Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Wydziału Dróg należy;

1.W zakresie obowiązków zarządcy drogi.

1) Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) Pełnienie funkcji inwestora w zakresie remontów i inwestycji drogowo-mostowych;
4) Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
5) Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 4 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
6) Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
7) Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym usuwanie drzew oraz krzewów;
8) Realizacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych.
9) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
10) Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
11) Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
12) Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
13) Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
14) Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
15) Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów  oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
16) Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
17) Koordynacja robót w pasie drogowym;
18) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
19) Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;
20) Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  w zakresie określonym właściwymi przepisami.

2.W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

1) Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
2) Rozpatrywanie    projektów organizacji ruchu i wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
3) Opracowywanie    (zlecanie opracowania) projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
4) Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;
5) Przekazywanie projektów organizacji ruchu do realizacji i pełnienie nadzoru
w zakresie zgodności wykonywania z zatwierdzoną organizacją ruchu;
6) Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych i przechowywanych projektów organizacji ruchu;
7) Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych;
8) Przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
9) Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;
10) Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

3.W zakresie inwestycji drogowych.

1) Opracowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami wymaganych do pozyskania pozabudżetowych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych w tym programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
2) Przeprowadzanie procesu przedinwestycyjnego polegającego na zlecaniu i koordynowaniu opracowania dokumentacji dla inwestycji drogowych, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz współdziałanie w tym zakresie
z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i innych jednostek państwowych i samorządowych;
3) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
w zakresie inwestycji drogowych zgodnie z właściwymi przepisami;
4) Koordynowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizowanych inwestycji drogowych;
5) Przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem, prowadzeniem bieżącej sprawozdawczości i monitoringu zrealizowanych inwestycji drogowych;
6) Opracowywanie w porozumieniu z radcą prawnym projektów umów i porozumień w zakresie współpracy przy realizacji inwestycji drogowych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.
  

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-13
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-13 14:26:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-13 13:31:51
Liczba wyświetleń: 3622
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-13 13:31:51
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 10:14:49
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj