Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył K.Cesarz 2020-01-22
Publikujący 2020-01-22 15:41:41
Data wygaśnięcia: 2026-05-23
XIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5,I piętro, sala nr 228).
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2019-12-12
PublikującyAdministrator Admin 2019-12-12 11:02:43
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-12-12
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2020-12-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego SKONICA-IpA19121015061.pdf 69811 bajtów 7
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłDrozd Magdalena 2019-12-10
PublikującyDrozd Magdalena 2019-12-10 14:24:48
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-12-12
Data wygaśnięcia: Drozd Magdalena 2020-12-24
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ZARZĄDZENIE NR 133/2019 Zarząszenie Nr 133 - 2019.pdf 102483 bajtów 22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Aldona Antoszewska 2019-12-04
PublikującyAntoszewska Aldona 2019-12-10 09:31:26
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-12-12
Data wygaśnięcia: Antoszewska Aldona 2020-12-10
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Starosty Ropczycko- Sędziszowskiego SKONICA-IpA19120916250.pdf 202364 bajtów 2
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłDrozd Magdalena 2019-12-09
PublikującyDrozd Magdalena 2019-12-09 15:44:24
ModyfikacjaMagdalena Drozd 2019-12-09
Data wygaśnięcia: Drozd Magdalena 2020-12-23
OGŁOSZENIE

XIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r. (piętek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5,
I piętro, sala nr 228).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
    a) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,
    b) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.,
    c) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Ropczycach,
    d) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1
w Ropczycach,
    e) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2
w Ropczycach,
    f) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1
w Sędziszowie Młp.,
    g) w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 6 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach,
    h) w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
    i)  w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
    j) w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019r. i 2020r.,
    k) w sprawie: zmiany uchwały własnej V/30/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019 r.
    l) w sprawie: powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi,
    m) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
    n) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020,
    o) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020,
    p) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020 na realizację zadania
z zakresu administracji rządowej, dotyczącego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną,
    r) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
5. Apel w sprawie: przyjęcia stanowiska dot. aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Podkarpackiego.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
7. Wnioski Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji


          
                                                                                                 Józef  Rojek

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                              Ropczycko - Sędziszowskiego
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłWlezień Sabina 2019-11-22
PublikującyWlezień Sabina 2019-11-22 13:56:19
ModyfikacjaMagdalena Drozd 2019-12-09
Data wygaśnięcia: Wlezień Sabina 2020-11-22
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego SKONICA-IpA19110814230.pdf 79283 bajtów 4
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłDrozd Magdalena 2019-11-08
PublikującyDrozd Magdalena 2019-11-08 13:24:54
ModyfikacjaMagdalena Drozd 2019-12-09
Data wygaśnięcia: Drozd Magdalena 2020-11-22

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY (...) NA 2020 r.

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LV/370/2019 z dnia 29 października 2019 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 2020 kalendarz czynności konsultacyjnych w sprawie projektu programu współpracy Powiatu z org. pozarządowymi 2020 kalendarz czynności konsultacyjnych w sprawie projektu programu współpracy Powiatu z org. pozarządowymi.pdf 85805 bajtów 2
2. 2020 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2020 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymiOK ZATWIERDZONY ostateczny.pdf 161947 bajtów 2
3. Formularz zgłaszania uwag i opinii so programu współpracy (...) 2020 rok Formularz zgłaszania uwag i opinii so programu współpracy (...) 2020 rok.pdf 31643 bajtów 2
4. Uchwała Zarządu Powiatu o przyjeciu programu na 2020 Uchwała Zarządu Powiatu o przyjeciu programu.doc 13312 bajtów 1
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłMałajowicz Sławomir 2019-10-31
PublikującyMałajowicz Sławomir 2019-10-31 14:43:33
ModyfikacjaMagdalena Drozd 2019-12-09
Data wygaśnięcia: Małajowicz Sławomir 2020-10-31
Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia  Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12.00
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
 
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu ropczycko-sędziszowskiego Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Raport o stanie powiatu Raport o stanie powiatu .pdf 3439748 bajtów 14
2. ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM.odt 13705 bajtów 4
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2019-05-23
PublikującyAdministrator Admin 2019-05-23 09:49:55
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-05-23
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2022-10-02
w sprawach organizacyjnych
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Zarządzenie Nr 38 - 2019.pdf 70984 bajtów 26
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Aldona Antoszewska 2019-04-15
PublikującyAntoszewska Aldona 2019-04-16 09:19:07
ModyfikacjaAldona Antoszewska 2019-04-16
Data wygaśnięcia: Antoszewska Aldona 2020-04-16
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach i ustalenia terminu jego odpracowania
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Zarządzenie Nr 37 - 2019.pdf 96661 bajtów 9
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Aldona Antoszewska 2019-04-15
PublikującyAntoszewska Aldona 2019-04-16 09:14:08
ModyfikacjaAldona Antoszewska 2019-04-16
Data wygaśnięcia: Antoszewska Aldona 2020-04-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. treść obwieszczenia obwieszczenie do bip.pdf 91407 bajtów 11
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłŻegleń Elżbieta 2019-04-01
PublikującyŻegleń Elżbieta 2019-04-01 12:50:32
ModyfikacjaElżbieta Żegleń 2019-04-01
Data wygaśnięcia: Żegleń Elżbieta 2020-04-01

VI Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Odbędzie się 27 marca 2019r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228)

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2019-03-20
PublikującyAdministrator Admin 2019-03-20 19:39:49
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-03-20
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2020-03-20
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. treść obwieszczenia obwieszczenie o wydaniu decyzji do BIP.pdf 88304 bajtów 6
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłŻegleń Elżbieta 2019-03-06
PublikującyŻegleń Elżbieta 2019-03-06 11:22:39
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-03-20
Data wygaśnięcia: Żegleń Elżbieta 2020-03-06
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. treść obwieszczenia obwieszczenie droga gminna do BIP.pdf 80191 bajtów 8
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłŻegleń Elżbieta 2019-02-20
PublikującyŻegleń Elżbieta 2019-02-21 13:21:51
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-03-20
Data wygaśnięcia: Żegleń Elżbieta 2020-02-21
2019-02-12
Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja o wynikach naboru na partnera do projektu informacja o wynikach naboru na partnera do projektu.docx 14145 bajtów 4
2. KLAUZULA INFORMACYJNA nabór partnera KLAUZULA INFORMACYJNA nabór partnera.docx 17085 bajtów 4
3. Ogłoszenie naboru partnera Ogłoszenie naboru partnera.docx 27690 bajtów 11
4. Regulamin naboru partnera do projektu Regulamin naboru partnera do projektu.docx 24592 bajtów 3
5. Załącznik nr 1 nabór partnera_ formularz oferty Załącznik nr 1 nabór partnera_ formularz oferty.docx 22047 bajtów 1
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2019-02-12
PublikującyAdministrator Admin 2019-02-12 15:10:59
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-03-20
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2023-12-03
Obwieszczenie o treście decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 30.01.2019 r. znak: RZ.ZUZ.2.421.319.2018.AWWytworzył:
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłA.Słota 2019-01-30
PublikującySłota Alina 2019-02-08 14:15:03
ModyfikacjaAdmin Administrator 2019-03-20
Data wygaśnięcia: Słota Alina 2020-02-08

odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. o godz. 09.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,

ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-06-20
PublikującyAdministrator Admin 2018-06-20 13:41:12
ModyfikacjaAdmin Administrator 2018-06-20
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2022-02-12

odbędzie się w dniu 1 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 15.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,

ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-05-24
PublikującyAdministrator Admin 2018-05-24 11:23:50
ModyfikacjaAdmin Administrator 2018-06-20
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2020-12-06
Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wynikach naboru na partnera projektu informacja_o_wynikach_naboru_na_partnera_projektu_2.doc 22528 bajtów 3
2. ogloszenie_naboru_partnera ogloszenie_naboru_partnera.docx 30012 bajtów 15
3. Regulamin_naboru_partnera Regulamin_naboru_partnera.docx 24413 bajtów 1
4. Zalacznik_nr_1_nabor_partnera_formularz_ofertowy Zalacznik_nr_1_nabor_partnera_formularz_ofertowy.docx 25469 bajtów 2
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-03-28
PublikującyAdministrator Admin 2018-03-28 13:39:53
ModyfikacjaAdmin Administrator 2018-06-20
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2021-05-31

odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 12.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach ,

ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-03-21
PublikującyAdministrator Admin 2018-03-21 13:10:29
ModyfikacjaAdmin Administrator 2018-03-21
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2020-07-17
2018-02-16
Informacja, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja scan.pdf 79792 bajtów 20
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-02-16
PublikującyAdministrator Admin 2018-02-16 09:33:17
ModyfikacjaAdmin Administrator 2018-03-21
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2021-04-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statyczna liczba uczniów w 2017 r. scan.pdf 64140 bajtów 6
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Ropczycach 2017-11-02
PublikującyAdministrator Admin 2017-11-02 13:14:41
ModyfikacjaAdmin Administrator 2018-03-21
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2020-10-09
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2020r. 10:39:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.