Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Refaratu Ewidencji Gruntów i Budynków należy:

1.W zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków.

1) Prowadzenie  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości): w tym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków prowadzonej za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych;
2) Zawiadamianie organów podatkowych.
3) Zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
4) Zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej –  w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania  i wykreślania budynków;
5) Zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek ewidencyjnych i organów o dokonanych zmianach;
6) Zawiadamianie Starostów sąsiednich Powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych Powiatów;
7) Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonych za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz udostępnianie informacji zawartych w bazach danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości  poprzez:  
  a) sporządzanie i udostępnianie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,  
  b) udostępnianie danych z rejestrów publicznych: ewidencja gruntów i budynków oraz  
z  rejestru cen i wartości nieruchomości,
  c) ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane dane z bazy danych ewidencji gruntów  i budynków,
  d) wydawanie licencji dotyczących udostępnianych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz z rejestru cen i wartości nieruchomości,
  e) wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych danych z baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen  i wartości nieruchomości lub wysokości należnej opłaty.  
8) Pozyskiwanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków i stosowanie odpowiednich procedur z tym związanych;
9) Opracowywanie i przekazywanie Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków celem zatwierdzenia;
11) Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz stosowanie procedur  z nią związanych;
12) Przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych;
13) Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w postaci: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych;
14) Przygotowywanie projektów umów na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w operacie ewidencji gruntów i budynków;
15 )Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków i przekazywanie ich Marszałkowi Województwa Podkarpackiego;
16) Sporządzanie i przekazywanie danych EGiB w formacie SWDE do Głównego Urzędu Statystycznego;
17) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen
i wartości nieruchomości, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości;
18) Udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. posiadania nieruchomości.
19) Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ewidencji zbiorów Głównemu Geodecie Kraju, objętych działaniem Referatu EGiB;    
20) Sporządzanie warunków technicznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, podziału na obręby i określania ich granic oraz związanych z innymi zadaniami objętymi zakresem działania Referatu EGiB;  
21) Tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych, prowadzenie których, należy do zakresu Referatu EGiB;
22) Gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych;
23) Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w części opisowej i graficznej.
24) Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych o dokonanych zmianach w zakresie ewidencji gruntów i budynków;
25) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego ze spraw ewidencji gruntów i budynków.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-13
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-13 13:55:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-13 14:57:10
Liczba wyświetleń: 725
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-13 14:57:10
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 14:55:37
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 14:55:02 Utworzono treść Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj