Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr CCXLVII/1575/2023

 •  

W sprawach: finansowych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVII/1574/2023

 •  

W sprawie stwierdzenia przejścia własności na rzecz powiatu znalezionych rzeczy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVI/1573/2023

 •  

W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o wzwołanie Sesji Rady Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVI/1572/2023

 •  

W sprawach: finansowych. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVI/1571/2023

 •  

W sprawie rozwiązania stosunu pracy z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVI/1570/2023

 •  

W sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVI/1569/2023

 •  

W sprawie: ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVI/1568/2023

 •  

W sprawie: wyrażenia zgody na kontynuację umowy najmu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLVI/1567/2023

 •  

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani/Panu Monice Kwietniewskiej - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach do realizacji projektu pt. " Zwiekszenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Podkarpacia 2021 - 2027, Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działąnie 7.19 Integracja społeczna.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLV/1566/2023

 •  

W sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLV/1565/2023

 •  

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLV/1564/2023

 •  

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych netto. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLV/1563/2023

 •  

W sprawie: zmiany uchwały własnej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1562/2023

 •  

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1561/2023

 •  

w sprawie: skierowania do Rady Powiatu projektu Uchwały dotyczącej zmiany w budżecie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1560/2023

 •  

w sprawie: powołania Komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej powiatu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1559/2023

 •  

w sprawie: skierowania do Rady Powiatu projektu Uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu psychologiczno-terapeutycznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” - edycja w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1558/2023

 •  

w sprawie: skierowania do Rady Powiatu projektu Uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” - edycja w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1557/2023

 •  

w sprawie: skierowania do Rady Powiatu projektu zmiany Uchwały Nr XLVIII/292/2023 z dnia 30 marca 2023 r. określającej zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1556/2023

 •  

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogę Zagorzyce - Góry

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1555/2023

 •  

w sprawie: uzgodnienia 6 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 projektu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1554/2023

 •  

w sprawie: ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w m. Kozodrza”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1553/2023

 •  

w sprawie: ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka Kamionka polegająca na budowie chodnika w m. Ocieka”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1552/2023

 •  

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347R Mała - Łączki Kucharskie polegająca na budowie miejsc postojowych w m. Niedźwiada

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CCXLIV/1551/2023

 •  

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287 Paszczyna - Lubzina w miejscowości Lubzina i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary w m. Kozodrza i Borek Mały

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie: zmiany Uchwały Nr CCXLII/1545/2023 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 13 lipca 2023 roku dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie przekazania zakończonej inwestycji.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie przekazania zakończonej inwestycji.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie nowego profilu nauczania w Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie skierowania do Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego projektu uchwały dotyczącej zamiany nieruchomości. 

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie skierowania do Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego projektu uchwały dot.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. 

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie zmiany Uchwały Nr CCXXXVIII/1518/2023 Zarządu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 14 czerwca 2023r.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół  Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnkoształcacego im. ks. Piotra Skargi w Sedziszowie Młp.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawach finansowych.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawach: finansowych.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie zmiany uchwały własnej.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcacego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

Przejdź do wpisu
 •  

W sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVII/321/2019

 • 05 listopada 2019 13:47

w sprawie powołania likwidatora Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach. 

Przejdź do wpisu
Powrót