Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Referatu Promocji i Funduszy Pomocowych należy:

1. W zakresie promocji.

1) Prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu Powiatu;
2) Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, a zwłaszcza organizowanie jego kontaktów i narad z organami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi, itp.;
3) Prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do związków;
4) Redagowanie strony www.spropczyce.pl
5) Promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i innych form prezentacji historii, kultury i dorobku materialnego;
6) Redagowanie strony www.spropczyce.pl, prowadzenie profilu Starostwa Powiatowego w Ropczycach w mediach społecznościowych i kanałach socjalmedia.
7) Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych z władzami Powiatu;
8) Aktualizacja tablic informacyjnych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;
9) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań dla różnorodnych grup społecznych o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej o promocji Powiatu w krajach Unii Europejskiej;
10) Przygotowywanie udziału Powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym;
11) Podejmowanie inicjatyw mających na celu wykreowanie produktu turystycznego;
12) Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Powiatu ze strukturami Unii Europejskiej;
13) Współdziałanie w Wydziałem Edukacji i Sportu w zakresie włączenia elementów promocyjnych Powiatu do imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych przygotowywanych przez wydział;
14) Współpraca w samorządem województwa i samorządami gminnymi w Powiecie oraz
z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym promocji Powiatu;
15) Podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarze Powiatu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i lokalnymi stowarzyszeniami gospodarczymi w działaniach z zakresu partnerstwa lokalnego, współorganizowanie warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego;

2. W zakresie funduszy pomocowych.

1) Analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych
z funduszy krajowych i europejskich w zakresie tzw.  „projektów miękkich”;
2) Informowanie Zarządu Powiatu oraz zainteresowane komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w ramach tzw. projektów miękkich;
3) Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, finansowanych z funduszy zagranicznych w oparciu o budżet Powiatu;
4) Opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
5) Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;
6) Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Powiatu zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;
7) Koordynowanie czynności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie prowadzenia marketingu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i funduszy krajowych;
8) Poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań Powiatu oraz prowadzenie banku danych o dostępnych funduszach w zakresie realizacji projektów miękkich;
9) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego przy opracowywaniu wspólnych projektów;
10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów;
11) Monitorowanie informacji o przygotowanych projektach ukazujących się
w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących przygotowanych przez Starostwo projektów miękkich;
12) Utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości;
13) Prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;
14) Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczącej projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-16
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-16 13:59:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-16 15:48:50
Liczba wyświetleń: 721
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-16 15:48:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-16 15:48:12
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-16 12:27:13
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 14:42:56
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-10 14:59:57 Utworzono treść Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj