XML
Informacja
INFORMACJA STAROSTY Z PRAC ZARZĄDU
OD SESJI RADY POWIATU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021 ROKU
ORAZ REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU
Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 16 czerwca 2021r. do 9 września 2021r.
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 8 posiedzeniach, w trakcie których podjął  64 uchwały oraz przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
 
W zakresie dróg powiatowych
 1. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie:
 1. w ramach Programu Polski Ład 3 wnioski obejmujące:
 1. „Rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrz. w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I”. Wartość wniosku: 14 950 000 zł;
 2. „Przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych
  Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrz. i Brzeziny oraz
  Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza”
  . Wartość wniosku: 13 500 000 zł;
 3. „Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1336R Sielec Będziemyśl – Dąbrowa w miejscowości Sielec i Olchowa” (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Wartość wniosku: 4 500 000 zł.
 1. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono wniosek na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”. Wartość wniosku: 11 953 180 zł.
 1. Podpisano umowę z Gminą Sędziszów Małopolski na udzielenie pomocy finansowej  na zadanie pn: „Przebudowa mostu na potoku  Budzisz w ciągu ul. 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim”. Gmina przekaże powiatowi na ten cel  100 000 zł. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 904 424 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 4 006 507,39zł.
 1. Dobiega końca realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Skrzyszów na odcinku 227m wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi. Wartość inwestycji 347 470,64 zł.
   
 2. Zakończono roboty związane z utwardzeniem kruszywem łamanym terenu przy Domu Ludowym w pasie drogowym ulicy powiatowej Nr 1225R Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim. Koszt 12 014,65 zł, z czego 10 000 zł przekazała w formie dotacji Gmina Sędziszów Małopolski.
 1. Zarząd Powiatu zawarł umowy na:
 1. Roboty związane z usunięciem awarii kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w ciągu ulicy Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim. Koszt 96 235,20 zł;
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrz. i Nawsie polegającej na budowie chodnika w 2 odc.  na łącznej dł. 1,4 km wraz z poszerzeniem jezdni do 6m. Wykonawca: Pan Krzysztof Kanach z Rzeszowa.Koszt – 47 800 zł;
 3. Przebudowę mostu na potoku Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim. Wykonawca SARINŻ Sp. z o.o. z Warszawy.
  Koszt robót: 3 975 519,09 zł. Planowany termin zakończenia: grudzień 2021r.;
 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowywanym moście w Sędziszowie Małopolskim. Koszt. 29 500 zł.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów  - Sędziszów Małopolski – Boreczek. Wykonawca: ILON Pracownia Projektowa Mateusz Hołub z Jarosławia. Koszt: 276 996 zł;
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrz. polegającą na budowie chodnika w m. Wiercany i Olimpów na dł. 708m;
 7. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1336R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa polegającą na przebudowie nawierzchni wraz z poszerzeniem do 6m na dł. 2,4 km oraz budowie chodnika na dł. 1,2 km. Koszt: 28 700 zł;
 8. Przebudowę ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach polegającą na budowie chodnika dla pieszych. Koszt: 413 105,52 zł.

  6 .Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1225 R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Kamionka. Zadanie to częściowo dofinansowuje gmina Ostrów. 
 9. Zarząd Powiatu zatwierdził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych, tj.:
 1. Dostawę piasku o frakcji 0-2mm w ilości 2000 t. Koszt 73 800 zł;
 2. Dostawę soli w ilości 500 t za kwotę 146 985 zl.
 1. Zarząd podjął uchwałę o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowę czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
  w Ropczycach przy ulicy Piłsudskiego, w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Jana Pawła II, w m. Nawsie i Iwierzyce oraz budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  m. Kamionka”.
Jest to efekt podpisania umowy o dofinansowanie tego zadania z Wojewodą Podkarpackim, w ramach której powiat otrzymał 328 866,83 zł. Całkowita wartość wniosku to 411 083,54 zł.
 1. Podjęte zostały także uchwały o unieważnieniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na:
 1. Przebudowę ulicy powiatowej Grunwaldzkiej w Sędziszowie Małopolskim polegającą na budowie chodnika i ścieżki rowerowej na dł. 250m. Jedyna złożona oferta wyniosła aż 632 034,57 zł;
 2. Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa przy drodze powiatowej Nr 1340R polegającego na przebudowie drogi powiatowej w m. Wiśniowa na odc. 250m. Złożono na to zadanie 3 oferty, z czego najtańszą na kwotę 587 882,24 zł.
W zakresie inwestycji
 1. Trwają prace związane z Przebudową i termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Do tej pory wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową zew., wykonano remont pomieszczeń, w których wymieniana była stolarka oraz wymieniono w całym budynku oprawy oświetleniowe na energooszczędne.
Obecnie prowadzone są roboty związane z remontem balkonów budynku oraz docieplaniem ścian zewnętrznych budynku 8 cm warstwą styropianu. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 40%.
 1. Trwają prace związane z Przebudową kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Wykonano już w zasadzie większość robót łącznie z montażem nowych kotłów gazowych i kotła olejowego. Obecnie wykonywane są końcowe prace elektryczne w tym automatyka kotłowni. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ponad 90%.
 1. Trwają pracy przy Budowie i przebudowie boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. dofinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Do tej pory wykonano roboty ziemne, ułożono obrzeża oraz rozpoczęto wykonywanie warstw podkładowych pod boiska.
W ramach inwestycji powstają:
- boisko do siatkówki,
- boisko do koszykówki,
- kort tenisowy,
- bieżnia prosta 4-torowa,
wszystkie o nawierzchniach poliuretanowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem i ogrodzeniem terenu, monitoringiem oraz wyposażeniem. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 15%.
 1. W m-cu lipcu br. zakończono remont szatni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach.
W ramach remontu wykonano m.in.: wykucie i poszerzenie otworów drzwiowych, rozebranie okładziny ściennej z płytek, rozebranie posadzek z płytek, uzupełnienie tynków, ułożenie płytek na ścianach, ułożenie płytek posadzkowych, malowanie ścian i sufitu, montaż rolet antywłamaniowych, montaż nowych wieszaków szatniowych systemowych.
Wartość całkowita robót wyniosła: 47 968,79 zł.
Zadanie zostało dofinansowane z PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” w kwocie: 34 000,00 zł.
 1. W m-cu lipcu br. zawarto umowę z Województwem Podkarpackim na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich przy budynku pałacu DPS w Lubzinie. W tym roku planowane jest wykonanie cokołu elewacji od strony południowej i wschodniej oraz wykonanie opaski odbojowej. Kwota udzielonej dotacji to: 45 000,00 zł.
Wartość najkorzystniejszej oferty zatwierdzona przez Zarząd Powiatu to: 124 630,66 zł.
     6.  W miesiącu sierpniu br. zakończono remonty w dwóch szkołach ponadpodstawowych.
- w Zespole Szkół w Ropczycach zakres robót obejmował wykonanie remontu w dziewięciu salach lekcyjnych. W każdej z tych 9 klasopracowni wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej, rozebrania posadzki z parkietu i ułożenie posadzki płytkowej, montaż drzwi wraz z ościeżnicami, wygładzenie i wymalowanie ścian i sufitów, wymalowanie rur stalowych i wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych.
Koszt remontów wyniósł: 274 000,00 zł.
- w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach zakres robót obejmował wykonanie remontu dużej i małej sali gimnastycznej, szatni dla dziewcząt i chłopców, sanitariatów oraz sali lekcyjnej.
I. w sali gimnastycznej dużej naprawiono i wzmocniono tynki na suficie, odmalowano ściany i sufit, wymieniono oświetlenie ścienne (na lampy ledowe), wymalowano linie boisk oraz zamontowano nowe drabinki gimnastyczne przyścienne i tablicę wyników sportowych.
II. w sali gimnastycznej małej wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy oświetleniowe podłużne ledowe i uzupełniono malowania sufitu w miejscu montażu nowej oprawy oświetleniowej.
III. w szatniach dla dziewcząt i chłopców wykonano: wymianę drzwi wejściowych do szatni, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej (oprzewodowanie i wyłączniki), wymianę opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe natynkowe ledowe, uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitów, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wewnętrznych szatni, wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach powyżej nawierzchni z tynku mozaikowego i nawierzchni z płytek glazurowanych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie drzwi (skrzydła drzwiowe, ościeżnice) w pomieszczeniu WC szatni, remont ławek z wieszakami, montaż systemowych wieszaków na ścianach w szatni.
IV. w sali lekcyjnej wymieniono drzwi wejściowe oraz dokonano uzupełnienia tynków wewnątrz pomieszczenia, malowania ścian.
V. w sanitariatach: ułożono nowe glazurowe i gresowe na posadzce, postawiono nowe ścianki działowe, zamontowano drzwi wewnętrzne do kabin WC, wymieniono: istniejącą instalację elektryczną (oprzewodowanie i wyłączniki), oprawy oświetleniowe na oprawy oświetleniowe natynkowe ledowe, instalację wodociągową, umywalki, baterie umywalkowe, muszle ustępowe, wymalowano ściany i sufity.
Łączny koszt prac remontowych w ZS Agro-Technicznych wyniósł 150 000,00 zł.
 1. W m-cu sierpniu br. rozpoczęło budowę nowego ogrodzenia wokół budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.
Zakres rzeczowy robót polega m.in. na:
- rozbiórce istniejącego ogrodzenia z siatki w ramkach oraz rozebranie podmurówek,
- rozbiórce podmurówek kamiennych od strony ul. Mickiewicza i Konopnickiej,
- rozbiórce nawierzchni z chodników z kostki betonowej na szerokości ok. 0,5 m od ogrodzenia
- budowie ogrodzenia od strony Mickiewicza (podmurówka betonowa z okładziną ponad terenem z kamieni z piaskowca, słupki narożne i przy furtce murowane z cegły pełnej
o fakturze i kolorze zbliżonym do elementów ceglanych na elewacji budynku PCEK, czapki podmurówki i słupków z elementów kamiennych z piaskowca, słupki pośrednie stalowe
z profili zamkniętych kwadratowych, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemny grafit, panele ogrodzenia kute),

- budowie ogrodzenia od strony ulic Konopnickiej i Wyspiańskiego z paneli siatkowych (ramka z profili zamkniętych prostokątnych, słupki stalowe z profili zamkniętych kwadratowych, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemny grafit),
- montaż poręczy ochronnej z łańcuchów na słupkach stalowo-żeliwnych od strony
ul. Konopnickiej na wjeździe.
 
Wartość umowna robót to: 219 300,00 zł. 
Planowany termin zakończenia robót to: miesiąc wrzesień br.
 
W zakresie Architektury i Budownictwa
Na terenie gminy Ropczyce:
 1. Wydano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Gnojnica-Broniszów.
Inwestorem zadania jest Powiat Ropczycko- Sędziszowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5,  39-100 Ropczyce.
 1. Wydano pozwolenie na budowę hali produkcyjnej z malarnią z zapleczem socjalnym  w Brzezówce.
Inwestorem jest WELDON Sp z o. o. Brzezówka.
 
Na terenie gminy Sędziszów Małopolski:
 1. W toku postępowania jest sprawa przebudowy ul. Działkowej w Sędziszowie Małopolskim.
Inwestor: Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej Zagorzyce-Wielopole Skrzyńskie.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, ul. Konopnickiej 5 ,39-100 Ropczyce.
 1. W toku postępowania jest sprawa rozbudowy drogi powiatowej w m. Góra Ropczycka.
Inwestor: Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, ul Konopnickiej 5 w Ropczycach.
 
Na terenie gminy Iwierzyce:
 1. W toku postępowania jest sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY  w miejscowości Wiercany.
Inwestor: P 4 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul Wynalazek 1 w Warszawie.
 
W miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku:
 
- wydano łącznie 165 pozwoleń na budowę,
- przyjęto 80 zgłoszeń,
- przyjęto 38 zgłoszeń z projektem budowlanym,
- wydano 3 pozwolenia na rozbiórkę.
 
W zakresie edukacji
Powiat Ropczycko-Sędziszowski znalazł się wśród 16 zwycięzców konkursu grantowego ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Powiat realizuje projekt pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
w Ropczycach” realizowany w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Okres realizacji: od: 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.
Kwota grantu – 1 817 485,52 zł (100% wartości projektu), bez wkładu własnego.
Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2021 r. realizacja projektu została przekazana Pani Marzenie Jakubek, dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
W SOSW zostanie utworzone Specjalistyczne Centrów Wspierające Edukację Włączającą, będzie to pilotażowe przedsięwzięcie mające na celu wdrażanie wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich uczniów, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
SCWEW tworzony w Ropczycach będzie jedyną taką placówką w województwie podkarpackim, rekomendowaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 
Promocja Powiatu, uroczystości, wyróżnienia
18 czerwca 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie VII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2020 roku podczas VII Powiatowej Gali Sportu, która odbyła się w sali audytoryjnej Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
 
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  otrzymał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021.  
 
Oddział Neurologii Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim otrzymał prestiżowe Certyfikaty ESO ANGELS (tym samym dołączył do grona najlepszych ośrodków leczenia udarów mózgu w Europie). Certyfikaty te są przyznawane przez Europejskie Towarzystwo Udarowe, w ramach projektu „ANGELS”, za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów z udarem mózgu. Oddział Neurologii za okres IV kwartału 2019 roku spełniając wszystkie wymogi rejestracyjne otrzymał „Złotą Nagrodę”, natomiast za I kwartał 2020, poprawiając jeszcze wyniki leczenia, uhonorowany został Platynową Nagrodą”, a za II, III i IV kwartał 2020 roku oddziałowi ponownie przyznano „Złotą Nagrodę” ESO Angels.
18 lipca 2021 roku w Ropczycach odbył się bieg charytatywny ,,Biegniemy Dla Oliwii’’. Powiat udzielił wsparcia temu wydarzeniu.
21 lipca br. w Sędziszowie Małopolskim odbył się briefing prasowy na temat inwestycji realizowanej przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski polegającej na przebudowie mostu przez potok Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim.
23 lipca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji.
23 lipca br. uczczono pamięć 500 Ofiar holokaustu społeczności żydowskiej z Sędziszowa Małopolskiego i okolic.
3 sierpnia 2021 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach dziewięć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu podpisało umowy dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach priorytetowego programu „Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
19 sierpnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, odbyły się uroczystości związane z 100 rocznicą urodzin profesora Stanisława Viscardiego, wieloletniego nauczyciela fizyki i matematyki w ropczyckiej szkole.
 
 
Witold Darłak
Starosta Powiatu
           Ropczycko – Sędziszowskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłK.Cesarz2021-09-22
Publikujący - kcesarz 2021-09-22 08:14
Modyfikacja - kcesarz 2021-09-22 08:21