowej;
2)przebudowę budynku głównego warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach oraz zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni: urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, metrologii, obróbki cieplnej, plastycznej i blacharni, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, spawania elektrycznego
i pracowni spawania gazowego;
3)wymianę stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku „D” Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach oraz zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni logistyki i pomiarów mechanicznych;
4)zakup wyposażenia i sprzętu dla Centrum Kształcenia Praktycznego
w Ropczycach do pracowni obróbki ręcznej i montażu i pracowni informatyczno– komputerowej.
Wartość projektu wynosi 3 048 090 złotych, w tym planowane dofinansowanie stanowić będzie 2 540 985 zł.
 
Szkolnictwo zawodowe, aby kształcić na odpowiednio wysokim poziomie, wykorzystując najnowsze technologie oraz przystosowując się do dynamicznych zmian na rynku pracy, wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Dlatego też wyposażenie techniczne szkół powinno być ciągle aktualizowane, aby nadążyć za nieustającymi zmianami w technologii.
Planowany do zakupu sprzęt uwzględnia rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i zapewnienia zgodności planowanego doposażenia z najnowszymi technikami i technologiami.
 
            7 października 2016 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  o dofinansowanie projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko - sędziszowskim”
, dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wyniesie 2 074 253 złotych, w tym dofinansowanie stanowić będzie 1 222 433 złotych.
Realizacja projektu rozpoczęta została w październiku 2016 roku i zakończona zostanie w listopadzie 2017 roku.
W ramach projektu realizowany będzie zakres rzeczowy, obejmujący: rozbudowę budynku byłego Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach (ostatnio siedziba NKJO) o szyb dźwigowy, przebudowę, modernizację i remont prawie wszystkich pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu.
W budynku, który docelowo będzie nosił nazwę Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach, zlokalizowane będą następujące jednostki organizacyjne:
1)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2)Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
3)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
4)Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
5)Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.
Główną ideą projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług
w zakresie pomocy społecznej, na co niewątpliwie wpłynie m.in. zlokalizowanie
w jednym miejscu wszystkich tych jednostek i dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Z kolei zwolnione pomieszczenia po Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubzinie pozwolą na zwiększenie ilości miejsc dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie oraz wzrost zatrudnienia.
Utworzenie placówki wsparcia dziennego oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt pozwoli wypełnić lukę w procesie rozwoju systemu wspierania dziecka
i rodziny, a w połączeniu z rozwojem placówki interwencji kryzysowej pozwoli wypracować i upowszechnić nowe rozwiązania, które przełożą się na osiągniecie wyższego poziomu świadczonych usług.
 W listopadzie 2016 roku podpisana została pierwsza umowa w ramach tego projektu, na realizację robót budowlanych przy budynku za kwotę 1 377 708 złotych brutto.
 
Końcem  września 2016 roku podpisana została umowa z PFRON-em  
o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
1)w obszarze B – przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł na likwidację barier architektonicznych w SOSW w Ropczycach,
2)w obszarze D – przyznano dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim,
 
W listopadzie 2016 roku rozpoczęte zostały  roboty budowlane w zakresie budowy szybu dźwigowego przy SOSW w Ropczycach za kwotę 392 562 złotych brutto. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej wyniósł 19 065 złotych.
Obiekt wyposażony zostanie w windę dla niepełnosprawnych, umożliwiającą komunikację z każdą kondygnacją budynku. Oprócz robót bezpośrednio związanych z budową szybu dźwigowego wykonanych zostanie szereg prac towarzyszących, mających na celu dostosowanie pomieszczeń technicznych sąsiadujących z szybem do nowych rozwiązań komunikacyjnych.
Zakończenie inwestycji nastąpi w  kwietniu 2017 roku.
 
Wykonane zostały roboty związane z izolacją fundamentów wraz
z drenażem przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach za kwotę 98 490 złotych brutto.
 
Za kwotę 35 547 złotych opracowana została dokumentacja budowlana na przebudowę budynku filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach – Niedźwiada.
 
W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami
 
W 2016 roku wykonana została modernizacja ewidencji gruntów
i budynków oraz założenie bazy BDOT500
(Baza Danych Obiektów Topograficznych) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla obrębu Kamionka za kwotę 223 122 złotych w tym środki pozyskane od Wojewody Podkarpackiego stanowią 120 000 złotych.
 
W lutym 2016 roku podpisana została umowa z Województwem Podkarpackim dotycząca zasad współpracy przy realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 9 632 065 złotych, w tym wkład własny  powiatu stanowić będzie 1 444 809 złotych.
 
W latach 2015/2016 pozyskana została dodatkowo od Wojewody Podkarpackiego z tzw. rezerw celowych na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 131 718 złotych, w ramach której wykonano regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, wykonano operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie tzw. specustawy drogowej, w ramach której przejmowane są nieruchomości pod inwestycje drogowe, wykonano aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
 
W zakresie edukacji
 
Rozpoczęta została realizacja projektu pn. „Zawodowcy na start”, w ramach działania 9.4 Poprawa kształcenia zawodowego RPO WP 2014-2020, w którym wnioskodawcą jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, a Powiat Ropczycko-Sędziszowski jest partnerem projektu.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów ośmiu publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu ropczycko–sędziszowskiego i strzyżowskiego poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół oraz uczestnictwo 660 uczniów w stażach/praktykach/kursach, doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Wartość całego projektu wynosi 3 249 588 złotych, z czego 1 095 272 złotych przypada na powiat ropczycko–sędziszowski.
 W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt na łączną kwotę około 160 000,00 zł.
 
W zakresie rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
 
W ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW doposażony został magazyn przeciwpowodziowy powiatu ropczycko-sędziszowskiego w specjalistyczny sprzęt  za kwotę 23 678 złotych brutto, w tym 50% tj. 11 839 zł stanowiło dofinansowanie.
 
Wykonana została dokumentacja geologiczno-inżynierska dla osuwiska
w Małej za kwotę 67 650 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu wojewody podkarpackiego stanowiło 64 000 złotych.
 
Wykonana została karta osuwiskowa w miejscowości Wiśniowa za kwotę 3690 złotych.
 
W ramach środków z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku wypłacone zostały ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych w wysokości 151 676 złotych.
 
W 2016 roku wykonane zostały badania opryskiwaczy dla 70 rolników z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego na kwotę 4970 złotych.
 
Organizacja i współudział w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalno-promocyjnych
 
1)XVIII Przegląd Twórczości artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego.
2)Współorganizacja Światowych Dni Młodzieży.
3)Wydanie albumu o chrzcielnicach „Chrzcielnice Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Roku Jubileuszowym 2016” w nakładzie 1500 egzemplarzy.
4)II Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy.
5)Przygotowanie we współpracy z Telewizją Rzeszów programu promocyjnego
z cyklu „Wprowadzamy zmiany.
6)Wydanie wspólnie z Zarządem PTTK w Ropczycach monografii pn. Wędrówki po ziemi ropczycko-sędziszowskiej.
7)Dofinansowanie materiałów na rekrutację w roku szkolnym 2016/2017.
8)II Powiatowa Gala Sportu.
 
 
W zakresie funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2016 roku łącznie udzielonych zostało 703 porady prawne, w tym:
1)W Punkcie prowadzonym przez Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym udzielono 184 porady prawne;
2)W Punkcie prowadzonym przez Adwokatów w Sędziszowie Młp. udzielono 392 porady prawne;
3)W Punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową –udzielono 117 porad prawnych.
 
 
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjęto  31 uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało 10  projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
15 grudnia br. odbyło się otwarcie dwóch przebudowanych obiektów mostowych, tj.:
 
1)Mostu na potoku Gnojnica w ciągu ulicy powiatowej 3-go Maja w Sędziszowie Małopolskim. Wartość robót wyniosła 849 004 złotych;
2)Mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Dębica–Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie. Wartość robót wyniosła 1 171 820 złotych.
Wykonawcą obu mostów była firma REMOST Sp. z o. o. z Dębicy.
W najbliższych dniach  zostaną odebrane inwestycje związane z przebudową dwóch przepustów w ciągu dróg powiatowych, tj.:
1)Sędziszów Młp.–Zagorzyce –Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna. Wykonawcą przebudowy przepustu  jest Przedsiębiorstwo STALMOST ze Stalowej Woli za kwotę 458 521 złotych.
2)Brzeziny–Pogwizdów w miejscowości Brzeziny. Wykonawcą przebudowy przepustu jest Firma FORMES Sp. z o. o. z Zielonki za kwotę 373 081 złotych.
Zakończona została budowa chodników w pasach drogowych niżej wymienionych dróg powiatowych:
1)Mała–Łączki Kucharskie w miejscowości Mała na długości 240 metrów. Wartość zadania wyniosła 150 997 złotych. Wykonawcą robót był P. Grzegorz Ozga prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo Handlowa w Niedźwiadzie.
2)Sędziszów Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Zagorzyce na długości 300 metrów. Wartość zadania wyniosła 193 122 złote. Wykonawcą był P. Marek Chromik prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane i Brukarskie Mark–Bud z Nosówki.
3)Wolica Piaskowa–Kawęczyn w miejscowości  Wolica Ługowa na długości 200 metrów. Wartość zadania wyniosła 93 715 złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sędziszowie Małopolskim.
4)Ulica Sucharskiego w Ropczycach na długości 200 metrów. Wykonawcą robót była Firma SKANSKA w ramach zawartego porozumienia.
 
Trwają prace przy  budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  Czarna–Bratkowice–Miłocin w miejscowości Czarna na długości 272 metry.  Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sędziszowie Małopolskim za kwotę 146 664 złote.
Zakończona została inwestycja w zakresie z przebudowy drogi powiatowej  Ruda–Sędziszów Małopolski w miejscowościach Ruda i Boreczek na długości 1 110 metrów. Głównym celem przebudowy  drogi była zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię w technologii bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do szerokości jezdni 6,0 metrów, budową przepustów pod koroną drogi, przebudową zjazdów i uzupełnieniem poboczy. Wartość robót wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 978 249 złotych. Przedmiotową inwestycję dofinansowała Gmina Sędziszów Małopolski w kwocie 50 000 złotych.
Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów
w miejscowości Gnojnica na długości 615 metrów. Wartość robót wyniesie 194 571 złotych Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Rzeszowa.
W ramach potrzeb wykonywane są usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych.
Trwają prace związane z wycinką zakrzaczeń w ciągu dróg powiatowych wykonywane przez pracowników terenowych Wydziału Dróg Powiatowych. Obecnie wycinka prowadzona jest przy drodze powiatowej Sędziszów Małopolski– Bystrzyca–Wielopole Skrzyńskie. Sukcesywnie będzie ona wykonywana na pozostałych ciągach drogowych celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg.
Planowane jest  zlecenie opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów w miejscowości Gnojnica oraz przebudowę mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej  Bystrzyca–Nowa Wieś.
 
W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych
 
Trwają roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach o szyb oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby usług z zakresu pomocy społecznej.
Obecnie prowadzone są roboty wyburzeniowe, w tym przebudowa i budowa nowych ścianek działowych oraz modernizacja wewnętrznych instalacji.
Budynek, w którym w ostatnich latach miało siedzibę Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach, przekształcony zostanie w Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach.
 
Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 2 074 253 złote, w tym dofinansowanie z UE  stanowić będzie 1 222 433  złote.
 
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa szybu dźwigowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach”. Do realizacji zadania przyjęta została oferta Firmy Remontowo-Budowlanej ASBUD Andrzej Stasiowski z Łączek Kuch. za kwotę 392.562 złote.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ostatnim czasie podpisany został Aneks do umowy, w którym PFRON zwiększył dofinansowanie do zadania o 30 000 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi  150 000 zł.
Obecnie trwają  roboty budowlane obejmujące  budowę szybu dźwigowego.
Oprócz robót bezpośrednio związanych z budową szybu dźwigowego wykonanych zostanie szereg prac towarzyszących, mających na celu dostosowanie pomieszczeń technicznych sąsiadujących z szybem do nowych rozwiązań komunikacyjnych.
Wartość umowna robót budowlanych wyniesie 392 562  złotych brutto.
 
Zakończone zostały roboty związane z izolacją fundamentów wraz
z drenażem  przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. Wartość robót wyniosła 98 490 zł brutto.
 
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami
 
Od dnia 15 grudnia br. została poszerzona informacja publiczna w powiatowym Geoportalu poprzez włączenie usługi przeglądania danych tzn. GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) zawierającej informację
o przebiegu oraz projektach sieci uzbrojenia terenu oraz informację dotyczącą mapy zasadniczej (sytuacji i warstwy wysokościowej).
 
Odebrana została  duża praca geodezyjna polegająca na dostosowaniu baz danych PODGiK, tj. punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej do nowych wymogów przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 
W grudniu br. zostały zakończone prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem bazy GESUT i BDOT500 w miejscowości Kamionka.
 
W zakresie budownictwa i architektury
 
Na terenie Gminy Ropczyce prowadzone są  postępowania:
1)W sprawie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach o halę sportową i część dydaktyczną, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym /Inwestor: Gmina Ropczyce /.
 2)W sprawie budowy centrum logistycznego, tj. budynku produkcyjnego,   magazynowego  i laboratoryjno-biurowego w Ropczycach /inwestor: Jerzy Żukowski/;
3)W sprawie rozbudowy i przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce o budynek szkoły  podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z urządzeniami technicznymi /Inwestor: Gmina Ropczyce/.
4)Udzielone zostało pozwolenie na przebudowę budynku filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach w miejscowości Niedźwiada /Inwestor: Powiat Ropczycko-Sędziszowski /.
Na terenie Gminy Ostrów:
1)Prowadzone jest postępowanie w sprawie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku produkcyjnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi /Inwestor: P. Stanisław Cabaj/.
Na terenie Gminy Iwierzyce:
1)Prowadzone jest postępowanie w sprawie budowy budynku usługowego w zakresie odnowy biologicznej  w miejscowości Olchowa  /Inwestor: P. Zenon Malski/.
2)Prowadzone jest postępowanie w sprawie budowy myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z urządzeniami budowlanymi/Inwestor: P. Władysław Radzik/.
Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie:
   1)Prowadzone jest postępowanie w sprawie przebudowy budynku starej plebanii /Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora / wraz  z    przebudową wewnętrznych instalacji i zmianą sposobu użytkowania części   poddasza ww. budynku na  cele muzealne – /Inwestor: Gmina Wielopole Skrz./.
 
W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu
 
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu ropczycko-sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Oferty złożyło 10  organizacji pozarządowych.
Zarząd powiatu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej oraz zbiorczym zestawieniem ofert postanowił przyznać dotację w wysokości 60 725 złotych Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich AKTA z siedzibą w Rzeszowie, którego oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.
Do 30 września 2016 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim  422 osoby zwróciły się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 71 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.
Największą grupę stanowiły osoby posiadające nieukończone 26 lat lub ukończone 65 lat życia, z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim.
Najwięcej porad udzielonych zostało w dziedzinie prawa: cywilnego, rzeczowego, karnego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz spraw dotyczących rozwodów i alimentów.
 
1 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach  miało miejsce uroczyste przekazanie trzech nowych radiowozów marki KIA.  Zakup samochodów został dofinansowany przez powiat ropczycko-sędziszowski w wysokości 26 500 złotych oraz Gminę Wielopole Skrzyńskie (15 000 zł) i Gminę Ostrów (7 250 zł). Pojazdy są dynamiczne i osprzętowane w nowoczesne systemy, dzięki którym funkcjonariusze będą mogli pracować bezpiecznie i komfortowo.
 
11 grudnia br. w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach odbył się II Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego organizatorem był Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Kiermasz, pomimo że była to dopiero jego druga edycja, zdobył już swoich stałych miłośników, zarówno wśród odwiedzających, jak i wśród wystawców. Łącznie na hali widowiskowo-sportowej  swoje wyroby rękodzielnicze i kulinarne zaprezentowało ponad 50 wystawców.
 
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY

 •  

INFORMACJA STAROSTY
Z PRAC ZARZĄDU OD POPRZEDNIEJ SESJI
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU

Od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 8 posiedzeń, podczas których podjęto 66    uchwał zarządu powiatu oraz przygotowanych zostało  12 projektów uchwał rady powiatu.
 
W zakresie dróg powiatowych
 
Zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów w m. Broniszów”. W ramach tej inwestycji  przebudowana została droga na długości 538 metrów wraz z budową chodnika dla pieszych. Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargowym było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. z Rzeszowa.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła  620 556 złotych, w tym dofinansowanie  
pozyskane   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowiło 367 780 złotych.
Realizacja tej inwestycji w duże mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Trwają prace przy przebudowie dwóch obiektów mostowych, tj.:
1)Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu ulicy powiatowej 3-go Maja w Sędziszowie Małopolskim. Wartość robót wyniesie 849 004 złotych.
2)Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Dębica–Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie.
Wartość robót wyniesie 1 171 820 złotych. Wykonawcą obu mostów jest firma REMOST Sp. z o. o. z Dębicy.
Umowny termin zakończenia przebudowy obiektów nastąpi do 30 listopada br.
               
Zatwierdzony został przetarg nieograniczony na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na zadania, w wyniku którego do realizacji przyjęte zostały oferty:
1)Na zadanie obejmujące budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin w m. Czarna Sędziszowska wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Sędziszowa Młp. za kwotę 146 664 złotych;
2)Na zadanie obejmujące budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Wolica Piaskowa-Kawęczyn Sędziszowski w m. Wolica Ługowa wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Sędziszowa Młp. za kwotę 93 715 złotych;
3)Na zadanie obejmujące budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Mała-Łączki Kuch. w m. Mała wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady za kwotę 150 997 złotych;
4)Na zadanie obejmujące budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Zagorzyce-Wielopole Skrz. w m. Zagorzyce. Do realizacji zadania przyjęta został oferta firmy Usługi Budowlane i Brukarskie Mark-Bud Marek Chromik z Nosówki za kwotę 193 122 złotych.
Inwestycje swoim zakresem będą obejmować budowę chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami (częściowo na kolektorze). Obecnie przekazane już zostały  place budowy.
Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie m-cy listopad/grudzień br.
               
W bieżącym roku w ramach porozumienia z gminą Ostrów zostały  wykonane chodniki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Kosowy–Kamionka–Sędziszów Małopolski
w m. Kamionka na długości 192 metry za kwotę 99 058 złotych oraz w ciągu drogi powiatowej  Anastazów–Skrzyszów w m. Skrzyszów na długości 163 metry za kwotę 106 461 złotych.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na przebudowę przepustów w ciągu dróg powiatowych z podziałem na zadania zarząd zaakceptował oferty:
1)Na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Brzeziny-Brzeziny (Pogwizdów) wykonawcą zadania jest firma FORMES Sp. zo.o. z Zielonki za kwotę 373 081 złotych;
2)Na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Sędziszów Młp.-Zagorzyce-Wielopole Skrz. w m. Szkodna wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. ze Stalowej Woli za kwotę 458 521 złotych brutto.
Obecnie prowadzone są roboty na obydwu obiektach.
 
Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową drogi powiatowej  Ruda– Sędziszów Młp. w m. Ruda i Boreczek na długości 700 metrów. Głównym celem przebudowy tej drogi jest zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię w technologii bitumicznej o szerokości jezdni 6,0 m wraz z budową dwóch przepustów pod koroną drogi, przebudową zjazdów i uzupełnieniem poboczy. Wykonawcą zadania jest EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie za kwotę 568 778 złotych brutto.
 
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej  Gnojnica– Broniszów w miejscowości Gnojnica na długości 615 metrów. Otwarcie ofert nastąpi 23 listopada br.
 
W m-cu wrześniu br. złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019 na przebudowę dróg powiatowych, obejmujące:
1)Przebudowę dróg powiatowych Niedźwiada p. wieś w miejscowości Niedźwiada oraz  Mała – Łączki Kucharskie w miejscowości Niedźwiada;
2)Przebudowę drogi powiatowej Będziemyśl–Klęczany–Bratkowice w miejscowości Klęczany.
W listopadzie br. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, gdzie przedmiotowe wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną  i merytoryczną.
Przedmiotem pierwszego wniosku jest przebudowa dróg powiatowych z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m tj. Niedźwiada przez wieś w miejscowości Niedźwiada na dwóch odcinkach, a mianowicie na długości 1,6 km wraz z budową chodnika oraz na długości 550 metrów.
Z kolei przebudowa drogi Mała-Łączki Kucharskie obejmuje przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na długości 860 metrów wraz z przebudową nawierzchni drogi na odcinku 124 metry. Koszt zadania wynosić będzie 4 299 056,96 zł, w tym 50% stanowić będzie dofinansowanie.
Przedmiotem drugiego wniosku jest przebudowa nawierzchni drogi na długości 687metrów
i jej poszerzenie do 6,0 m, oraz budowa chodnika po południowej stronie drogi o szerokości 2,0 (na kolektorze) wraz z budową zatoki autobusowej i przebudową przepustu pod koroną drogi. Koszt zadania wyniesie1 277 273 złotych, w tym 50% stanowić będzie dofinansowanie.
 
Powiat posiada opracowaną dokumentację na przebudowę drogi powiatowej Lubzina–Brzezówka na długości 3,6 km wraz z budową chodnika dla pieszych na długości ok. 2,5 km oraz przebudową ulicy powiatowej  Dworcowej w  Ropczycach na długości 932 metry wraz z budową chodnika dla pieszych na długości 384 metry oraz przebudową istniejącego chodnika na długości 548 metrów.”.
Wartość kosztorysowa robót wynosi ok. 5 204 000,00 zł. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2016/2017 z podziałem na zadania do realizacji przyjęte zostały oferty:
 
1.Odśnieżanie i zwalczanie śliskości własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów obejmujące:
1)ulice powiatowe miasta Ropczyce obsługiwać będzie TRANSPORT-REMONT DRÓG P. Bogusław Drozd z Klęczan za kwotę 211 680 złotych (stawka za jeden dzień 2 646 złotych brutto),
2)chodniki powiatowe miasta Ropczyce obsługiwać będzie Firma Handlowo-Usługowa P. Grzegorz Ozga z Niedźwiady za kwotę 126&