Menu Podmiotowe menu ikonka

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

ZASADY PRZYJĘCIA
DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBZINIE


 

1. Dzieci, młodzież do 18 roku życia, osoby dorosłe płci żeńskiej z powodu niepełnosprawności intelektualnej, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2.Osoby o których mowa powyżej, lub w przypadku gdy są to osoby nieletnie lub całkowicie ubezwłasnowolnione, opiekun prawny składają wniosek o skierowanie do DPS Lubzina w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W wniosku opisują swoją sytuację lub przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub nieletnich sytuację osoby ubiegającej się o przyjęciedo DPS. Należy podać stopień niepełnosprawności, choroby towarzyszące, sytuacje rodzinną.

3.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, badanie psychologiczne, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób małoletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych postanowienie Sądu o umieszczeniu danej osoby w DPS, decyzje ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia.

4.Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku u osoby ubiegającej się o przyjęcie lub u jej opiekuna prawnego. Przeprowadzony wywiad winien potwierdzić stan rzeczywisty.

5.Jeżeli spełnione są warunki o których mowa w pkt. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu osoby do DPS Lubzina i przekazuje decyzje  i wszystkie dokumenty do PCPR w Ropczycach w celu rozpatrzenia i wydania decyzji umieszczającej przez ten organ.

6.Po wydaniu decyzji umieszczającej o terminie przyjęcia osoby do DPS informuje Dyrektor Domu.

7.Pobyt w DPS Lubzina jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się  o przyjecie.

8.Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj: 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania opłaty ponoszą rodzice, rodzeństwo, gmina, która kieruje osobę do DPS

9.Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjecie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

10.Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjecie do DPS Lubzina otrzymała decyzję odmawiającą skierowania, przysługuje jej prawo odwołania się do Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Elżbieta Ciosek 2016-04-19
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Elżbieta Ciosek 2016-04-19 00:00:00
Opublikował w BIP: Elżbieta Ciosek 2016-04-19 11:52:51
Modyfikował: Elżbieta Ciosek 2016-04-19 13:54:30
Liczba wyświetleń: 1662
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-04-19 13:54:30
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Elżbieta Ciosek Szukaj
2016-04-19 13:53:44
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Elżbieta Ciosek Szukaj
2016-04-19 13:52:51 Utworzono treść Elżbieta Ciosek Szukaj
        Porównaj