Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu należy;


1. W zakresie Obsługi Rady Powiatu.
1) Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i komisji;
2) Protokoławanie obrad rady i posiedzeń komisji;
3) Prowadzenie rejestru:
a) uchwał rady,
b) wniosków i opini komisji,
c) interpelacji i wniosków.
4)Prowadzenie zbior.ów:
a) materiałów na sesję,
b) protokołów z sesji wraz z niezbędnymi załącznikami,
c) skorowidza uchwał,
d) teczek komisji stałych,
e) teczek komisji doraźnych.
5) Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom  wydziałów  oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
6) Przedkładanie organom nadzoru uczwał rady;
7) Prowadzenie niezbędnych dokumentów stosownie do zaleceń  rady powiatu;
8) Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej posiedzeń rady powiatu, w tyym przewodniczacego i zastępców i jej komisji;
9) Przekazywanie aktów prtawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego;
10) Realizacja zadań związanych z oświadczeniami majatkowymi radnych;
11) Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej systemu e-sesja;
12) Wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową biura.

2. W zakresie obsługi Zarządu Powiatu.

1) Zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej posiedzeń Zarządu Powiatu;
2) Prowadzenie rejestru podjętych uchwał Zarządu Powiatu;
3) Przekazywanie uchwał, decyzji i ustaleń Zarządu merytorycznie zainteresowanym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu do realizacji;
4) Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej uchwał Zarządu Powiatu;
5) Prowadzenie zbioru dokumentów z posiedzeń Zarządu Powiatu;
6) Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych powiatu w formie uchwały Zarządu Powiatu;
7) Sporządzanie protokołów z posiedzenia zarządu Powiatu;
8) Dokonywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na potrzeby Rady, Zarządu i Starosty;
9) Przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu dotyczących spraw finansowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
10) Obsługa przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przymowanych przez członków Zarządu;
11) Wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową biura.

3. Protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Starostę;



Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-13
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-13 15:22:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-13 09:56:20
Liczba wyświetleń: 759
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-13 09:56:20
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-12 16:22:22 Utworzono treść Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj