Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy:

1.W zakresie ochrony środowiska.

1) Sporządzanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska;
2) Sporządzanie radzie powiatu projektu raportu z wykonywania powiatowego programu ochrony środowiska;
3) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach;
4) Identyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
5 )Opiniowanie programu ochrony środowiska;
6 )Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
7 )Przygotowywanie radzie powiatu projektu programu działań dostosowujących poziom hałasu do poziomów    dopuszczalnych;
8) Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
9) Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;
10) Nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
11) Przyjmowanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko;
12) Nakładanie w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska;

13) Udzielanie pozwolenia: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów;
14) Dokonywanie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego;
15) Przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego prowadzącego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza;
16) Zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
17) Nakładanie obowiązków na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko;
18) Zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;
19) Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
20) Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych instalacji objętej systemem.

2.W zakresie gospodarki odpadami.

1) Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów rocznie innych niż niebezpieczne;
2) Udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
3) Udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
4) Zobowiązywanie posiadaczy odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy oraz cofnięcia zezwolenia;
5) Wstrzymanie działalności wytwórcy odpadów w przypadku nie przestrzegania zezwoleń
i naruszeń przepisów;
6) Udzielanie zezwoleń na transport odpadów;
7) Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów;
8) Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
9) Cofanie, wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
10) Wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązku dotyczącego gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów.

3.W zakresie geologii i górnictwa.
 
1) Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i z wydobyciem rocznym do 20 000 m3;
2) Przenoszenie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu;
3) Odmawianie udzielenia koncesji;
4) Cofanie koncesji w razie upadłości przedsiębiorcy;
5) Zezwolenia, w drodze decyzji na zmianę kryteriów bilansowości;
6) Zmienianie koncesji bez odszkodowania;
7) Zobowiązanie w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk;
8) Ustalanie w drodze decyzji, opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;
9) Wstrzymanie działalności zakładu (koncesji);
10) Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie osuwania się mas ziemnych.
 
4.W zakresie ochrony przyrody.
 
1) Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
2) Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego;
3) Wydawanie decyzji na wycinkę drzew na działkach gminnych;
4) Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
5) Przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień opiekunów przyrody.
 
5.W zakresie leśnictwa i łowiectwa.
 
1) Prowadzenie wszelkich prac związanych z nadzorem nad gospodarką leśną
w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
2) Wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
3) Wykonywanie czynności związanych ze zmianą gruntu rolnego na las, zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
4) Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących Skarbu Państwa;
5) Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu;
6) Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
7) Przygotowywanie decyzji nakazujących wykonywanie określonych obowiązków
i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa;
8) Przygotowywanie opinii Starosty nadleśnictwom w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
9) Prowadzenie innych spraw przypisanych Staroście określonych w ustawie o lasach;
10) Przygotowywanie zezwoleń, w poszczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
11) Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
12) Naliczanie czynszu dzierżawnego dla Kół Łowieckich;
13) Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
14) Prewencja i przeciwdziałanie kłusownictwu
15) Cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
i wystawianie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskania drewna.
 
6.W zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej.

1) Opracowywanie danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty, a także ich przeglądów lub aktualizacji;
2) Przygotowywanie i przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy podmiotom przygotowującym i sporządzającym ten dokument;
3) Przygotowanie projektu porozumień w zakresie wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się
w granicach jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;
4) Prowadzenie spraw gospodarowania innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa;
5) Prowadzenie czynności w sprawie zbycia gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
6) Prowadzenie procedury przetargowej związanej z prawem pierwokupu oraz sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi;
7) Przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują Starostowie oraz ich wykreślenie z zasobu;
8) Przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują Starostowie oraz ich wykreślenie z zasobu;
9) Przygotowywanie dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dla Wód Polskich danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami w zakresie spółek wodnych i pozwoleń zintegrowanych;
10) Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki;
11) Wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, a w przypadku nie usunięcia tych niezgodności przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia statutu;
12) Wydawanie decyzji ustalającej wysokość i rodzaj świadczeń w stosunku do osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej odnoszącym korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;
13) Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli nad działalnością spółek wodnych;
14 )Wydawanie decyzji o nieważności uchwały organów spółek wodnych;
15) Prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania wykonania uchwał organów spółki;
16) Wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów prawa lub postanowień statutu oraz wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zarządu;
17) Wydawanie decyzji dot. ustanowienia zarządu komisarycznego spółki, w przypadku gdy walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu;
18) Wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej;
19) Prowadzenie czynności związanych z wyznaczeniem likwidatora spółki, ustalaniem wysokości wynagrodzenia;
20) Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;
21) Wydawanie decyzji o wysokości odszkodowania w przypadku szkody, która wystąpiła na skutek zmiany aktu prawa miejscowego albo zastąpienia dotychczasowego aktu prawa miejscowego nowym aktem prawa miejscowego.

7.W zakresie rozwoju wsi i rolnictwa.
 

1) Realizowanie polityki państwa w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa;
2) Promowanie nowoczesnych form produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego;
3) Załatwienie spraw w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;
4) Współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
5) Załatwianie spraw w zakresie ochrony roślin uprawnych;
6) Monitorowanie programów z zakresu rolnictwa w celu umożliwienia bardziej efektywnego wdrażania rozwiązań służących rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza ekologicznego i wprowadzania postępu rolniczego;
7) Współpracowanie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa;
8) Realizowanie zadań w zakresie rybactwa śródlądowego;
9) Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
10) Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
11) Udzielanie pomocy w funkcjonowaniu Społecznej Straży Rybackiej;
12) Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową wydziału.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-13
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-13 13:02:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-13 10:46:43
Liczba wyświetleń: 3342
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-13 10:46:19 Aktualizacja Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-10 14:04:29 Utworzono treść Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj