Menu Podmiotowe menu ikonka

Referat Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

1) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;
2) Określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wnioskowanie do zarządu powiatu o wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej;
3) Przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu Rady Społecznej;
4) Przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji;
5) Przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;
6) Wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę;
7) Realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego;
8) Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;
9) Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii;
10) Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
11) Realizacja ustawowych zadań z zakresu ratownictwa medycznego;
12) Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspekcie ochrony zdrowia na terenie powiatu;
13) Dokonywanie kontroli i oceny działalności SPZOZ w zakresie:
-realizacji zadań statutowych,
-prawidłowości gospodarowania mieniem,
-gospodarki finansowej;
14) Monitorowanie bieżącej działalności ZOZ;
15) Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w zakresie ochrony zdrowia;
16) Prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji
z zakresu ochrony zdrowia;
17) Współpraca z Wydziałem Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych
w zakresie inwestycji realizowanych z zakresu ochrony zdrowia;
18) Współpraca i Izbą Aptekarską, samorządami gminnymi i Inspekcją Farmaceutyczną
w zakresie ustalania rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu;
19) Organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego i innych niż Wojewódzkie;
20) Powołanie osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn;
21) Przygotowywanie i opiniowanie materiałów dla Zarządu oraz Komisji Rady do oceny działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
22) Prowadzenie spraw i działań koordynacyjnych dotyczących promocji i profilaktyki Zdrowotnej;
23) Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
24) Przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie
powiatu programach zdrowotnych;
25) Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;
26) Przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy;
27) Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej
w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu;
28) Realizowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych;
29) Realizowanie zadań wynikających z ustawy  z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz.U.  z 2018 r., 1272 z późn. zm.);
30) Realizacja procedur w zakresie dokonywania wypłaty świadczenia pieniężnego
w okresach miesięcznych w drodze decyzji wojewody podkarpackiego przyznającej świadczenie uprawnionym osobom.
31) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawowego świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-16
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-16 13:41:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-16 16:11:51
Liczba wyświetleń: 2342
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-16 16:11:51
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 14:18:20
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj