XML
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
 
Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora;
 
Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
ul. Konopnickiej 5, pokój 318, 319 oraz 320 (II piętro).
tel. (017) 22 28 908, (017) 784 25 12, (017) 22 28 907
 
Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 
Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. 
 
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski:
  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2. Wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej. 
  1. Udostępnianie rejestru, o którym mowa w punkcie 1 a), jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  5. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt. 4 podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłMarta Różańska2018-07-01
Publikujący Marta Różańska - mrozanska 2018-07-02 12:01
Modyfikacja Marta Różańska - mrozanska 2022-03-23 12:18