Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Wydziału Edukacji Kultury i Sportu należy:

1.W zakresie edukacji.

1) Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidowaniem
i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli specjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, w tym: placówek kształcenia praktycznego,  poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, internatów i burs.
2) Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, po zawarciu porozumienia
z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3) Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach oświatowych powiatu;
4) Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie powiatu, mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców;
5) Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące;
6) Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
7) Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;
8) Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki lub rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
9) Opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;
10) Przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej, działającej przy Radzie Powiatu;
11) Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
12) Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
13) Określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
14) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
15) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem /i cofaniem/ szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
16) Przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym;
17) Przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli
o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
18) Przygotowywanie skierowań dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego na podstawie wydanych orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
19) Współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie w zakresie zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi;
20) Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:
   a) przygotowywanie i organizowanie prac komisji konkursowych, powoływanych
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki,
  b) przygotowywanie wniosków o powołanie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły/placówki;
  c) przygotowywanie wniosków dotyczących dodatku funkcyjnego lub motywacyjnego dla dyrektora szkoły/placówki;
  d) przygotowywanie projektów oceny cząstkowej pracy dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat ropczycko-sędziszowski;
21) Realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli; 22)Podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem baz danych oświatowych oraz przetwarzaniem i przekazywaniem zbiorów danych z tych zbiorów;
23) Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Metodycznym, z placówkami kulturalno-oświatowymi, Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi i kościelnymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
24) Współpraca z Centralnym Systemem Kierowania Nieletnich w Warszawie
w zakresie kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii;
25) Realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez Powiat;
26) Opracowywanie i realizacja lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
27) Administrowanie systemem informacji oświatowej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego oraz weryfikacja danych przekazywanych do SIO przez jednostki podległe.
28) Sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty.
 
2.W zakresie kultury.

1) Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
2) Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
3) Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
4) Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;
5) Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
6) Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
7) Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
8) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;
9) Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;
10) Realizowanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej;
11) Ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
12) Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu
w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
13) Przyjmowanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;
14) Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
15) Współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych
i rozrywkowych.
16) Organizacja  na terenie Powiatu obchodu rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość Polski oraz uczczenia   pamięci ofiar wojny i okresu wojennego - wsp.ołpraca z Powiatowym Centrum Edukacji  Kulturalnej w Ropczycach.

3.W zakresie sportu.

1) Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
2) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
3) Prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
4) Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
 

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-16
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-16 12:21:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-16 11:45:46
Liczba wyświetleń: 3454
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-16 11:45:46
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 13:13:56
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 12:33:36
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 12:32:53
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-10 13:53:25
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-10 13:21:52 Utworzono treść Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj