Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych należy:


1.W zakresie inwestycji i remontów.

1) Koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a w szczególności:
    a) zabezpieczenie dokumentacji terenowo-prawnej i projektowo-kosztorysowej,
    b) organizowanie zamówień publicznych na wykonawstwo inwestycji,
    c) zabezpieczenie nadzoru inwestycyjnego;
2) Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, projektantami, wykonawcami  w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji;
3) Rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
4) Kontrolowanie realizacji inwestycji oraz przedstawianie wniosków w sprawie eliminowania niekorzystnych zjawisk w tym zakresie;
5) Prowadzenie inwestycji, remontów w obrębie nieruchomości Starostwa Powiatowego oraz w części wspólnej budynku;
6) Sporządzanie analiz, informacji i opracowań dotyczących działalności inwestycyjnej
i remontowej Powiatu;
7) Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Powiat w oparciu
o zatwierdzony corocznie plan nakładów finansowych na inwestycje;
8) Przygotowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych w zakresie inwestycji i remontów.
9) Nadzór nad realizacją umów o zastępstwo inwestycyjne i przygotowywanie propozycji ich zmian lub rozwiązania;
10) Przygotowywanie okresowych informacji i analiz dla Starosty, Zarządu i Rady
o postępie prac w realizacji inwestycji;
11) Udział w postępowaniach dot. udzielania zamówień na realizację inwestycji.
 
2.W zakresie Zamówień Publicznych.

1) Koordynowanie, doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa (z wyłączeniem Wydziału Dróg Powiatowych) w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności:
  a) doradztwo i pomoc w zakresie właściwego i zgodnego z ustawą opisu przedmiotu zamówienia,
  b) doradztwo i pomoc w zakresie prawidłowego i zgodnego z ustawą szacowania wartości zamówienia,
  c) akceptacja wyboru przez komórkę organizacyjną trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  d) doradztwo i pomoc w zakresie doboru kryteriów oceny ofert,
  e) opracowywanie w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
  f) doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym w opracowywaniu projektu umowy
w zakresie jej zgodności z ustawą Pzp,
 g) przygotowanie i zamieszczanie wymaganych przepisami prawa ogłoszeń, dokumentacji
i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Starostwa, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych, tablicy ogłoszeń Starostwa, a także zawiadamianie o wszczęciu postępowania Prezesa UZP w zależności od przepisów określonych w ustawie Pzp,
  h) przygotowywanie ewentualnych wyjaśnień lub modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przygotowywanie i publikacja ewentualnych ogłoszeń o zmianie ogłoszenia,
  i) udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji lub Przewodniczącego Komisji,
  j) sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie i przechowywanie do czasu zakończenia postępowania dokumentacji związanych z realizacją postępowania,
  k) przygotowywanie wezwań do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, zawiadomień
o poprawieniu omyłek, wezwań do złożenia wyjaśnień, ogłoszenia i zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz innej korespondencji z wykonawcami na etapie badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową,
  l) opracowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia,
  ł) przygotowywanie wniosków do Wydziału Finansowego w sprawie zwrotu wadium,
 m) prowadzenie w uzgodnieniu z Radcą Prawnym spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami Wykonawców od rozstrzygnięcia postępowania,
  n) współpraca z komórkami organizacyjnymi w realizacji umów w zakresie ich zgodności z ustawą Pzp,
  o) opiniowanie ewentualnych aneksów do umowy pod względem ich zgodności
z ustawą Pzp;
2) Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych udzielanych w jednostce;
3) Opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;
4) Opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, przedkładanie go do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;
5) Sprawdzanie wszystkich umów Powiatu pod względem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp;
6) Opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych jednostki.

3.W zakresie rozwoju Powiatu.

1) Prowadzenie banku informacji ofert gospodarczych dla potrzeb Powiatu;
2) Opracowywanie analiz w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczące infrastruktury społeczno-gospodarczej Powiatu;
3) Opracowywanie materiałów, informacji i analiz w zakresie kompleksowego programowania, monitorowania i aktualizacji strategii, programów i planów dotyczących rozwoju powiatu;
4) Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z opracowywaniem strategii i programów rozwojowych powiatu oraz przygotowywanie kompleksowych materiałów w tym zakresie.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-13
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-11 13:52:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-13 12:58:53
Liczba wyświetleń: 2460
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-13 12:58:53
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj